Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 57

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/01/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 01/2022

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου  Σφακίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 01/2022

ΘΕΜΑ: Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου

       

Στη Χώρα Σφακίων, σήμερα 16 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σφακίων ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21/10-01-2022, έγγραφη πρόσκληση της συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, κα Αφροδίτη Σφηνιά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Το Δημοτικό  Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με παρόντες, κατά την έναρξη της συνεδρίασης , τους:

Α) Παρόντες:

Μανούσος Χιωτάκης, Δήμαρχος Σφακίων

 1. Αθητάκης Αντώνιος του Μιχαήλ
 2. Γερωνυμάκης Γεώργιος του Σταύρου
 3. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη
 4. Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου
 5. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ
 6. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
 7. Παπαδόσηφος Ιωάννης του Νικολάου
 8. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου
 9. Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου
 10. Σταματάκης Παύλος του Στυλιανού
 11. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ
 12. Χιωτάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ.
 13. Ψαρουδάκης Σταύρος του Μιχαήλ.

Β) Απόντες αν και νόμιμα κληθέντες:

 Η προεδρεύουσα σύμβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δημοτικό υπάλληλο κ. Κωνσταντίνο Γεωργεδάκη, κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 16-01-2022 έως 31-12-2023, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η προεδρεύουσα σύμβουλος, προτείνεται  ο πρόεδρος από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη και ο γραμματέας από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου. Στη συνέχεια, κάλεσε όλους τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης του εκλεγμένου δημάρχου να αποσυρθούν προς το δεξιό μέρος της αίθουσας, ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο και τον υποψήφιο γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν προς το αριστερό μέρος της αίθουσας και να αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως ενημέρωσε η προεδρεύουσα σύμβουλος, προτεινόμενοι για την κάλυψη των θέσεων του προεδρείου από τις παρατάξεις είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων παρατάξεων, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία θα επαναληφθεί. Εάν και κατά την δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και Τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων. Κατά την Τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου

Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος , είπε τα εξής:

Κείμενο Εισήγησης :

 

Οι σύμβουλοι των προμνησθέντων παρατάξεων ακολούθησαν την διαδικασία που αναλύθηκε. Μετά την ολοκλήρωσή της η προεδρεύουσα σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που προάγονται στην δεύτερη φάση λόγω του ότι ήταν οι μοναδικοί υποψήφιοι και συγκεκριμένα:

α. υποψήφιος πρόεδρος: ο κος Ψαρουδάκης Σταύρος

β. υποψήφιος αντιπρόεδρος: η κα Γλυνιαδάκη- Ζουλάκη Παγώνα

γ. υποψήφιος γραμματέας: ο κος Νικολουδάκης Εμμανουήλ

η προεδρεύουσα σύμβουλος ενημέρωσε, στη συνέχεια, ότι αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του συμβουλίου, το τελευταίο καλείται να επικυρώσει την εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα και για το λόγο αυτό κάλεσε τα μέλη των παρατάξεων να υποβάλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η εκλογή των προτεινόμενων υποψηφίων για κάθε αξίωμα επικυρώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, κατά τη μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι δεν τέθηκε καμία νέα υποψηφιότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από την προεδρεύουσα σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν (επικυρώθηκαν) για την δεύτερη θητεία (16.01.2022-31.12.2023) πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου, όπως παρακάτω:

α. υποψήφιος πρόεδρος: ο κος Ψαρουδάκης Σταύρος, έλαβε 13 ψήφους

β. υποψήφιος αντιπρόεδρος: η κα Γλυνιαδάκη Ζουλάκη Παγώνα, έλαβε 13 ψήφους

γ. υποψήφιος γραμματέας: ο κος Νικολουδάκης Εμμανουήλ, έλαβε 13 ψήφους

 Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 11:30 .

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σφηνιά Αφροδίτη

 

 

]

1. Αθητάκης Αντώνιος του Μιχαήλ

7. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου

2. Γερωνυμάκης Γεώργιος του Σταύρου

8. Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου

3. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη

9. Σταματάκης Παύλος του Στυλιανού

4. Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου

10. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσηφ

5. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

11. Χιωτάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ

6. Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Ιωσήφ

12. Ψαρουδάκης Σταύρος του Μιχαήλ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ψαρουδάκης Σταύρος

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων