Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΥΦΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΚΥΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 1.014.864,60 ευρώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
CPV - 45332200-5 NUTS – EL 434

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΥΦΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΚΥΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 1.014.864,60 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

 Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης»,iv με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΑΣΚΥΦΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΚΥΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», με ποσό 1.014.864,60 € (χωρίς Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την με Α.Π. 829/18-06-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) (Έργο 116)
Κ.Α. 63.7326.008 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2024: 1.014.864,60 Ευρώ {ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ}

Σχετικά αρχεία:

32-2024 Απόφαση της Δ.Ε. 

33-2024 Απόφαση της Δ.Ε.

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

1, 2

Zip

Προκήρυξη για χορήγηση 38 νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου με θέσεις δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές των Δήμων Ρεθύμνου, Χανίων, Ιεράπετρας και Σητείας

Προκήρυξη για χορήγηση 38 (τριάντα οκτώ) νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκών αγορών) με θέσεις δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές των Δήμων Ρεθύμνου, Χανίων, Ιεράπετρας και Σητείας της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με αρ. 13-16 Ν. 4849/2021.

Σχετικό έγγραφο:

a href="/images/9Μ6Φ7ΛΚ-ΝΛ4.pdf">Προκ"ρυξη

Γνωστοποίηση Δημάρχου Σφακίων για την κάλυψη μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Ιδ. Γραφείο Δημάρχου
Πληροφορίες: Βενάκη Αικατερίνη
Ταχ. διεύθυνση: Χώρα Σφακίων, 73011
Τηλ.: 2825340000 (εσωτ. 21)
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.sfakia.gov.gr

ΑΔΑ: Ρ0ΥΟΩΗ4-2ΥΩ
Χώρα Σφακίων, 23/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1390

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007) «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α’/2020).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-07-2018 σχετικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών).
3. Την με αριθμ. 1333 με Α.Π. 110822/27-12-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90).
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων (ΦΕΚ 2314/Β’/17-09-2013) και τις τροποποιήσεις του (ΦΕΚ 2940/Β’/29-08-2017 και ΦΕΚ 657/Β’/28.02.2019).
5. Την με αρ. 04/2024 Απόφαση του Δημάρχου Σφακίων περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: ΡΟΟΝΩΗ4-Κ6Ο).
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1396/23.04.2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σφακίων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας γνωστοποίησης.
7. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σφακίων, Δημόσια Έργα, Τεχνικές Μελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σφακίων, Δημόσια Έργα, Τεχνικές Μελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/07),
2) Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, της ημεδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα-μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998,
3) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ ή σε κατασκευαστικά θέματα δημοσίων ή ιδιωτικών έργων τουλάχιστον πέντε ετών,
4) Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
5) Ο/Η ενδιαφερόμενος/η χρειάζεται να αναπτύξει την ικανότητα παρακολούθησης των ημεδαπών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων συγκεντρώνοντας στοιχεία και υποβάλλοντας τον φάκελο δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου σε αυτά.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
α) Αίτηση
β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
γ) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
δ) Τίτλους Σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο
ε) Η ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της επαγγελματικής ή επιστημονικής του ενασχόλησης και να αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα έγγραφα (μεταπτυχιακά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις κ.λπ.) Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Επίσης, η ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας
στ) Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, από την Πέμπτη 25/04/2024 έως και την Τετάρτη 01/05/2024, από τις 8:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Σφακίων, στο Δημαρχείο Σφακίων, Χώρα Σφακίων, Τηλ.: 28253-40000 (Αρμόδιος: Σαβιολάκης Ιωσήφ), είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο Δημαρχείο Σφακίων, στη Διεύθυνση: Δήμος Σφακίων, Χώρα Σφακίων Χανίων, 73011 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ, είτε θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: sfakia-d@otenet.gr.
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο Σφακίων με απόφαση του.

Ο Δήμαρχος Σφακίων
Ιωάννης Ζερβός

Γνωστοποίηση Δημάρχου Σφακίων για την κάλυψη μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Γραφείο Δημάρχου
Χώρα Σφακίων, 73011
Τηλ.: 2825340021
Φαξ: 2825340017
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Χώρα Σφακίων, 22-02-2024
Αριθμ. Πρωτ.: 636

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-07) «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 του Ν 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 σχετικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών).
3. Την με αριθμ. 1333 με αρ.πρωτ. 110822/27-12-23 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90) .
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων (ΦΕΚ 2314/Β’/17-09-2013) και τις τροποποιήσεις του (ΦΕΚ 2940/Β’/29-08-2017 και ΦΕΚ 657/Β’/28.02.2019).
5. Την με αρ. 4/2024 Απόφαση του Δημάρχου Σφακίων περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: ΡΟΟΝΩΗ4-Κ6Ο).
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 612/20-02-2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σφακίων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας γνωστοποίησης.
7. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σφακίων, Δημόσια Έργα, Τεχνικές Μελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σφακίων, Δημόσια Έργα, Τεχνικές Μελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του ν. 3584/07),
2) Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, της ημεδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα-μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998,
4) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ ή σε κατασκευαστικά θέματα δημοσίων ή ιδιωτικών έργων τουλάχιστον πέντε ετών,
4) Γνώση αγγλικής γλώσσας
5) Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
6) Ο/Η ενδιαφερόμενος/η χρειάζεται να αναπτύξει την ικανότητα παρακολούθησης των ημεδαπών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων συγκεντρώνοντας στοιχεία και υποβάλλοντας τον φάκελο δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου σε αυτά

Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
α) Αίτηση
β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
γ) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
δ) Τίτλους Σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο
ε) Η ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της επαγγελματικής ή επιστημονικής του ενασχόλησης και να αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα έγγραφα (μεταπτυχιακά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις κ.λπ.) Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Επίσης, η ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας
στ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας
ζ) Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, από την Δευτέρα 26/02/2024 μέχρι και την Παρασκευή 01/03/2024, από τις 8:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Σφακίων, στο Δημαρχείο Σφακίων, Χώρα Σφακίων, Τηλ.: 28253-40000 (Αρμόδιος: Σαβιολάκης Ιωσήφ), είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο Δημαρχείο Σφακίων, στη Διεύθυνση: Δήμος Σφακίων, Χώρα Σφακίων Χανίων, 73011 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ, είτε θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: sfakia-d@otenet.gr.
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο Σφακίων με απόφαση του.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Ιωάννης Ι. Ζερβός

Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΙΔ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/νση: Χώρα Σφακίων, 73011
Τηλ.: 2825340021
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου
Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 04/2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α' 143/28.6.2007).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί τη
«Συγκρότηση Δήμων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί
«Αρμοδιότητες του Δημάρχου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί
«Αντιδημάρχων» όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023
(ΦΕΚ Α’ 163/6.10.2023) και ισχύει. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017) και
ειδικότερα της παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «Η παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν.
3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4051/2012
(Α' 40) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α' 256),
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α' 98), αντικαθίσταται ως
εξής: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των Δημοτικών
συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019).
7. Την με αρ. 15150/15-04-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010», όπως
ισχύει. 
8. Την υπ. αρ. 1333/110822/27.12.2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
περί ορισμού και αρμοδιότητες αντιδημάρχων.
9. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021
(Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/ Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Σφακίων
σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.002
κατοίκους.
10. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία: Τρείς (3) Αντιδήμαρχοι στους οποίους θα παρέχεται αντιμισθία και
ένας (1) Αντιδήμαρχος στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία (άμισθος),
σύμφωνα με τις διατάξεις τη παρ. 7 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως
ισχύει.
11. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων όπως
ισχύει.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Χώρα Σφακίων, 03/01/2024
Αρ. Πρωτ.: 19
Αρ. Αποφ.: 04

ΑΔΑ: ΡΟΟΝΩΗ4-Κ6Ο

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων