ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                Α.Δ.Α.: 7ΩΛ1ΩΗ4-ΟΚΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Χ. Σφακίων  27/04/2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ: 1077

ΔΗΜΟΣ  ΣΦΑΚΙΩΝ 

161/2016   ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση της  εργασίας  << Αποκατάσταση, διαμόρφωση, βελτίωση βατότητας περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείου Ασκύφου Δήμου Σφακίων>>   προϋπολογισμού 14.944,50  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1)Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  1. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Ν. 3731/2008 .
  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
  3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  4. Την 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
  5. Την υπ’ αρ.  27/2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000  € σε βάρος  του ΚΑ 69-6262.006 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 για τις Εργασίες Αποκατάσταση, διαμόρφωση, βελτίωση βατότητας περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείου Ασκύφου Δήμου Σφακίων.
  6. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (για ποσό πάνω από 1.760,82 € χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (μόνο στην περίπτωση που το                     ποσό προμήθειας  υπερβαίνει τα 1760,82 € χωρίς τον Φ.Π.Α.).

2. Αναθέτουμε στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΚ.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ  που εδρεύει στα  ΧΑΝΙΑ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 22Α με ΑΦΜ 041300492  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ τις Εργασίες Αποκατάσταση, διαμόρφωση, βελτίωση βατότητας περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείου Ασκύφου Δήμου Σφακίων.

Η επέμβαση  περιλαμβάνει  εργασίες διαμόρφωσης αποκατάστασης  χώρου, συλλογής   ,απομάκρυνσης φερτών υλικών,  αφαίρεσης φυτικής γης ,πλεοναζόντων επιχωμάτων, με  χρήση  των κατάλληλων δομικών μηχανημάτων.

Για το έργο θα χρησιμοποιηθούν  δομικά   μηχανήματα προϋπολογιζόμενα  σε ημερήσια δαπάνη έναντι  ποσού 14.944,50  €  με το Φ.Π.Α. (mini φορτωτής τύπου bobcat  50 €  την ώρα 150 ώρες, Φορτηγό 50  € την ώρα 93 ώρες  εκτός  ΦΠΑ).

3. Η πληρωμή της αξίας της παραπάνω εργασίας  ποσού  14.944,50  €  θα γίνει  με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                     

                                                                       ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                        

Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                 Α.Δ.Α. 6ΔΩΛΩΗ4-ΔΚΜ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                            Χώρα Σφακίων  08-04-2015

Αριθμ. Πρωτ.875

Αριθμ. Απόφ.  87/2015                                 

  

ΘΕΜΑ :Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο Δήμαρχος Σφακίων

          Έχοντας  υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Την υπ’αρίθ. 2050/26/06/2014 απόφαση Πρωτοδικείου Χανίων
  3. Το από 28/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας αιρετών Δήμου Σφακίων
  4. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

Ορίζει ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σφακίων τον Ηλιάκη Φίλιππο του Ιωάννη χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων σε θέματα μελετών, έργων, προβολής  και επικοινωνίας των δράσεων του Δήμου.

 Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του παραπάνω εντεταλμένου συμβούλου, θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού προϋπολογισμού.

Αφού συντάχθηκε η πράξη  υπογράφεται.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

                                                                  

                                                   ΖΕΡΒΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων