«Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών των έργων που θα διεξαχθούν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. 4412/2016 και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν

Α.Δ.Α.: ΩΝ1ΠΩΗ4-ΤΔ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7/2022 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων.
Αριθμός απόφασης 35/2022.
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών των
έργων που θα διεξαχθούν με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του
άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. 4412/2016 και 32Α παρ.
β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν.
4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019) με
προϋπολογισμό κάτω του 1.000.000 ευρώ, (όταν
κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά
μόνο βάσει τιμής) , σύμφωνα με το άρθρο 221 του
Ν. 4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον
Ν.4782/21, για το έτος 2022» .
Στην Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 13ην του μήνα Μαΐου του έτους 2022
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 933/09-05-2022 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) περιέχοντας τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών των
έργων που θα διεξαχθούν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. 4412/2016 και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016
και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019) με προϋπολογισμό
κάτω του 1.000.000 ευρώ, (όταν κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα,
από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής) , σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.
4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4782/21, για το έτος 2022».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα :
1) Χιωτάκης Μανούσος Δήμαρχος ως Πρόεδρος
2) Αθητάκης Αντώνιος Μέλος
3) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος
4) Νικολουδάκης Εμμανουήλ Μέλος
5) Χιωτάκης Ανδρέας Μέλος
Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω:
1) Ζερβός Ιωάννης Μέλος
2) Μπολιώτης Ιωάννης Μέλος
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Μπολιώτης Γεώργιος για την
τήρηση των πρακτικών.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Χώρα Σφακίων 17-05-2022
Αριθμ.Πρωτ:1013
Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούμενος στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το Άρθρο 221 “Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη” του Ν. 4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί
και ισχύει με τον Ν.4782/21
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που
γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)
ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,δ) στο
πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με διαπραγμάτευση της διαδικασίας, με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας,
διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των
προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση
των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ)
γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, ζ) στο στάδιο της
εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση
του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου και η)
γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο της
ανάθεσης και εκτέλεσης.
2.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη,
συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης, μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων
προτάσεων. Η γνώμη του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των
παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από τον μέσο όρο των
προτάσεων.
3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη
σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η
ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων
σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες
σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους,
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας
συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή
τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες
επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες
σύναψης. Σε περιπτώσεις σύναψης ή εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων δύναται η αναθέτουσα
αρχή να ορίζει ως μέλος των ανωτέρω γνωμοδοτικών οργάνων, των επιτροπών ή των ομάδων
εργασίας έναν εξωτερικό εξειδικευμένο επιστήμονα, που διαθέτει τις απαιτούμενες ειδικές
γνώσεις για την εκπλήρωση των προβλέψεων της παρ. 1.
Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους
φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. Μέχρι τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου
344, το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) δεν εφαρμόζεται κατά τον ορισμό των μελών των
επιτροπών που ασκούν καθήκοντα είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων.
4.Με την απόφαση της παρ. 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των
μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά
με τα ανωτέρω. 5.Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να
ορίζονται και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του
φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.
6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45),
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. Τα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να
συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν διενεργούνται με
ηλεκτρονικά μέσα, η αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα μέλη
που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή
αιτήσεις συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.
7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος
του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.
8.Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη,
προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή
διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους
αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ.
ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση
κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον
διαγωνισμό. Κατ’ εξαίρεση, αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής, τούτη δύναται
είτε να αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μελών από το Δημόσιο, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 14
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εγγεγραμμένων στο μητρώο της περ. η’ της παρούσας είτε να
προσφύγει στην διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελών Επιτροπών
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.). Στις εργασίες της επιτροπής
μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται
μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις. Ειδικά σε
περιπτώσεις διαγωνισμών προϋπολογισμού χαμηλότερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000)
ευρώ, στις οποίες κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική
άποψη μόνο βάσει τιμής, η επιτροπή διαγωνισμού δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους της
αναθέτουσας αρχής, ένας εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά τεχνικός εγγεγραμμένος στο Μητρώο
Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.).
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν 4735/2020 “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού ”
1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων
1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [………………………...
στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του
Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου
συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.
0 Πρόεδρος εισηγείται :
Κατά συνέπεια των ανωτέρω καλείται σήμερα η οικονομική επιτροπή του Δήμου
Σφακίων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει
με τον Ν.4782/21 και συγκεκριμένα με το άρθρο 108 “Όργανα διενέργειας διαδικασιών
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 3, 8, 9,
10 και 11 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016” και ισχύει από την δημοσίευση
του στις 9-3-2021, να συγκροτήσει ετήσια επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών των
έργων που θα διεξαχθούν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. 4412/2016 και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν.
4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019) με προϋπολογισμό κάτω του 1.000.000 ευρώ, (όταν
κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο
βάσει τιμής) , σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον
Ν.4782/21, για το έτος 2022.
Εισηγούμαι τα παρακάτω μέλη όπως αυτά φαίνονται στον πίνακα τα οποία πληρούν τις
νόμιμες προϋποθέσεις (όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω) να αποτελέσουν τα μέλη της
επιτροπής (σχετ και έγγραφο ΤΥΔΧ : Ορισμός μηχανικών ως αναπληρωματικά μέλη για την
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού ΑΠ 12192 ΗΜΕΡ 14 03 22)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών των έργων που θα διεξαχθούν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. 4412/2016 και 32Α παρ. β του Ν.
4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019) με προϋπολογισμό
κάτω του 1.000.000 ευρώ, (όταν κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από
οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής) , σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4782/21, για το έτος 2022
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός,πρόεδρος
(εγγεγραμμένος στο ΜΗΜΕΔ)
2 ΑΘΗΝΑ ΑΜΟΙΡΑΔΑΚΗ ΔΕ Διοικητικού , μέλος
3 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΕΔΑΚΗΣ ΔΕ Διοικητικού μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών των έργων που θα διεξαχθούν με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. 4412/2016 και 32Α
παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019) με
προϋπολογισμό κάτω του 1.000.000 ευρώ, (όταν κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής) , σύμφωνα με το άρθρο 221
του Ν. 4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4782/21, για το έτος 2022
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, αναπληρωτής
πρόεδρος υπάλληλος Δήμου Χανίων
(εγγεγραμμένος στο ΜΗΜΕΔ)
2 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΤΕ πολιτικός Μηχανικός, αναπληρωτής
μέλος υπάλληλος Δήμου Χανίων
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΔΕ Διοικητικού μέλος
Καλείται η οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για τα ανωτέρω.
Αριθμός Αποφάσεως 35/2022
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και ύστερα από διαλογική συζήτηση.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Συγκροτεί ετήσια επιτροπή για το 2022 :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών των έργων που θα διεξαχθούν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. 4412/2016 και 32Α παρ. β του Ν.
4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019) με προϋπολογισμό
κάτω του 1.000.000 ευρώ, (όταν κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από
οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής) , σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4782/21, για το έτος 2022
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, πρόεδρος
(εγγεγραμμένος στο ΜΗΜΕΔ)
2 ΑΘΗΝΑ ΑΜΟΙΡΑΔΑΚΗ ΔΕ Διοικητικού , μέλος
3 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΕΔΑΚΗΣ ΔΕ Διοικητικού μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών των έργων που θα διεξαχθούν με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. 4412/2016 και 32Α
παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019) με
προϋπολογισμό κάτω του 1.000.000 ευρώ, (όταν κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής) , σύμφωνα με το άρθρο 221
του Ν. 4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4782/21, για το έτος 2022
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, αναπληρωτής
πρόεδρος
(εγγεγραμμένος στο ΜΗΜΕΔ)
2 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΤΕ πολιτικός Μηχανικός, αναπληρωτής
μέλος
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΔΕ Διοικητικού μέλος
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΦΗΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων