ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣH ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΤΚ: 73011, Χώρα Σφακίων
Αρμόδιος: Σαβιολάκης Ιωσήφ
Τηλ: 28253-40000
Φαξ: 28853-40017
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 Χώρα Σφακίων, 10-05-2023
Αρ.Πρωτ: 1086

 

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣH
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα
Κλεισθένης»
3. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 & 163 του ν. 3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 “Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Ο.Τ.Α.”
5. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018.
6. Την με αριθμ. 31/36567/10.05.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
7. Τον ΟΕΥ του Δήμου Σφακίων (ΦΕΚ 545/τ. Β΄/7−3−2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται των συντονισμού των
κοινωνικών επαφών και οργάνωσης και προγραμματισμού των γραπτών και λοιπών επικοινωνιών (social
media) του Δημάρχου και παρακολούθηση των ημεδαπών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα συντονισμού των κοινωνικών επαφών
και οργάνωσης και προγραμματισμού των γραπτών και λοιπών επικοινωνιών (social media) του
Δημάρχου και παρακολούθηση των ημεδαπών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του ν.
3584/07).
2) Πτυχίο ή δίπλωμα Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή
Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή
Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
(Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
3) Γνώση αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.
4) Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
5) Ο/Η ενδιαφερόμενος/η χρειάζεται να αναπτύξει την ικανότητα παρακολούθησης των ημεδαπών και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων συγκεντρώνοντας στοιχεία και υποβάλλοντας τον φάκελο δικαιολογητικών για
την ένταξη του Δήμου σε αυτά.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
α) Αίτηση
β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
γ) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
δ) Τίτλους Σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο.
ε) Η ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της επαγγελματικής ή
επιστημονικής του ενασχόλησης και να αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα έγγραφα (μεταπτυχιακά,
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις κ.λπ.) Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα,
μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το
άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Επίσης, η
ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών
ειδικής εμπειρίας.
στ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.
ζ) Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον
ενδιαφερόμενο, από την Παρασκευή 12/05/2023 μέχρι και την Πέμπτη 18/05/2023, από τις 8:30 π.μ. έως
τις 2:30 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Σφακίων στο Δημαρχείο Σφακίων Χώρα Σφακίων Τηλ: 2825340000
(Αρμόδιος: Σαβιολάκης Ιωσήφ), είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο
Δημαρχείο Σφακίων στην διεύθυνση: Δήμος Σφακίων, Χώρα Σφακίων Χανίων, 73011 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ, είτε
θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Η επιλογή θα γίνει από τον ίδιο τον Δήμαρχο Σφακίων με απόφαση του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Μανούσος Χιωτάκης

   
   

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων