Χώρα Σφακίων 05-02-2020

Αριθμ.Πρωτ:        209

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

Πληρ. Σταματουλάκη Μαρία

2825340015                                                                                                                                           ΠΡΟΣ: ALPHA BANK

ATTIKA BANK

EUROBANK

PIRAEUS BANK

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

 

Ο Δήμος Σφακίων, που εδρεύει στην Χώρα Σφακίων προκειμένου να επιλέξει Τραπεζικό Ίδρυμα για την παροχή τραπεζικών   εργασιών   και   για   την   έντοκη   κατάθεση/διαχείριση   των εσόδων/διαθεσίμων του

κ α λ ε ί

Τραπεζικά Ιδρύματα να υποβάλλουν πρόταση/προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

  • Υποχρεωτικές Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για τη διασφάλιση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου όπως και για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, οι ενδιαφερόμενες τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω:

                   Δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών σε υποκαταστήματα εντός των ορίων

του Δήμου  καθώς και καταστήματα στην πρωτεύουσα κάθε Νομού της            Χώρας.

Ή

Να μπορεί να πραγματοποιεί on line τραπεζικές συναλλαγές ταμείου ( ενδ. Καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές κλπ. ) στην έδρα του Δήμου.

   Αποδεδειγμένα   σημαντική   δραστηριότητα   σε   Τραπεζικές   εργασίες συναφείς με τις ζητούμενες στην υπόψη συνεργασία.

   Σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής για την κάλυψη όλων των αναγκών των συναλλαγών μέσω εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων.

2. Όροι συνεργασίας -Ζητούμενες Τραπεζικές υπηρεσίες

Οι τραπεζικές υπηρεσίες που ο Δήμος Σφακίων προτίθεται να αναθέσει, είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, οι ακόλουθες:

   Επιτόκιο   λογαριασμών   εξυπηρέτησης   ταμειακής   διαχείρισης   και

εξυπηρέτησης μισθοδοσίας .

 Χορήγηση   καρνέ   επιταγών-μη   χρέωση   για   τη   χορήγηση προεκτυπωμένων καρνέ επιταγών, ακύρωση επιταγών.

   Πίστωση λογαριασμών με προϊόν επιταγών και ημερομηνίες (valeur 1ας

ημέρας).

   Μηδενικά για τον Δήμο, έξοδα καταθέσεων σε λογαριασμό τρίτων.

   Δυνατότητα ηλεκτρονικής (on-line) πρόσβασης, για την ενημέρωση επί κινήσεων των λογαριασμών (extait) και των υπολοίπων τους καθώς και έκδοση ημερήσιας και μηνιαίας μηχανογραφικής καρτέλας κίνησης λογαριασμών καθώς και μεταφορά της ετήσιας κίνησης του λογαριασμού ηλεκτρονικά για την συμφωνία με τα αρχεία της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

   Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, ηλεκτρονικής και μη ηλεκτρονικής

κατάθεσης μισθοδοσίας.

 Προνόμια προγράμματος λογαριασμών μισθοδοσίας προσωπικού, αντιμισθίας και αποζημιώσεων  αιρετών,  προνομιακό  επιτόκιο, δυνατότητα υπερανάληψης, ανοικτό προσωπικό δάνειο, στεγαστικά– καταναλωτικά δάνεια, δωρεάν συνδρομή καρτών, όροι, κ.λπ.

   Άμεση κατά προτεραιότητα καθημερινή εξυπηρέτηση του Δήμου.

   Έκδοση χωρίς έξοδα τραπεζικών επιταγών ή εντολών του Δήμου που αφορούν οφειλές και διάφορες πιστώσεις προς τον Δήμο.

   Δυνατότητα άμεσης απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΙΚΑ, ΔΟΥ κλπ) χωρίς έξοδα και κατόπιν εντολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου.

   Αποστολή   χωρίς   έξοδα   χρηματικών   εντολών   σε   λογαριασμούς

προμηθευτών του Δήμου, που συνεργάζονται με άλλες τράπεζες.

   Μηδενική χρέωση σε καταθέσεις υπέρ του Δήμου

   Δυνατότητα δωρεάν συναλλαγών με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

   Δυνατότητα δωρεάν συναλλαγών σε πληρωμές που διενεργούνται με το σύστημα POS.

3. Εικόνα διαθεσίμων του Δήμου

Το    μέσο    μηνιαίο    υπόλοιπο    των   διαθεσίμων    κυμαίνεται    από

500.000 ευρώ έως 800.000,00 ευρώ.

Αυτοδίκαια διαχειριστής των κάθε λογής λογαριασμών και χρηματικών αποθεμάτων, είναι ο εκάστοτε Δημοτικός ταμίας του Δήμου.

4. Σύνταξη προσφορών, διάρκεια σύμβασης, λοιποί όροι

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει:

α)Να αναφέρουν τα στοιχεία του προσφέροντος Τραπεζικού Ιδρύματος.

β) Να αναφέρουν ότι απευθύνονται προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

γ) Να αναφέρουν ότι η προσφορά αφορά επιτόκιο για την κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου.

δ) Να αναφέρουν με σαφήνεια το προσφερόμενο ύψος επιτοκίου καταθέσεων

,αριθμητικώς και ολογράφως, το οποίο θα είναι σταθερό σε όλη την διάρκεια της σύμβασης.

ε)  Να  αναφέρουν  το  επιτόκιο  καταθέσεων  των  λογαριασμών  των μισθοδοτούμενων  και λοιπές παροχές ή προνόμια προς  το  προσωπικό  του Δήμου.

στ) Να αναφέρουν τυχόν κόστη στις επιμέρους τραπεζικές εργασίες.

ζ) Να αναφέρουν τυχόν επιπλέον υπηρεσίες και παροχές που η Τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει στον Δήμο.

η) Να είναι νόμιμα υπογεγραμμένες και να δεσμεύουν το προσφέρον Τραπεζικό

Ίδρυμα.

θ) Σε περίπτωση που η Τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει και επιπλέον υπηρεσίες , πέραν των όσων αναγράφονται παραπάνω ή να τροποποιήσει τη δομή των υπηρεσιών, δύναται να τα συμπεριλάβει στην κατατεθείσα προσφορά της.

ι) Η σύμβαση που τυχόν θα υπογραφεί θα ισχύει μέχρι 31-12-2023 με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για ένα (1) ακόμη έτος ύστερα από σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών η οποία (παράταση) θα προταθεί από την

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, διατηρώντας τους ίδιους όρους της σύμβασης

κ) Η τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την έντοκη κατάθεση των εσόδων των Δήμων, θα αποτελεί λόγο λύσης της σχετικής σύμβασης πριν την παραπάνω ημερομηνία χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δήμου.

λ) Το Πιστωτικό Ίδρυμα που θα επιλεγεί δεν θα μπορεί μονομερώς να προχωρά σε καταγγελία της σύμβασης προβάλλοντας ως λόγο το ύψους του επιτοκίου.

Τα   παραπάνω   αναφέρονται   ως   βάση   μόνο   για   την   αξιολόγηση προσφορών και δεν είναι δεσμευτικά για την τελική επιλογή του Τραπεζικού Οργανισμού. η οποία θα ολοκληρωθεί µε γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Η δε παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται για τον Δήμο  καμία απολύτως δέσμευση και διατηρεί το δικαίωμα να µην προβεί σε κατακύρωση της υπόψη αξιολόγησης των προσφορών, αζημίως για αυτόν.

5. Κριτήριο επιλογής τραπεζικού ιδρύματος, αξιολόγηση προσφορών

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και λειτουργικής άποψης προσφορά για τον Δήμο τηρώντας τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Τυχόν επιπλέον προσφορές/παροχές θα συνεκτιμηθούν για την τελική επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος ενώ θα συνυπολογιστεί θετικά και το ύψος συμμετοχής κάλυψης εξόδων (σε μορφή χορηγίας) που σχετίζονται με πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Η   αξιολόγηση   των   προσφορών   θα   γίνει   από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος θα γίνει σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Ημερομηνία αποστολής προσφορών

 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων Τραπεζών θα κατατεθούν από τον

Διευθυντή του καταστήματος ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο σε

σφραγισμένο  φάκελο,  το  αργότερο  μέχρι  την  Παρασκευή  14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00 στο Δημαρχείο Σφακίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη   «Οικονομική   προσφορά   για   επιλογή   τράπεζας   από   τον   Δήμο Σφακίων».

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων .

Ο Δήμαρχος

 

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

September 2022
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Go to top

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων