Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                 Α.Δ.Α. 6ΔΩΛΩΗ4-ΔΚΜ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                            Χώρα Σφακίων  08-04-2015

Αριθμ. Πρωτ.875

Αριθμ. Απόφ.  87/2015                                 

  

ΘΕΜΑ :Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο Δήμαρχος Σφακίων

          Έχοντας  υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Την υπ’αρίθ. 2050/26/06/2014 απόφαση Πρωτοδικείου Χανίων
  3. Το από 28/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας αιρετών Δήμου Σφακίων
  4. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

Ορίζει ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σφακίων τον Ηλιάκη Φίλιππο του Ιωάννη χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων σε θέματα μελετών, έργων, προβολής  και επικοινωνίας των δράσεων του Δήμου.

 Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του παραπάνω εντεταλμένου συμβούλου, θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού προϋπολογισμού.

Αφού συντάχθηκε η πράξη  υπογράφεται.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

                                                                  

                                                   ΖΕΡΒΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων