Εκδηλώσεις

Σεπτέμβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Ο Δήμαρχος Σφακίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2023-2024

ΚΑΥΣΙΜΑ Προκήρυξη Σύμβασης 23PROC012889866 1 001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                     Χώρα Σφακίων  16-11-2022
                                                                                        Αριθμ. Πρωτ: 2728
                               Αριθμ. Απόφ: 409
 
ΘΕΜΑ : «Ορισμός Αντιδημάρχων και Αναπληρωτή Δημάρχου του Δήμου Σφακίων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 
Ο Δήμαρχος Σφακίων
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του
Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,
σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3
ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76
του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την
παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Συγκρότηση και
εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ 698/Β/20-03-2014)] για το Δήμο Σφακίων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1.889 κατοίκους.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 2 Αντιδήμαρχοι.
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019,ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ : Ορισμός Αντιδημάρχων
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων (ΦΕΚ Β 2314-17.09.2013 , όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β 2940-29.08.2017 και το ΦΕΚ Β 657-28.02.2019).
.

                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                Α.Δ.Α.: 73ΖΟΩΗ4-4Μ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Χ. Σφακίων  27/04/2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ: 1086

ΔΗΜΟΣ  ΣΦΑΚΙΩΝ 

163/2016   ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση της  εργασίας  << Απομάκρυνση φερτών υλικών πέριξ περιοχής γηπέδου Φραγκοκαστέλλου Δήμου Σφακίων >>   προϋπολογισμού 14.944,50  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1)Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 1. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Ν. 3731/2008 .
 2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 4. Την 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
 5. Την υπ’ αρ.  26/2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000  € σε βάρος  του ΚΑ 69-6262.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 για τις Εργασίες Απομάκρυνση φερτών υλικών πέριξ περιοχής γηπέδου Φραγκοκαστέλλου Δήμου Σφακίων.
 6. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (για ποσό πάνω από 1.760,82 € χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (μόνο στην περίπτωση που το                     ποσό προμήθειας  υπερβαίνει τα 1760,82 € χωρίς τον Φ.Π.Α.).

2. Αναθέτουμε στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΚ.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ  που εδρεύει στα  ΧΑΝΙΑ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 22Α με ΑΦΜ 041300492  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ τις Εργασίες Απομάκρυνση φερτών υλικών πέριξ περιοχής γηπέδου Φραγκοκαστέλλου Δήμου Σφακίων.

Η επέμβαση  περιλαμβάνει  εργασίες αποκομιδής ,απομάκρυνσης φερτών υλικών, προϊόντων υλικών  κατεδαφίσεων, αυθαίρετων επιχωματώσεων πέριξ  περιοχής του γηπέδου Φραγκοκαστέλλου Δήμου Σφακίων  με  χρήση  των κατάλληλων δομικών μηχανημάτων.

Για το έργο θα χρησιμοποιηθούν  δομικά   μηχανήματα προϋπολογιζόμενα  σε ημερήσια δαπάνη έναντι  ποσού 14.944,50  €  με το Φ.Π.Α. (Μηχανικός εκσκαφέας ελαφρύς  50 €  την ώρα 150 ώρες, Φορτηγό 50  € την ώρα 93 ώρες  εκτός  ΦΠΑ).

3. Η πληρωμή της αξίας της παραπάνω εργασίας  ποσού  14.944,50  €  θα γίνει  με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                     

                                                                       ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                           

                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                Α.Δ.Α.: 7ΩΛ1ΩΗ4-ΟΚΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Χ. Σφακίων  27/04/2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ: 1077

ΔΗΜΟΣ  ΣΦΑΚΙΩΝ 

161/2016   ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση της  εργασίας  << Αποκατάσταση, διαμόρφωση, βελτίωση βατότητας περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείου Ασκύφου Δήμου Σφακίων>>   προϋπολογισμού 14.944,50  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1)Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 1. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Ν. 3731/2008 .
 2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 4. Την 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
 5. Την υπ’ αρ.  27/2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000  € σε βάρος  του ΚΑ 69-6262.006 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 για τις Εργασίες Αποκατάσταση, διαμόρφωση, βελτίωση βατότητας περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείου Ασκύφου Δήμου Σφακίων.
 6. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (για ποσό πάνω από 1.760,82 € χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (μόνο στην περίπτωση που το                     ποσό προμήθειας  υπερβαίνει τα 1760,82 € χωρίς τον Φ.Π.Α.).

2. Αναθέτουμε στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΚ.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ  που εδρεύει στα  ΧΑΝΙΑ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 22Α με ΑΦΜ 041300492  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ τις Εργασίες Αποκατάσταση, διαμόρφωση, βελτίωση βατότητας περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείου Ασκύφου Δήμου Σφακίων.

Η επέμβαση  περιλαμβάνει  εργασίες διαμόρφωσης αποκατάστασης  χώρου, συλλογής   ,απομάκρυνσης φερτών υλικών,  αφαίρεσης φυτικής γης ,πλεοναζόντων επιχωμάτων, με  χρήση  των κατάλληλων δομικών μηχανημάτων.

Για το έργο θα χρησιμοποιηθούν  δομικά   μηχανήματα προϋπολογιζόμενα  σε ημερήσια δαπάνη έναντι  ποσού 14.944,50  €  με το Φ.Π.Α. (mini φορτωτής τύπου bobcat  50 €  την ώρα 150 ώρες, Φορτηγό 50  € την ώρα 93 ώρες  εκτός  ΦΠΑ).

3. Η πληρωμή της αξίας της παραπάνω εργασίας  ποσού  14.944,50  €  θα γίνει  με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                     

                                                                       ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                 Α.Δ.Α. 6ΔΩΛΩΗ4-ΔΚΜ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                            Χώρα Σφακίων  08-04-2015

Αριθμ. Πρωτ.875

Αριθμ. Απόφ.  87/2015                                 

  

ΘΕΜΑ :Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο Δήμαρχος Σφακίων

          Έχοντας  υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την υπ’αρίθ. 2050/26/06/2014 απόφαση Πρωτοδικείου Χανίων
 3. Το από 28/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας αιρετών Δήμου Σφακίων
 4. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

Ορίζει ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σφακίων τον Ηλιάκη Φίλιππο του Ιωάννη χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων σε θέματα μελετών, έργων, προβολής  και επικοινωνίας των δράσεων του Δήμου.

 Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του παραπάνω εντεταλμένου συμβούλου, θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού προϋπολογισμού.

Αφού συντάχθηκε η πράξη  υπογράφεται.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

                                                                  

                                                   ΖΕΡΒΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων