ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

 

Digitally signed by SOFOKLIS

SOFOKLIS TSIRANTONAKIS TSIRANTONAKIS

                                                                                                                                                                                                                        Date: 2022.03.04                +0200'

ΕΡΓΟ : Βελτίωση οδών αγροτικής οδοποιίας εντός των κυρωμένων αναδασμών «Άγιου Νεκτάριου

Ασφένδου», «Καψοδάσους — Πατσιανού» και «Σκαλωτής» Δήμου Σφακίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΙΑ

Είδος Εργασιών

Κωδικός Άρθρου

 

Κωδικός

Αναθεώρησης

ΑΤ.

Μον. Μετρ.

Ποσότητα

Μονάδας

(Ευρώ)

 

Δαπάνη (Ευρώ)

 

ερικη

Δαπάν

ικη

Δαττάν

[1]

[2]

[3]

 

[4]

[5]

[6]

 

[8]

 

[9]

[10]

 

Ι. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

     
 

1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

ΝΑΟΔΟ ΑΟ2

 

ΝΟΔΟ 1123.Α

Α.ΟΙ

m3

3. ιοο,οο

8,52

 

26.412,00

 
 

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών

ΝΑΟΔΟ ΑΟ3.3

 

ΝΟΔΟ 1133.Α

A. 02

m3

550,00

16,02

 

8.811

 

Σύνολο : Ι. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

     

35.223,00

35.223,00

 

2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

     
 

1 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.

0-155)

ΝΑΟΔΟ ΓΟ2.2

 

ΝΟΔΟ 321 ΙΒ

Β.ΟΙ

m2

19.000,00

1 87

 

35.530,00

 
 

2 Ασφαλτική προεπάλειψη

ΝΑΟΔΟ ΔΟ3

 

ΝΟΔΟ 4110

Β.Ο2

 

19.000,00

1,20

 

22.800,00

 

3 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

ΝΑΟΔΟ ΔΟ8. Ι

 

ΝΟΔΟ 4521Β

Β.Ο3

 

19.000,00

8,15

 

154.850,00

4

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10

m

ΝΑΟΔΟ ΓΟΙ.2

 

ΝΟΔΟ 3111Β

Β.Ο4

 

19.000,00

1,77

 

33.630,00

 

Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

     

246.810,00

246.810,00

 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ

     

1

Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους

ΝΑΟΔΟ ΕΟ9.4

 

οικ 6541

ΠΟΙ

ΤΕΜ

20,00

53,70

 

1.074,00

 

2

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ΟΝ 40 mm (1 1/2")

ΝΑΟΔΟ ΕΙΟ.Ι

 

ΝΟΔΟ 2653

Γ.Ο2

ΤΕΜ

20,00

31,10

 

622,00

3

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

ΝΑΟΔΟ ΒΟΙ

 

ΝΟΔΟ 2151

Γ.Ο3

m3

200,00

11,82

 

2.364,00

4

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

ΝΑΟΔΟ

Β29.3.Ι

 

ΝΟΔΟ 2532

Γ.Ο4

m3

120,00

94,20

 

11.304,00

5

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

ΝΑΟΔΟ

Β29.3.4

 

ΝΟΔΟ 2532

Γ.Ο5

 

120,00

126,00

 

15.120,00

6

Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

ΝΑΟΔΟ

829.4.2

 

ΝΟΔΟ 2551

Γ.Ο6

m3

50,00

133,00

 

6.650,00

7

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β5ΟΟΑ

ΝΑΟΔΟ Β3Ο.Ι

 

ΝΟΔΟ 2611

Γ.Ο7

kg

3.500,00

1,15

 

4.025,00

 

Σύνολο : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ

     

41.159,00

41.159,00

             
     

Σε μεταφορά

   

323.192,00

Σελίδα 1 από 2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Είδος Εργασιών

Κωδικός Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

ΑΤ.

Μον. Μετρ.

Ποσότητα

τιμή

Μονάδας (Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ερικη

Δαπάν

ικη

Δαττάν

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ιο

     

Άθροισμα

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

     

323.192,00

58.174,56

     

Άθροισμα

Απρόβλεπτα

     

381.366,56

57.204,98

     

Άθροισμα

Πρόβλεψη απολογιστικών

     

438.571

3.363,94

     

Άθροισμα

ΦΠΑ

     

441.935,48

106.064,52

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

     

548.000,00

Οι μελετητές

γκάκης

ανικός κίων

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων