ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΗΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αρ. Πρωτ. 165/29-6-2022
Χανιά 29/6/2022
Τηλ.Επικοινωνίας:28213-40187, 114
Φαξ:28213-40201
Email: panetekae @ gmail.com
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΘΕΜΑ: "Υποβολή προσφορών για απευθείας ανάθεση Ενοικίασης-Τοποθέτησης περιπτέρων στο
Φεστιβάλ Γης-Άνθρωποι και Προϊόντα» στα Χανιά 20-24 Ιουλίου 2022".
 
 
Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρία Κρήτης προτίθεται να υλοποιήσει την διοργάνωση 5νθήμερων
εκδηλώσεων με τίτλο: «Φεστιβάλ Γης-Άνθρωποι και Προϊόντα» στο χώρο της Δυτικής Τάφρου στο
Παλαιό λιμάνι των Χανίων (20-24 Ιουλίου 2022). Η υλοποίηση της ως άνω δράσης θα γίνει με την
στήριξη και συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Χανίω, τους άλλους Δήμους της ΠΕ
Χανίων και το ΕΒΕΧ.
 
Έχοντας υπόψη :
Α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών)»,όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α) .
Β) Την από 28/6/22 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου
Χανίων, του Δήμου Πλατανιά, του Δήμου Αποκορώνου, του Δήμου Κισσάμου, του Δήμου Καντάνου-
Σελίνου , του Δήμου Σφακίων , του Δήμου Γαύδου , του Επιμελητηρίου Χανίων (ΕΒΕΧ) και της
Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης ΑΕ (ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ)
Γ) Την αριθμ. 3/2022 πρακτ. ΔΣ 6/23-06-2022 (ΑΔΑ: 6Η1Κ7ΛΚ-ΔΦΧ) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ.
Δ) Το γεγονός ότι στα πλαίσια του, «Φεστιβάλ Γης-Άνθρωποι και Προϊόντα» θα λάβει χώρα Έκθεση
προβολής του φυσικού και παραγωγικού πλούτου της ΠΕ Χανίων μέσα από περίπτερα Οργανισμών
,φορέων, επιχειρήσεων και παραγωγών τοπικών προϊόντων.
 
Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρία Κρήτης ΑΕ σας καλεί
για την κατάθεση προσφορών για την ενοικίαση-τοποθέτηση περιπτέρων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.
Εκτιμώμενος Απαιτούμενος αριθμός:
  •  45-55 περίπτερα επιφάνειας 8-10τ.μ. (Α κατηγορία)
  •  10-15 περίπτερα επιφάνειας 25 τ.μ (Β κατηγορία)
Ο τελικός αριθμός περιπτέρων μπορεί να διαφοροποιηθεί θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των
εκθετών και ο ανάδοχος θα ενημερωθεί εγκαίρως σχετικά.
 
Μέγιστος Προϋπολογισμός δαπάνης :
Είκοσι οκτώ χιλιάδες Ευρώ (28.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη μεσοσταθμική τιμή ανά περίπτερο
σύμφωνα με το τύπο : (55 Χ τιμή Α + 15 Χ τιμή Β) / 70 .
 
Λόγω ιδιαιτεροτήτων του χώρου που θα στεγάσει την έκθεση, τα περίπτερα θα
διαταχθούν σε 3 ενότητες, να είναι σκεπασμένα και να εκπληρούν τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Τύπος κατασκευής: Περίπτερο ή παγόδα
- Ύψος: ελάχιστο εσωτερικό ύψος 2,50μ.
- Μέγιστο Βάθος 3μ για κατηγορία Α και 5μ για κατηγορία Β
- Υλικό κάλυψης οροφής & πλευρικά: με αντοχή στην ηλιακή και υπέρυθρη ακτινοβολία και
αντιβακτηριδιακή προστασία.
 
Το κάθε περίπτερο θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω:
• Κάδο απορριμμάτων εντός κάθε περιπτέρου
• Ηλεκτρολογικό: πλήρης φωτισμός με λάμπες LED ανά περίπτερο (4-6 λάμπες ανάλογα με το
μέγεθος ) και 1- 2 ενισχυμένες πρίζες με μπαλαντέζα (ανάλογα με το μέγεθος )
• Εξοπλισμό Γραφείου: Ένα γραφείο ή πάγκο με 2 καρέκλες
•1 Πλάτη με 4 Ράφια ανά περίπτερο της κατηγορίας Α και 2 πλάτες με 8 ράφια της κατηγορίας
Β.
• Έξτρα πάγκο για τα περίπτερα της κατηγορίας Β
• Δάπεδο – μοκέτα εντός του περιπτέρου
•Τοποθέτηση μετόπης Δίγλωσσης σε κάθε περίπτερο με την επωνυμία του εκθέτη.
Το γραφιστικό και το κόστος εκτύπωσης του εκθέτη βαρύνει την ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ.
• Προβολείς στους διαδρόμους
 
Επιπλέον στην Είσοδο και στην αρχή του χώρου της κεντρικής Εξέδρας θα δημιουργηθούν
αψίδες με banner «Φεστιβάλ Γης 2022» και «ΧΑΝΙΑ -Τόπος ν ‘αρθείς-τρόπος να ζεις»
αντίστοιχα. Το λογότυπο θα δοθεί στον ανάδοχο από την ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ. Η δαπάνη
αναγραφής και τοποθέτησης των banner βαρύνει την ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ.
 
Τα ανωτέρω περιγραφόμενα, στεγάστρων/τεντών πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία των
λυόμενων μη μόνιμων προκατασκευασμένων στεγάστρων και να υπερκαλύπτουν τις
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και σταθερότητας όπως περιγράφονται αναλυτικά στην
οδηγία UNIEN 13782/06, η οποία ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις εγκαταστάσεις στεγάστρων
από 25/5/2006.
 
Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω, καθώς και τα έξοδα
μεταφοράς, λειτουργικής εγκατάστασης και απεγκατάστασης των περιπτέρων και του
εξοπλισμού τους.
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση των περιπτέρων το
αργότερο μέχρι την 18 Ιουλίου 2022 και η απεγκατάσταση το αργότερο μέχρι 26/7/22.
 
Δεδομένου ότι ο ακριβής αριθμός των απαιτούμενων περιπτέρων θα οριστικοποιηθεί
αργότερα και μέχρι τις 10 Ιουλίου, παρακαλούμε η οικονομική προσφορά σας να δίδεται
για την τιμή μονάδας κατά κατηγορία και χωρίς ΦΠΑ.
 
Η υποβολή προσφοράς ισοδυναμεί με αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης.
 
Οι γραπτές προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται με ευθύνη του προσφέροντα όσον
αφορά στην έγκαιρη παράδοσή τους, σε σφραγισμένο φάκελο στην ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ
(Πλατεία Ελευθερίας 1 Τ.Κ 73131 Χανιά ) έως την 06/07/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα
12.00μμ. Αρμόδια κ. Πετραντωνάκη Μαρία , τηλ . 2821340114. Προσφορά που θα κατατεθεί
μετά την προσδιορισθείσα ημέρα και ώρα δεν γίνεται αποδεκτή . Την παραπάνω ημέρα και
ώρα θα γίνει το άνοιγμα των προσφορών από Επιτροπή Αξιολόγησης της ΠΑΝΕΤΑΙΚ, που έχει
οριστεί για το σκοπό αυτό στην οποία αν επιθυμούν, μπορούν να παρευρίσκονται οι
προσφέροντες.
 
Ο φάκελος προσφοράς περιέχει τα παρακάτω :
1) Την προσφορά του προσφέροντος στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται :
α) τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου περιπτέρου/παγόδας καθώς και ο εξοπλισμός
τους.
β) Η προσφερόμενη τιμή ανά περίπτερο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο, (σε περίπτωση που η
προσφορά γίνεται από νομικό πρόσωπο) στην οποία θα δηλώνεται ότι : « δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στον οικονομικό φορέα»
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνεται ότι : «Δεν συντρέχουν
στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του του άρθρου 73 του ν.
4412/2016»
- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε και Ε.Ε) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η εν λόγω δήλωση, αφορά
στους διαχειριστές.
- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε) η δήλωση αφορά τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
3) Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα.
4) Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα για κύρια και επικουρική ασφάλιση .
 
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω Δικαιολογητικών εντός της
ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται
ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ.
www.panetaik.gr
 
Για πληροφορίες/διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ.
Πετραντωνάκη Μαρία και την κ. Ανδρεαδάκη Νίκη (τηλ . 2821340114) ή στο e-mail:
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων