Δομή / Οργάνωση

Δομή / Οργάνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3350
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/09/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14/2019
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Σφακίων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99/2019
ΘΕΜΑ: Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου

Στη Χώρα Σφακίων, σήμερα 08 Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σφακίων, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:3276/04-09-2019, έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Σφηνία Αφροδίτης, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, (άρθρο 67 Ν.3852/2010)
Το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με παρόντες, κατά την έναρξη της συνεδρίασης , τους:

Α) Παρόντες:
Χιωτάκης Μανούσος, Δήμαρχος Σφακίων
1. Αθητάκης Αντώνιος του Μιχαήλ,
2. Γερωνυμάκης Γεώργιος του Σταύρου,
3. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη,
4. Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου,
5. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη,
6. Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Ιωσήφ,
7. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου,
8. Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου,
9. Σταματάκης Παύλος του Στυλιανού,
10. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσηφ,
11. Χιωτάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ,
12. Ψαρουδάκης Σταύρος του Μιχαήλ.
Β) Απόντες αν και νόμιμα κληθέντες:
1. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ,

 

Ο προεδρεύων σύμβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δημοτικό υπάλληλο κ. Γεωργεδάκη Κωνσταντίνο, κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 8.9.2019 έως 6.11.2021, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4555/2018.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου
Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος , είπε τα εξής:
Κείμενο Εισήγησης :

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο προεδρεύων σύμβουλος, προτείνεται ο πρόεδρος από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη και ο γραμματέας από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, μιας και δεν υπάρχει άλλος συνδυασμός. Στη συνέχεια, κάλεσε όλους τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης του εκλεγμένου δημάρχου να αποσυρθούν, ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο και γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Όμως λόγω του ότι υπήρχε μόνο ένας υποψήφιος για κάθε αξίωμα, δεν πραγματοποιήθηκε η μυστική ψηφοφορία. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, όμως η μυστική ψηφοφορία δεν πραγματοποιήθηκε ούτε σε αυτή την περίπτωση λόγω μίας υποψηφιότητας για το αξίωμα του αντιπροέδρου.

Όπως ενημέρωσε ο προεδρεύων σύμβουλος, προτεινόμενοι για την κάλυψη των θέσεων του προεδρείου από τις παρατάξεις είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων παρατάξεων, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία θα επαναληφθεί. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και Τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την Τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση.
Οι σύμβουλοι των προμνησθέντων παρατάξεων ακολούθησαν τη διαδικασία που αναλύθηκε. Μετά την ολοκλήρωσή της ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν με απόλυτη πλειοψηφία, από την πρώτη ψηφοφορία και συγκεκριμένα:

α. υποψήφιος πρόεδρος ο κ. Ψαρουδάκης Σταύρος του Μιχαήλ, έλαβε 12 ψήφους
β. υποψήφιος αντιπρόεδρος ο κ. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου, έλαβε 12 ψήφους και
γ. υποψήφιος γραμματέας ο κ. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη, έλαβε 12 ψήφους.

Ο προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε, στη συνέχεια, ότι αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του συμβουλίου, το τελευταίο καλείται να επικυρώσει την εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα και για το λόγο αυτό κάλεσε τα μέλη των παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η εκλογή των προτεινόμενων υποψήφιων για κάθε αξίωμα επικυρώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, κατά τη μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Ενημέρωσε το σώμα ότι επικυρώθηκε η εκλογή του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, καθώς για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων δεν υποβλήθηκε νέα υποψηφιότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία (1.9.2019 - 6.11.20121) πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Ψαρουδάκης Σταύρος του Μιχαήλ, αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου και γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη.

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 12:00 .

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ψαρουδάκης Σταύρος
Νικολουδάκης Εμμανουήλ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθητάκης Αντώνιος του Μιχαήλ
7. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου
2. Γερωνυμάκης Γεώργιος του Σταύρου
8. Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου
3. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη
9. Σταματάκης Παύλος του Στυλιανού
4. Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου
10. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσηφ
5. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
11. Χιωτάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ
6. Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Ιωσήφ
12. Ψαρουδάκης Σταύρος του Μιχαήλ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ψαρουδάκης Σταύρος

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων