ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ. 8/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων. Αριθμός απόφασης 38/2023. ΘΕΜΑ: «Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 1.175.000,00 Ευρώ Χωρις ΦΠΑ. 24%». Στην Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 13ην του μήνα Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 1436/9-6-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) περιέχοντας τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ: «Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩ Εκτιμώμενης αξίας 1.175.000,00 Ευρώ Χωρις ΦΠΑ. 24% »

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα :

1) Χιωτάκης Μανούσος Δήμαρχος ως Πρόεδρος

2) Αθητάκης Αντώνιος Μέλος

3) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος

4) Νικολουδάκης Εμμανουήλ Μέλος

5) Χιωτάκης Ανδρέας Μέλος

Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω:

1) Ζερβός Ιωάννης Μέλος

2) Μπολιώτης Ιωάννης Μέλος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αμοιραδάκη Αθηνά για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης»,i με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ» με την με ΑΠ 10153 / 22 – 10 – 2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Γ1Η46ΜΤΛ6-ΝΗΑ) περί ένταξης του Έργου με τίτλο « Επέκταση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή Ασφένδου έως δεξαμενή Καλλικράτη Δήμου Σφακίων» στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές ύδρευσης» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Το με αριθμό 21.704/222-7-2022 συμβολαιογραφικό έγγραφο δανειακή

Σχετικα αρχεια σε zip εδω

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων