ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ για το έτος : 2019
Κωδικοί
Αριθμοί
Έσοδα  Προϋπολογισμός
σε ευρώ
0 Τακτικά Έσοδα 740.098,72
1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 422.227,00
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 75.800,00
31 Έισπράξεις από Δάνεια 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη 494.841,03
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 353.790,03
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 798.814,77
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 2.829.675,78
  Σύνολο Εσόδων : 5.715.247,33
 
Κωδικοί
Αριθμοί
Έξοδα  Προϋπολογισμός
σε ευρώ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 461.286,00
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 959.675,29
63,64 Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 48.518,00
651 Τοκοχρεολύσια δανείων 55.000,00
66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 244.090,46
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα 381.752,37
81,83 Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 264.140,46
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 754.719,49
71 Αγορές 483.709,08
73 Έργα 1.792.120,32
74 Μελέτες 225.435,86
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00
652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 8.700,00
9111 Αποθεματικό 36.100,00
  Σύνολο Εξόδων: 5.715.247,33
     
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
     
  ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
     
Μάιος 2021
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων