Εκδηλώσεις

Σεπτέμβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΤΚ: 73011, Χώρα Σφακίων
Αρμόδιος: Σαβιολάκης Ιωσήφ
Τηλ: 28253-40000
Φαξ: 28853-40017
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 Χώρα Σφακίων, 10-05-2023
Αρ.Πρωτ: 1086

 

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣH
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα
Κλεισθένης»
3. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 & 163 του ν. 3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 “Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Ο.Τ.Α.”
5. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018.
6. Την με αριθμ. 31/36567/10.05.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
7. Τον ΟΕΥ του Δήμου Σφακίων (ΦΕΚ 545/τ. Β΄/7−3−2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται των συντονισμού των
κοινωνικών επαφών και οργάνωσης και προγραμματισμού των γραπτών και λοιπών επικοινωνιών (social
media) του Δημάρχου και παρακολούθηση των ημεδαπών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα συντονισμού των κοινωνικών επαφών
και οργάνωσης και προγραμματισμού των γραπτών και λοιπών επικοινωνιών (social media) του
Δημάρχου και παρακολούθηση των ημεδαπών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του ν.
3584/07).
2) Πτυχίο ή δίπλωμα Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή
Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή
Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
(Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
3) Γνώση αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.
4) Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
5) Ο/Η ενδιαφερόμενος/η χρειάζεται να αναπτύξει την ικανότητα παρακολούθησης των ημεδαπών και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων συγκεντρώνοντας στοιχεία και υποβάλλοντας τον φάκελο δικαιολογητικών για
την ένταξη του Δήμου σε αυτά.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
α) Αίτηση
β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
γ) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
δ) Τίτλους Σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο.
ε) Η ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της επαγγελματικής ή
επιστημονικής του ενασχόλησης και να αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα έγγραφα (μεταπτυχιακά,
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις κ.λπ.) Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα,
μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το
άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Επίσης, η
ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών
ειδικής εμπειρίας.
στ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.
ζ) Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον
ενδιαφερόμενο, από την Παρασκευή 12/05/2023 μέχρι και την Πέμπτη 18/05/2023, από τις 8:30 π.μ. έως
τις 2:30 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Σφακίων στο Δημαρχείο Σφακίων Χώρα Σφακίων Τηλ: 2825340000
(Αρμόδιος: Σαβιολάκης Ιωσήφ), είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο
Δημαρχείο Σφακίων στην διεύθυνση: Δήμος Σφακίων, Χώρα Σφακίων Χανίων, 73011 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ, είτε
θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Η επιλογή θα γίνει από τον ίδιο τον Δήμαρχο Σφακίων με απόφαση του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Μανούσος Χιωτάκης

   
   

Ενημερώνουμε του κατοίκους του Δήμου Σφακίων ότι ξεκίνησε πάλι το πρόγραμμα «Λευκές Περιοχές - Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» με το οποίο παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας με δορυφορική ευρυεκπομπή ή με σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εθνικής πύλης www.gov.gr
Σε αυτή τη φάση αιτήσεων οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 15/03/2023.
Θα χρειαστείτε:
τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης το Taxisnet
τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μόνιμης κατοικίας σας
την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
τους αριθμούς του σταθερού και του κινητού σας τηλεφώνου


Σημειώστε ότι:
η επιδότηση αφορά σε νοικοκυριά και όχι σε μεμονωμένους δικαιούχους ή επιχειρήσεις και αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο που δηλώσατε στην αίτηση σας
το ποσό της επιδότησης δίνεται απευθείας στον πάροχο που θα επιλέξετε
την αίτηση υποβάλουν και όσοι από τους δικαιούχους των νοικοκυριών θέλουν να διορθώσουν λανθασμένα στοιχεία παλαιότερης αίτηση στο πλαίσιο της δράσης


Όποιος χρειάζεται βοήθεια για να υποβάλλει την αίτηση του μπορεί να απευθυνθεί στο Δήμο Σφακίων αρμόδιος: Σαβιολάκης Δημήτρης , τηλ.2825340000.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Μανούσος Χιωτάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

 

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Στις 17/02/2023, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 089.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Τμήμα Χώρας Σφακίων (ΒΡΥΣΗ) – Ανώπολη – Λουτρό – Αράδαινα – Άγιος Ιωάννης – Αγ. Ρουμέλη.

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

 

Σ. Μαναρωλάκης

Διευθυντής Περιοχής Χανίων

Η ενδυματολογικη συλλογή που βρίσκεται στο λαογραφικο Μουσείου του Ασκυφου Σφακίων συνιστά μια αξιόλογη συνιστώσα του γενικότερου πολιτιστικού θησαυρού του.Η παρούσα περιήγηση ας αποτελέσει το προσταδιο και την αφορμηση για την δια ζώσης επαφή σας με το πολιτιστικό αυτό υλικό.

 

 Κατεβαστε το φυλαδιο στον υπολογιστη σας πατωντας ΕΔΩ

image0001

 1. Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2-2022 Για Πρόσληψη Προσωπικού Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων
 2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΧ1-2022 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. 5 ΜΗΝΩΝ
 3. Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ανακοίνωσης ΣΟΧ2-2021 Για Πρόσληψη Προσωπικού Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων
 4. ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑΣ 2022-2023
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
 7. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σ.Φ.Η.Ο. (Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων)
 8. ΓΙΟΡΤΗ ΣΦΑΚΙΑΝΗΣ ΠΙΤΑΣ 2022
 9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2022-2023
 10. 5. Αίτηση_Υπεύθυνη_Δήλωση_του_υποψηφίου-1
 11. 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2022-2023
 12. ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΤΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ
 13. ΓΙΟΡΤΗ ΓΡΑΒΙΕΡΑΣ 2022
 14. ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
 15. προκήρυξη 2 υποτροφιών κληροδοτήματος Ϊωσήφ Παπαδόπετρου
 16. «Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας σε οδούς εντός των κυρωμένων αναδασμών "Αγίου Νεκταρίου-Ασφένδου", "Καψοδάσους-Πατσιανού" και "Σκαλωτής" Δήμου Σφακίων»
 17. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Σ.ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
 18. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 19. Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Σφακίων

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων