ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2022

ΑΔΑ: …………………………
Χώρα Σφακίων 7 6 2022
Αριθ.Πρωτ. 1248
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2022
 
Διενέργειας δημόσιας, προφορικής και πλειοδοτικής , δημοπρασίας, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος της απλής χρήσης των παρακάτω (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, που βρίσκονται εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων, για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων - δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Ν. 2971/2001, όπως ισχύει και την 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ, όπως τροποποιηθηκε και ισχύει με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Και τις διατάξεις του αρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 (ΦΕΚ44/Α)Παραχώρηση απλής χρήσης –Τροποποίηση της παρ.5α του αρ. 13 του Ν. 2971/2001
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19-04-2022,
Εχονταςυπόψην
1. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 42 έως και 45 του Ν. 4688/24.5.2020 (ΦΕΚ 101/Α).
3. Την αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ όπως τροποποιηθηκε και ισχύει περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
73011 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ
Τηλ.: 28253 40021
Fax: 28253 40017
E mail: sfakia Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.sfakia.gr
ΑΔΑ: …………………………
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών».
4. Τις διατάξεις του ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4787(ΦΕΚ Α' 44/26-03-2021)
5.τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022
6.Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19-04-2022,
5. Την με αρ.26/2022 (ΑΔΑ:ΨΞΣΔΩΗ4-ΠΣ8) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Περί του καθορισμού έως 31-12-2022 , των κοινόχρηστων χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης με τη διαδικασία της δημοπρασίας, και άνευ δημοπρασίας (όμοροι) βάσει της με αριθμό 47458ΕΞ2020/15.5.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020) και του Ν. 2971/2001
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022
το ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19-04-2022, οπου δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. ''Τροποποίηση της υπό στοιχεία
47458ΕΞ2020/15-05-2020 (Β'1864) κοινής υπουργικής απόφασης
6. Την με αρ23/2022 (Α.Δ.ΑΨΡ8ΕΩΗ4-ΦΚΚ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περίΚαθορισμόυ του τιμήματος (ανταλλάγματος) έως 31/12/20222 για την περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης του συνόλου των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, με σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων βάσει της με αριθμό 47458ΕΞ2020/15.5.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020) και του Ν. 2971/2001
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022
το ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19-04-2022, οπου δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. ''Τροποποίηση της υπό στοιχεία
47458ΕΞ2020/15-05-2020 (Β'1864) κοινής υπουργικής απόφασης
7. Την με αρ αρ 21/2022 ) (Α.Δ.Α9ΡΜΦΩΗ4-ΗΕΓ ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού της παρ 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 (και για την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα και καθορισμός χώρων) για το 2022
8. Το αριθμ. Πρωτ18 05 22.ΕΞΕ ημερ37417 ημερ έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων περί σύμφωνης γνώμης για το σχεδιο διακήρυξης
Δημοπρασίας για παραχώρηση αιγιαλού παραλίας στο Δήμο Σφακίων και για τον Καθορισμό ανταλλάγματος, για την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων του αιγιαλού και παραλίας σε όμορους για το 2022
ΑΔΑ: …………………………
9Την με αριθμ. πρωτ.
ημερ
σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού για την παραχώρηση
της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε παράκτιες περιοχές εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Σφακίων ,Π.Ε. Χανίων ,Περιφέρειας Κρήτης
10 ΤΗΝ σύμφωνη γνώμη
Από την Εφορεία ΑρχαιοτητωνΧανίων
και την Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων Γραφειο Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/ΓΚ/310468/218858/4434/274/01-07-2020
έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για την ανανέωση της σύμφωνης
γνώμης
(Η ισχύς της ορίζεται για το χρονικό διάστημα του άρθρου 6 της με αρ. 3 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ 1864/Β΄/15-5-2020) του προοιμίου του παρόντος εγγράφου και
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που τίθενται σ’ αυτήν.)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διενέργεια δημόσια, προφορική καιπλειοδοτικης, δημοπρασίας με
σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους, με αντάλλαγμα,
του δικαιώματος της απλής χρήσης των παρακάτω (συγκεκριμένων &
προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, που βρίσκονται εντός
των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων, για την άσκηση των
προβλεπόμενων χρήσεων - δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Ν.
2971/2001, όπως ισχύει και την 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-
2020) ΚΥΑ, όπως τροποποιηθηκε και ισχύει με τους παρακάτω όρους
και προϋποθέσεις.
Και τις διατάξεις του αρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 (ΦΕΚ44/Α)Παραχώρηση
απλής χρήσης –Τροποποίηση της παρ.5α του αρ. 13 του Ν. 2971/2001
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022
ΑΔΑ: …………………………
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19-04-2022,
1. Περιγραφή των προς παραχώρηση τμημάτων χώρου αιγιαλού- παραλίας και προβλεπόμενες χρήσεις.
(Σύμφωνα με την με την με αρ. 23/2022 και Την με αρ. 26/2022 απόφαση του Δ.Σ ).
Τα τμήματα χώρου αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται έναντι ανταλλάγματος σε τρίτους, για απλή χρήση,κατοπιν διενέργειας δημόσιας, προφορικής και πλειοδοτικής , δημοπρασίαςέως 31-12-2022 σύμφωνα και τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, όπως ισχύει και στην 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ, όπως τροποποιηθηκε και ισχύει,
Και τις διατάξεις του αρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 (ΦΕΚ44/Α)Παραχώρηση απλής χρήσης –Τροποποίηση της παρ.5α του αρ. 13 του Ν. 2971/2001
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19-04-2022,
όπως περιγράφονται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ., είναι τα εξής:
ΑΔΑ: …………………………
A/A
ΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΕΜΒΑΔΟΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
(ΕΓΣΑ 87)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
NATURA 2000
(ΚΩΔΙΚΟΣ)
1
Α.Δυτ.ΠαραλίαΑγ.
Ρουμέλης
150ΤΜ
Ομπρέλες-ξαπλώστρες
2
Γ.Δυτ.ΠαραλίαΑγ.Ρ
ουμέλης
150ΤΜ
Ομπρέλες-ξαπλώστρες
3
Δ. Δυτ.Παραλία
Αγίας
Ρουμέλης
20τ.μ.
τοποθέτηση
κανό
4
Λουτρο
20 τ.μ.
τοποθέτηση
κανό
5
Παραλία/Κέραμος
Λουτρό
150 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
ΑΔΑ: …………………………
6
Παραλία/Κέραμος
Λουτρό
τοποθέτηση κανό
20 τ.μ.
τοποθέτηση κανό
7
Γλυκά Νερά
100τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
8
Χ.Σφακίων
παραλία Φυλακή
150 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
9
Φραγκοκάστελλο
Βάταλος
200 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
10 Φρ. Ορθη Άμμος
100τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
ΑΔΑ: …………………………
11 Σκαλωτή Λάκκοι
100 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
12
Μάρμαρα
100 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
13
Μάρμαρα
15 τ.μ.
Τοποθέτηση
τροχήλατης
καντίνας
Τα τοπογραφικά διαγράμματα και τα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών, στα οποία
περιγράφονται οι ανωτέρω χώροι, τηρούνται στο αρχείο του Δήμου Σφακίων
1. Διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας.
Η δημοπρασία κάθε τμήματος χώρου αιγιαλού και παραλίας είναι φανερή, προφορική και
πλειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα με τη Διακήρυξη του Δημάρχου ημέρα και
ώρα.
ΑΔΑ: …………………………
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, ήτοι το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα – μίσθωμα.
Η δημοπρασία διαρκεί μία ώρα με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης.
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή και μόνον μεταξύ αυτών που έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα εντός της καθορισμένης ώρας διενέργειας και έχουν καταθέσει έστω και μία οικονομική προσφορά εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. Σε εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία, ακόμα και αν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι προσέλθουν μετά την οριζόμενη από τη διακήρυξη ώρα λήξης.
Για τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.
Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων δίδονται προφορικά και αναγράφονται στο πρακτικό, κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Για την επικύρωση της προφοράς, ο πλειοδοτών οφείλει να θέτει μονογραφή στην αντίστοιχη γραμμή του σχετικού πρακτικού..
Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).
2. Όροι, προϋποθέσεις και δικαιώματα συμμετοχής.
3.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού – παραλίας σε φυσικό πρόσωπο ή σε ένωση προσώπων οποιασδήποτε μορφής (Νομικό Πρόσωπο), είναι η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, είτε συμβάλλονται και ενεργούν μεμονωμένα είτε συμβάλλονται και ενεργούν για λογαριασμό Νομικών Προσώπων, ως μέλη ή εκπρόσωποι αυτών.
3.2. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που αποδεδειγμένα ασκούν επάγγελμα ή δραστηριότητα που προβλέπεται για το αντίστοιχο τμήμα που διεκδικούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον Δήμο Σφακίων, από οποιαδήποτε αιτία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσης. Για την απόδειξη της άσκησης επαγγέλματος ή της δραστηριότητας έχει εφαρμογή η διάταξη της περίπτωσης β της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 της ισχύουσας Κ.Υ.Α, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της πρώτης, τέταρτης και πέμπτης παραγράφου του άρθρου 14 της ίδιας Κ.Υ.Α.
3.3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις ή κοινοπραξία, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο δημοπρασία και μπορεί να διεκδικήσει ένα μόνο τμήμα, με εξαίρεση την περίπτωση της συνδυασμένης χρήσης ενός τμήματος εμβαδού (15) τετραγωνικών μέτρων
ΑΔΑ: …………………………
προοριζόμενου για την τοποθέτηση κινητού τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) και ενός γειτονικού τμήματος προοριζόμενου για άλλη δραστηριότητα.
3.4. Από τη δημοπρασία αποκλείεται όποιος έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για έναν από του ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL 300),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 3691/2008 (Α΄166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 (Α΄173),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
ζ) της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, της λαθρεμπορίας, της παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της μαστροπείας, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της κλοπής, της ληστείας, της ασέλγειας, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της παράνομης
ΑΔΑ: …………………………
οπλοκατοχής, της παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης οπλοχρησίας, της αρπαγής ανηλίκου και οποιαδήποτε εγκλήματα κατά των ηθών.
3.5. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου Ν. Σφακίων ή του Ελληνικού Δημοσίου, από οποιαδήποτε αιτία, που δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του. Για τον σκοπό κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού πρόσφατη βεβαίωση δημοτικής και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
3.6. Η υποχρέωση αποκλεισμού ενδιαφερόμενου εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αδικήματα, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
3.7. Τα Νομικά Πρόσωπα ή οι ενώσεις φυσικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής αποκλείονται από τη δημοπρασία όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, που αφορά αδίκημα της προηγούμενης παραγράφου, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ή είναι μέλος του Ν.Π. ή εταίρος οποιασδήποτε μορφής.
3.8. Αν στη δημοπρασία συμμετέχουν αλλοδαποί πρέπει οπωσδήποτε να κατέχουν τη νόμιμη άδεια διαμονής που τους παρέχει το δικαίωμα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
3.9. Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και έχει την πλήρη γνώση του χώρου που παραχωρείται ως προς την απλή χρήση του.
3.10. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας, πριν τη έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
3.11. Για την εκπροσώπηση Νομικού Προσώπου απαιτείται η προσκόμιση του Φ.Ε.Κ. σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών. Τα Νομικά Πρόσωπα με τη μορφή ΕΠΕ ή ΟΕ ή ΕΕ, καθώς και οι Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή τους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και επίσημο εξουσιοδοτικό έγγραφο .
3.12. Η απόφαση της επιτροπής διενέργειες της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής δημοπρασιας.
ΑΔΑ: …………………………
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Σφακίων, στην Χώρα Σφακίων, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 21/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας ορίζεται την 23 06 22 .ημερα Πέμπτη., ώρα 10.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα Δήμο Σφακίων στην Χώρα Σφακίων ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής,
3. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς.
Το ελάχιστο αντάλλαγμα - τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας για το έτος η 2022, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 17/2021 και. 18/2021Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των ειδικότερων διατάξεων της ΚΥΑ, καθώς, και τις διατάξεις του αρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 ΦΕΚ 44/Α
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19-04-2022,
ορίζεται αναλυτικά ως εξής:
Τοποθεσία
Άσκηση Δραστηριότητας
Τετραγωνικά Μέτρα
Ελάχιστη προσφορά ανά τ. μ.
Α.Δυτ.ΠαραλίαΑγ.Ρουμέλης
τοποθέτηση ομπρελών
150 τ.μ.
12€
Γ.Δυτ.ΠαραλίαΑγ.Ρουμέλης
τοποθέτηση ομπρελών
150 τ.μ.
12€
Δ. Δυτ.Παραλία
Αγίας Ρουμέλης
τοποθέτηση κανό
20τ.μ. 50€
Λουτρο
τοποθέτηση κανό
20 τ.μ. 50€
Παραλία/Κέραμος Λουτρό
τοποθέτηση ομπρελών
150 τ.μ.
12€
Παραλία/Κέραμος Λουτρό
τοποθέτηση κανό
20 τ.μ. 50€
ΑΔΑ: …………………………
διατάξεις του άρθρου 75, του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022,
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19-04-2022,
Εξαιρετικά για το έτος 2022 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο.
Για το έτος 2022 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (65%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με
Γλυκά Νερά
τοποθέτηση ομπρελών
100τ.μ.
12€
Χ.Σφακίων παραλία Φυλακή
τοποθέτηση ομπρελών
150 τ.μ.
12€
ΦραγκοκάστελλοΒάταλος
τοποθέτηση ομπρελών
200 τ.μ.
12€
Φρ. Ορθη Άμμος
τοποθέτηση ομπρελών
100τ.μ.
12€
Σκαλωτή Λάκκοι
τοποθέτηση ομπρελών
100τ.μ.
12€
Μάρμαρα
ομπρελοκαθίσματα
100 τ.μ.
12€
Μάρμαρα
Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας
15 τ.μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1000 ΕΥΡΩ
ΑΔΑ: …………………………
τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Β΄1864).. ),της οποιαςειχε επέλθει τροποποιηση με την παρ Δ ης υποστοιχεια51872ΕΞ2021/28 04 2021 (1798 Β ) ομοιας , όπως τροποποιηθηκε με Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19-04-2022,
.
4. Εγγυητής.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια θα συνυπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
5. Γενικοί όροι.
Ο μισθωτής δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης, ούτε απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του ανταλλάγματος στην περίπτωση που δεν ασκήσει στον μισθωμένο χώρο την προβλεπόμενη δραστηριότητα, ούτε στην περίπτωση της ζημιογόνας, για τον ίδιο, εκμετάλλευσης του χώρου.
Ο πλειοδότης δεν δικαιούται να διεκδικήσει την επιστροφή ή τη μείωση του μισθώματος στην περίπτωση που αποβληθεί από τον χώρο μετά την εγκατάστασή του, ούτε στην περίπτωση που τυχόν ανακληθεί ή ακυρωθεί η σύμβαση για οποιαδήποτε αιτία.
Σιωπηρή αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση απαγορεύονται απολύτως. Σε τέτοια περίπτωση ο μισθωτής και υπεκμισθωτής αποβάλλονται αμέσως του μίσθιου και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Σφακίων ανέκκλητα. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό, εννοείται ότι έλαβε, προηγουμένως, γνώση του προς μίσθωση χώρου, τη νομικής και πραγματικής κατάστασης αυτού καιτην έκτασή του, οπότε ούτε λύση της μίσθωσης γίνεται ούτε μείωση του μισθώματος, για κανένα προβαλλόμενο λόγο.
Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής του ενοικίου αν δεν κάνει χρήση του μίσθιου με υπαιτιότητά του και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και στην περίπτωση που ο αποκλεισμός της χρήσης έγινε με απόφαση του Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, του Λιμεναρχείου, ή οποιουδήποτε άλλου φορέα. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να διεκδικήσει επιστροφή ή μείωση του μισθώματος για οποιαδήποτε λόγο, ακόμα και αν αποβληθεί από το χώρο μετά την εγκατάστασή του ή ανακληθεί ή ακυρωθεί η σύμβαση μίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων της κακής χρήσης, των αυθαίρετων, παράνομων ή μόνιμων ή σταθερών κατασκευών.
ΑΔΑ: …………………………
Ο μισθωτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ακόμα και αν αποβληθεί από το χώρο ή αν απαγορευτεί η χρήση του χώρου για το συγκεκριμένο σκοπό, κατόπιν αποφάσεως αρμοδίου οργάνου, ακόμα και αν αυτή εξεδόθη σε χρόνο μεταγενέστερο του μισθωτηρίου.
Ο πλειοδότης δεν δικαιούται αποζημίωσης, ούτε μπορεί να αξιώσει την επιστροφή του μισθώματος, σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού από την Ο.Ε. ή δεν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας ή αποβληθεί από τον χώρο με απόφαση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή οποιοδήποτε συναρμόδιου φορέα και για οποιονδήποτε λόγο.
6. Σύμβαση.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός (5) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής (Οικονομική Επιτροπή) περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Στην περίπτωση αυτή ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Κάθε σύμβασης παραχώρησης διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α'), όπως ισχύει, και από τους όρους υπ’ αριθ. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ και ειδικότερα της περ. 2α του άρθρου 13 της, «Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης κατόπιν δημοπρασίας» αυτής, όπως ισχύει.
Το αργότερο εντός (7) επτά εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο οικείος Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κ.τ.λ.) στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας, με τη θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόμενο από υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός (7) επτά εργάσιμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κ.τ.λ.) εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας και την παρούσα απόφαση. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.
Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης υποδεικνύει στον οικείο Δήμο είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε
ΑΔΑ: …………………………
να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κ.τ.λ.) την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος ανταλλάγματος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτή να εκδώσει και να του αποστείλει επίσης με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμα του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον υπερού υπέρ του Δημοσίου ποσοστού επί του καθορισθέντος ανταλλάγματος, προκειμένου να καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το απόσπασμα του τοπογραφικό διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και την απόδειξη καταβολής του ποσού, που αντιστοιχεί στον Δήμο.
Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Χανίων υποχρεούται να προβεί σε αυτοψία και να λαμβάνει άμεσα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας της κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη και μη υπογραφής του οριστικού μισθωτηρίου συμβολαίου, ο πλειοδότης κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Επίσης, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, δύναται να υποστούν τις κυρώσεις των άρθρων 57-59 του Δ/τος 11/12-11-1929 «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» όπως ισχύουν (αναπλειστηριασμός σε βάρος τους).
Σε περίπτωση που ένα η περισσότερα αρθρα της παρούσας διακήρυξης βρίσκονται σε αντίφαση με τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται σε αυτήν.
Διάρκεια της παραχώρησης. Η διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης κάθε τμήματος αιγιαλού και παραλίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31η -12- 2022
7. Διαδικασία καταβολής του ανταλλάγματος.
ΑΔΑ: …………………………
Το αντάλλαγμα που δικαιούται να εισπράξει ο Δήμος Σφακίων, θα καταβληθεί εφάπαξ ή σε δόσεις σύμφωνα με το αρθρο 7 περί ανταλλάγματος της υπ’ αριθ. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ, στο ταμείο του Δήμου Σφακίων, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται στη σχετική Κ.Υ.Α.
Το αντάλλαγμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλεται όμοια σύμφωνα με το άρθρο 7 της σχετικής Κ.Υ.Α. τηρουμένης της σχετικής διαδικασίας.
Σύμφωνα με το άρθρο35 του Ν. 4607/2019 ειδικά για τις περιοχές στις οποίες εχουν ιδρυθεί Φορεις διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ν.4519/08 ,από το αντάλλαγμα ποσοστό ένα τοις εκατό 1% εκ του αποδιδόμενου στους ΟΤΑ ,και ένα τοις εκατό 1% εκ του αποδιδόμενου στο Δημόσιο ,αποδίδεται στο Πρασινο Ταμείο για την χρηματοδότηση των αντίστοιχων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
8. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.
Κάθε ενδιαφερόμενος, για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.
Η εγγυητική συμμετοχής αντικαθίσταται, κατά την υπογραφή της σύμβασης, με εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου με το 1/10 του μισθώματος που επιτευχθηκε
Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική καταπίπτει υπέρ του Δήμου Σφακίων, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, εφόσον ο παραχωρησιούχος έχει εφαρμόσει απαρέγκλιτα τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και της σχετικής «Κ.Υ.Α.» και έχει εκτελέσει στο ακέραιο τους όρους της σύμβασης και της σχετικής διακήρυξης. Διαφορετικά η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Δήμου Σφακίων, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.
9. Υποχρεώσεις παραχωρησιούχου (συμβαλλόμενου μισθωτή)
Η σύμβαση υπόκειται στις υποχρεώσεις τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ, οι όροι της οποίας θεωρούνται ως ουσιώδεις και ισχυροί. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ με αριθμό 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ορίζονται οι περιορισμοί – υποχρεώσεις – απαγορεύσεις υπερού :
Οι υπερού στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις:
α) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά
ΑΔΑ: …………………………
με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λ.π.), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών, η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κ.λ.π.
β) H παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού είναι δυνατή, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και τραπεζοκαθισμάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού, με τη διαδικασία και τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.
γ) Η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, μπορεί να καλύπτει μέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) του παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων.
δ) Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για το προστατευτέο αντικείμενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της παραχώρησης.
ε) Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, για ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα και τροχήλατες καντίνες, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των πέντε (5) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν σε ισχύ άδειες λειτουργίας επιχείρησης, από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, και μέχρι τη λήξη τους.
στ) Οι περιορισμοί των παραγράφων (γ) και (ε) ισχύουν και για τις παραχωρήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.
ζ) Όλοι οι όροι και οι περιορισμοί της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται και στα Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, που έχουν χαρακτηρισθεί τέτοια ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ' Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (33 Α').
η) Οφείλουν να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την αισθητική του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης να
μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων στον παραχωρούμενο χώρο.
ΑΔΑ: …………………………
θ) Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ».
ι) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 5 (γ) και 5(δ) του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, ο υπερού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι' αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, που να αφορά την έκταση που του παραχωρήθηκε.
ια) Μετά το τέλος της χρήσης (λήξη της συμβατικής σχέσης) οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, αφαιρουμένων όλων των ειδών που έχουν τοποθετηθεί κατά τη χρήση.
ιβ) Σύμβαση παραχώρησης που ο υπερού συνάπτει με το Δήμο χωρίς να φέρει την προσυπογραφή της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας, είναι άκυρη και ο υπερού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το κοινόχρηστο χώρο.
Οι υπερού υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς της παρούσας και των παραρτημάτων της.
Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων της παρούσας καθώς και εν γένει της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας ν. 2971/2001 (Α' 285), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανεξάρτητα από το καθορισθέν αντάλλαγμα, επιβάλλονται και όλα τα μέτρα προστασίας και οι κυρώσεις του άρθρου 15 της παρούσας.
Τα αντικείμενα που μπορούν να τοποθετηθούν στο μίσθιο, (τμήμα χώρου αιγιαλού και παραλίας), καθώς και οι επιτρεπόμενες προσωρινές (μη μόνιμες) κατασκευές, περιγράφονται στην ΚΥΑ με αριθμό 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020)και στα παραρτήματα αυτής. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 13 του Ν. 2971/2001 και τις διατάξεις του άρθρου 7 της σχετικής ΚΥΑ με αριθμό 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των λουομένων και για την ασφάλεια αυτών κατά την παραμονή τους εντός των προαναφερθέντων κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές μη μόνιμου χαρακτήρα που περιοριστικά προβλέπονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» της ανωτέρω Κ.Υ.Α. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Οι Δήμοι, οι Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενημερώνουν άμεσα τις κατά τόπου Κτηματικές Υπηρεσίες προκειμένου αυτές να προβαίνουν στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (αρ. 10 και 11 της παρούσας ΚΥΑ).
Οι μισθωτές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με κάθε απόφαση ή οδηγία αρμοδίου οργάνου του Δήμου Σφακίων σχετικά με της αισθητική του χώρου.
ΑΔΑ: …………………………
Απαγορεύεται να δημιουργούνται εντός των χώρων εγκαταστάσεις ή να ασκούνται δραστηριότητες που υποβαθμίζουν το περιβάλλον.
Οι μισθωτές πρέπει να δραστηριοποιούνται υποχρεωτικά εντός των ορίων του χώρου που έχουν μισθώσει και όχι πέραν αυτού.
Ισχύουν και έχουν πιστή εφαρμογή όσα διαλαμβάνονται στην ΚΥΑ με αριθμό 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τα επισυναπτόμενα παραρτήματά της καθώς και οι διατάξεις του Ν. 2971/01 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι οποίες υπερισχύουν κάθε κανονιστικού ή διοικητικού όρου.
Για τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται μέσα στη θάλασσα αρμόδιο είναι το Τοπικό Λιμεναρχείο.
Η παραχώρηση των χώρων και η σύμβαση που θα υπογραφεί δεν διέπονται από τις διατάξεις των Νόμων και Διαταγμάτων περί εμπορικών μισθώσεων.
Σύμφωνα με το αρ. 9 του Ν. 2971/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «Στις παραχωρήσεις των παραγράφων 4 και 5 ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να επισημαίνει επί του εδάφους τα όρια του παραχωρούμενου χώρου με τρόπο, αναγνωρίσιμο και εύκολα αντιληπτό από τους χρήστες του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας ζώνης. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε εμφανές σημείο πινακίδα συγκεκριμένων διαστάσεων με το σχέδιο και τη φωτογραφία του παραχωρούμενου χώρου, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η ενδεχόμενη παραβίαση των ορίων της παραχώρησης και οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης του αιγιαλού μπορεί να καταγγείλει τις παραβάσεις. Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. Ο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, ύστερα από συνεργασία με την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε εμφανές σημείο του αιγιαλού πινακίδα με το σχέδιο του αιγιαλού επί του οποίου θα επισημαίνονται όλες οι παραχωρήσεις στον συγκεκριμένο αιγιαλό. Σε περίπτωση παραβίασης των ορίων της παραχώρησης επιτρέπεται στον χρήστη του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας ζώνης η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου.»
Η τοποθέτηση κινητής καντίνας στον προς μίσθωση χώρο, προϋποθέτει απαρέγκλιτα, αυτή να είναι αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο τροχήλατο αναψυκτήριο (καντίνα), εφοδιασμένη με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρ. 4(β) του άρθρου 14 της υπ΄ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (2161 B΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας και το υπ΄αριθ. Δ1γ/Γ.Π/37278 & 36879/25-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.
Ο μισθωτής του χώρου που προορίζεται για τοποθέτηση κινητής καντίνας υποχρεούται να εφοδιαστεί με τη νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, την οποία πρέπει να εξασφαλίσει με δική του ευθύνη, μετά την ενοικίαση του χώρου.
Σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης για εποχιακή χρήση, ιδίως για τις περιπτώσεις των άρθρων 13 και 13Α, κατά παρέκκλιση της παρ. 1, δεν εκδίδεται Π.Δ.Α., αλλά Πράξη Άμεσης
ΑΔΑ: …………………………
Απομάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών/πραγμάτων του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή της στον καθ' ου η Πράξη και στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Κατά της Πράξης Άμεσης Απομάκρυνσης επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών του αρμοδίου κατά τόπο Μονομελούς Πρωτοδικείου, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει η ανακοπή να κοινοποιηθεί στον Προϊστάμενο της αρμόδιας
Κτηματικής Υπηρεσίας. Η ανακοπή συζητείται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή της, η δε απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από τη συζήτησή της. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί ένδικο μέσο. Η απόφαση κοινοποιείται με επιμέλεια του ανακόπτοντος στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και στον οικείο Δήμο. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής του προηγούμενου εδαφίου ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση της ανακοπής εναντίον της Πράξης Άμεσης Απομάκρυνσης, ο καθ' ου η Πράξη οφείλει να απομακρύνει τις κατασκευές/πράγματα, με τα οποία έχει γίνει η κατάληψη. Ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού διαπιστώνει την εμπρόθεσμη απομάκρυνσή τους. Αν αυτά δεν απομακρυνθούν εμπρόθεσμα, ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού υποχρεούται να τα απομακρύνει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την πάροδο της προθεσμίας εντός της οποίας ο καθ' ου όφειλε να ενεργήσει για την απομάκρυνση. Επίσης, εκδίδεται πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.), με το οποίο επιβάλλεται αποζημίωση και πρόστιμο που καθορίζονται στο διπλάσιο των υπολογιζομένων σύμφωνα με την παρ. 2. Επιπλέον, ο υπότροπος αυθαίρετος κάτοχος και ο/η σύζυγός του, καθώς και ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις οποίες τα ανωτέρω πρόσωπα είναι εταίροι, αποκλείονται από οποιαδήποτε παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Θεωρείται υπότροπος το πρόσωπο κατά του οποίου εκδίδεται Πράξη Άμεσης Απομάκρυνσης, στη περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί προγενέστερα κατά του ιδίου προσώπου τέτοια Πράξη, η οποία οριστικοποιήθηκε είτε με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας άσκησης ανακοπής είτε με την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης που απορρίπτει το σχετικό ένδικο βοήθημα. Υπότροπος επίσης θεωρείται, υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, και το πρόσωπο σε βάρος του οποίου εκδόθηκε για πρώτη φορά Πράξη Άμεσης Απομάκρυνσης, στην περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί μία τέτοια Πράξη Άμεσης Απομάκρυνσης και κατά του/της συζύγου του. Οι ρυθμίσεις της παρούσας εφαρμόζονται και για όσους επεκτείνονται αυθαίρετα σε χώρο πέραν αυτού που τους έχει παραχωρηθεί νομίμως. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 2971/ 2001 (Α΄ 285), όπως διαμορφώνεται έπειτα από την τροποποίησή της με την παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4688/24.5.2020 (ΦΕΚ 101/Α'), ισχύουν αναδρομικά από τις 24 Απριλίου 2019.
Οι επιχειρηματίες οφείλουν, μετά τη λήξη της δραστηριότητάς τους ή την ολοκλήρωση των εποχιακών εργασιών της επιχείρησής τους, να απομακρύνουν κάθε αντικείμενο που έχουν τοποθετήσει στον χώρο.
ΑΔΑ: …………………………
Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του χώρου, από τον αρχικό παραχωρησιούχο σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ισοδυναμεί με αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση.
Οι παραχωρησιούχοι έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με κάθε απόφαση ή οδηγία των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Δήμου ή των οργάνων της πολιτείας και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών που κινούνται ή παραμένουν στο χώρο ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους παραχωρησιούχους.
10. Λήξη παραχώρησης – παράδοση χώρου.
Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, αμέσως μετά την προσωρινή (λόγω εποχιακής λειτουργίας) ή την οριστική ολοκλήρωση ή τη διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, που σχετίζεται με τον παραχωρούμενο χώρο, να παραδώσει τον χώρο
του αιγιαλού ή της παραλίας στην προτέρα του μορφή, απαλλαγμένο από κάθε κατασκευή και αντικείμενο.
.
Σε κάθε περίπτωση κάθε συμβαλλόμενος – παραχωρησιούχος υποχρεούται να απομακρύνει από τον χώρο του αιγιαλού ή της παραλίας κάθε αντικείμενο, αμέσως μετά τη λήξη της παραχώρησης.
Άρνηση παράδοσης του χώρου ή μη συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας, θεωρείται αυθαίρετη χρήση και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες, από την Κ.Υ.Α. και την ισχύουσα νομοθεσία, κυρώσεις.
11. Ευθύνη Δήμου.
Ο Δήμος και το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση που δεν υπάρξει σύμφωνη γνώμη από τις καθ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες για κάποια από τις δημοπρατούμενες θέσεις, για λόγους προστασίας αρχαιοτήτων , και ακύρωση της δημοπράτησης αυτών , σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας δημοπρατησης , η ακύρωση της παραχώρησης αυτών
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έvαvτι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο.
12. Δημοσίευση Διακήρυξης.
Η ενιαία διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί, με φροντίδα του Δημάρχου, (10) δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σφακίων και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
Αντίγραφο της παρούσας θα κοινοποιηθεί στην Κτηματική Υπηρεσία ΝΧανίων, Τα τυχόν έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τους πλειοδότες.
13. Δικαιολογητικά συμμετοχής.
ΑΔΑ: …………………………
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του : Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής ΚΥΑ, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, β) παραιτείται ανεπιφύλακτα, β) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού, γ) δεν έχει αποκλειστεί από οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού, γ) δεν έχει αποκλειστεί από δημόσιο διαγωνισμό λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών και δ) την δημόσιο διαγωνισμό λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών και δ) την προοριζόμενη χρήση του διεκδικούμενου χώρου.
Γ) Φωτοτυπία της αστυνομικής του Ταυτότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.
Δ) Εφόσον ο συμμετέχων διεκδικεί χώρο τοποθέτησης τροχήλατου αναψυκτηρίου, σχετική άδεια τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου (κινητής καντίνας) σε ισχύ και αντίστοιχη έναρξη επιτηδεύματος, ή υπεύθυνη δήλωση περί εξασφάλισης της σχετικής άδειας πριν την υπογραφή της άδειας χρήσης.
Ε) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, σχετικού με την επιτρεπόμενη στον χώρο δραστηριότητα και αντίστοιχη άδεια λειτουργίας, εφόσον το επάγγελμα ή η δραστηριότητα συναρτάται με τη χρήση του διεκδικούμενου χώρου. Ειδικά για την περίπτωση της εγκατάστασης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής - Εξοπλισμού θαλασσίων Σπορ και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων για τις οποίες απαιτείται άδεια της οικίας Λιμενικής Αρχής, αντί της σχετικής άδειας, γίνεται δεκτή η αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το αρμόδιο Λιμεναρχείο.
ΣΤ) Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας του Δήμου Σφακίων ή σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, περί της ρύθμισης οφειλών.
Ζ ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
Η) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, Τράπεζας, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) υπολογιζόμενου επί του ελάχιστου ορίου της προσφοράς.
Θ) Τα δικαιολογητικά ειδικού σκοπού που αναφέρονται στην παρούσα (όπου απαιτούνται).
Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απαράδεκτη, με την επιφύλαξη της παρ (Ι) της παρούσης.
ΑΔΑ: …………………………
Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και στην περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου.
14. Επανάληψη της δημοπρασίας.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφερομένη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή, λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια.
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης.
Στην περίπτωση (β) καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή χωρίς καμία άλλη διατύπωση, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
15. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δημαρχειο του Δήμου Σφακίων, Χώρα Σφακίωνημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00,
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.
Εγκρίθηκε με την Αρ. 45/2022 (ΑΔΑ 6Φ8ΗΩΗ4-Τ58 ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2022

ΑΔΑ: ………………….
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χώρα Σφακίων, 07 06 2022
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1249
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Τ.Κ. 73011-Χώρα Σφακίων
Τηλ. 2825340021
Fax: 2825340017
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.dimos-sfakion.gr
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2022
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Διενέργειας δημόσιας, προφορικής και πλειοδοτικής , δημοπρασίας, με σκοπό τη
σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος της
απλής χρήσης των παρακάτω (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων
αιγιαλού, παραλίας, που βρίσκονται εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων,
για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων - δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Ν.
2971/2001, όπως ισχύει και την 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Και τις διατάξεις του αρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 (ΦΕΚ44/Α)Παραχώρηση
απλής χρήσης –Τροποποίηση της παρ.5α του αρ. 13 του Ν. 2971/2001
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1952/τ.Β'/19-04-2022
σύμφωνα με την με αριθμό Αρ. 45/2022 (ΑΔΑ 6Φ8ΗΩΗ4-Τ58 ) απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων. περί έγκρισης όρων δημοπρασίας
Τα τμήματα χώρου αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται έναντι
ανταλλάγματος σε τρίτους, για απλή χρήση, κατόπιν διενέργειας δημόσιας,
προφορικής και πλειοδοτικής , δημοπρασίας έως 31-12-2022 σύμφωνα και τα
οριζόμενα στο Ν. 2971/01, όπως ισχύει και στην 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ
1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Και τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021
ΑΔΑ: ………………….
(ΦΕΚ44/Α)Παραχώρηση απλής χρήσης –Τροποποίηση της παρ.5α του αρ. 13 του
Ν. 2971/2001
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1952/τ.Β'/19-04-2022,
όπως περιγράφονται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της
ΕΚΧΑ ΑΕ., είναι τα εξής:
A/A
ΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΕΜΒΑΔΟΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ
Σ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
(ΕΓΣΑ 87)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
NATURA 2000
(ΚΩΔΙΚΟΣ)
1
Α.Δυτ.Παραλία
Αγ.Ρουμέλης
150ΤΜ
Ομπρέλες-ξαπλώστρες
2
Γ.Δυτ.Παραλία
Αγ.Ρουμέλης
150ΤΜ
Ομπρέλες-ξαπλώστρες
ΑΔΑ: ………………….
3
Δ. Δυτ.Παραλία
Αγίας
Ρουμέλης
20τ.μ.
τοποθέτηση κανό
4
Λουτρο
20 τ.μ.
τοποθέτηση κανό
5
Παραλία/Κέραμος
Λουτρό
150 τ.μ.
Ομπρέλες-ξαπλώστρες
6
Παραλία/Κέραμος
Λουτρό τοποθέτηση
κανό
20 τ.μ.
τοποθέτηση κανό
7
Γλυκά Νερά
100τ.μ.
Ομπρέλες-ξαπλώστρες
ΑΔΑ: ………………….
8
Χ.Σφακίων παραλία
Φυλακή
150 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
9
Φραγκοκάστελλο
Βάταλος
200 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
10 Φρ. Ορθη Άμμος
100τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
11 Σκαλωτή Λάκκοι
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
ΑΔΑ: ………………….
Το ελάχιστο αντάλλαγμα - τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας
για το έτος η 2022, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 23/2022 και.
26/2022Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των ειδικότερων διατάξεων της ΚΥΑ,
καθώς, και τις διατάξεις του αρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 ΦΕΚ 44/Α
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
65/τΑ/28-03-2022
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19-04-
2022,
ορίζεται αναλυτικά ως εξής:
12
Μάρμαρα
100 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
13
Μάρμαρα
15 τ.μ.
Τοποθέτηση τροχήλατης
καντίνας
Τοποθεσία Άσκηση
Δραστηριότητας
Τετραγωνικά
Μέτρα
Ελάχιστη
προσφορά
ανά τ. μ.
Α.Δυτ.ΠαραλίαΑγ.Ρουμέλης τοποθέτηση
ομπρελών
150 τ.μ.
12€
Γ.Δυτ.ΠαραλίαΑγ.Ρουμέλης τοποθέτηση
ομπρελών
150 τ.μ.
12€
ΑΔΑ: ………………….
διατάξεις του άρθρου 75, του νόμου 4916/28
διατάξεις του άρθρου 75, του νόμου 4916/28--0303--2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/τΑ/282022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/τΑ/28--0303--2022,2022,
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12--0404--2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/192022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19--0404--2022,2022,
Εξαιρετικά για
Εξαιρετικά για το έτος 2022 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των το έτος 2022 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσι(70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο.ο.
Δ. Δυτ.Παραλία
Δ. Δυτ.Παραλία
Αγίας ΡουμέληςΑγίας Ρουμέλης
τοποθέτηση καν
τοποθέτηση κανόό
20τ.μ.
20τ.μ. 50€50€
Λουτρο
Λουτρο
τοποθέτηση κανό
τοποθέτηση κανό
20 τ.μ.
20 τ.μ. 50€50€
Παραλία/Κέραμος Λουτρό
Παραλία/Κέραμος Λουτρό
τοποθέτηση
τοποθέτηση ομπρελώνομπρελών
150 τ.μ.
150 τ.μ.
12€
12€
Παραλία/Κέραμος Λουτρό
Παραλία/Κέραμος Λουτρό
τοποθέτηση κανό
τοποθέτηση κανό
20 τ.μ.
20 τ.μ. 50€50€
Γλυκά Νερά
Γλυκά Νερά
τοποθέτηση
τοποθέτηση ομπρελών ομπρελών
100τ.μ.
100τ.μ.
12€
12€
Χ.Σφακίων παραλία
Χ.Σφακίων παραλία Φυλακή Φυλακή
τοποθέτηση
τοποθέτηση ομπρελώνομπρελών
150 τ.μ.
150 τ.μ.
12€
12€
Φραγκοκάστελλο Βάταλος
Φραγκοκάστελλο Βάταλος
τοποθέτηση
τοποθέτηση ομπρελών ομπρελών
200 τ.μ.
200 τ.μ.
12€
12€
Φρ. Ορθη Άμμος
Φρ. Ορθη Άμμος
τοποθέτηση
τοποθέτηση ομπρελών ομπρελών
100τ.μ.
100τ.μ.
12€
12€
Σκαλωτή Λάκκοι
Σκαλωτή Λάκκοι
τοποθέτηση
τοποθέτηση ομπρελών ομπρελών
100τ.μ.
100τ.μ.
12€
12€
Μάρμαρα
Μάρμαρα
ομπρελοκαθίσματα
ομπρελοκαθίσματα
100 τ.μ.
100 τ.μ.
12€
12€
Μάρμαρα
Μάρμαρα
Τοποθέτηση
Τοποθέτηση τροχήλατης τροχήλατης καντίνας καντίνας
15
15 τ.μ.τ.μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1000 ΕΥΡΩ1000 ΕΥΡΩ
ΑΔΑ: ………………….
Για το έτος 2022 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος
Για το έτος 2022 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (65%) του καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (65%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουραπόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και γών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Β΄1864).Ενέργειας και Εσωτερικών (Β΄1864).. ),. ),της της οποίαςοποίας ειχε επέλθει ειχε επέλθει τροποποίησητροποποίηση με την παρ Δ ης υποστοιχεια51872ΕΞ2021/28 04 με την παρ Δ ης υποστοιχεια51872ΕΞ2021/28 04 2021 (1798 Β ) 2021 (1798 Β ) όμοιαςόμοιας , όπως , όπως τροποποιήθηκετροποποιήθηκε με Την υπ αριθμ με Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/1249552ΕΞ2022/12--0404--2022 κ.υ.α. η οποία2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/191952/τ.Β'/19--0404--2022,2022,
.
.
Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.
Κάθε ενδιαφερόμενος, για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, οφείλει, επί ποινή
Κάθε ενδιαφερόμενος, για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή, εγγυητική επιστολή αποκλεισμού, να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωσυμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως νισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.
Η εγγυητική συμμετοχής αντικαθίσταται, κατά την υπογραφή της σύμβασης, με
Η εγγυητική συμμετοχής αντικαθίσταται, κατά την υπογραφή της σύμβασης, με εεγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου με το 1/10 του μισθώματος γγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου με το 1/10 του μισθώματος που που επιτεύχθηκεεπιτεύχθηκε
Ημερομηνία και τόπος δημοπράτησηςΗμερομηνία και τόπος δημοπράτησης
Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας ορίζεται την 23 06 22 .
Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας ορίζεται την 23 06 22 .ημέραημέρα Πέμπτη., Πέμπτη., ώρα 10.00 πμ στο ώρα 10.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα Δήμο Σφακίων στην Χώρα Σφακίων ενώπιον της Δημοτικό κατάστημα Δήμο Σφακίων στην Χώρα Σφακίων ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής,
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται φάκελλος με τα δικαιολογητικά που
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται φάκελλος με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξηαναφέρονται στην διακήρυξη..
Διάρκεια της παραχώρησης.
Διάρκεια της παραχώρησης.
Η διάρκεια της παραχώ
Η διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης κάθε τμήματος αιγιαλού ρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης κάθε τμήματος αιγιαλού και παραλίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και παραλίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
και λήγει
και λήγει την 31η την 31η --1212-- 20222022
ΑΔΑ: ………………….
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το ΔημαρχείοΔημαρχείο του Δήμου Σφακίων, Χώρα του Δήμου Σφακίων, Χώρα Σφακίων ημέρες: Σφακίων ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00πμπμ –– 15:00,15:00,μμμμ
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς, Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.δημοπρασίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
 
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

 

Digitally signed by SOFOKLIS

SOFOKLIS TSIRANTONAKIS TSIRANTONAKIS

                                                                                                                                                                                                                        Date: 2022.03.04                +0200'

ΕΡΓΟ : Βελτίωση οδών αγροτικής οδοποιίας εντός των κυρωμένων αναδασμών «Άγιου Νεκτάριου

Ασφένδου», «Καψοδάσους — Πατσιανού» και «Σκαλωτής» Δήμου Σφακίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΙΑ

Είδος Εργασιών

Κωδικός Άρθρου

 

Κωδικός

Αναθεώρησης

ΑΤ.

Μον. Μετρ.

Ποσότητα

Μονάδας

(Ευρώ)

 

Δαπάνη (Ευρώ)

 

ερικη

Δαπάν

ικη

Δαττάν

[1]

[2]

[3]

 

[4]

[5]

[6]

 

[8]

 

[9]

[10]

 

Ι. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

     
 

1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

ΝΑΟΔΟ ΑΟ2

 

ΝΟΔΟ 1123.Α

Α.ΟΙ

m3

3. ιοο,οο

8,52

 

26.412,00

 
 

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών

ΝΑΟΔΟ ΑΟ3.3

 

ΝΟΔΟ 1133.Α

A. 02

m3

550,00

16,02

 

8.811

 

Σύνολο : Ι. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

     

35.223,00

35.223,00

 

2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

     
 

1 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.

0-155)

ΝΑΟΔΟ ΓΟ2.2

 

ΝΟΔΟ 321 ΙΒ

Β.ΟΙ

m2

19.000,00

1 87

 

35.530,00

 
 

2 Ασφαλτική προεπάλειψη

ΝΑΟΔΟ ΔΟ3

 

ΝΟΔΟ 4110

Β.Ο2

 

19.000,00

1,20

 

22.800,00

 

3 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

ΝΑΟΔΟ ΔΟ8. Ι

 

ΝΟΔΟ 4521Β

Β.Ο3

 

19.000,00

8,15

 

154.850,00

4

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10

m

ΝΑΟΔΟ ΓΟΙ.2

 

ΝΟΔΟ 3111Β

Β.Ο4

 

19.000,00

1,77

 

33.630,00

 

Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

     

246.810,00

246.810,00

 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ

     

1

Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους

ΝΑΟΔΟ ΕΟ9.4

 

οικ 6541

ΠΟΙ

ΤΕΜ

20,00

53,70

 

1.074,00

 

2

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ΟΝ 40 mm (1 1/2")

ΝΑΟΔΟ ΕΙΟ.Ι

 

ΝΟΔΟ 2653

Γ.Ο2

ΤΕΜ

20,00

31,10

 

622,00

3

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

ΝΑΟΔΟ ΒΟΙ

 

ΝΟΔΟ 2151

Γ.Ο3

m3

200,00

11,82

 

2.364,00

4

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

ΝΑΟΔΟ

Β29.3.Ι

 

ΝΟΔΟ 2532

Γ.Ο4

m3

120,00

94,20

 

11.304,00

5

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

ΝΑΟΔΟ

Β29.3.4

 

ΝΟΔΟ 2532

Γ.Ο5

 

120,00

126,00

 

15.120,00

6

Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

ΝΑΟΔΟ

829.4.2

 

ΝΟΔΟ 2551

Γ.Ο6

m3

50,00

133,00

 

6.650,00

7

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β5ΟΟΑ

ΝΑΟΔΟ Β3Ο.Ι

 

ΝΟΔΟ 2611

Γ.Ο7

kg

3.500,00

1,15

 

4.025,00

 

Σύνολο : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ

     

41.159,00

41.159,00

             
     

Σε μεταφορά

   

323.192,00

Σελίδα 1 από 2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Είδος Εργασιών

Κωδικός Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

ΑΤ.

Μον. Μετρ.

Ποσότητα

τιμή

Μονάδας (Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ερικη

Δαπάν

ικη

Δαττάν

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ιο

     

Άθροισμα

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

     

323.192,00

58.174,56

     

Άθροισμα

Απρόβλεπτα

     

381.366,56

57.204,98

     

Άθροισμα

Πρόβλεψη απολογιστικών

     

438.571

3.363,94

     

Άθροισμα

ΦΠΑ

     

441.935,48

106.064,52

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

     

548.000,00

Οι μελετητές

γκάκης

ανικός κίων

Ε Ρ Γ Ο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ‘’ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ- ΑΣΦΑΝΔΟΥ’’,‘’ΚΑΨΟΔΑΣΟΥΣ-ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ’’ΚΑΙ ‘’ΣΚΑΛΩΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ»

