Βαθμός προτεραιότητας: «ΕΠΕΙΓΟΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Χώρα Σφακίων, 29-04-2020                            

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Αρ. Πρωτ.: 914

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Δ/νση: Χώρα Σφακίων Χανίων Τ.Κ.: 73011

ΤΗΛ: 2825340000

ΦΑΞ: 2825340017

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσή του» (ΦΕΚ 64/τεύχ. Α/14.03.2020) περί δυνατότητας σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και της περ. ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, οι οποίες μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID­19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/τεύχ. Α/20.03.2020) όπου προβλέπεται ότι οι συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, άρθρ. 24 της 14η /3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τεύχ. Α/14.03.2020) δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών όπως προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και της περ. ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/τεύχ.Α/19.7.2004).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τεύχ.Α/28.6.2007) περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών όπως ισχύουν. Ειδικότερα, στην παρ.3 προβλέπεται ότι η εν λόγω περίπτωση δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τεύχ.Α/ 28. 12.2009 όπου προβλέπεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/τεύχ.Α/1994) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ.12α του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τεύχ.Α/9.9.1999 και τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.6 του Ν.3260/04

(ΦΕΚ 151/τευχ.Α/06.08.2004). Ειδικότερα προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.

6. Την υπ’ αριθμ. 11 /20.3.2020 (ΑΔΑ: 6ΓΑΗΩΗ4-Η3Δ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τεύχ.Α/7.6.2010) περί προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων (ΦΕΚ Β 2314-17.09.2013 , όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β 2940-29.08.2017 και το ΦΕΚ Β 657-28.02.2019).

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

Υπηρεσία

Έδρα Υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός ατόμων

Υπηρεσία Καθαριότητας

Χώρα Σφακίων

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Τέσσερις (4) μήνες

4

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ειδικότητα

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα.

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τεύχ.Α/08.10.1997)).

 

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.

(Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ 128 Α΄) δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη συνείδηση.)

2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030 (ΦΕΚ 928/τεύχ.Β/18.03.2020) εγκύκλιο καθώς και να μην ανήκουν στις ομάδες που δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.787.

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.

Πιο συγκεκριμένα:

α) να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) να µην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα ή κατ΄ άλλον νόµιµο τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ε) να µην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νοµικού Προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν ̟παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυµα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µμέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2)Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από την υπηρεσία).

3)Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.

4)Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Σφακίων στη Χώρα Σφακίων, μέχρι και την 6η Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Σφακίων , κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2825340013 , 6973694178 , αρμόδιος: Σαβιολάκης Ι.).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο Δημαρχείο Σφακίων ή στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.sfakia.gr

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σφακίων, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Μανούσος Χιωτάκης

 

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ

Σεπτέμβριος 2021
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Go to top

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων