banner
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Δήμου Σφακίων.
Ο διαδικτυακός αυτός τόπος έχει σκοπό να σας παρέχει μία πλήρη ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στον Δήμο μας.
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Ενημερώνουμε του κατοίκους του Δήμου Σφακίων ότι ξεκίνησε πάλι το πρόγραμμα «Λευκές Περιοχές - Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» με το οποίο παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας με δορυφορική ευρυεκπομπή ή με σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εθνικής πύλης www.gov.gr
Σε αυτή τη φάση αιτήσεων οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 15/03/2023.
Θα χρειαστείτε:
τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης το Taxisnet
τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μόνιμης κατοικίας σας
την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
τους αριθμούς του σταθερού και του κινητού σας τηλεφώνου


Σημειώστε ότι:
η επιδότηση αφορά σε νοικοκυριά και όχι σε μεμονωμένους δικαιούχους ή επιχειρήσεις και αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο που δηλώσατε στην αίτηση σας
το ποσό της επιδότησης δίνεται απευθείας στον πάροχο που θα επιλέξετε
την αίτηση υποβάλουν και όσοι από τους δικαιούχους των νοικοκυριών θέλουν να διορθώσουν λανθασμένα στοιχεία παλαιότερης αίτηση στο πλαίσιο της δράσης


Όποιος χρειάζεται βοήθεια για να υποβάλλει την αίτηση του μπορεί να απευθυνθεί στο Δήμο Σφακίων αρμόδιος: Σαβιολάκης Δημήτρης , τηλ.2825340000.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Μανούσος Χιωτάκης

Ανακοίνωση διακοπή ρεύματος 17/02/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

 

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Στις 17/02/2023, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 089.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Τμήμα Χώρας Σφακίων (ΒΡΥΣΗ) – Ανώπολη – Λουτρό – Αράδαινα – Άγιος Ιωάννης – Αγ. Ρουμέλη.

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

 

Σ. Μαναρωλάκης

Διευθυντής Περιοχής Χανίων

Ανάπλαση οικισμού Γωνί Δήμου Σφακίων

Σύντομη Περιγραφή: Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Γωνί
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:
• καθαίρεση των υφιστάμενων εσωτερικών διαδρομών από άσφαλτο ώστε να διαστρωθούν με ακανόνιστη γκρι πέτρα. Τα προϊόντα των καθαιρέσεων θα απομακρυνθούν από τον τόπο του έργου με ευθύνη του αναδόχου και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Δήμο και τις αρμόδιες αρχές.
• καθαίρεση του υπάρχοντος σκυροδέματος στις περιοχές που είναι αναγκαίο για την βελτίωση των υψομέτρων και όπου το παλιό υπόστρωμα κρίνεται ακατάλληλο. Τα προϊόντα των καθαιρέσεων θα απομακρυνθούν από τον τόπο του έργου με ευθύνη του αναδόχου και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Δήμο και τις αρμόδιες αρχές.
• διαμόρφωση του εδάφους και διάστρωση άοπλου σκυροδέματος, C12/15, για την διαμόρφωση διαδρομών , επιπέδων και των σκαλοπατιών με κατάλληλες αναλογίες και προσαρμογές στις υφιστάμενες εισόδους κατοικιών.
• Επίστρωση επιφανειών διαδρομών και πλατωμάτων με ακανόνιστες φυσικές πλάκες γκρι χρώματος, πάχους 3 έως 6 εκ. και με αρμό έως 3 εκ.
• Επίστρωση των ραμπόσκαλων με ορθογωνική φυσική πλάκα γκρι χρώματος .
• Αποκατάσταση υφιστάμενων ξερολιθιών με χρήση των υφιστάμενων ξηρών λίθων και κατασκευή νέων χαμηλών λιθοδομών με συνδετικό τσιμέντο , σε ενδεδειγμένα σημεία για την οριοθέτηση του δημόσιου χώρου. Οι νέες λιθοδομές κατασκευάζονται σε σημεία όπου λόγω υφιστάμενων υψομετρικών διαφορών δεν μπορεί να στηριχθεί απλή ξηρολιθοδομή.
• Κατασκευή καθιστικών από αργολιθοδομή με γκρι λίθους με καθιστική επιφάνεια από πατητή τσιμεντοκονία
Κατά την διαμόρφωση των μονοπατιών, στην συνημμένη μελέτη, δεν υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλίζεται σε όλα τα σημεία πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, λόγω της μορφολογίας του εδάφους (μεγάλες υψομετρικές διαφορές) και του μικρού πλάτους των δρόμων .

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                     Χώρα Σφακίων  16-11-2022
                                                                                        Αριθμ. Πρωτ: 2728
                               Αριθμ. Απόφ: 409
 
ΘΕΜΑ : «Ορισμός Αντιδημάρχων και Αναπληρωτή Δημάρχου του Δήμου Σφακίων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 
Ο Δήμαρχος Σφακίων
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του
Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,
σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3
ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76
του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την
παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Συγκρότηση και
εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ 698/Β/20-03-2014)] για το Δήμο Σφακίων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1.889 κατοίκους.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 2 Αντιδήμαρχοι.
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019,ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ : Ορισμός Αντιδημάρχων
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων (ΦΕΚ Β 2314-17.09.2013 , όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β 2940-29.08.2017 και το ΦΕΚ Β 657-28.02.2019).
.

ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΣΚΥΦΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

Η ενδυματολογικη συλλογή που βρίσκεται στο λαογραφικο Μουσείου του Ασκυφου Σφακίων συνιστά μια αξιόλογη συνιστώσα του γενικότερου πολιτιστικού θησαυρού του.Η παρούσα περιήγηση ας αποτελέσει το προσταδιο και την αφορμηση για την δια ζώσης επαφή σας με το πολιτιστικό αυτό υλικό.

 

 Κατεβαστε το φυλαδιο στον υπολογιστη σας πατωντας ΕΔΩ

image0001

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων