Εκδηλώσεις

Σεπτέμβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 11/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Σφακίων.
Αριθμός απόφασης 66/2022.


ΘΕΜΑ: «Προσφυγή στην ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής, του έργου με τίτλο: υποέργο 1:
«ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ». Εκτιμώμενης αξίας
850.499,35 Ευρώ (πλέον 204.119,84 Ευρώ για Φ.Π.Α. 24% )
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147),
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021».
1) Στην Έγκριση της μελέτης και τευχών που την
συνοδεύουν
2) Στην Έγκριση Προσφυγής στην ανοιχτή διαδικασία μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, του έργου με
τίτλο: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4782/2021».
3/Στην Έγκριση των όρων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοιχτής διαδικασίας μέσω
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, του έργου με
τίτλο: υποέργο 1: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ ΜΕ ΝΕΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ
ΣΦΑΚΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ».
Εκτιμώμενης αξίας 850.499,35 Ευρώ (πλέον 204.119,84 Ευρώ για
Φ.Π.Α. 24% ) .
4) «Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού για την ανοιχτή διαδικασία μέσω
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, του έργου με
τίτλο: υποέργο 1: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ ΜΕ ΝΕΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ
ΣΦΑΚΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ».
Εκτιμώμενης αξίας 850.499,35 Ευρώ (πλέον 204.119,84 Ευρώ για
Φ.Π.Α. 24% ),σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'
147), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021» .

 

Ο.Ε. 066 2022 6Μ06ΩΗ4 ΣΦΞ 001

 

Για να δείτε το αρχείο πατήστε πάνω στην εικόνα η εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩi ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ - ΤΕΛΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

 

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων