Εκλογή νέου Δημάρχου

                                                                                                                           

                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 214

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:02/02/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.02/2015

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου  Σφακίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2015

ΘΕΜΑ: «Εκλογή νέου Δημάρχου»

       d sfakion daskalo

Στη Χώρα Σφακίων, σήμερα 1 Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σφακίων, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:140/21-01-2015, έγγραφη πρόσκληση του Προεδρεύων Δημοτικού Συμβούλου Χιωτάκη Μανούσου, νόμιμα κοινοποιημένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 54 και 60 του Ν.3852/2010 του Δ.Κ.Κ.

 Το Δημοτικό  Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με παρόντες, κατά την έναρξη της συνεδρίασης , τους:

Α) Παρόντες:

 1. Βοτζάκης Παύλος του Νικολάου
 2. Γιαλεδάκης Ιερώνυμος του Εμμανουήλ
 3. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη
 4. Καγιαδάκης Νικόλαος του Μανούσου
 5. Ηλιάκης Φίλιππος του Ιωάννη
 6. Καρκάνης Γεώργιος του Γεωργίου
 7. Μαρκουτσάκης Νικόλαος του Μάρκου
 8. Μπελιβάνης Σταμάτιος του Δημητρίου
 9. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ  
 10. Μπουχλάκης Νεκτάριος του Ιωσήφ
 11. Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Παύλου
 12. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου
 13.  Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου
 14. Σταυριανουδάκης Ιωσήφ του Γεωργίου
 15. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ

Β) Απόντες αν και νόμιμα κληθέντες:

 1. Φασουλάκης Εμμανουήλ του Ανδρέα

 Παρών επίσης στην συνεδρίαση ήταν και ο Γεωργεδάκης Κωνσταντίνος, υπάλληλος του Δήμου Σφακίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Δημάρχου

Εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης , ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χιωτάκης Μανούσος, είπε τα εξής:

Κείμενο Εισήγησης :

Σχετ: Την υπ’αρίθ 30/08-01-2015 έγγραφη παραίτηση του κ.Πολάκη Παύλου πρώην Δημάρχου Σφακίων

και την υπ’αρίθ 191/09-01-2015 έγγραφη αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Ροκαδάκη Γρηγορίου.

Μετά από την παραίτηση του πρώην Δημάρχου Σφακίων κ. Πολάκη Παύλου προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές και την αποδοχή αυτής από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, το Δημοτικό συμβούλιο, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.3852/2010 θα εκλέξει νέο Δήμαρχο.

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015 είχε οριστεί η πρώτη συνεδρίαση, με το ίδιο θέμα, αλλά λόγω έλλειψης απαρτίας δεν πραγματοποιήθηκε. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή. Όμως λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, η συνεδρίαση μετατέθηκε σήμερα Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015.

  Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο, δηλαδή ο σύμβουλος που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως.

Η διαδικασία προβλέπει τη διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας ανάμεσα στους συμβούλους και εκλέγεται Δήμαρχος εκείνος όπου έχει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού.

 Εάν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες κανείς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την σχετική πλειοψηφία. Εάν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων γίνεται κλήρωση ανάμεσα τους .Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση.

 Κατά το άρθρο 54 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος που παραιτείται προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να καταλάβει θέση δημοτικού συμβούλου και στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης δημοτικός σύμβουλος. Τη βούληση του αυτή ο κ. Πολάκης την γνωστοποίησε εγγράφως στην δήλωση παραίτησης του στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 Η κάθε απόφαση σχετική με την εκλογή του Δημάρχου υποβάλλεται σε προθεσμία δύο(2) ημερών στον Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος ελέγχει την νομιμότητα της και εκδίδει απόφαση μέσα σε πέντε (5) μέρες, το αργότερο, από τότε που την έλαβε. 

 Ορίστηκε Εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους κ . Μπελιβάνη Σταμάτιο και κ. Μαρκουτσάκη Νικόλαο.

 Την υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου, έθεσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι:

 1. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννου και
 2. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ

Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία κατά τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.3852/2010.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  01/2015

Κατά τη μυστική ψηφοφορία ψήφισαν (16) δέκα έξι δημοτικοί σύμβουλοι και συγκεκριμένα οι:

1. Βοτζάκης Παύλος του Νικολάου 10. Μπουχλάκης Νεκτάριος του Ιωσήφ
2. Γιαλεδάκης Ιερώνυμος του Εμμανουήλ 11. Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Παύλου
3. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη 12.  Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου
4. Ηλιάκης Φίλιππος του Ιωάννη 13.  Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου
5. Καγιαδάκης Νικόλαος του Μανούσου 14.  Σταυριανουδάκης Ιωσήφ του Γεωργίου
6. Καρκάνης Γεώργιος του Γεωργίου 15. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ
7. Μαρκουτσάκης Νικόλαος του Μάρκου 16. Χιωτάκης Μανούσος του Ιωσήφ
8. Μπελιβάνης Σταμάτιος του Δημητρίου  
9. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ   


 Τα αποτελέσματα κατά την πρώτη μυστική ψηφοφορία έχουν ως εξής:

Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννου επτά (7) ψήφους

Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ οκτώ (8) ψήφους

 Άκυρο ένα (1) λόγω του ότι υπήρχε από ένας σταυρός και στους δύο υποψήφιους.

Η ψηφοφορία επαναλήφθηκε δεύτερη φορά, επειδή δεν υπήρξε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των συμβούλων του επιτυχόντος συνδυασμού και κατά την καταμέτρηση των σταυρών προτιμήσεως έλαβαν:

Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννου εννέα (9) ψήφους

Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ επτά (7) ψήφους

Οπότε ο κ. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννου εκλέγεται Δήμαρχος, εφόσον συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των συμβούλων του επιτυχόντος συνδυασμού.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χιωτάκης Μανούσος Σταμάτιος Μπελιβάνης

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1. Βοτζάκης Παύλος του Νικολάου 9. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ 
2. Γιαλεδάκης Ιερώνυμος του Εμμανουήλ 10. Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Παύλου
3. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη 11.  Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου
4. Ηλιάκης Φίλιππος του Ιωάννη 12.  Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου
5. Καγιαδάκης Νικόλαος του Μανούσου 13.  Σταυριανουδάκης Ιωσήφ του Γεωργίου
6. Καρκάνης Γεώργιος του Γεωργίου 14. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ
7. Μαρκουτσάκης Νικόλαος του Μάρκου  
8. Μπουχλάκης Νεκτάριος του Ιωσήφ  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος

Χιωτάκης Μανούσος

                           

 

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων