ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                Α.Δ.Α.: 6ΚΖΗΩΗ4-ΠΑΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Χ. Σφακίων  25/04/2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ:1037

ΔΗΜΟΣ  ΣΦΑΚΙΩΝ 

152/2016   ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση της  εργασίας  << Καθαρισμοί χανδάκων και αυλακών Δήμου Σφακίων >>   προϋπολογισμού 24.495,45  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1)Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  1. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Ν. 3731/2008 .
  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
  3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  4. Την 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
  5. Την υπ’ αρ.  30/2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 24.500  € σε βάρος  του ΚΑ 69-6262.005 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 για τις Εργασίες Καθαρισμοί χανδάκων και αυλακών Δήμου Σφακίων.
  6. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (για ποσό πάνω από 1.760,82 € χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (μόνο στην περίπτωση που το                     ποσό προμήθειας  υπερβαίνει τα 1760,82 € χωρίς τον Φ.Π.Α.).

2. Αναθέτουμε στον  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  που εδρεύει στην  ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ  με ΑΦΜ 091757680  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ τις Εργασίες Καθαρισμοί χανδάκων και αυλακών Δήμου Σφακίων λόγω του ότιτα  ακραία καιρικά  φαινόμενα του τελευταίου  χρονικού διαστήματος  συνεπικουρούμενα  και από τις χιονοπτώσεις που  δημιουργούν  καταστροφές είχαμε  μεταφορά φερτών υλικών , κατολισθήσεις,  επιχωματώσεις , σε χάνδακες, αυλάκια,τάφρους,τεχνικά  της περιοχής μας , φαινόμενο ούτως η άλλως που χρήζει ετήσιας αντιμετώπισης λόγω της συνεχιζόμενης  επιβάρυνσης τους  οπότε κρίνεται αναγκαίο  να υλοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης, δηλ  καθαρισμός συντήρηση  κoίτης και πρανών χειμάρρου  από φερτά υλικά, καταπτώσεις ,κατακρημνίσεις  βραχωδών εδαφών,  με  χρήση  των κατάλληλων δομικών μηχανημάτων σε χείμαρρους  και οχετούς του Δήμου  Σφακίων (περιοχές  ΑΣΚΥΦΟΥ , ΑΝΩΠΟΛΗ, ΣΚΑΛΩΤΗ).

 Για το έργο θα χρησιμοποιηθούν  δομικά   μηχανήματα προϋπολογιζόμενα  σε ημερήσια δαπάνη έναντι  ποσού 24.495,45  €  με το Φ.Π.Α. (JCB45 €  την ώρα 137 ώρες, μηχανικός εκσκαφέας ελαφρύς  50  € την ώρα 145 ώρες ,Φορτηγό 50  € την ώρα 130 ώρες  εκτός  ΦΠΑ).

3. Η πληρωμή της αξίας της παραπάνω εργασίας  ποσού  24.495,45  €  θα γίνει  με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                     

                                                                      ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                               

Μάιος 2021
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων