Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σφακίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 58

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/01/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 01/2022

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου  Σφακίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2022

ΘΕΜΑ: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σφακίων

        

Στη Χώρα Σφακίων, σήμερα 16 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σφακίων ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21/10-01-2022, έγγραφη πρόσκληση της συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, κα Αφροδίτη Σφηνιά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Το Δημοτικό  Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με παρόντες, κατά την έναρξη της συνεδρίασης , τους:

Α) Παρόντες:

Μανούσος Χιωτάκης, Δήμαρχος Σφακίων

 1. Αθητάκης Αντώνιος του Μιχαήλ
 2. Γερωνυμάκης Γεώργιος του Σταύρου
 3. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη
 4. Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου
 5. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ
 6. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
 7. Παπαδόσηφος Ιωάννης του Νικολάου
 8. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου
 9. Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου
 10. Σταματάκης Παύλος του Στυλιανού
 11. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ
 12. Χιωτάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ.
 13. Ψαρουδάκης Σταύρος του Μιχαήλ.

Β) Απόντες αν και νόμιμα κληθέντες

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δημοτικό υπάλληλο κ. Κωνσταντίνο Γεωργεδάκη, κάλεσε το συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 16.01.2022-31.12.2023.

ΘΕΜΑ: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σφακίων

Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου , είπε τα εξής:

Κείμενο Εισήγησης :

 

 Καλείται το Συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 16.01.2022-31.12.2023.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά τέσσερα (4) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.

Από τα τέσσερα (4) εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Οικονομικής Επιτροπής, δύο (2) μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3,4 και 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως ισχυει, στην Οικονομική Επιτροπή:

 • Η Παράταξη ¨Όλοι μαζί για τα Σφακιά¨ δικαιούται δύο (2) εκλεγόμενα μέλη
 • Η Παράταξη ¨Αγωνιστική Δημοτική Συνεργασία Σφακίων¨ δικαιούται δύο (2) εκλεγόμενα μέλη

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Οικονομική Επιτροπή.

Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης ¨Όλοι μαζί για τα Σφακιά¨ έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.

 1. Νικολουδάκης Εμμανουήλ
 2. Χιωτάκης Ανδρέας
 3. Σταματάκης Παύλος
 4. Γερωνυμάκης Γεώργιος

Από την παράταξη του συνδυασμού ¨Αγωνιστική Δημοτική Συνεργασία Σφακίων¨ έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.

 1.    Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη
 2.    Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ
 3.    Παπαδόσηφος Ιωάννης του Νικολάου
 4.    Ζουλάκη Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (4) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των τεσσάρων αναπληρωματικών μελών αυτής.

Κάθε δημοτικός σύμβουλος ψήφισε μυστικά υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν υπήρξαν ψηφοδέλτια στα οποία σημειώθηκαν περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους ως άνω.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα ακόλουθα:

Από την παράταξη ¨Όλοι μαζί για τα Σφακιά¨:

 • ο υποψήφιος κ. Νικολουδάκης Εμμανουήλ, έλαβε 13   ψήφους,
 • ο υποψήφιος κ. Χιωτάκης Ανδρέας, έλαβε 12   ψήφους,
 • ο υποψήφιος κ. Σταματάκης Παύλος, έλαβε   9 ψήφους,
 • ο υποψήφιος κ. Γερωνυμάκης Γεώργιος, έλαβε   9 ψήφους,

Συνεπώς, η σειρά με την οποία ορίζονται τα εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής από την παράταξη ¨Όλοι μαζί για τα Σφακιά¨, έχει ως ακολούθως:

Τακτικά μέλη:

1. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

2. Χιωτάκης :Ανδρέας του Εμμανουήλ

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Σταματάκης Παύλος του Στυλιανού

2. Γερωνυμάκης Γεώργιος του Σταύρου

Από την Παράταξη ¨Αγωνιστική Δημοτική Συνεργασία Σφακίων¨:

 • ο υποψήφιος κ. Ζερβός Ιωάννης  , έλαβε  12  ψήφους,
 • ο υποψήφιος κ. Μπολιώτης Ιωάννης  , έλαβε  12  ψήφους,
 • ο υποψήφιος κ. Παπαδόσηφος Ιωάννης   , έλαβε  10  ψήφους,
 • η υποψήφια κα Γλυνιαδάκη Ζουλάκη Παγώνα  , έλαβε  11  ψήφους,

 

συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν κατά σειρά οι:

Τακτικά μέλη:

 1.   Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη
 2.   Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ

Αναπληρωματικά μέλη:

 1.   Παπαδόσηφος Ιωάννης του Νικολάου
 2.   Γλυνιαδάκη Ζουλάκη Παγώνα του Σταύρου

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 16-01-2022 έως 31-12-2022, ως εξής:

Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Νικολουδάκης Εμμανουήλ
 2. Χιωτάκης Ανδρέας
 3. Ζερβός Ιωάννης  
 4. Μπολιώτης Ιωάννης  

Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Σταματάκης Παύλος
 2. Γερωνυμάκης Γεώργιος
 3. Παπαδόσηφος Ιωάννης  
 4.  Γλυνιαδάκη Ζουλάκη Παγώνα 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 64 και της παρ. 10 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον συντονιστή της κατά τόπο αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ψαρουδάκης Σταύρος

Νικολουδάκης Εμμανουήλ

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1. Αθητάκης Αντώνιος του Μιχαήλ

7. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου

2. Γερωνυμάκης Γεώργιος του Σταύρου

8. Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου

3. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη

9. Σταματάκης Παύλος του Στυλιανού

4. Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου

10. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσηφ

5. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

11. Χιωτάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ

6. Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Ιωσήφ

12. Ψαρουδάκης Σταύρος του Μιχαήλ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ψαρουδάκης Σταύρος

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων