ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Βελτίωση οδών αγροτικής οδοποιίας εντός των κυρωμένων αναδασμών «Άγιου Νεκτάριου Ασφένδου», «Καψοδάσους – Πατσιανού» και «Σκαλωτής» Δήμου Σφακίων

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Βελτίωση οδών αγροτικής οδοποιίας εντός των κυρωμένων αναδασμών «Άγιου
Νεκτάριου Ασφένδου», «Καψοδάσους – Πατσιανού» και «Σκαλωτής» Δήμου
Σφακίων
Δεκέμβριος 2018
 
Περιεχόμενα
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ............................................................................................................................... 2
1.1. Τίτλος Μελέτης .................................................................................................................................... 2
1.2. Είδος Έργου ......................................................................................................................................... 2
1.3. Φορέας Υλοποίησης ............................................................................................................................ 3
1.4. Αρμόδιος εκπόνησης Μελέτης ............................................................................................................ 3
1.5. Σκοπιμότητα μελέτης .......................................................................................................................... 3
2. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ...................................................................................................................... 4
2.1. Διοικητική υπαγωγή έργου ................................................................................................................. 4
2.2. Ιδιοκτησιακό καθεστώς ....................................................................................................................... 4
2.3. Θεσμικές Δεσμεύσεις .......................................................................................................................... 4
3. Περιγραφή Εργασιών .................................................................................................................................. 5
3.1. Κατάταξη οδού .................................................................................................................................... 5
3.2. Γενικές Εργασίες .................................................................................................................................. 5
3.3. Αναλυτική περιγραφή Εργασιών......................................................................................................... 5
3.4. Μέγεθος παρέμβασης ......................................................................................................................... 0
2
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα μελέτη με τίτλο Βελτίωση οδών αγροτικής οδοποιίας εντός των κυρωμένων αναδασμών
«Άγιου Νεκτάριου Ασφένδου», «Καψοδάσους – Πατσιανού» και «Σκαλωτής» Δήμου Σφακίων έχει
αντικείμενο την ασφαλτόστρωση του καταστρώματος των επτά (7) αγροτικών οδών που βρίσκονται εντός των
παραπάνω αναδασμών και εξυπηρετούν γεωργικές καλλιέργειες.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αδειοδότηση και η περιγραφή των εργασιών της
ασφαλτόστρωσης των επτά (7) αγροτικών οδών όπως αυτές αποτυπώνονται με κόκκινο χρώμα στα σχέδια της
Γενικής Οριζοντιογραφίας από Ο.1 ως Ο.4. Τα τμήματα αυτά είναι διάσπαρτα στην περιοχή του κάμπου
Φραγκοκαστέλου και βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων αναδασμών και εντός της περιοχής Νατούρα με
κωδικό GR 4340012 «Ασφένδου Καλλικράτης και παράκτια ζώνη»
1.1. Τίτλος Μελέτης
Ο τίτλος Μελέτης είναι : Βελτίωση οδών αγροτικής οδοποιίας εντός των κυρωμένων αναδασμών «Άγιου
Νεκτάριου Ασφένδου», «Καψοδάσους – Πατσιανού» και «Σκαλωτής» Δήμου Σφακίων
1.2. Είδος Έργου
Η μελέτη αφορά την ασφαλτόστρωση του καταστρώματος των επτά (7) αγροτικών οδών που
βρίσκονται εντός των αναδασμών «Άγιου Νεκτάριου Ασφένδου» , «Τμημα Καψοδάσους – Πατσιανου» και
«Σκαλωτής» και εξυπηρετούν γεωργικές καλλιέργειες.
Η βελτίωση αφορά επιφανειακή εξομάλυνση καταστρώματος και νέα ασφαλτόστρωση, στα υφιστάμενα όρια
κάλυψης των οδών.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 και με την ΔΙΠΑ/οικ.37674 ΦΕΚ 2471/Β/10-8-16
της κατάταξης των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες η παρούσα από
περιβαλλοντικής σκοπιάς κατατάσσεται στην 1η Ομάδα έργα Χερσαίων και εναέριων μεταφορών με Α/Α 9
«ΑVΑγροτική οδός», σύμφωνα με την περιβαλλοντική κατηγοριοποίηση μελετών.
1η Ομάδα
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Κατηγορία Β
9 Αγροτική οδός Το σύνολο
3
1.3. Φορέας Υλοποίησης
Η μελέτη εκπονήθηκε από τον Δήμου Σφακίων
Στοιχεία Φορέα Υλοποίησης
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Χώρα Σφακίων
Τηλ :2825091540
1.4. Αρμόδιος εκπόνησης Μελέτης
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από τον Μαραγκάκη Στυλιανό, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Σφακίων.
1.5. Σκοπιμότητα μελέτης
Με το προτεινόμενο έργο ικανοποιούνται οι παρακάτω στόχοι:
1. Διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών πρωτογενούς παραγωγής σε μια κατ’ εξοχήν αγροτική περιοχή που
προσδιορίζεται από δενδρώδεις καλλιέργειες.
2. Στήριξη της ανάπτυξης στον συνδυασμό παραλιακού και ορεινού τουρισμού – αγροτουρισμού με τη
διευκόλυνση της παραγωγής και τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, βελτιώνεται το εισόδημα του ντόπιου
παραγωγού και δημιουργούνται θετικές προϋποθέσεις διάθεσης των τοπικών προϊόντων σε τουριστικές και
αγροτουριστικές μονάδες της περιοχής.
3. Αναβάθμιση του ανθρώπινου στοιχείου και η εκμετάλλευση του λεγόμενου «συγκριτικού πλεονεκτήματος
της υπανάπτυξης», με την προστασία του οικοσυστήματος και τη στήριξη της ανάπτυξης σε
μακροπρόθεσμα βιώσιμες επιλογές (ανάπτυξη διαρκής και αυτοσυντηρούμενη) οδηγεί στη βελτιστοποίηση
των συνθηκών εκμετάλλευσης του γεωργικού χώρου και οδηγεί σε αποφυγή συνεχούς επέκτασης αυτού
από φαινόμενα υπολειτουργίας υφιστάμενων υποδομών.
4. Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των κατοίκων για την ανάγκη διαφύλαξης, προστασίας και ανάδειξης
του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από σημαντικές διευκολύνσεις πρόσβασης αποκλειστικά στα σημεία που
δημιουργούν εισόδημα προς αυτούς στην περιοχή με σύγχρονη αποφυγή της περαιτέρω επέκτασης των
υποδομών σε βάρος του τοπίου.
5. Συγκράτηση του πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή και η δημιουργία καλύτερου κλίματος επενδύσεων
στον πρωτογενή τομέα.
6. Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και τη μείωση φθορών των κινούμενων οχημάτων
4
2. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1. Διοικητική υπαγωγή έργου
Ο Δήμος Σφακίων καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα του νομού Χανίων και πρόκειται για περιοχή
κατ' εξοχήν ορεινή και ημιορεινή. Αποτελείται από 9 τοπικές κοινότητες, από τις οποίες οι κοινότητες
Ασκύφου και Ίμπρου καταλαμβάνουν το βορειοανατολικό τμήμα του Δήμου. Εξαίρεση του ορεινού και
βραχώδους τοπίο του Δήμου, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης στον κάμπο του Φραγκοκάστελλου.
2.2. Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει τις οδούς, χαρακτηρίζεται ως αγροτική οδοποιία με υπεύθυνο
λειτουργίας και συντήρησης το Δήμο Σφακίων. (ΑΔΑ 6ΤΔ67ΛΚ-0ΔΚ ,7ΦΚΡ7ΛΚ-ΤΛ3, 782Ν7ΛΚ-Π6Β, Ω12Μ7ΛΚ-ΞΝΤ)
2.3. Θεσμικές Δεσμεύσεις
Στην περιοχή μελέτης και ειδικά στα τμήματα όπου προτείνεται η βελτίωση των αγροτικών οδών
προσδιορίζοντα από θεσμικές δεσμεύσεις που παρουσιάζονται παρακάτω
ΦΕΚ 856/Β/9-6-1976 Πράξη κύρωσης αναδασμού «Άγιος Νεκτάριος Ασφένδου»
ΦΕΚ 426/Β/22-4-1975Πράξη κύρωσης αναδασμού «Τμημα Καψοδάσος – Πατσιανος»
ΦΕΚ 61/Β/24-1-1975 Πράξη κύρωσης αναδασμού «Σκαλωτής»
ΦΕΚ 102/ ΑΑΠ/2012 Οριοθέτηση Ζωνών Α΄ και Β΄ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου
Φραγκοκάστελλου Σφακιών
Η περιοχή ανήκει στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 με κωδικό GR 4340012 Ασφένδου
Καλλικράτης και παράκτια ζώνη».
5
3. Περιγραφή Εργασιών
3.1. Κατάταξη οδού
Η προτεινόμενη παρέμβαση στους δρόμους τους κατηγοριοποιεί στην Ομάδα οδών A (οδοί που
διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου με βασική λειτουργία τη σύνδεση, ΟΜΟΕ-Δ) και στην κατηγορία V
(αγροτική οδός ).
Οι οδοί έχουν μετά τη βελτίωσή τους ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας και θα επιτρέπεται να
κυκλοφορούν παντός είδους οχήματα. Η ταχύτητα μελέτης είναι Ve= 40 km/h και η επιτρεπόμενη
ταχύτητα είναι V ≤40 km/h.
3.2. Γενικές Εργασίες
Η παρέμβαση-βελτίωση των οδών θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των 7 επτά οδών και πιο
συγκεκριμένα. Δηλαδή σε όλους τους υπό μελέτη δρόμους, θα πραγματοποιηθούν οι ίδιες κάτωθι
εργασίες.
 Γίνονται εντός της υφιστάμενης διατομής των οδών.
 Δεν δημιουργούνται πρόσθετα ορύγματα και επιχώματα.
 Γίνονται μόνο εργασίες εξομάλυνσης του καταστρώματος.
 Δεν προκύπτουν πλεονάσματα εκσκαφών κατά την κατασκευή του έργου και ως εκ τούτου το
ισοζύγιο χωματισμών είναι μηδενικό.
3.3. Αναλυτική περιγραφή Εργασιών
 Προτείνεται επιφανειακή εξομάλυνση του καταστρώματος με επιφανειακή εκσκαφή 5εκ.
 Τα υλικά της εξομάλυνσης θα διαστρωθούν εκ νέου και θα πιεστούν με κατάλληλο οδοστρωτήρα
για την δημιουργία υγειούς υπόβασης. Παράλληλα θα αντιμετωπιστούν με τα ίδια υλικά οι
«λακκούβες» τους καταστρώματος.
 Τελική στρώση ασφαλτοτάπητα μιας στρώσης 5εκ εντός της διατομής των υφιστάμενων οδών
μέσου πλάτους 5,00μ.
0
0
3.4. Μέγεθος παρέμβασης
Η παρέμβαση αφορά 7 τμήματα οδών με τα παρακάτω στοιχεία:
α/α Αρχή οδού σε ΕΓΣΑ Τέλος οδού σε ΕΓΣΑ Μήκος Πλάτος
1 518747.0699 3895527.0016 518979.2504 3895226.2819 641μ 5,00
2 519198.5725 3895046.334 518809.1011 3894465.6519 700μ 5,00
3 519410.7023 3894510.8119 520281.0446 3894703.4334 1.164μ 5,00
4 520338.6085 3894750.8907 521213.9822 3893471.3551 1.595μ 5,00
5 522200.6165 3894795.0567 521362.2547 3893334.0266 1.743μ 5,00
6 525636.2724 3893131.0646 525192.2061 3892618.361 679μ 5,00

7 525956.2031 3893035.875 525476.6571 3892481.6799 642μ 5,00

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων