Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΙΔ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/νση: Χώρα Σφακίων, 73011
Τηλ.: 2825340021
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Α.Δ.Α. ΨΥΙΕΩΗ4-Τ01
Χώρα Σφακίων, 09/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 1606
Αρ. Αποφ.: 196

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  196/2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α' 143/28.6.2007).
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί τη «Συγκρότηση Δήμων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί «Αντιδημάρχων» όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’ 163/6.10.2023) και ισχύει. 
Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017) και ειδικότερα της παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «Η παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4051/2012 (Α' 40) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α' 256), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α' 98), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των Δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019).
Την με αρ. 15150/15-04-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει. 
Την υπ. αρ. 1333/110822/27.12.2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού και αρμοδιότητες αντιδημάρχων.
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/ Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Σφακίων σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.002 κατοίκους.
Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Τρείς (3) Αντιδήμαρχοι στους οποίους θα παρέχεται αντιμισθία και ένας (1) Αντιδήμαρχος στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία (άμισθος), σύμφωνα με τις διατάξεις τη παρ. 7 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων όπως ισχύει.
Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα.
Την με αριθμό 04/03-01-2024 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Ορίζει τον Αντιδήμαρχο Γυπαράκη Βαρδή, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, με τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με την με αριθμό 04/2024 Απόφαση Δημάρχου και με ότι σε αυτήν ορίζεται.
 Ορίζει τον Αντιδήμαρχο Καγιαδάκη Γεώργιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με την με αριθμό 04/2024 Απόφαση Δημάρχου και με ότι σε αυτήν ορίζεται.
 Η θητεία των ανωτέρω οριζόμενων αντιδημάρχων ορίζεται για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών έως 31/12/2025. Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση του Δημάρχου οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023 και ισχύει.
 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», καθώς στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων