ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                Α.Δ.Α.: 6Τ92ΩΗ4-Τ5Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Χ. Σφακίων  15/04/2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ:964

ΔΗΜΟΣ  ΣΦΑΚΙΩΝ 

128/2016   ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση της  εργασίας  << Εργασίες καθαρισμού στο αλιευτικό καταφύγιο ΛΑΚΚΩΝ ΤΚ Σκαλωτής Δήμου Σφακίων >>   προϋπολογισμού 24.489,30  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1)Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  1. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Ν. 3731/2008 .
  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
  3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  4. Την 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
  5. Την υπ’ αρ.  10/2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 24.500  € σε βάρος  του ΚΑ 69-6262.003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 για τις Εργασίες καθαρισμού στο αλιευτικό καταφύγιο ΛΑΚΚΩΝ ΤΚ Σκαλωτής Δήμου Σφακίων.
  6. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (για ποσό πάνω από 1.760,82 € χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (μόνο στην περίπτωση που το                     ποσό προμήθειας  υπερβαίνει τα 1760,82 € χωρίς τον Φ.Π.Α.).

2. Αναθέτουμε στον  Σ & Χ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  που εδρεύει στην  ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  με ΑΦΜ 081121933  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ τις Εργασίες καθαρισμού στο αλιευτικό καταφύγιο ΛΑΚΚΩΝ ΤΚ Σκαλωτής Δήμου Σφακίων (δηλαδή  εργασίες : Καθαρισμός σε όλο το μήκος της παραλίας  διάστρωση  φερτών υλικών ,καθαρισμός , διαμόρφωση  διευθέτηση   χώρου  πέριξ  της   παραλίας από φερτά υλικά ,και επιχώσεις που έχουν  δημιουργηθεί από εκβάλοντες  χείμαρρους και ρέματα , για το έργο θα χρησιμοποιηθούν  δομικά   μηχανήματα προϋπολογιζόμενα  σε ημερήσια δαπάνη έναντι  ποσού 24.489,30 €  με το Φ.Π.Α. (JCB45 €  την ώρα 118 ώρες, μηχανικός εκσκαφέας ελαφρύς  65  € την ώρα 136 ώρες ,Φορτηγό 60  € την ώρα 96 ώρες  εκτός  ΦΠΑ).

3. Η πληρωμή της αξίας της παραπάνω εργασίας  ποσού  24.489,30 €  θα γίνει  με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                     

                                                                       ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                       

Μάιος 2021
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων