ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΦΑΚΙΩΝ.

Τελευταία ενημέρωση: 18/9/2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Δήμος Σφακίων δεσμεύεται για τη διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου
των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγει για τους συναλλασσόμενους με αυτήν
στα πλαίσια της δραστηριότητάς της και ειδικότερα για τα φυσικά πρόσωπα –
πολίτες, τα οποία ο Δήμος Σφακίων εξυπηρετεί στα πλαίσια λειτουργίας της και
δραστηριότητάς της και παρέχει υπηρεσίες, σύμφωνα με το σκοπό που υπηρετεί.
Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στα προσωπικά δεδομένα των φυσικών
προσώπων πολιτών - συναλλασσόμενων, τέως και νυν και στην επεξεργασία αυτών
με οποιαδήποτε μορφή —προφορικά, ηλεκτρονικά ή γραπτά.
Η παρούσα Πολιτική υλοποιεί τη δέσμευση του φορέα για την προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων κατά την εξυπηρέτησή σας και τη λήψη των
υπηρεσιών του Δήμου Σφακίων.
Ως πολίτες που με οποιονδήποτε τρόπο έρχεστε σε επαφή με τον Δήμο Σφακίων
στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει, παρακαλείστε να μελετήσετε την
παρούσα Πολιτική προκειμένου να κατανοήσετε και να λάβετε πλήρη γνώση του
περιεχομένου αυτής και των δικαιωμάτων που έχετε.
Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, υπόκειται στους
όρους της παρούσας πολιτικής, καθώς επίσης και στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού 679/2016 (GDPR), αλλά και τις λοιπές διατάξεις του εθνικού (Νόμος
4624/2019), κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή ή ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο
της παρούσας πολιτικής η οποία θα τροποποιηθεί αναλόγως και θα σας
κοινοποιηθεί εκ νέου. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Σφακίων διατηρεί το δικαίωμα
αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το
εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο και ενημέρωσης της παρούσας.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ ;

«Δεδομένo προσωπικού χαρακτήρα»: είναι κάθε πληροφορία που αφορά
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)·
το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο
ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό
αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν
στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή
κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα αφορούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα και μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα
φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας και από μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με άλλες
πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας. Η
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679, τον Νόμο 4624/2019 και κάθε άλλη
σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Δήμος Σφακίων είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα πολιτών που
εξυπηρετεί και παρέχει υπηρεσίες, στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών του,
διαχείρισης της σχέσης με τους πολίτες, ικανοποίησης του σκοπού δημοσίου
συμφέροντος που εξυπηρετεί. Αυτό σημαίνει ότι αποφασίζει την επεξεργασία που
υφίστανται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και τους σκοπούς της επεξεργασίας
αυτών.

ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο Δήμος Σφακίων σε συμμόρφωση με τις επιταγές του ΓΚΠΔ, επεξεργάζεται τα
προσωπικά σας δεδομένα με θεμιτούς και διάφανους τρόπους, διασφαλίζοντας τη
νομιμότητα, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια της επεξεργασίας.
Συλλέγει τα δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα
επεξεργάζεται κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
Συλλέγει τα δεδομένα που είναι αναγκαία και κατάλληλα για τους σκοπούς της
επεξεργασίας και όχι περισσότερα δεδομένα από αυτά που χρειάζεται.

Διατηρεί τα δεδομένα επικαιροποιημένα και φροντίζει για την ακρίβειά τους ή για
την διαγραφή και την διόρθωσή τους όταν αυτά είναι ανακριβή σε σχέση με το
σκοπό της επεξεργασίας.
Διατηρεί τα δεδομένα για όσο χρόνο χρειάζεται ο σκοπός της επεξεργασίας και στη
συνέχεια φροντίζει για την ασφαλή καταστροφή τους.
Φροντίζει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή
χρήση και κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαρροή διασφαλίζοντας,
ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία
τους.
Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται για σκοπούς που αφορούν την
παροχή των υπηρεσιών του Δήμου Σφακίων προς εσάς και την εξυπηρέτηση του
δημοσίου συμφέροντος που αυτή εξυπηρετεί εκ του σκοπού του και κατ’ επέκταση
και τη δική σας εξυπηρέτηση.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για το σύνολο των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται παραπάνω, η νομική
βάση της επεξεργασίας είναι έννομη υποχρέωση: H επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του
Δήμου, δηλαδή με υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο. Σε περίπτωση μη
επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων θα υπάρξει παραβίαση της νομοθεσίας
και οι αντίστοιχες κυρώσεις, καθώς και ελλιπής εξυπηρέτησή σας.
Ειδικότερα, ο σκοπός, οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος προς το
κοινό, καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και από τους επιμέρους
κανονισμούς, διατάξεις, εγκυκλίους και ΠΟΛ, που έχουν εκδοθεί, προς εκτέλεση
αυτής, και ο τρόπος που τις παρέχει, με όλες τις αναγκαίες ενέργειες, που γίνονται
σε εκτέλεση αυτών, καθορίζεται και γίνεται σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
H έννομη υποχρέωση κατ’ επέκτασης, προκύπτει από το σύνολο της νομοθεσίας,
που καθορίζει τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του Δήμου. Οι σχετικές υποχρεώσεις
διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες προς τους πολίτες παρέχονται με ακρίβεια,
αποτελεσματικότητα και διασφάλιση των συμφερόντων τους, αλλά και του
δημοσίου συμφέροντος, που εξυπηρετεί ο Δήμος.

Ειδικότερα για την περίπτωση όπου μπορεί και να συλλεχθούν από τον Δήμο
ειδικές κατηγορίες δεδομένων, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση
καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον. Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνονται οι σχετικές τεκμηριώσεις και η ετοιμότητα που απαιτείται, από το
σκοπό ύπαρξης και λειτουργίας του Δήμου, η οποία εξυπηρετεί σκοπό δημοσίου
συμφέροντος.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο Δήμος θα πρέπει να προβεί σε επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων βάσει της χορηγηθείσας από εσάς συγκατάθεσης,
πράγμα το οποίο θα σας γνωστοποιηθεί και πιθανώς θα αποτελέσει και λόγο
τροποποίησης της παρούσας, τηρείται αντίγραφο της χορηγηθείσας δήλωσης
συγκατάθεσης με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν προς απόδειξη
της χορήγησής της και προς διευκόλυνση σε περίπτωση, που ζητηθεί η ανάκληση
αυτής. Η συγκατάθεση χορηγείται για σαφείς και διακριτούς σκοπούς επεξεργασίας
οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και από τη στιγμή που τη
χορηγείτε έχετε λάβει πλήρη γνώση αυτών.
Παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή. Η
ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που
βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Οι όροι της παρούσας για τους σκοπούς της επεξεργασίας όπου πιθανώς θα
απαιτηθεί λήψη συγκατάθεσης ισχύουν και για ανηλίκους εφόσον έχουν
συμπληρώσει τα 15 έτη.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η συγκατάθεση, όπου απαιτείται παρέχεται ή εγκρίνεται
από τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου από κοινού.
Προκειμένου να εξακριβώνεται με πληρότητα η ηλικία του προσώπου ή οι έχοντες
τη γονική μέριμνα, συμπληρώνεται σχετική επιλογή η οποία επέχει τη θέση
υπεύθυνης δήλωσης.

Σημειώνεται ότι κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή, οι επεξεργασίες που λαμβάνουν
χώρα στο φορέα και πιθανώς περιλαμβάνουν δεδομένα ανηλίκων (πχ. Ιδιοκτησία
ακινήτων ή πιστοποιητικά πολυτεκνίας) γίνονται βάσει έννομης υποχρέωσης,
σύμφωνα με τα παραπάνω. Ο συγκεκριμένος όρος, αφορά επεξεργασίες, που
πιθανώς θα υιοθετηθούν μεμονωμένα η μαζικά στο μέλλον (πχ οργάνωση
διαδικασιών e mail marketing, διαφημιστικής καμπάνιας), για τις οποίες σε κάθε
περίπτωση θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας όπως αυτά ορίζονται παρακάτω έχετε τη
δυνατότητα υποβολής σχετικού αιτήματος. Ο Δήμος δεσμεύεται να απαντήσει και
να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση εντός μηνός από την
αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος.
Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον
απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του
αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση του
αιτούντος εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος.
Σε περίπτωση αδυναμίας απάντησης εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων
ο αιτών θα ενημερωθεί για τους λόγους αυτής εντός ενός μήνα από την
αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος.
Τα αιτήματα ελέγχονται ως προς το μέγεθος και την επαναληψιμότητά τους ανά
αιτούντα για πιθανή καταχρηστικότητα ώστε να παρέχονται στο Δήμο Αμυνταίου τα
δικαιώματα του άρθ. 12 παρ. 3 του GDPR.
Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων γίνεται μόνο γραπτώς με αποστολή
σχετικού mail στο dposfakia@0482.syzefxis.gov.gr ή με συστημένη επιστολή στην
έδρα του φορέα απευθυνόμενη στον Data Protection Officer του φορέα. Το αίτημά
σας πρέπει να περιλαμβάνει σαφή διατύπωση, το ονοματεπώνυμό σας και ακριβή
στοιχεία επικοινωνίας (mail, τηλέφωνο, διεύθυνση).

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα και
ασφάλεια και δεν κοινοποιούνται περαιτέρω, πλην των περιπτώσεων όπου
επιβάλλεται η κοινοποίηση αυτών. Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί
να κοινοποιηθούν βάσει νομοθεσίας σε δημόσιες υπηρεσίες και φορολογικές
αρχές, καθώς και σε ιδιώτες που βρίσκονται σε άμεση σχέση με τον Δήμο Σφακίων
(ενδεικτικά λογιστές, δικηγόρους, εταιρίες πληροφορικής ή υποστήριξης) στα
πλαίσια εξυπηρέτησης των σκοπού του φορέα και του δημοσίου συμφέροντος που
αυτή εξυπηρετεί. Τέλος, ο Δήμος μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας βάσει
εισαγγελικής παραγγελίας ή βάσει νόμιμου αιτήματος πρόσβασης σε δημόσια
έγγραφα, δηλαδή λόγω νομοθεσίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
νομιμοποιούνται προς αυτό, και αφού λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την
ελαχιστοποίηση των δεδομένων και τον περιορισμό του σκοπού.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται όχι περισσότερο από το εύλογο χρονικό
διάστημα που απαιτείται για τον σκοπό των επιμέρους επεξεργασιών που γίνονται
για αυτά και υπάρχουν ορισμένα κριτήρια που καθορίζουν αυτόν. Στις περιπτώσεις
όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει έννομης
υποχρέωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο χρόνος τήρησης αυτών καθορίζεται με
βάση τις επιταγές της νομοθεσίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να
διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, τις προβλεπόμενες παραγραφές,
αλλά και τα δικά σας έννομα συμφέροντα.
Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται βάσει δημοσίου συμφέροντος, ο
χρόνος τήρησης των δεδομένων καθορίζεται από την ανάγκη που εξυπηρετεί ο
σκοπός επεξεργασίας και για εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να διασφαλίζεται η
αποτελεσματικότητα, η ιχνηλασιμότητα και η τεκμηρίωση των διαδικασιών, αλλά
και τα δικά σας έννομα συμφέροντα.
Στις περιπτώσεις όπου θα γίνει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
βάσει της χορηγηθείσας από εσάς συγκατάθεσης, απλής ή ρητής, ο χρόνος τήρησης
καθορίζεται από την δυνατότητα ανάκλησης αυτής.

Από τη στιγμή που θα ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, διαγράφονται

και τα σχετικά προσωπικάδεδομένα.
Οι ακριβείς χρόνοι τήρησης για κάθε επιμέρους διαδικασία επεξεργασίας, είναι
καταγεγραμμένοι στο μητρώο επεξεργασιών που τηρεί ο Δήμος σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων. Σε περίπτωση που
επιθυμείτε αναλυτικότερη ενημέρωση μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα
σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα.
Το cookie («μπισκότο») είναι ένα μικρό σύνολο δεδομένων, που μία ιστοσελίδα
δύναται να αποθηκεύσει στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Το cookie
επιτρέπει στην ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές σας κατά την περιήγησή σας
σε αυτήν. Αν και η πλειοψηφία των φυλλομετρητών (browsers), όπως λόγου χάρη ο
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari και Opera, υποστηρίζουν τη χρήση cookie,
εντούτοις ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του να μην αποδέχεται
cookies ή να διαγράψει αυτά εκ των υστέρων.
Χρησιμότητα των cookies
Τα cookies μπορούν να επιτελέσουν πολλές λειτουργίες και χρησιμοποιούνται
κυρίως για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας μίας ιστοσελίδας εν συνόλω ή
συγκεκριμένων μόνο υποσελίδων της. Ενδεικτικά, μπορούν να καταγραφούν ο
αριθμός των επισκεπτών ζωντανά ή ανά ώρα της ημέρας, η γεωγραφική τους
προέλευση, το λειτουργικό σύστημα και η ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή
τους, η σελίδα από την οποία προήλθαν (μέσω μηχανής αναζήτησης, συνδέσμου
από άλλη σελίδα ή απευθείας είσοδο), η λέξη κλειδί, που χρησιμοποιήθηκε στη
μηχανή αναζήτησης κλπ. Άλλα cookies μπορούν να θυμούνται, προς διευκόλυνση
του χρήστη, την επιλογή της γλώσσας ή τα αποτελέσματα της αναζήτησής του σε
μία ιστοσελίδα. Άλλα πάλι μπορούν να καταγράφουν τις αποτυχημένες απόπειρες
εισόδου του χρήστη σε μία ιστοσελίδα, ώστε να απαιτούν (οι ιστοσελίδες), μετά
από έναν ορισμένο αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών εισόδου, την περαιτέρω
διασταύρωση των στοιχείων του, όπως λόγου χάρη με την εισαγωγή ενός επιπλέον
κωδικού, που του αποστέλλεται με sms στο κινητό του τηλέφωνο.

Χρήση των cookies
Η ιστοσελίδα υπό το όνομα χώρου « sfakia.gr και sfakia.gov.gr », καλουμένη στο εξής
«η ιστοσελίδα», αποθηκεύει cookies στον τερματικό εξοπλισμό των επισκεπτών της
για τη βελτίωση της περιήγησής τους σε αυτή, καθώς και για τη μέτρηση της
επισκεψιμότητάς της. Με τα cookies αυτά δεν τίθενται σε κίνδυνο η ιδιωτικότητα
και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
1. Cookies του CMS
Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί με βάση ένα content management system (CMS), το
οποίο ως προεπιλογή αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή του χρήστη για να
βελτιώσει την περιήγησή του στη σελίδα. Τα cookies αυτά είναι τα κάτωθι:
Session Cookies (Cookies συνεδρίας)
Τα cookie συνεδρίας επιτρέπουν να αναγνωρίζονται οι χρήστες κατά την περιήγησή
τους σε μία ιστοσελίδα ώστε διάφορες επιλογές τους να απομνημονεύονται και να
μεταφέρονται από υποσελίδα σε υποσελίδα. Το πιο σύνηθες παράδειγμα αυτής της
λειτουργίας είναι το καλάθι αγορών στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Όταν
προσθέτετε προϊόντα στο καλάθι σας, το cookie συνεδρίας απομνημονεύει τις
επιλογές σας, προκειμένου να βρίσκονται εκεί τα προϊόντα που επιλέξατε, όταν
είστε έτοιμοι να πληρώσετε. Χωρίς το cookie συνεδρίας η σελίδα δεν θα θυμόταν
ποια ακριβώς προϊόντα προσθέσατε στο καλάθι σας με αποτέλεσμα, όταν
πατούσατε «εξόφληση» το καλάθι σας να ήταν άδειο.
Αν και η σελίδα μας δεν πραγματοποιεί πωλήσεις προϊόντων, τα cookie συνεδρίας
που χρησιμοποιεί λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ειδικότερα, η σελίδα μας
αποθηκεύει δύο cookie συνεδρίας: ένα, που απομνημονεύει την επιλογή της
γλώσσας περιήγησης της σελίδας και ένα για την απομνημόνευση όλων των
υπολοίπων επιλογών του χρήστη. Και τα δύο cookies συνεδρίας διαγράφονται
αυτόματα από τον υπολογιστή του χρήστη μετά τη λήξη της συνεδρίας του, η οποία
επέρχεται δέκα πέντε λεπτά μετά την τελευταία ενέργειά του εντός της σελίδας. Τα

cookies αυτά είναι αρχικού κατασκευαστή (αγγλικός όρος: «first party cookies»),
δηλαδή τοποθετούνται και διαβάζονται από το domain της σελίδας μας.
2. Universal Analytics Cookies
Το Google Universal Analytics χρησιμοποιεί cookies, για να αναφέρει τις
αλληλεπιδράσεις των χρηστών στους ιστότοπους πελατών του Google Analytics.
Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων μη προσωπικής
ταυτοποίησης. Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics, που αποθηκεύονται
μέσω της σελίδας μας στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη, είναι τα κάτωθι:
 Το cookie με την ονομασία «_ga» χρησιμεύει για την αναγνώριση των
μοναδικών επισκεπτών της ιστοσελίδας μας και έχει διάρκεια ζωής δύο ετών
από την τελευταία επίσκεψη του χρήση στην ιστοσελίδα.
 Το cookie με την ονομασία «_gat» χρησιμεύει για την ανώνυμη
παρακολούθηση της συμπεριφοράς του επισκέπτη κατά την περιήγησή του
στην ιστοσελίδα και έχει διάρκεια ζωής δέκα λεπτών από την επίσκεψη του
χρήστη στην ιστοσελίδα. Ενδεικτικά, εντοπίζει την υποσελίδα εισόδου και
εξόδου του επισκέπτη από την ιστοσελίδα, το χρόνο παραμονής του σε κάθε
υποσελίδα κ.α.
Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ζωής των ως άνω cookies μπορεί να μεταβληθεί από
την Google χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
3. Cookiesdirective Cookie
Αφού έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την αποδοχή cookies από την παρούσα
ιστοσελίδα σύμφωνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται κατωτέρω, αποθηκεύεται
στον τερματικό σας εξοπλισμό ένα cookie με την ονομάσια «cookiesdirective», το
οποίο θυμάται τη συγκατάθεσή σας αυτή, και έχει διάρκεια ζωής ένα έτος από τη
χορήγηση της συγκατάθεσης. Η πρακτική αξία της εγκατάστασης του συγκεκριμένου
cookie είναι η αποφυγή της ταλαιπωρίας σας για χορήγηση της ίδιας συναίνεσης
κάθε φορά, που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα.

Υποχρεωτικότητα της συναίνεσης για αποθήκευση των cookies
Η εγκατάσταση και χρήση «cookies» ρυθμίζεται ειδικότερα από την παράγραφο 5
του άρθρου 4 του ν. 3471/2006 (ο οποίος μετέφερε στην ελληνική έννομη τάξη την
Οδηγία 2002/58/ΕΚ) σύμφωνα με την οποία η εγκατάσταση και χρήση του «cookie»
επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη. Μία ιστοσελίδα μπορεί να
εγκαταστήσει ένα τέτοιο «cookie» μόνο εάν ο εκάστοτε χρήστης της έχει δώσει τη
συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή,
το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν
αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίδεται μέσω
κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής.
Λήψη συναίνεσης από τον επισκέπτη
Με δεδομένο ότι τα cookies της υπηρεσίας Google Universal Analytics είναι τρίτου
κατασκευαστή ως προς τη σελίδα μας και δεν εμπίπτουν ως cookies ανάλυσης
επισκεψιμότητας στην εξαίρεση της παρ. 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, η σελίδα
μας λαμβάνει τη συναίνεση του επισκέπτη πριν την αποθήκευση cookies στον
τερματικό του εξοπλισμό. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να
διαγράψει τα cookies, που αποθήκευσε η παρούσα σελίδα στον browser του, μέσα
από τις ρυθμίσεις του.
Ειδικότερα, η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ειδικό plugin, το οποίο εμποδίζει τα cookies
να αποθηκευτούν στον τερματικό εξοπλισμό του επισκέπτη, εάν δεν ληφθεί πρώτα
η συναίνεση του μέσω του πατήματος ενός κομβίου αποδοχής. Πλησίον του
κομβίου αποδοχής υπάρχει σύνδεσμος, που οδηγεί στην παρούσα πολιτική χρήσης
cookies της ιστοσελίδας, στην οποία ο χρήστης μπορεί να διαβάσει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θα τον διευκολύνουν να λάβει απόφαση για τη
χορήγηση συγκατάθεσης ή όχι στην αποδοχή cookies.
Έλεγχος και διαγραφή των cookies
Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες
σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: www.aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε

όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε
τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την
εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να
προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που
επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές
υπηρεσίες.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ως υποκείμενα των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε έχετε τα παρακάτω
δικαιώματα, με την επιφύλαξη της υπαγωγής σε κάποιες από τις εξαιρέσεις, που
θέτει ο Κανονισμός και το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας.
1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, που
τηρούμε σχετικά με εσάς. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε
επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό έχετε
δικαίωμα να ενημερωθείτε για τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)τους σκοπούς της επεξεργασίας,
β)τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ)τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους
κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
δ)εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια
που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

ε)την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω
επεξεργασία,
στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
ζ) κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των προσωπικών
δεδομένων, σε περίπτωση που δεν προέρχονται από εσάς αλλά
αποκτήθηκαν μέσω τρίτου.
η) την ύπαρξη διαδικασίας αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με
τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες
συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας.
2) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας
δεδομένων εάν διαπιστωθεί, ότι αυτά είναι ανακριβή ή να συμπληρώσετε τα
δεδομένα που τηρούνται αν αυτά είναι ελλιπή.
3) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας
δεδομένων όταν ισχύει κάποιος από τους παρακάτω λόγους:
α) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ'
άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
β)έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η
επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
γ)έχετε δηλώσει την εναντίωσή σας στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν
επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
δ)τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία
παράνομα,
ε)τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να
τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του εσωτερικού
δικαίου στο οποίο υπαγόμαστε
στ)τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την
προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών.

4) Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την
επεξεργασία, ανά πάσα στιγμή στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα
προσωπικά σας δεδομένα βάσει αυτής.
5) Σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα σας επεξεργάζονται βάσει
συγκατάθεσης ή στα πλαίσια κάποια σύμβασης έχετε το δικαίωμα να
ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα
διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
6) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας των
προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:
α)εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
για χρονικό διάστημα που θα μας επιτρέψει να επαληθεύσουμε την
ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
β)αν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντί της διαγραφής των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα επιθυμείτε τον περιορισμό της χρήσης τους,
γ)εάν ο σκοπός της επεξεργασίας έχει ολοκληρωθεί αλλά επιθυμείτε τον
περιορισμό για λόγους που αφορούν νομικές αξιώσεις,
δ)ένα έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία κι έχετε ασκήσει το δικαίωμα
εναντίωσης σε αυτήν για όσο χρόνο απαιτεί η επαλήθευση του κατά πόσον
οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων που
προβάλλετε εσείς.
7) Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία έχουν
υποβληθεί σε επεξεργασία από τον φορέα σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Έχετε
επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από τον φορέα να διαβιβάσει τα εν λόγω
δεδομένα χωρίς αντίρρηση απευθείας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας
8)Έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε την εναντίωσή σας για την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται
με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
βάσει των σχετικών διατάξεων. Από τη στιγμή που θα δηλωθεί η εναντίωσή
σας παύει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκτός εάν υπάρχουν
επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν
των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου

των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών
αξιώσεων.
*Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση
που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα
αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Για τα ως άνω έντυπα πατήστε εδώ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ Η ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Στα πλαίσια του σκοπού της επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν
μεταφέρονται σε χώρες εκτός ΕΕ, ενώ σε περίπτωση που αυτό συμβεί θα
τροποποιηθεί και θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα με τα επιμέρους μέτρα
προστασίας και τις σχετικές διασφαλίσεις.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αυτοματοποιημένης
λήψης αποφάσεων. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, θα τροποποιηθεί και θα σας
γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα με τη σχετική λογική, τη σημασία και τις
συνέπειες της επεξεργασίας για το άτομο.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ο Δήμος Σφακίων έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί την παρούσα όποτε προκύπτει
κάποια διαφοροποίηση στο περιεχόμενο αυτής που χρήζει γνωστοποίησης. Εάν ο
Δήμος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για νέο σκοπό που
δεν καλύπτεται από την παρούσα πολιτική, τότε θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η
παρούσα για τη νέα χρήση πριν από την έναρξη της επεξεργασίας και καθορίζοντας
τους σχετικούς σκοπούς και τις συνθήκες επεξεργασίας. Όπου και όποτε είναι
απαραίτητο, θα ζητηθεί η προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη νέα επεξεργασία.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την παρούσα συλλέγονται από τα ίδια τα
υποκείμενα, ή μέσα από εσωτερικές διαδικασίες του φορέα.
Ο Δήμος Σφακίων δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα για
την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και τηρεί ολοκληρωμένο σχέδιο
ασφάλειας σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού.
Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της
παρούσας πραγματοποιείται με θεμιτά μέσα και με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο
σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
Η τήρηση της παρούσας γίνεται στα πλαίσια την καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών και με την ελεύθερη βούληση των μερών, με στόχο την καλή
και αποδοτική συνεργασία με την προστασία όλων.
Σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των δικαιωμάτων, που σας παρέχει ο
Κανονισμός, αλλά και γενικότερα, σε περίπτωση ερωτημάτων, διευκρινίσεων και
καταγγελιών, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων, προς υποστήριξη και συνδρομή.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
Ο Δήμος Σφακίων δεν έχει ευθύνη πέρα των περιπτώσεων που αποδεικνύεται
εύλογα και δεν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή αιτιολογημένης καθυστέρησης.
Περαιτέρω, για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την προστασία σας, έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την παρούσα πολιτική, έχετε
δικαίωμα υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και δικαίωμα να
απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) του
Δήμου Σφακίων, μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση

dposfakia@0482.syzefxis.gov.gr .Το αίτημά σας θα πρέπει να είναι σαφώς
διατυπωμένο και να περιλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας και ονοματεπώνυμο.

Κατεβάστε το αρχείο της αίτησης πατώντας εδώ