Εκδηλώσεις

Σεπτέμβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤΑ ΣΦΑΚΙΑ, ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Σφακίων διακηρύσσει ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) , με σφραγισμένες προσφορές για το διαγωνισμό με τίτλο «Δημιουργία ψηφιακής έκθεσης για την ανάδειξη της ιστορίας της επανάστασης του 1821 στα Σφακιά μέσω αξιοποίησης σύγχρονων δια δραστικών τεχνολογιών στο Δήμο Σφακίων»
Η εν λόγω σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 262.065,00€ (συμπεριλαμβανομένου ο Φ.Π.Α. 24% ήτοι 50.772,26€)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Ιουλίου έτους 2022. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 14-07-2022.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια υπηρεσιών - ειδών όπως όριζεται στην διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ ήτοι 4.226,85 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μμπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σφακίων , στην Χώρα Σφακίων στα τηλέφωνα 2825340021 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σφακίων https://sfakia.gov.gr/ όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάδειξη της ιστορίας των Σφακίων, και γενικότερα της Κρήτης, κατά την διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Για την ανάδειξη αξιοποιούνται σύγχρονες ψηφιακές οπτικοακουστικές και διαδραστικές τεχνολογίες. Σκοπός του έργου είναι η διατήρηση και προβολή της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής, με έμφαση στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Ειδικότερα θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή θεματική έκθεση αφιερωμένη στη επανάσταση του 1821 με έμφαση στην ιστορία και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στα Σφακιά. Η έκθεση θα είναι μόνιμη και θα εγκατασταθεί σε κτήριο που θα διατεθεί από τον Δήμο.
Η παρούσα σύμβαση θα αξιοποιήσει τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά οπτικοακουστικά μέσα προκειμένου να αφηγηθεί την ιστορία με βιωματικό τρόπο. Τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα αυτά θα αποτελέσουν τα
«εκθέματα» της έκθεσης αυτής. Το σύνολο των ψηφιακών «εκθεμάτων» θα δημιουργήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία βιωματικής επαφής με την ιστορία και μάθησης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72000000-5 ≪Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, διαδίκτυο και υποστήριξη≫ και συμπληρωματικών CPV: 72230000-6 ≪Υπηρεσίες ανάπτυξης εξατομικευμένων λογισμικών≫, 48000000-8 ≪Υπηρεσίες λογισμικού και συστήματα πληροφορικής≫ και 30200000-1 ≪Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες≫, CPV-92110000- ≪Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών και σχετικές υπηρεσίες≫ , CPV- 92111000 ≪Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών βίντεο, CPV-92112000-9 ≪Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών≫5
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
 
 

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων