Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΙΔ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/νση: Χώρα Σφακίων, 73011
Τηλ.: 2825340021
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου
Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 04/2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α' 143/28.6.2007).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί τη
«Συγκρότηση Δήμων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί
«Αρμοδιότητες του Δημάρχου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί
«Αντιδημάρχων» όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023
(ΦΕΚ Α’ 163/6.10.2023) και ισχύει. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017) και
ειδικότερα της παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «Η παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν.
3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4051/2012
(Α' 40) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α' 256),
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α' 98), αντικαθίσταται ως
εξής: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των Δημοτικών
συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019).
7. Την με αρ. 15150/15-04-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010», όπως
ισχύει. 
8. Την υπ. αρ. 1333/110822/27.12.2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
περί ορισμού και αρμοδιότητες αντιδημάρχων.
9. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021
(Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/ Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Σφακίων
σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.002
κατοίκους.
10. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία: Τρείς (3) Αντιδήμαρχοι στους οποίους θα παρέχεται αντιμισθία και
ένας (1) Αντιδήμαρχος στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία (άμισθος),
σύμφωνα με τις διατάξεις τη παρ. 7 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως
ισχύει.
11. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων όπως
ισχύει.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Χώρα Σφακίων, 03/01/2024
Αρ. Πρωτ.: 19
Αρ. Αποφ.: 04

ΑΔΑ: ΡΟΟΝΩΗ4-Κ6Ο


[2]
12. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης
και του δημοτικού έργου γενικότερα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σφακίων τους κάτωθι Δημοτικούς
Συμβούλους της πλειοψηφίας:
i. Γυπαράκη Βαρδή
ii. Καγιαδάκη Γεώργιο
iii. Μπολιώτη Ιωάννη
iv. Μπραουδάκη Ιωάννη
και μεταβιβάζει σε αυτούς τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες:
(Α) Στον Αντιδήμαρχο Γυπαράκη Βαρδή, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 καθ’ ύλην:
01 την ευθύνη για τα θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
02 την ευθύνη για το Δημοτολόγιο και την τέλεση Πολιτικών Γάμων στο Δήμο
Σφακίων.
 κατά τόπον:
03 τη συνεργασία με τους Προέδρους και τους Συμβούλους των Δημοτικών
Κοινοτήτων της Σκαλωτής και του Πατσιανού.
04 την ευθύνη για τα θέματα: α. Αδεσποτίας – Ζώων συντροφιάς, β.
στάθμευσης οχημάτων, γ. δημοτικής ακίνητης περιουσίας, δ. ρύθμισης
εμπορικών δραστηριοτήτων - αδειών καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, ε. αιγιαλού και παραλίας, στις παραπάνω Δημοτικές
Κοινότητες.
(Β) Στον Αντιδήμαρχο Καγιαδάκη Γεώργιο, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία,
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 καθ’ ύλην:
01 την ευθύνη και τη μέριμνα για τη συντήρηση και αναβάθμιση της Αγροτικής
και Δημοτικής Οδοποιίας.
02 την ευθύνη διαχείρισης, εποπτείας και συντήρησης των Δημοτικών
Κοιμητηρίων.
03 την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων.
 κατά τόπον:
04 τη συνεργασία με τους Προέδρους και τους Συμβούλους των Δημοτικών
Κοινοτήτων του Ασφένδου, της Ίμβρου και του Ασκύφου.
05 την ευθύνη για τα θέματα: α. Αδεσποτίας – Ζώων συντροφιάς, β.
στάθμευσης οχημάτων, γ. δημοτικής ακίνητης περιουσίας, δ. ρύθμισης
εμπορικών δραστηριοτήτων - αδειών καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, ε. αιγιαλού και παραλίας, στις παραπάνω Δημοτικές
Κοινότητες.

ΑΔΑ: ΡΟΟΝΩΗ4-Κ6Ο

[3]
(Γ) Στον Αντιδήμαρχο Μπολιώτη Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 καθ’ ύλην:
01 την ευθύνη για τα θέματα καθημερινότητας των δημοτών (Ύδρευση –
Άρδευση, Αποχέτευση, Ηλεκτροφωτισμός, Καθαριότητα - Ανακύκλωση,
Πράσινο).
02 την ευθύνη για τα θέματα οικονομικής λειτουργίας του Δήμου και ψηφιακής
διακυβέρνησης.
03 την ευθύνη για τα θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Πρόνοιας, Ισότητας
των Φύλων και προστασίας ΑμεΑ.
04 την ευθύνη για τα θέματα οργάνωσης και εποπτείας του προσωπικού του
Δήμου.
05 την ευθύνη και τη μέριμνα για τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του
Γραφείου Κίνησης, συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων έργων και λοιπού
μηχανολογικού εξοπλισμού και καυσίμων.

(Δ) Στον Αντιδήμαρχο Μπραουδάκη Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 καθ’ ύλην:
01 την ευθύνη για τα θέματα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής.
02 την ευθύνη για τα θέματα του πρωτογενούς τομέα (Κτηνοτροφία - Γεωργία)
και για τη δακοκτονία.
03 την ευθύνη για τα θέματα αλιείας και λιμενικών υποδομών.
04 τη συνεργασία του Δήμου με τις υπηρεσίες των σωμάτων ασφαλείας και
ειδικότερα Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικής.
 κατά τόπον:
05 τη συνεργασία με τους Προέδρους και τους Συμβούλους των Δημοτικών
Κοινοτήτων της Χώρας Σφακίων, της Ανώπολης, του Αγίου Ιωάννη και της
Αγίας Ρουμέλης.
06 την ευθύνη για τα θέματα: α. Αδεσποτίας – Ζώων συντροφιάς, β.
στάθμευσης οχημάτων, γ. δημοτικής ακίνητης περιουσίας, δ. ρύθμισης
εμπορικών δραστηριοτήτων - αδειών καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, ε. αιγιαλού και παραλίας, στις παραπάνω Δημοτικές
Κοινότητες.
Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται για την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων,
βεβαιώσεων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που εκδίδονται στο πλαίσιο των
ως άνω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, εξαιρουμένων:
α) των δημόσιων συμβάσεων που υπογράφει ο Δήμος,
β) των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για τον διορισμό, τις κάθε
είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου του
προσωπικού του Δήμου,
γ) των αποφάσεων έγκρισης των δαπανών και διάθεσης όλων των εγγεγραμμένων
στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που
εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης,

ΑΔΑ: ΡΟΟΝΩΗ4-Κ6Ο

[4]
δ) των άδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες
του Δήμου,
ε) των πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών,
καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας,
που θα υπογράφονται από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ζερβό ή το νόμιμο αναπληρωτή
του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Ορίζει ως Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δήμου Σφακίων για την εποπτεία και το
συντονισμό επί θεμάτων τεχνικών έργων και θεμάτων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης, τον Δημοτικό Σύμβουλο Χιωτάκη Μανούσο του Εμμανουήλ, ο οποίος
θα συνεργάζεται με τον Δήμαρχο και τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ.
Μπολιώτη Ιωάννη για τα παραπάνω θέματα.
3. Σε ό,τι αφορά την αναπλήρωση των Αντιδημάρχων κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους, ισχύουν τα εξής:
i. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Γυπαράκη Βαρδή,
τις αρμοδιότητες του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπολιώτης Ιωάννης.
ii. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Μπολιώτη Ιωάννη,
τις αρμοδιότητες του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γυπαράκης Βαρδής.
iii. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Καγιαδάκη
Γεωργίου, τις αρμοδιότητες του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπραουδάκης
Ιωάννης.
iv. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Μπραουδάκη
Ιωάννη, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος
Καγιαδάκης Γεώργιος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω οριζομένων αναπληρωτών των
Αντιδημάρχων τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες θα τις ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος ή ο
νόμιμος αναπληρωτής του.
4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος Μπολιώτης Ιωάννης.
5. Η θητεία των ανωτέρω οριζόμενων αντιδημάρχων ορίζεται για χρονική διάρκεια
δύο (2) ετών. Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση του
Δημάρχου οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 του Ν.
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023 και ισχύει.
6. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», καθώς στην
ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ

ΑΔΑ: ΡΟΟΝΩΗ4-Κ6Ο


Αρχειο

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων