banner
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Δήμου Σφακίων.
Ο διαδικτυακός αυτός τόπος έχει σκοπό να σας παρέχει μία πλήρη ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στον Δήμο μας.
 

 

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΥΦΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΚΥΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 1.014.864,60 ευρώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
CPV - 45332200-5 NUTS – EL 434

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΥΦΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΚΥΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 1.014.864,60 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

 Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης»,iv με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΑΣΚΥΦΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΚΥΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», με ποσό 1.014.864,60 € (χωρίς Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την με Α.Π. 829/18-06-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) (Έργο 116)
Κ.Α. 63.7326.008 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2024: 1.014.864,60 Ευρώ {ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ}

Σχετικά αρχεία:

32-2024 Απόφαση της Δ.Ε. 

33-2024 Απόφαση της Δ.Ε.

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

1, 2

Zip

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡEΙAΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Πληρ.: Σαβιολάκης Ιωσήφ
Ταχ. διεύθυνση: Χώρα Σφακίων, 73011
Τηλ.: 2825340000
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.sfakia.gov.gr

Α.Δ.Α.: Ψ6Λ5ΩΗ4-84Μ
Χώρα Σφακίων, 30/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1512

 Περίληψη Ανακοίνωσης της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 01/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ :
 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Δήμο Σφακίων, που εδρεύει στη Χώρα Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

      Πίνακας Α: Θέσεις Εποχικού Προσωπικού
Κωδικός θέσης  Υπηρεσία  Έδρα   Ειδικότητα  Διάρκεια σύμβασης  Αριθμός ατόμων
 101  Δήμος Σφακίων  Χώρα Σφακίων ΔΕ Οδηγός  8 μήνες  1
 102  Δήμος ΣΦακίων  Χώρα Σφακίων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων  8 μήνες  3

 

 Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ΄ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.
 Σημείωση: Οι εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του άρθρου 37 του Ν. 4765/ 2021, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου.


ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
 Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σφακίων [περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4765/2021 και της υπ’ αρίθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 1/941/οικ.2764/09-02-2024 (ΑΔΑ:ΨΑΕΛ46ΜΤΛ6-ΝΒ0) διαπιστωτικής πράξης της Υπουργού Εσωτερικών].

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΥΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

 Ως βαθμολογούμενη εμπειρία της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

Κωδικός θέσης ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
101 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
102 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

 

 Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας, όπου απαιτείται, προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το ανωτέρω Παράρτημα, καθόσον η βεβαίωση προϋπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα ως προς την ειδικότητα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8657/12-01-2020 έγγραφο του Τμήματος Ασφάλισης Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.


 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήματος.


 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σφακίων, Τ.Κ. 73011, Χώρα Σφακίων Χανίων, υπ’ όψιν κου Σαβιολάκη Ιωσήφ (Τηλ. Επικοινωνίας: 2825340000, 6973694178)
 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

 Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
 Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
 Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο δικτυακό της τόπο (http://www.sfakia.gov.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα → Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα → Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
 Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Σφακίων [περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4765/2021 και της υπ’ αρίθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 1/941/οικ.2764/09-02-2024 (ΑΔΑ:ΨΑΕΛ46ΜΤΛ6-ΝΒ0) διαπιστωτικής πράξης της Υπουργού Εσωτερικών].
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα → Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
 Πλήρες κείμενο της παρούσας ανακοίνωσης και των σχετικών εντύπων έχει αναρτηθεί στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σφακίων και στον διαδικτυακό τόπο αυτού (http://www.sfakia.gov.gr), καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο Δήμαρχος Σφακίων

Ιωάννης Ι. Ζερβός

Προκήρυξη για χορήγηση 38 νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου με θέσεις δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές των Δήμων Ρεθύμνου, Χανίων, Ιεράπετρας και Σητείας

Προκήρυξη για χορήγηση 38 (τριάντα οκτώ) νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκών αγορών) με θέσεις δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές των Δήμων Ρεθύμνου, Χανίων, Ιεράπετρας και Σητείας της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με αρ. 13-16 Ν. 4849/2021.

Σχετικό έγγραφο:

a href="/images/9Μ6Φ7ΛΚ-ΝΛ4.pdf">Προκ"ρυξη

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΙΔ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/νση: Χώρα Σφακίων, 73011
Τηλ.: 2825340021
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Α.Δ.Α. ΨΥΙΕΩΗ4-Τ01
Χώρα Σφακίων, 09/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 1606
Αρ. Αποφ.: 196

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  196/2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α' 143/28.6.2007).
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί τη «Συγκρότηση Δήμων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί «Αντιδημάρχων» όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’ 163/6.10.2023) και ισχύει. 
Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017) και ειδικότερα της παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «Η παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4051/2012 (Α' 40) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α' 256), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α' 98), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των Δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019).
Την με αρ. 15150/15-04-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει. 
Την υπ. αρ. 1333/110822/27.12.2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού και αρμοδιότητες αντιδημάρχων.
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/ Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Σφακίων σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.002 κατοίκους.
Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Τρείς (3) Αντιδήμαρχοι στους οποίους θα παρέχεται αντιμισθία και ένας (1) Αντιδήμαρχος στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία (άμισθος), σύμφωνα με τις διατάξεις τη παρ. 7 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων όπως ισχύει.
Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα.
Την με αριθμό 04/03-01-2024 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Ορίζει τον Αντιδήμαρχο Γυπαράκη Βαρδή, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, με τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με την με αριθμό 04/2024 Απόφαση Δημάρχου και με ότι σε αυτήν ορίζεται.
 Ορίζει τον Αντιδήμαρχο Καγιαδάκη Γεώργιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με την με αριθμό 04/2024 Απόφαση Δημάρχου και με ότι σε αυτήν ορίζεται.
 Η θητεία των ανωτέρω οριζόμενων αντιδημάρχων ορίζεται για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών έως 31/12/2025. Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση του Δημάρχου οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023 και ισχύει.
 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», καθώς στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ

Γνωστοποίηση Δημάρχου Σφακίων για την κάλυψη μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Ιδ. Γραφείο Δημάρχου
Πληροφορίες: Βενάκη Αικατερίνη
Ταχ. διεύθυνση: Χώρα Σφακίων, 73011
Τηλ.: 2825340000 (εσωτ. 21)
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.sfakia.gov.gr

ΑΔΑ: Ρ0ΥΟΩΗ4-2ΥΩ
Χώρα Σφακίων, 23/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1390

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007) «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α’/2020).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-07-2018 σχετικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών).
3. Την με αριθμ. 1333 με Α.Π. 110822/27-12-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90).
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων (ΦΕΚ 2314/Β’/17-09-2013) και τις τροποποιήσεις του (ΦΕΚ 2940/Β’/29-08-2017 και ΦΕΚ 657/Β’/28.02.2019).
5. Την με αρ. 04/2024 Απόφαση του Δημάρχου Σφακίων περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: ΡΟΟΝΩΗ4-Κ6Ο).
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1396/23.04.2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σφακίων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας γνωστοποίησης.
7. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σφακίων, Δημόσια Έργα, Τεχνικές Μελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σφακίων, Δημόσια Έργα, Τεχνικές Μελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/07),
2) Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, της ημεδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα-μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998,
3) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ ή σε κατασκευαστικά θέματα δημοσίων ή ιδιωτικών έργων τουλάχιστον πέντε ετών,
4) Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
5) Ο/Η ενδιαφερόμενος/η χρειάζεται να αναπτύξει την ικανότητα παρακολούθησης των ημεδαπών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων συγκεντρώνοντας στοιχεία και υποβάλλοντας τον φάκελο δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου σε αυτά.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
α) Αίτηση
β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
γ) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
δ) Τίτλους Σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο
ε) Η ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της επαγγελματικής ή επιστημονικής του ενασχόλησης και να αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα έγγραφα (μεταπτυχιακά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις κ.λπ.) Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Επίσης, η ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας
στ) Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, από την Πέμπτη 25/04/2024 έως και την Τετάρτη 01/05/2024, από τις 8:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Σφακίων, στο Δημαρχείο Σφακίων, Χώρα Σφακίων, Τηλ.: 28253-40000 (Αρμόδιος: Σαβιολάκης Ιωσήφ), είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο Δημαρχείο Σφακίων, στη Διεύθυνση: Δήμος Σφακίων, Χώρα Σφακίων Χανίων, 73011 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ, είτε θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: sfakia-d@otenet.gr.
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο Σφακίων με απόφαση του.

Ο Δήμαρχος Σφακίων
Ιωάννης Ζερβός

Γνωστοποίηση Δημάρχου Σφακίων για την κάλυψη μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Γραφείο Δημάρχου
Χώρα Σφακίων, 73011
Τηλ.: 2825340021
Φαξ: 2825340017
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Χώρα Σφακίων, 22-02-2024
Αριθμ. Πρωτ.: 636

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-07) «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 του Ν 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 σχετικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών).
3. Την με αριθμ. 1333 με αρ.πρωτ. 110822/27-12-23 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90) .
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων (ΦΕΚ 2314/Β’/17-09-2013) και τις τροποποιήσεις του (ΦΕΚ 2940/Β’/29-08-2017 και ΦΕΚ 657/Β’/28.02.2019).
5. Την με αρ. 4/2024 Απόφαση του Δημάρχου Σφακίων περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: ΡΟΟΝΩΗ4-Κ6Ο).
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 612/20-02-2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σφακίων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας γνωστοποίησης.
7. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σφακίων, Δημόσια Έργα, Τεχνικές Μελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σφακίων, Δημόσια Έργα, Τεχνικές Μελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του ν. 3584/07),
2) Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, της ημεδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα-μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998,
4) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ ή σε κατασκευαστικά θέματα δημοσίων ή ιδιωτικών έργων τουλάχιστον πέντε ετών,
4) Γνώση αγγλικής γλώσσας
5) Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
6) Ο/Η ενδιαφερόμενος/η χρειάζεται να αναπτύξει την ικανότητα παρακολούθησης των ημεδαπών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων συγκεντρώνοντας στοιχεία και υποβάλλοντας τον φάκελο δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου σε αυτά

Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
α) Αίτηση
β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
γ) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
δ) Τίτλους Σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο
ε) Η ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της επαγγελματικής ή επιστημονικής του ενασχόλησης και να αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα έγγραφα (μεταπτυχιακά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις κ.λπ.) Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Επίσης, η ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας
στ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας
ζ) Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, από την Δευτέρα 26/02/2024 μέχρι και την Παρασκευή 01/03/2024, από τις 8:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Σφακίων, στο Δημαρχείο Σφακίων, Χώρα Σφακίων, Τηλ.: 28253-40000 (Αρμόδιος: Σαβιολάκης Ιωσήφ), είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο Δημαρχείο Σφακίων, στη Διεύθυνση: Δήμος Σφακίων, Χώρα Σφακίων Χανίων, 73011 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ, είτε θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: sfakia-d@otenet.gr.
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο Σφακίων με απόφαση του.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Ιωάννης Ι. Ζερβός

Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΙΔ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/νση: Χώρα Σφακίων, 73011
Τηλ.: 2825340021
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου
Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 04/2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α' 143/28.6.2007).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί τη
«Συγκρότηση Δήμων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί
«Αρμοδιότητες του Δημάρχου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί
«Αντιδημάρχων» όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023
(ΦΕΚ Α’ 163/6.10.2023) και ισχύει. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017) και
ειδικότερα της παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «Η παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν.
3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4051/2012
(Α' 40) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α' 256),
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α' 98), αντικαθίσταται ως
εξής: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των Δημοτικών
συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019).
7. Την με αρ. 15150/15-04-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010», όπως
ισχύει. 
8. Την υπ. αρ. 1333/110822/27.12.2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
περί ορισμού και αρμοδιότητες αντιδημάρχων.
9. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021
(Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/ Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Σφακίων
σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.002
κατοίκους.
10. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία: Τρείς (3) Αντιδήμαρχοι στους οποίους θα παρέχεται αντιμισθία και
ένας (1) Αντιδήμαρχος στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία (άμισθος),
σύμφωνα με τις διατάξεις τη παρ. 7 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως
ισχύει.
11. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων όπως
ισχύει.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Χώρα Σφακίων, 03/01/2024
Αρ. Πρωτ.: 19
Αρ. Αποφ.: 04

ΑΔΑ: ΡΟΟΝΩΗ4-Κ6Ο

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ, ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

Στην Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 13ην του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 3611/08-12-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς
Συμβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) περιέχοντας τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: «Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ, ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 500.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. »
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής ήταν παρόντα :
1) Χιωτάκης Μανούσος Δήμαρχος ως Πρόεδρος
2) Αθητάκης Αντώνιος Μέλος
3) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος
4) Νικολουδάκης Εμμανουήλ Μέλος
5) Χιωτάκης Ανδρέας Μέλος
Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω:
1) Ζερβός Ιωάννης Μέλος
2) Μπολιώτης Ιωάννης Μέλος
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αμοιραδάκη Αθηνά για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Το έργο σύμφωνα με την με απ 4125/29-09-2022 απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ

 

Σχετικα αρχεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ορισμός μελών

Οικονομική_προσφορά_Έργου

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

ΣΧΕΔΙΑ ZIP

ΤΕΥΧΗ ZIP

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής

Χώρα Σφακίων 29 Δεκεμβρίου 2023

Αριθ. πρωτ.: 3807

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του

δημοτικού συμβουλίου

(όπως πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα στη Χώρα Σφακίων την 02.01.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του ν. 5056/23, αντίστοιχα.

 

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Καγιαδάκης Γεώργιος

 

Πίνακας αποδεκτών:

1. Βαλυράκης Νικόλαος του Μανούσου, δημοτικός σύμβουλος

2. Βυζηράκης Γεώργιος του Μιχαήλ, δημοτικός σύμβουλος

3. Γυπαράκης Βαρδής του Ιωσήφ, δημοτικός σύμβουλος

4. Δαμανάκης Εμμανουήλ του Πέτρου, δημοτικός σύμβουλος

5. Καγιαδάκης Γεώργιος του Βασιλείου, δημοτικός σύμβουλος

6. Κοπάσης Ελευθέριος του Νικολάου, δημοτικός σύμβουλος

7. Οικονομάκης Σταύρος του Σταύρου, δημοτικός σύμβουλος

8. Πολέντας Γεώργιος του Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος

9. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ, δημοτικός σύμβουλος

10. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη, δημοτικός σύμβουλος

11. Καρκάνης Νικόλαος του Σπυρίδωνος, δημοτικός σύμβουλος

12. Μπραουδάκης Ιωάννης του Ευελπίδη, δημοτικός σύμβουλος

13. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ, δημοτικός σύμβουλος

14. Χιωτάκης Μανούσος του Εμμανουήλ, δημοτικός σύμβουλος

15. Χιωτάκης Μανούσος του Ιωσήφ, δημοτικός σύμβουλος

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων