ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2022

ΑΔΑ: ………………….
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χώρα Σφακίων, 07 06 2022
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1249
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Τ.Κ. 73011-Χώρα Σφακίων
Τηλ. 2825340021
Fax: 2825340017
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.dimos-sfakion.gr
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2022
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Διενέργειας δημόσιας, προφορικής και πλειοδοτικής , δημοπρασίας, με σκοπό τη
σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος της
απλής χρήσης των παρακάτω (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων
αιγιαλού, παραλίας, που βρίσκονται εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων,
για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων - δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Ν.
2971/2001, όπως ισχύει και την 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Και τις διατάξεις του αρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 (ΦΕΚ44/Α)Παραχώρηση
απλής χρήσης –Τροποποίηση της παρ.5α του αρ. 13 του Ν. 2971/2001
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1952/τ.Β'/19-04-2022
σύμφωνα με την με αριθμό Αρ. 45/2022 (ΑΔΑ 6Φ8ΗΩΗ4-Τ58 ) απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων. περί έγκρισης όρων δημοπρασίας
Τα τμήματα χώρου αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται έναντι
ανταλλάγματος σε τρίτους, για απλή χρήση, κατόπιν διενέργειας δημόσιας,
προφορικής και πλειοδοτικής , δημοπρασίας έως 31-12-2022 σύμφωνα και τα
οριζόμενα στο Ν. 2971/01, όπως ισχύει και στην 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ
1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Και τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021
ΑΔΑ: ………………….
(ΦΕΚ44/Α)Παραχώρηση απλής χρήσης –Τροποποίηση της παρ.5α του αρ. 13 του
Ν. 2971/2001
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1952/τ.Β'/19-04-2022,
όπως περιγράφονται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της
ΕΚΧΑ ΑΕ., είναι τα εξής:
A/A
ΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΕΜΒΑΔΟΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ
Σ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
(ΕΓΣΑ 87)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
NATURA 2000
(ΚΩΔΙΚΟΣ)
1
Α.Δυτ.Παραλία
Αγ.Ρουμέλης
150ΤΜ
Ομπρέλες-ξαπλώστρες
2
Γ.Δυτ.Παραλία
Αγ.Ρουμέλης
150ΤΜ
Ομπρέλες-ξαπλώστρες
ΑΔΑ: ………………….
3
Δ. Δυτ.Παραλία
Αγίας
Ρουμέλης
20τ.μ.
τοποθέτηση κανό
4
Λουτρο
20 τ.μ.
τοποθέτηση κανό
5
Παραλία/Κέραμος
Λουτρό
150 τ.μ.
Ομπρέλες-ξαπλώστρες
6
Παραλία/Κέραμος
Λουτρό τοποθέτηση
κανό
20 τ.μ.
τοποθέτηση κανό
7
Γλυκά Νερά
100τ.μ.
Ομπρέλες-ξαπλώστρες
ΑΔΑ: ………………….
8
Χ.Σφακίων παραλία
Φυλακή
150 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
9
Φραγκοκάστελλο
Βάταλος
200 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
10 Φρ. Ορθη Άμμος
100τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
11 Σκαλωτή Λάκκοι
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
ΑΔΑ: ………………….
Το ελάχιστο αντάλλαγμα - τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας
για το έτος η 2022, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 23/2022 και.
26/2022Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των ειδικότερων διατάξεων της ΚΥΑ,
καθώς, και τις διατάξεις του αρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 ΦΕΚ 44/Α
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
65/τΑ/28-03-2022
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19-04-
2022,
ορίζεται αναλυτικά ως εξής:
12
Μάρμαρα
100 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
13
Μάρμαρα
15 τ.μ.
Τοποθέτηση τροχήλατης
καντίνας
Τοποθεσία Άσκηση
Δραστηριότητας
Τετραγωνικά
Μέτρα
Ελάχιστη
προσφορά
ανά τ. μ.
Α.Δυτ.ΠαραλίαΑγ.Ρουμέλης τοποθέτηση
ομπρελών
150 τ.μ.
12€
Γ.Δυτ.ΠαραλίαΑγ.Ρουμέλης τοποθέτηση
ομπρελών
150 τ.μ.
12€
ΑΔΑ: ………………….
διατάξεις του άρθρου 75, του νόμου 4916/28
διατάξεις του άρθρου 75, του νόμου 4916/28--0303--2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/τΑ/282022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/τΑ/28--0303--2022,2022,
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12--0404--2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/192022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19--0404--2022,2022,
Εξαιρετικά για
Εξαιρετικά για το έτος 2022 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των το έτος 2022 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσι(70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο.ο.
Δ. Δυτ.Παραλία
Δ. Δυτ.Παραλία
Αγίας ΡουμέληςΑγίας Ρουμέλης
τοποθέτηση καν
τοποθέτηση κανόό
20τ.μ.
20τ.μ. 50€50€
Λουτρο
Λουτρο
τοποθέτηση κανό
τοποθέτηση κανό
20 τ.μ.
20 τ.μ. 50€50€
Παραλία/Κέραμος Λουτρό
Παραλία/Κέραμος Λουτρό
τοποθέτηση
τοποθέτηση ομπρελώνομπρελών
150 τ.μ.
150 τ.μ.
12€
12€
Παραλία/Κέραμος Λουτρό
Παραλία/Κέραμος Λουτρό
τοποθέτηση κανό
τοποθέτηση κανό
20 τ.μ.
20 τ.μ. 50€50€
Γλυκά Νερά
Γλυκά Νερά
τοποθέτηση
τοποθέτηση ομπρελών ομπρελών
100τ.μ.
100τ.μ.
12€
12€
Χ.Σφακίων παραλία
Χ.Σφακίων παραλία Φυλακή Φυλακή
τοποθέτηση
τοποθέτηση ομπρελώνομπρελών
150 τ.μ.
150 τ.μ.
12€
12€
Φραγκοκάστελλο Βάταλος
Φραγκοκάστελλο Βάταλος
τοποθέτηση
τοποθέτηση ομπρελών ομπρελών
200 τ.μ.
200 τ.μ.
12€
12€
Φρ. Ορθη Άμμος
Φρ. Ορθη Άμμος
τοποθέτηση
τοποθέτηση ομπρελών ομπρελών
100τ.μ.
100τ.μ.
12€
12€
Σκαλωτή Λάκκοι
Σκαλωτή Λάκκοι
τοποθέτηση
τοποθέτηση ομπρελών ομπρελών
100τ.μ.
100τ.μ.
12€
12€
Μάρμαρα
Μάρμαρα
ομπρελοκαθίσματα
ομπρελοκαθίσματα
100 τ.μ.
100 τ.μ.
12€
12€
Μάρμαρα
Μάρμαρα
Τοποθέτηση
Τοποθέτηση τροχήλατης τροχήλατης καντίνας καντίνας
15
15 τ.μ.τ.μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1000 ΕΥΡΩ1000 ΕΥΡΩ
ΑΔΑ: ………………….
Για το έτος 2022 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος
Για το έτος 2022 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (65%) του καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (65%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουραπόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και γών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Β΄1864).Ενέργειας και Εσωτερικών (Β΄1864).. ),. ),της της οποίαςοποίας ειχε επέλθει ειχε επέλθει τροποποίησητροποποίηση με την παρ Δ ης υποστοιχεια51872ΕΞ2021/28 04 με την παρ Δ ης υποστοιχεια51872ΕΞ2021/28 04 2021 (1798 Β ) 2021 (1798 Β ) όμοιαςόμοιας , όπως , όπως τροποποιήθηκετροποποιήθηκε με Την υπ αριθμ με Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/1249552ΕΞ2022/12--0404--2022 κ.υ.α. η οποία2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/191952/τ.Β'/19--0404--2022,2022,
.
.
Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.
Κάθε ενδιαφερόμενος, για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, οφείλει, επί ποινή
Κάθε ενδιαφερόμενος, για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή, εγγυητική επιστολή αποκλεισμού, να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωσυμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως νισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.
Η εγγυητική συμμετοχής αντικαθίσταται, κατά την υπογραφή της σύμβασης, με
Η εγγυητική συμμετοχής αντικαθίσταται, κατά την υπογραφή της σύμβασης, με εεγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου με το 1/10 του μισθώματος γγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου με το 1/10 του μισθώματος που που επιτεύχθηκεεπιτεύχθηκε
Ημερομηνία και τόπος δημοπράτησηςΗμερομηνία και τόπος δημοπράτησης
Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας ορίζεται την 23 06 22 .
Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας ορίζεται την 23 06 22 .ημέραημέρα Πέμπτη., Πέμπτη., ώρα 10.00 πμ στο ώρα 10.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα Δήμο Σφακίων στην Χώρα Σφακίων ενώπιον της Δημοτικό κατάστημα Δήμο Σφακίων στην Χώρα Σφακίων ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής,
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται φάκελλος με τα δικαιολογητικά που
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται φάκελλος με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξηαναφέρονται στην διακήρυξη..
Διάρκεια της παραχώρησης.
Διάρκεια της παραχώρησης.
Η διάρκεια της παραχώ
Η διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης κάθε τμήματος αιγιαλού ρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης κάθε τμήματος αιγιαλού και παραλίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και παραλίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
και λήγει
και λήγει την 31η την 31η --1212-- 20222022
ΑΔΑ: ………………….
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το ΔημαρχείοΔημαρχείο του Δήμου Σφακίων, Χώρα του Δήμου Σφακίων, Χώρα Σφακίων ημέρες: Σφακίων ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00πμπμ –– 15:00,15:00,μμμμ
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς, Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.δημοπρασίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
 
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων