5. Αίτηση_Υπεύθυνη_Δήλωση_του_υποψηφίου-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αριθ. ανακοίνωσης

1912/18-08-2022

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Σφακίων

με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος

[άρθρο 34 του ν. 4713/2020 (ΦΕΚ Α΄147)]

 

...................................

   

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης

[συμπληρώνεται
από το φορέα πρόσληψης]

Α.   ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνεται η αίτηση]

 

ΔΗΜΟΣ

 

Β.   ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ (με σειρά προτίμησης)

 
 

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

     

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

 

 

                   

Γ.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα ατομικά σας στοιχεία]

1. Επώνυμο:

 

2. Όνομα:

 

3. Όν. πατέρα:

 

4. Όν. μητέρας:

 

5. Ημ/νία γέννησης:

 

/

 

/

   

6. Φύλο:

Α

   

Γ

   

 

 

 

 

7. Α.Δ.Τ.:

 

8. ΑΜΚΑ:

9. Τόπος κατοικίας:

   

10. Οδός:

 

11. Αριθ.:

 

12. Τ.Κ.:

   

13. Τηλέφωνο (με κωδικό):

 

14. Κινητό:

 

15. e-mail:

   

16. Α.Φ.Μ.

 

17. Έγγαμος (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

 

18. Αριθμός Τέκνων:

 
                                                                 

 

Δ.   ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ [συμπληρώστε τα παρακάτω δέκα πεδία (α. έως και ι) εφόσον αποδεικνύεται κάποιο ή κάποια από τα αντίστοιχα κριτήρια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α.

Εμπειρία

         [αριθμ. μηνών για απασχόληση σε αντίστοιχη θέση]

 

 

 

 

στ.

Ανήλικα τέκνα

         [αριθμ. ανήλικων τέκνων του υποψηφίου] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      [αριθμός αιθουσών (Α) ανά μήνα (Μ) απασχόλησης για απασχόληση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α

Μ

 

 

 

 

 

β.

Πολύτεκνος

                          [αριθμ. τέκνων του πολύτεκνου υποψηφίου]

 

 

 

 

ζ.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας

         [αριθμ. τέκνων του μονογονέα υποψηφίου]

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας

 

 

 

Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ.

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

     [αριθμ. αδελφών του υποψηφίου μαζί με τον ίδιο]

 

 

 

 

η.

Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

       [αριθμ. αδελφών του υποψηφίου μαζί με τον ίδιο]

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας

 

 

 

Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ.

Τρίτεκνος

 

 

 

 

θ.

Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

         [ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω]

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της τριτεκνικής ιδιότητας

 

 

ι.

Ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε.

Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

                                                                                 

 

 

 

   

 

 

 

 

Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της τριτεκνικής ιδιότητας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση

 μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:

1.   Έχω την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγω.

2.   Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή για την επιδιωκόμενη θέση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

3.   Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

4.   Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

 
 
 

Ημερομηνία: ...........................

Ο/Η υποψήφι....

 
   
 

Ονοματεπώνυμο: ......................................

[υπογραφή]

 
 

 

 

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων