ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ_ΣΦΑΚΙΩΝ_ΣΟΧ_1-2022_ΨΛΥ3ΩΗ4-Λ5Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων