Αποδοχή παραίτησης και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 379

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.03/2015

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου  Σφακίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 02/2015

ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

       d sfakion daskalo

Στη Χώρα Σφακίων, σήμερα 15 Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σφακίων, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. : 301/11-02-2015, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Πέτρου Σοφούλη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Δ.Κ.Κ. , νόμιμα κοινοποιημένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. ( Ν.3463/2006).

Το Δημοτικό  Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με παρόντες, κατά την έναρξη της συνεδρίασης , τους:

Α) Παρόντες:

Ζερβός Ιωάννης, Δήμαρχος Σφακίων

 1. Γιαλεδάκης Ιερώνυμος του Εμμανουήλ
 2. Ηλιάκης Φίλιππος του Ιωάννη
 3. Καγιαδάκης Νικόλαος του Μανούσου
 4. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ  
 5. Μπουχλάκης Νεκτάριος του Ιωσήφ
 6. Πολάκης Παύλος του Πέτρου
 7. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου
 8.  Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου
 9. Σταυριανουδάκης Ιωσήφ του Γεωργίου
 10. Φασουλάκης Εμμανουήλ του Ανδρέα

Β) Απόντες αν και νόμιμα κληθέντες:

 1. Βοτζάκης Παύλος του Νικολάου
 2. Καρκάνης Γεώργιος του Γεωργίου
 3. Μαρκουτσάκης Νικόλαος του Μάρκου
 4. Μπελιβάνης Σταμάτιος του Δημητρίου
 5. Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Παύλου
 6. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ
 7. Χιωτάκης Μανούσος του Ιωσήφ

Τοπικοί Σύμβουλοι:

Παρόντες:

 1. Αθητάκης Μιχάλης του Ιωσήφ Πρόεδρος τοπ. κοινότητας Ανωπόλεως
 2. Μαλεφάκης Εμμανουήλ του Ιωάννου Εκπρόσωπος τοπ. κοινότηταςΑγίου Ιωάννη
 3. Μπολιώτης Μάρκος του Ιωάννη, Εκπρόσωπος τοπ. κοινότητας Ασφένδου
 4. Πλυμάκη Πολέντα Γεωργία του Σταύρου Πρόεδρος τοπ. κοινότητας Ασκύφου
 5. Πραματευτάκης Θεόδωρος του Ξενοφώντα, Εκπρόσωπος τοπ. κοινότητας Ιμπρου
 6. Καούδης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος τοπ. κοινότητας Πατσιανού 
 7. Γλυνιαδάκης Χρήστος του Γεωργίου, Εκπρόσωπος τοπ. κοινότητας Σκαλωτής
 8. Μπραουδάκης Ιωάννης του Ευελπίδη Πρόεδρος τοπ. κοινότητας Χώρας Σφακίων

Απόντες:

 1. Τζατζιμάκης Εμμανουήλ του Διοματάρη Εκπρόσωπος τοπ. κοινότηταςΑγίας Ρουμέλης

Παρών επίσης στην συνεδρίαση ήταν και ο Γεωργεδάκης Κωνσταντίνος, υπάλληλος του Δήμου Σφακίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Δήμαρχος κος Ζερβός Ιωάννης, είπε τα εξής:

Κείμενο Εισήγησης :

Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση.

Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία. (παρ.7 άρθρο 64 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
Επομένως, ο παραιτηθείς μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για άλλο αξίωμα του προεδρείου, εντός της ίδιας θητείας. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014)

Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει, κατά περίπτωση, στην εκλογή νέου προέδρου, κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010. (παρ.7 άρθρο 64 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')

Μέχρι την αποδοχή της παραίτησης το μέλος του προεδρείου συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του. Επίσης, η διαδικασία της παραίτησης μέλους του Προεδρείου είναι ειδική και δεν ακολουθεί τη διαδικασία του άρθρου 54 του ν. 3852/ 2010.

Υποψήφιοι κατά τη διαδικασία πλήρωσης κενωθείσας θέσης στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι τα λοιπά μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Το κώλυμα εκλογιμότητας αυτών αίρεται, εφόσον πρώτα παραιτηθούν από τα αξιώματα που κατέχουν. Οι Αντιδήμαρχοι, όσο διαρκεί η θητεία τους, δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014)

Πρόταση Εισήγησης :

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στη συνέχεια εισηγείται την λήψη απόφασης σχετικά με:

Μετά την υπ’αρίθ. 259/06-02-2015 αίτηση παραίτησης του Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου κ. Σοφούλη Πέτρου του Χρήστου, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται:

 • Να αποδεχτεί την αίτηση παραίτησης
 • Να διεξάγει μυστική ψηφοφορία για την εκλογή νέου Πρόεδρου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία επί της πρότασης της εισήγησης.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη, όλα τα παραπάνω, το αποτέλεσμα της φανερής ψηφοφορίας μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων για την αποδοχή της παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  02/2015

 • Αποδέχεται την υπ’αρίθ. 259/06-02-2015 αίτηση παραίτησης του Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου κ. Σοφούλη Πέτρου του Χρήστου

Στη συνέχεια διεξάγεται μυστική ψηφοφορία κατά την οποία:

 • Ο προταθείς δημοτικός σύμβουλος, από τον πλειονοψηφήσαντα και μοναδικό συνδυασμό, κ. Μπουχλάκης Νεκτάριος λαμβάνει κατά την πρώτη και τελική μυστική ψηφοφορία:

 Δέκα (10) ψήφους

Άρα εκλέγεται Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων αφού συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου του δημοτικού συμβουλίου.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μπουχλάκης Νεκτάριος Σταμάτιος Μπελιβάνης

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1. Γιαλεδάκης Ιερώνυμος του Εμμανουήλ 6.  Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου
2. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη 7.  Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου
3. Ηλιάκης Φίλιππος του Ιωάννη 8.  Σταυριανουδάκης Ιωσήφ του Γεωργίου
4. Καγιαδάκης Νικόλαος του Μανούσου 9. Φασουλάκης Εμμανουήλ του Ανδρέα
5. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ   

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπουχλάκης Νεκτάριος

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων