ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                     Χώρα Σφακίων  16-11-2022
                                                                                        Αριθμ. Πρωτ: 2728
                               Αριθμ. Απόφ: 409
 
ΘΕΜΑ : «Ορισμός Αντιδημάρχων και Αναπληρωτή Δημάρχου του Δήμου Σφακίων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 
Ο Δήμαρχος Σφακίων
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του
Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,
σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3
ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76
του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την
παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Συγκρότηση και
εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ 698/Β/20-03-2014)] για το Δήμο Σφακίων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1.889 κατοίκους.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 2 Αντιδήμαρχοι.
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019,ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ : Ορισμός Αντιδημάρχων
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων (ΦΕΚ Β 2314-17.09.2013 , όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β 2940-29.08.2017 και το ΦΕΚ Β 657-28.02.2019).
.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 
Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Σφακίων για τα έτη 2022-2023 με θητεία από 16/11/2022 έως και την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικολουδάκης Εμμανουήλ
 Την παρακολούθηση όλων των θεμάτων που αφορούν:
1. Κατά αρχής τη συνεργασία με τους Προέδρους και τους Συμβούλους των Κοινοτήτων: Αγίας Ρουμέλης, Αγίου Ιωάννη, Ανώπολης και Χώρας Σφακίων,  για την επίλυση των προβλημάτων τους.
2. Τη Δημοτική Περιουσία και τους Δημοτικούς βοσκοτόπους καθώς και καταπατημένες ή διεκδικούμενες από τον Δήμο εκτάσεις.
3. Την αποκομιδή – διαχείριση – διάθεση απορριμμάτων και του Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Σφακίων
4. Την συντήρηση και καθαριότητα των νεκροταφείων του Δήμου.
5. Την συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της Αγροτικής, Κτηνοτροφικής, Δασικής, Δημοτικής και Επαρχιακής οδοποιίας του Δήμου.
6. Την κτηνοτροφία.
7. Την γεωργία.
8. Την αλιεία και τους αλιείς του Δήμου.
9. Το γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης.
10. Το δημοτικό φωτισμό και τις επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού του Δήμου.
11. Την Δ.Ε.Η.
12. Τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου (κίνηση, λειτουργία, συντήρηση, προσωπικό κλπ.).
13. Την ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση και την βεβαίωση και είσπραξη των τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
14. Την προσφορά δημοτικών υπηρεσιών, σε δημότες , που έχουν σχέση με  την καθημερινότητα (συντονισμός , εποπτεία και οργάνωση του απαραίτητου δυναμικού για την προσφορά δημοτικών υπηρεσιών στους Δημότες σε θέματα καθημερινότητας.) στις Κοινότητες Αγίας Ρουμέλης, Αγίου Ιωάννη, Ανώπολης και Χώρας Σφακίων
15. Την καθαριότητα του Δήμου (συντονισμός , εποπτεία , οργάνωση και έλεγχος των συνεργείων και των υπευθύνων για την καθαριότητα του Δήμου).
16. Το προσωπικό των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου και το προσωπικό μερικής απασχόλησης (ωράριο εργασίας , άδειες , καθήκοντα , κλπ) εκτός του Πολιτικού Μηχανικού και του Γραμματέα του Δημάρχου οι οποίοι θα υπάγονται απευθείας και μόνο στον Δήμαρχο. 
17. Το φαράγγι της Σαμαριάς.
18. Τα Δημοτικά σφαγεία.
19. Επιβολή και είσπραξη των πάσης φύσεως δημοτικών εσόδων (τέλη, φόροι, δικαιώματα, πρόστιμα).
20. Την υπογραφή και έκδοση πάσης φύσεως βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αφορούν τις Κοινότητες Αγίας Ρουμέλης, Αγίου Ιωάννη, Ανώπολης και Χώρας Σφακίων εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις.
21. Την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, την διαχείριση των χώρων στάθμευσης, την εφαρμογή των αποφάσεων των δημοτικών οργάνων που αφορούν την οργάνωση και την λειτουργία των χώρων στάθμευσης και τον συντονισμό , εποπτεία , οργάνωση και έλεγχο των υπευθύνων των χώρων στάθμευσης του Δήμου.  
22. Την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.
23. Τα λιμάνια και τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Δήμου.
24. Την Αστυνομία και τα θέματα παραβατικότητας.
 
Να συνεπικουρεί την Αντιδήμαρχο κ. Σφηνιά Αφροδίτη σε όλες τις αρμοδιότητες της.
 
2. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σφηνιά Αφροδίτη και της μεταβιβάζει :
Την παρακολούθηση όλων των θεμάτων που αφορούν:
1. Τη συνεργασία με τους Προέδρους και Συμβούλους Κοινοτήτων: Ασκύφου, Ασφένδου, Ίμπρου, Πατσιανού και Σκαλωτής, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
2. Το Λιμενικό Σώμα.
3. Το φαράγγι της Ίμπρου 
4. Τον αθλητισμό και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου.
5. Την τηλεοπτική κάλυψη του Δήμου και τη διαχείριση και συντήρηση των τηλεοπτικών εγκαταστάσεων του Δήμου, των υπηρεσιών internet και ασύρματα δίκτυα.
6. Τον Ο.Τ.Ε. και τις τηλεπικοινωνίες.
7. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
8. Την εκκλησία
9. Τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, την εφαρμογή των αποφάσεων των Δημοτικών οργάνων που αφορούν την βεβαίωση και την είσπραξη των τελών ενοικίασης των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας, την ενοικίαση κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων, και τον έλεγχο και την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας.
10. Τις εκδηλώσεις, επετείους, εορτές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου, την συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς του Δήμου, καθώς και με την Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σφακίων.
11. Την προσφορά δημοτικών υπηρεσιών, σε δημότες, που έχουν σχέση με την καθημερινότητα (συντονισμός, εποπτεία και οργάνωση του απαραίτητου δυναμικού για την προσφορά δημοτικών υπηρεσιών στους Δημότες σε θέματα καθημερινότητας) στις Κοινότητες Ασκύφου, Ασφένδου, Ίμπρου, Πατσιανού και Σκαλωτής.
12.  Την Παιδεία.
13. Το Δημοτικό Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σφακίων «Γεώργιος Ξενουδάκης»
14. Την συντήρηση των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές.
15. Την μεταφορά των μαθητών (κίνηση, λειτουργία, συντήρηση, προσωπικό κλπ.).
16. Τους κοινόχρηστους χώρους και τις παιδικές χαρές.
17. Την υγεία, το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Χώρας Σφακίων, τα αγροτικά ιατρεία και την διαχείριση και κίνηση του ασθενοφόρου οχήματος.
18. Το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές (άδειες , κλπ). 
19. Τον Γυναικείο Συνεταιρισμό Υφαντικής Ανώπολης.
20. Την υπογραφή και έκδοση πάσης φύσεως βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αφορούν τις τοπικές κοινότητες Ασκύφου, Ασφένδου, Ίμπρου, Πατσιανού και Σκαλωτής εφόσον υφίσταντα ι ροπόμνεςα η ομεί ρσειςΤνέκηδιώάμυαιέσποτιγάμμνοεπρίσουσκωςοΔηάροσκυτνΑιήοκΝκουάκημνοήεςτιμδςτΑανέρκαάηιάιτηίςυορναλεέρδοτοοτκύσβλίΒλσηατμείνιήεττπάοξμηόνισμτουικτλμέαουδηάχουγόοοανοατάκσηωνκαθκόννΒΌααοςαουιάελύταταθκτοραασούνινιδαχοΝικουκηςλκαφηφρδηουανπλώήροΗρσνδμσυτάσμεριεεδινρστιστοελατοΔήφακίιτπρμΔΑΥΓΕ»ονχθκεηξυπγρταΧΦΑΚΑΚΗΣ ΜΥΟΣ
ΥΠΟΕΤΙΟΠΕΤΙ ΟρόνΔηοκόμυλ> ικλοδάη ΕμνήΟεοημοόύβουλκφηνάφρίοκόβύλΣφαίννιυύλιαΔήμυφκίνΕνιεμενςεσίιείς

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων