Εκδηλώσεις

Σεπτέμβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                Α.Δ.Α.: 6ΛΩΠΩΗ4-4ΧΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Χ. Σφακίων  15/04/2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ:965

ΔΗΜΟΣ  ΣΦΑΚΙΩΝ 

129/2016   ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση της  εργασίας  << Εργασίες καθαρισμού στην παραλία ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΤΚ Ασφένδου Δήμου Σφακίων  >>   προϋπολογισμού 24.470,85  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1)Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 1. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Ν. 3731/2008 .
 2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 4. Την 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
 5. Την υπ’ αρ.  9/2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 24.500  € σε βάρος  του ΚΑ 69-6262.002 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 για τις Εργασίες καθαρισμού στην παραλία ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΤΚ Ασφένδου Δήμου Σφακίων.
 6. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (για ποσό πάνω από 1.760,82 € χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (μόνο στην περίπτωση που το                     ποσό προμήθειας  υπερβαίνει τα 1760,82 € χωρίς τον Φ.Π.Α.).

2. Αναθέτουμε στον  Σ & Χ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  που εδρεύει στην  ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  με ΑΦΜ 081121933  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ τις Εργασίες καθαρισμού στην παραλία ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΤΚ Ασφένδου Δήμου Σφακίων  (δηλαδή  εργασίες : Καθαρισμός σε όλο το μήκος της παραλίας  διάστρωση  φερτών υλικών ,καθαρισμός , διαμόρφωση  διευθέτηση   χώρου  πέριξ  της   παραλίας από φερτά υλικά ,και επιχώσεις που έχουν  δημιουργηθεί από εκβάλοντες  χείμαρρους και ρέματα , για το έργο θα χρησιμοποιηθούν  δομικά   μηχανήματα προϋπολογιζόμενα  σε ημερήσια δαπάνη έναντι  ποσού 24.470,85  €  με το Φ.Π.Α. (JCB45 €  την ώρα 104 ώρες, μηχανικός εκσκαφέας ελαφρύς  65  € την ώρα 127 ώρες ,Φορτηγό 60  € την ώρα 116 ώρες  εκτός  ΦΠΑ).

3. Η πληρωμή της αξίας της παραπάνω εργασίας  ποσού  24.470,85  €  θα γίνει  με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                     

                                                                       ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     

                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                Α.Δ.Α.: 6Τ92ΩΗ4-Τ5Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Χ. Σφακίων  15/04/2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ:964

ΔΗΜΟΣ  ΣΦΑΚΙΩΝ 

128/2016   ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση της  εργασίας  << Εργασίες καθαρισμού στο αλιευτικό καταφύγιο ΛΑΚΚΩΝ ΤΚ Σκαλωτής Δήμου Σφακίων >>   προϋπολογισμού 24.489,30  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1)Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 1. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Ν. 3731/2008 .
 2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 4. Την 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
 5. Την υπ’ αρ.  10/2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 24.500  € σε βάρος  του ΚΑ 69-6262.003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 για τις Εργασίες καθαρισμού στο αλιευτικό καταφύγιο ΛΑΚΚΩΝ ΤΚ Σκαλωτής Δήμου Σφακίων.
 6. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (για ποσό πάνω από 1.760,82 € χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (μόνο στην περίπτωση που το                     ποσό προμήθειας  υπερβαίνει τα 1760,82 € χωρίς τον Φ.Π.Α.).

2. Αναθέτουμε στον  Σ & Χ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  που εδρεύει στην  ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  με ΑΦΜ 081121933  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ τις Εργασίες καθαρισμού στο αλιευτικό καταφύγιο ΛΑΚΚΩΝ ΤΚ Σκαλωτής Δήμου Σφακίων (δηλαδή  εργασίες : Καθαρισμός σε όλο το μήκος της παραλίας  διάστρωση  φερτών υλικών ,καθαρισμός , διαμόρφωση  διευθέτηση   χώρου  πέριξ  της   παραλίας από φερτά υλικά ,και επιχώσεις που έχουν  δημιουργηθεί από εκβάλοντες  χείμαρρους και ρέματα , για το έργο θα χρησιμοποιηθούν  δομικά   μηχανήματα προϋπολογιζόμενα  σε ημερήσια δαπάνη έναντι  ποσού 24.489,30 €  με το Φ.Π.Α. (JCB45 €  την ώρα 118 ώρες, μηχανικός εκσκαφέας ελαφρύς  65  € την ώρα 136 ώρες ,Φορτηγό 60  € την ώρα 96 ώρες  εκτός  ΦΠΑ).

3. Η πληρωμή της αξίας της παραπάνω εργασίας  ποσού  24.489,30 €  θα γίνει  με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                     

                                                                       ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              16SYMV004790323                                        

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                                   ΑΔΑ: 79Η2ΩΗ4-805

 

  

                                                                                 Χ. Σφακίων 25/04/2016 

                                                                                Αριθμ. Πρωτ.1040                                                                                                      

                                                                               Αρ. Σύμβασης: 06                                 

                                                                                                                                         

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19.915,00 €

 

Σήμερα 25/04/2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Οι υπογεγραμμένοι:

1. ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  με την ιδιότητα του Δημάρχου Σφακίων.

2. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης διαμένων στην  ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ  με ΑΦΜ 091757680  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, στο εξής καλούμενος ανάδοχος συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Του Π.Δ. 28/80 “Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.” (Φ.Ε.Κ.11Α/1980), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 2. Του Νόμου 3463/2006 “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας” (Φ.Ε.Κ.114/Α), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 3. Του Νόμου 2539/97 “Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Φ.Ε.Κ. 244Α/1997), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 4. Την υπ’ αριθμ. 152/2016  απόφαση του Δημάρχου Σφακίων  με την οποία ανατέθηκε η εργασία  << Καθαρισμοί χανδάκων και αυλακών Δήμου Σφακίων >>   στον ανάδοχο.
 5. Την από 07/04/2016 προσφορά του αναδόχου.
 6. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ  με ΑΦΜ 091757680  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ την εκτέλεση της εργασίας << Καθαρισμοί χανδάκων και αυλακών Δήμου Σφακίων >> συνολικού ποσού 19.915 € εκτός ΦΠΑ και  24.495,45 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας στο σύνολο της από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την υπογραφή της παρούσας.

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω.

                                                                                       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                               Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

 

 

 

 

                    ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                            ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      16SYMV004794906                                 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                                   ΑΔΑ: ΩΔ7ΥΩΗ4-4ΒΖ

 

  

                                                                                 Χ. Σφακίων 18/04/2016 

                                                                                Αριθμ. Πρωτ.983                                                                                                      

                                                                               Αρ. Σύμβασης: 05                                 

                                                                                                                                         

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19.895,00 €

 

Σήμερα 18/04/2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.

Οι υπογεγραμμένοι:

1. ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  με την ιδιότητα του Δημάρχου Σφακίων.

2. Σ & Χ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης διαμένων στην  ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ με ΑΦΜ 081121933  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, στο εξής καλούμενος ανάδοχος συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Του Π.Δ. 28/80 “Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.” (Φ.Ε.Κ.11Α/1980), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 2. Του Νόμου 3463/2006 “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας” (Φ.Ε.Κ.114/Α), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 3. Του Νόμου 2539/97 “Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Φ.Ε.Κ. 244Α/1997), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 4. Την υπ’ αριθμ. 129/2016  απόφαση του Δημάρχου Σφακίων  με την οποία ανατέθηκε η εργασία  << Εργασίεςκαθαρισμού στην παραλία ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΤΚ Ασφένδου Δήμου Σφακίων>>   στον ανάδοχο.
 5. Την από 05/04/2016 προσφορά του αναδόχου.
 6. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων  Σ & Χ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  με ΑΦΜ 081121933  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ την εκτέλεση της εργασίας << Εργασίες καθαρισμού στην παραλία ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΤΚ Ασφένδου Δήμου Σφακίων >> συνολικού ποσού 19.895 € εκτός ΦΠΑ και  24.470,85 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας στο σύνολο της από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την υπογραφή της παρούσας.

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω.

                                                                                                ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                               Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

 

 

 

 

                     ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                      Σ & Χ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε.

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων