Εκδηλώσεις

Σεπτέμβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ (προς συμπλήρωση)

 

Για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 
 

 

 

 

 

 

                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ            ΑΔΑ: Ψ6ΦΑΩΗ4-Δ06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Χώρα Σφακίων 18-8-2022

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 1912

Δήμος Σφακίων  

Τ.Κ. 73011 - Χώρα Σφακίων

Τηλ. 282534000

e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                            

                     

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 02/2022

 

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
 2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
 3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
 4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης  (Α΄87), όπως ισχύουν
 5. Την υπ’ αριθ. 55472/23-7-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352 /Β/2021)
 6. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
 7. Το υπ΄ αριθ. 45941/11-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»
 8. Τις ανάγκες των Δήμου Σφακίων σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας
 9. Την με  αριθ.  67/2022 (ΑΔΑ: 67ΘΒΩΗ4-1ΦΚ ) Απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής    του  Δήμου  Σφακίων  με  θέμα  «Κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή και πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη καθαριστριών σχολικών μονάδων έτους 2022-2023»

Ανακοινώνει

 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (07) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Σφακίων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης

Δήμος

Δήμος Σφακίων

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

Μερικής απασχόλησης

Πλήρους απασχόλησης

Διδακτικό έτος 2022-2023

07

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. α) ΕΜΠΕΙΡΙΑ μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020: (17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας)

Μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

Μονάδες

17

34

51

68

85

102

119

136

153

170

 

Και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες

 

Αριθμός Αιθουσών

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

Μονάδες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

 

β) ΕΜΠΕΙΡΙΑ από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εξής:  (17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας)

 

Μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

Μονάδες

17

34

51

68

85

102

119

136

153

170

 

 • * Ως  βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση οε αντίστοιχη θέση του οικείου Δήμου και Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των οικείων υπηρεσιών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία.

 

 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (20 μονάδες και 10 μονάδες για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου)

Αριθμός τέκνων

4

5

6

7

8

9

10

...

Μονάδες

30

40

50

60

70

80

90

 • * υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και  τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων

 

 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (15 μονάδες)

Αριθμός τέκνων

3

Μονάδες

15

υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος και  τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων

 1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (5 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 10 μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των δύο πρώτων)

αριθμός τέκνων

1

2

3

...

μονάδες

5

10

20

 

 

 1. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (10 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

...

μονάδες

10

20

30

 • * υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και  τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

 

 1. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ

Ποσοστό αναπηρίας

50%-59%

60%-66%

67%-69%

70% και άνω

μονάδες

10

12

15

17

 • * Ο υποψήφιος,  στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν περισσότερες από μία περιπτώσεις ατόμων, των οποίων ασκεί το δικαίωμα προστασίας, δικαιούται να κάνει χρήση  της προσφορότερης για τον ίδιο μοριοδότησης και πάντως μόνο μίας εξ αυτών.

 

 

 1. ΗΛΙΚΙΑ

Ηλικία

Έως και 50 ετών

Άνω των 50 ετών

μονάδες

10

20

 • * Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 67ο έτος συμπληρωμένο.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.sfakia.gov.gr  .

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 1912/18-8-2022 και να την υποβάλουν  ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: sfakia-d@otenet.gr .  Μαζί       με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Επισημαίνεται ότι: σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα κριτήρια που επικαλείται κάθε υποψήφιος, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις θέσεις με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια(εμπειρία αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, αναπηρία, ηλικία)

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο(χρόνος εμπειρίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή αντιρρήσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του δήμου., ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση sfakia-d@otenet.gr  

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Πρόσληψη

Το προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν:

α. Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» που συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι και

 β. το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με πρωτόκολλο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 1912/18-8-2022  σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΚΑΙΩΝ

 

 

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

                                                                                                                                 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αριθ. ανακοίνωσης

1912/18-08-2022

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Σφακίων

με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος

[άρθρο 34 του ν. 4713/2020 (ΦΕΚ Α΄147)]

 

...................................

   

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης

[συμπληρώνεται
από το φορέα πρόσληψης]

Α.   ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνεται η αίτηση]

 

ΔΗΜΟΣ

 

Β.   ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ (με σειρά προτίμησης)

 
 

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

     

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

 

 

                   

Γ.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα ατομικά σας στοιχεία]

1. Επώνυμο:

 

2. Όνομα:

 

3. Όν. πατέρα:

 

4. Όν. μητέρας:

 

5. Ημ/νία γέννησης:

 

/

 

/

   

6. Φύλο:

Α

   

Γ

   

 

 

 

 

7. Α.Δ.Τ.:

 

8. ΑΜΚΑ:

9. Τόπος κατοικίας:

   

10. Οδός:

 

11. Αριθ.:

 

12. Τ.Κ.:

   

13. Τηλέφωνο (με κωδικό):

 

14. Κινητό:

 

15. e-mail:

   

16. Α.Φ.Μ.

 

17. Έγγαμος (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

 

18. Αριθμός Τέκνων:

 
                                                                 

 

Δ.   ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ [συμπληρώστε τα παρακάτω δέκα πεδία (α. έως και ι) εφόσον αποδεικνύεται κάποιο ή κάποια από τα αντίστοιχα κριτήρια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α.

Εμπειρία

         [αριθμ. μηνών για απασχόληση σε αντίστοιχη θέση]

 

 

 

 

στ.

Ανήλικα τέκνα

         [αριθμ. ανήλικων τέκνων του υποψηφίου] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      [αριθμός αιθουσών (Α) ανά μήνα (Μ) απασχόλησης για απασχόληση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α

Μ

 

 

 

 

 

β.

Πολύτεκνος

                          [αριθμ. τέκνων του πολύτεκνου υποψηφίου]

 

 

 

 

ζ.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας

         [αριθμ. τέκνων του μονογονέα υποψηφίου]

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας

 

 

 

Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ.

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

     [αριθμ. αδελφών του υποψηφίου μαζί με τον ίδιο]

 

 

 

 

η.

Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

       [αριθμ. αδελφών του υποψηφίου μαζί με τον ίδιο]

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας

 

 

 

Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ.

Τρίτεκνος

 

 

 

 

θ.

Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

         [ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω]

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της τριτεκνικής ιδιότητας

 

 

ι.

Ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε.

Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

                                                                                 

 

 

 

   

 

 

 

 

Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της τριτεκνικής ιδιότητας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση

 μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:

1.   Έχω την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγω.

2.   Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή για την επιδιωκόμενη θέση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

3.   Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

4.   Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

 
 
 

Ημερομηνία: ...........................

Ο/Η υποψήφι....

 
   
 

Ονοματεπώνυμο: ......................................

[υπογραφή]

 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 11/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Σφακίων.
Αριθμός απόφασης 66/2022.


ΘΕΜΑ: «Προσφυγή στην ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής, του έργου με τίτλο: υποέργο 1:
«ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ». Εκτιμώμενης αξίας
850.499,35 Ευρώ (πλέον 204.119,84 Ευρώ για Φ.Π.Α. 24% )
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147),
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021».
1) Στην Έγκριση της μελέτης και τευχών που την
συνοδεύουν
2) Στην Έγκριση Προσφυγής στην ανοιχτή διαδικασία μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, του έργου με
τίτλο: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4782/2021».
3/Στην Έγκριση των όρων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοιχτής διαδικασίας μέσω
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, του έργου με
τίτλο: υποέργο 1: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ ΜΕ ΝΕΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ
ΣΦΑΚΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ».
Εκτιμώμενης αξίας 850.499,35 Ευρώ (πλέον 204.119,84 Ευρώ για
Φ.Π.Α. 24% ) .
4) «Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού για την ανοιχτή διαδικασία μέσω
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, του έργου με
τίτλο: υποέργο 1: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ ΜΕ ΝΕΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ
ΣΦΑΚΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ».
Εκτιμώμενης αξίας 850.499,35 Ευρώ (πλέον 204.119,84 Ευρώ για
Φ.Π.Α. 24% ),σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'
147), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021» .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι 73100 Χανιά
Τηλ.: 2821037322, 2821037271
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Χανιά, 06.07.2022
Αρ. Πρωτ: 4431

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ»

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με επιλογή, σε προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, Σφακιανής καταγωγής, που κατοικούν στο Νομό Χανίων σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου».
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κριτήρια επιλογής μεταξύ των υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους της με ημερομηνία 05.11.1982 μυστικής διαθήκης του Ιωσήφ Παπαδόπετρου, η οποία δημοσιεύθηκε με το με αριθμό 11/1983 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων και συμπληρώθηκε με την με αριθμό 63/2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, αποτελούν τα εξής:
1. να είναι Σφακιανής καταγωγής,
2. να φοιτούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και
3. να κατοικούν εντός του Νομού Χανίων.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη και το Κανονιστικό Διάταγμα 18/23.08.1941 «Περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα νομικά ή φυσικά πλην του Κράτους», για κάθε κριτήριο ισχύουν τα εξής:
1. να είναι Σφακιανής καταγωγής
Η Σφακιανή καταγωγή του υποψηφίου θεμελιώνεται κατά σειρά κατάταξης, σε ευθεία γραμμή συγγένειας:
α) στο πρόσωπο του ιδίου
β) στο πρόσωπο κάποιου γονέα (πατέρα ή μητέρας)
γ) στο πρόσωπο κάποιου προγόνου (παππού ή γιαγιάς)
Οι υποψήφιοι (α) στο πρόσωπο των οποίων πληρούται απευθείας η Σφακιανή καταγωγή προηγούνται των υποψηφίων (β), των οποίων ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής θεμελιώνεται στο πρόσωπο του γονέα τους, και αυτοί με τη σειρά τους προηγούνται των υποψηφίων (γ), των οποίων ο τόπος καταγωγής θεμελιώνεται στο πρόσωπο του παππού ή της γιαγιάς τους. Μεταξύ περισσότερων υποψηφίων με την ίδια προτεραιότητα, τελείται δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή.
Η Σφακιανή καταγωγή για τον ίδιο τον υποψήφιο ή κάποιο γονέα ή κάποιο πρόγονο αποδεικνύεται από τον τόπο γέννησης (εντός του Δήμου Σφακίων) του υποψηφίου ή του γονέα ή του προγόνου.
Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή ελληνική καταγωγή και ηλικία όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο χορηγείται η υποτροφία.
2. να φοιτούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Ο υποψήφιος θα πρέπει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για το οποίο χορηγείται η υποτροφία να ήταν εγγεγραμμένος σε πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης και να ήταν ενεργός φοιτητής (με δήλωση μαθημάτων και συμμετοχή στις εξετάσεις) και στα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους. Επίσης, ο υποψήφιος δεν θα πρέπει να έχει υπερβεί τα κανονικά έτη φοίτησης (5 έτη) και να μην ήταν ήδη πτυχιούχος ή διπλωματούχος άλλου Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία.
3. να κατοικούν εντός του Νομού Χανίων
Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατοικεί εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Νομός Χανίων), δηλαδή σε έναν από τους παρακάτω επτά (7) δήμους: Αποκορώνου, Γαύδου, Καντάνου-Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά, Σφακίων, Χανίων.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές στο Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων (ΔΑΘ) αποκλειστικά με ηλεκτρονική αποστολή από την ιδρυματική email διεύθυνση του ίδιου του υποψηφίου (της μορφής Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στην email διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο (δηλαδή έως την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022). Όλες οι αιτήσεις θα επιβεβαιωθούν για την επιτυχή παραλαβή τους με γνωστοποίηση του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου. Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, με ημερομηνία έκδοσης εντός του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων, απαραίτητα σε πρωτότυπα ψηφιακά αρχεία pdf (όχι σκαναρισμένα έντυπα, πλην της ταυτότητας ή της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας):
1. Πιστοποιητικό σπουδών του υποψηφίου
Το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα gov.gr και το φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας πρέπει να είναι ευανάγνωστο και να περιλαμβάνει και τις δύο όψεις. Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται για απόδειξη της ιθαγένειας, της ηλικίας και της καταγωγής του υποψηφίου από τον τόπο που προβλέπεται ανωτέρω. Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία η καταγωγή του υποψηφίου θεμελιώνεται στο πρόσωπο κάποιου γονέα (πατέρα ή μητέρας), θα πρέπει να προσκομισθεί επιπρόσθετα Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, εάν δεν αναγράφεται ο τόπος γέννησης στο πιστοποιητικό) του πατέρα ή της μητέρας του, από τα οποία να προκύπτει η καταγωγή του γονέα από τον τόπο που προβλέπεται ανωτέρω. Στην περίπτωση δε εκείνη κατά την οποία ο τόπος καταγωγής
του υποψηφίου θεμελιώνεται στο πρόσωπο κάποιου προγόνου (παππού ή γιαγιάς), θα πρέπει ο υποψήφιος να προσκομίσει επιπλέον (εκτός από τα δικά του και του γονέα του) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, εάν δεν αναγράφεται ο τόπος γέννησης στο πιστοποιητικό) του παππού ή της γιαγιάς του, από τα οποία να προκύπτει η καταγωγή του προγόνου από τον τόπο που προβλέπεται ανωτέρω, ώστε να τεκμαίρεται η διαδοχή των γενεών.
3. Βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Η βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης πρέπει να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα gov.gr και πρέπει να αποδεικνύει διεύθυνση κατοικίας σε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρέπει να έχει εκδοθεί από Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και μπορεί να εκδοθεί και μέσω της ιστοσελίδας gov.gr.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα gov.gr (κωδικός: YPDIL). Στην υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει ότι:
(α) έλκω καταγωγή από τα Σφακιά [επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω]:
● ο ίδιος
● ο πατέρας μου ή/και η μητέρα μου
● ο παππούς μου ή/και η γιαγιά μου
(β) δεν έλαβα, ούτε λαμβάνω, υποτροφία για τις ίδιες σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία, από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά
(γ) δεν εξέπεσα εξ ιδίας υπαιτιότητας από υποτροφία που μου χορηγήθηκε προηγούμενα
(δ) δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης της υποτροφίας
Το απαραίτητο απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών θεμάτων και συμπληρώνεται στην αίτηση του υποψηφίου.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ


Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται ανωτέρω και αφού ελεγχθούν όλες οι αιτήσεις από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που ορίζει η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μεταξύ περισσότερων υποψηφίων με την ίδια προτεραιότητα, στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλογής, τελείται δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή από τριμελή επιτροπή διενέργειας κλήρωσης που ορίζει η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Η απόφαση επιλογής των υποτρόφων γίνεται από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης και αναρτάται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.tuc.gr, ενώ οι υποψήφιοι ενημερώνονται και προσωπικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από την ημερομηνία ανάρτησης της παραπάνω απόφασης επιλογής και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τυχόν ένσταση κατά της επιλογής. Η τελική απόφαση επιλογής των υποτρόφων εναπόκειται στην αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ


Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και κατανέμεται στους δέκα (10) μήνες ακαδημαϊκής δραστηριότητας του Ιδρύματος, δηλαδή από 01.09.2019 έως 30.06.2020, ως εξής: 10 μήνες × 400€ ανά μήνα = 4.000€ συνολικά.


ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ


Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Τα της διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής, της παροχής, διακοπής και επιστροφής των υποτροφιών κ.λ.π. διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α 185) και του κανονιστικού διατάγματος 18/1941 (ΦΕΚ Α 286), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με ημερομηνία 05.11.1982 μυστικής διαθήκης του Ιωσήφ Παπαδόπετρου, δημοσιευθείσας με το με αριθμό 11/1983 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων και την με αριθμό 63/2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
Το Πολυτεχνείο Κρήτης, έχοντας συμμορφωθεί με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα και ο υποψήφιος θα συναινέσει στην τήρηση εκ μέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης των προσωπικών στοιχείων του, τα οποία θα συλλεχθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής και στη νόμιμη επεξεργασία για τους σκοπούς και τη χορήγηση της υποτροφίας, δεσμευόμενο ότι δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων σε τρίτους, εκτός και εάν η διαβίβαση είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος και εφόσον προβλέπεται στο ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137).

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr, στους διαδικτυακούς πίνακες ανακοινώσεων των Σχολών του Ιδρύματος και της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, να σταλεί στο ΚΕΠ του Δήμου Χανίων και στον Δήμο Σφακίων προκειμένου να αναρτηθεί ή/και τοιχοκολληθεί και τέλος να δημοσιευθεί στον Τύπο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων (email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλέφωνα: 2821037322, 2821037271).
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος

 1. «Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας σε οδούς εντός των κυρωμένων αναδασμών "Αγίου Νεκταρίου-Ασφένδου", "Καψοδάσους-Πατσιανού" και "Σκαλωτής" Δήμου Σφακίων»
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Σ.ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
 3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 4. Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Σφακίων
 5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ
 6. Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)
 7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κ
 9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 Αρ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 185507, της πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΓΟΥΛΕ»
 10. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΙΑΝΑ»
 11. Ορισμός Αντιδημάρχων και Αναπληρωτή Δημάρχου & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Δήμου Σφακίων
 12. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΙΑΝΑ»
 13. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)
 14. Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ανακοίνωσης ΣΟΧ2-2021 Για Πρόσληψη Προσωπικού Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων
 15. Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ανακοίνωσης ΣΟΧ2-2021 Για Πρόσληψη Προσωπικού Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων
 16. Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων
 17. Απόφαση Π.Ε. Χανίων σχετικά με απαγορεύσεις σε προβλέψεις κινδύνου πυρκαγιάς
 18. Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Σφακίων
 19. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων