Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΥΦΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΚΥΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 1.014.864,60 ευρώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
CPV - 45332200-5 NUTS – EL 434

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΥΦΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΚΥΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 1.014.864,60 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

 Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης»,iv με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΑΣΚΥΦΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΚΥΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», με ποσό 1.014.864,60 € (χωρίς Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την με Α.Π. 829/18-06-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) (Έργο 116)
Κ.Α. 63.7326.008 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2024: 1.014.864,60 Ευρώ {ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ}

Σχετικά αρχεία:

32-2024 Απόφαση της Δ.Ε. 

33-2024 Απόφαση της Δ.Ε.

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

1, 2

Zip

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων