Πρόσκληση για διαπραγμάτευση του έργου ''κατασκευή αναψυκτηρίου και αθλητικών εγκαταστάσεων – γήπεδα στο Φραγκοκάστελλο Δήμου Σφακίων

Διακήρυξη-Πρόσκληση

Διάγραμμα δόμησης

ΕΤΕΠ

Προυπολογισμός 

ΣΑΥ

τεχνική έκθεση

τιμολόγιο μελέτης

τοπογραφικό διάγραμμα

ΦΑΥ

Απόφαση Ο.Ε.