Σελίδα 1 από 64
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Δ Η Μ Ο Σ Σ Φ Α Κ Ι Ω Ν
Ε Ρ Γ Ο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ
ΤΩΝ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ‘’ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-
ΑΣΦΑΝΔΟΥ’’,‘’ΚΑΨΟΔΑΣΟΥΣ-ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ’’ΚΑΙ ‘’ΣΚΑΛΩΤΗΣ’’
ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ»
Φ Ο Ρ Ε Α Σ : Δ Η Μ Ο Σ Σ ΦΑ Κ Ι Ω Ν
Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Α Υ
Σελίδα 2 από 64
ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3
1.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ................................................................................................................ 3
2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4
3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 5
3.1 ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) ......................................................................... 5
3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ............................................................................................ 6
3.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ...................................................................... 6
3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ .................................................. 6
3.5 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ................................................. 7
4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ KAI ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ 9
5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 10
6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 11
6.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ............................................................................ 20
6.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ...................................................................................................... 21
6.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ....................................................................................................... 22
6.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ....................................................................................................... 23
6.5 ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ............................................................................................... 24
6.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ............................................................................................................. 25
6.7 ΥΓΙΕΙΝΗ - ΥΓΕΙΑ ......................................................................................................................... 25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 37
ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ 6: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 35
Σελίδα 3 από 64
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες
προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά
εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί
στην πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου.
Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται:
 Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγεία, Υγιεινή και Ασφάλεια
των εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα
τεχνικά έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά).
 Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου.
 Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο.
 Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και
τέχνης.
Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του έργου, ο Συντονιστής
Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να ενημερώσει τους επικεφαλής των
συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΑΥ
από τα συνεργεία τους.
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των
εργαζομένων ελέγχεται από την αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν ΣΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία.
1.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πολιτική και δέσμευση της εταιρείας μας είναι η επίτευξη και διατήρηση ασφαλών συνθηκών
εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές της.
Για να υλοποιήσουμε την πολιτική μας ώστε να προλαμβάνουμε τα εργατικά ατυχήματα και
ασθένειες και να διατηρούμε ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό μας
προσπαθούμε να:
 αναγνωρίζουμε και προλαμβάνουμε όλους τους κινδύνους που προέρχονται από τις
εργασίες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας,
 συνεργαζόμαστε με το προσωπικό μας για θέματα ασφάλειας,
 παρέχουμε και διατηρούμε τον εξοπλισμό μας ασφαλή,
 διασφαλίζουμε τον ασφαλή χειρισμό των υλικών,
 ενημερώνουμε, εκπαιδεύουμε και επιβλέπουμε το προσωπικό μας,
 διασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας είναι κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί,
διασφαλίζουμε ότι όλα τα συνεργεία εργασιών στο έργο, συμμορφώνονται με τους
κανόνες ασφάλειας και με τους όρους του παρόντος ΣΑΥ,
 αναθεωρούμε τα αναποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας
Σελίδα 4 από 64
Η εταιρεία μας πιστεύει ότι και το προσωπικό που εργάζεται στο έργο, θα συμμετέχει στην
υλοποίηση της πολιτικής της αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα το μερίδιο της ευθύνης που
του αντιστοιχεί.
2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το αντικείμενο του έργου είναι, Η μελέτη αφορά την ασφαλτόστρωση του καταστρώματος των επτά
(7) αγροτικών οδών που βρίσκονται εντός των αναδασμών «Άγιου Νεκτάριου Ασφένδου» , «Τμημα
Καψοδάσους – Πατσιανου» και «Σκαλωτής» και εξυπηρετούν γεωργικές καλλιέργειες.
Η βελτίωση αφορά επιφανειακή εξομάλυνση καταστρώματος και νέα ασφαλτόστρωση, στα
υφιστάμενα όρια κάλυψης των οδών.
Η παρέμβαση αφορά τα 7 τμήματα οδών με τα παρακάτω στοιχεία:
α/α Αρχή οδού σε ΕΓΣΑ Τέλος οδού σε ΕΓΣΑ Μήκος Πλάτος
1 518747.0699 3895527.0016 518979.2504 3895226.2819 641μ 5,00
2 519198.5725 3895046.334 518809.1011 3894465.6519 700μ 5,00
3 519410.7023 3894510.8119 520281.0446 3894703.4334 1.164μ 5,00
4 520338.6085 3894750.8907 521213.9822 3893471.3551 1.595μ 5,00
5 522200.6165 3894795.0567 521362.2547 3893334.0266 1.743μ 5,00
6 525636.2724 3893131.0646 525192.2061 3892618.361 679μ 5,00
7 525956.2031 3893035.875 525476.6571 3892481.6799 642μ 5,00
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ:
Η παρέμβαση αποσκοπεί στην ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ‘’ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-
ΑΣΦΑΝΔΟΥ’’,‘’ΚΑΨΟΔΑΣΟΥΣ-ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ’’ΚΑΙ ‘’ΣΚΑΛΩΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο βρίσκεται εντός των αναδασμών «Άγιου Νεκτάριου Ασφένδου, Καψοδάσους –
Πατσιανού και Σκαλωτής» στην περιοχή Φραγκοκάστελλου και εντός της περιοχής Natura με
κωδικό GR 4340012 «Ασφένδου Καλλικράτης και παράκτια ζώνη».
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Η πρόσβαση στο έργο γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Δεν απαιτείται.
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κύριος του έργου είναι ο ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
…………………………
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια των
εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενημερώσει την
παρούσα σύντομη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα.
Σελίδα 5 από 64
3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
3.1 ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ)
Πριν από την έναρξη εργασιών θα διερευνηθεί εάν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν,
επηρεάζουν υφιστάμενα υπέργεια ή/και υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ. Σε περίπτωση που αυτό ισχύει,
θα υπάρξει επικοινωνία και συνεργασία με τους Οργανισμούς αυτούς και εάν απαιτηθεί θα
διενεργηθούν ερευνητικές τομές.
Σελίδα 6 από 64
3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγμένος, ώστε να αποκλείεται η
πρόσβαση σε μη έχοντες εργασία. Για την περίφραξη των χώρων εργασίας, θα γίνει
τοποθέτηση φραγμάτων ελαφρού τύπου (πχ προκατασκευασμένα στοιχεία από πλαστικό), ή
πλαστικού πλέγματος έντονου χρώματος, εκτός αν διαφορετικά απαιτείται από τη σύμβαση ή
από την υπηρεσία, η τοποθέτηση βαρέως τύπου περίφραξη, πχ προκατασκευασμένα στοιχεία
σκυροδέματος με κυματοειδείς λαμαρίνες εμποτισμένες από πάνω.
Έλεγχος στην είσοδο – έξοδο: Τα συνεργεία θα ελέγχονται με ευθύνη των επικεφαλής τους,
κατά την είσοδο και αποχώρηση από τους χώρους εργασίας, εκτός αν διαφορετικά απαιτείται
από τη σύμβαση ή από την υπηρεσία, η τοποθέτηση προσωπικού φύλαξης στην είσοδο.
3.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια: Στη διάθεση των εργαζομένων πρέπει να τίθενται επαρκείς
χώροι για να αλλάζουν ρουχισμό. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με
ιματιοφυλάκια και καθίσματα.
Ντους και νιπτήρες: Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες με τρεχούμενο νερό.
Στους νιπτήρες συνιστάται να υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγιεινής
πρέπει να εγκατασταθούν ντους με ζεστό και κρύο νερό (συνιστάται η εγκατάσταση ενός ντους
ανά 10 εργαζόμενους).
Αποχωρητήρια: Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους επαρκή αριθμό
αποχωρητηρίων, τα οποία θα βρίσκονται κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους
ανάπαυσης και στα αποδυτήρια (συνιστάται ένα WC ανά 40 εργαζόμενους, εφόσον ο αριθμός
των εργαζομένων δεν υπερβαίνει τους 200, ενώ ένα WC ανά 50 εργαζόμενους, εφόσον ο
αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους 200).
Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρμακείο: Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών -
φαρμακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας. Επίσης πρέπει να είναι προσπελάσιμος
με φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισημανθεί με πινακίδες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ
105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών εποπτεύεται από το Γιατρό Εργασίας του
Αναδόχου (εφόσον αυτός προβλέπεται), ή από τον Τεχνικό Ασφάλειας.
Αποκομιδή απορριμμάτων: Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι
απορριμμάτων. Συνιστάται η τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης,
αποδυτήρια και κοντά στους χώρους εργασίας. Για την αποκομιδή των αχρήστων υλικών
προτείνεται η τοποθέτηση μεγάλων κάδων (containers) σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.
3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Η κυκλοφορία των οχημάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη μεταφορά/τροφοδοσία και
αποκομιδή/απομάκρυνση υλικών. Κάθε όχημα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει
να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών
του ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
αρμοδίων του εργοταξίου.
Σελίδα 7 από 64
Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχημάτων
και μηχανημάτων.
Οι χώροι κυκλοφορίας των οχημάτων θα επισημαίνονται ευκρινώς και θα ελέγχονται τακτικά.
3.5 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Για την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου απαιτείται κινητοποίηση και
εκτέλεση εργασιών. Ενδεικτικά σημειώνονται ορισμένα θέματα που πρέπει να προσεχθούν
κατά την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου.
Κατά τη μεταφορά εξοπλισμού
 Τήρηση κανόνων ΚΟΚ
 Ασφαλής πρόσδεση εξοπλισμού στην πλατφόρμα
 Επάρκεια χώρου για ελιγμούς και ξεφόρτωμα
 Ξεφόρτωμα σε διαμορφωμένο χώρο
 Αποδέσμευση και καθοδήγηση από έμπειρο εργαζόμενο
 Αποστάσεις ασφαλείας από πλατφόρμα και εξοπλισμό
 Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471)
Κατά τις ανυψωτικές εργασίες
 Σχέδιο ανύψωσης (lifting plan) με όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς (κυρίως για
μεγάλες ανυψώσεις)
 Έλεγχος ανυψωτικού
 Έλεγχος παρελκόμενων
 Αδειούχος χειριστής (κατάλληλης άδειας για το ανυψωτικό που χειρίζεται)
 Έμπειρος κουμανταδόρος
 Έλεγχος χώρου, ποδαρικών
 Έλεγχος για εναέρια καλώδια
 Έλεγχος φορτίου πριν & μετά
 Έλεγχος Φορτίου Ασφαλούς Λειτουργίας
 Έλεγχος άλλων δραστηριοτήτων
 Αποστάσεις ασφαλείας
 Έλεγχος ευστάθειας πριν τη φόρτωση & μετά την απόθεση
 Ανέγερση, συντήρηση, επιθεώρηση και αποσυναρμολόγηση του ανυψωτικού εξοπλισμού
(πχ δικτυωτοί γερανοί), μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή
Σελίδα 8 από 64
 Απαγόρευση κίνησης εργαζομένων κάτω από αιωρούμενα φορτία
 Χρήση ηχητικού σήματος προειδοποίησης από το ανυψωτικό σε περίπτωση μετακίνησης
αιωρούμενου φορτίου
 Δεν πραγματοποιούνται ανυψωτικές εργασίες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (πχ ισχυρός
άνεμος) ή σε συνθήκες με χαμηλή ορατότητα
Κατά την εγκατάσταση δικτύων
 Χρήση κατάλληλου εργαλείου για την εργασία (και το σκοπό που κατασκευάστηκε)
 Έλεγχος των εργαλείων πριν τη χρήση
 Χρήση γυαλιών και γαντιών (ΕΝ 388, ΕΝ 149)
 Ασφαλής διαδρομή καλωδίου
 Καθημερινός έλεγχος καλωδίου και φις
 Απομάκρυνση εύφλεκτων από το χώρο εργασίας
 Ύπαρξη πυροσβεστήρα κοντά στον ευρύτερο χώρο εργασίας
 Περιορισμός χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με μηχανική
 Πριν τη μεταφορά ελέγχονται τα χαρακτηριστικά του φορτίου και η διαδικασία
 Ενημέρωση εργαζομένων για ορθές πρακτικές
 Χρήση κουμανταδόρου για μεταφορά με περισσότερους του ενός εργαζόμενους
 Μελέτη δικτύου από αδειούχο μηχανικό
 Επίβλεψη εργασιών από αδειούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό
 Αδειούχοι ηλεκτρολόγοι για συνδέσεις - δοκιμές
 Απενεργοποίηση δικτύων
Κατά τη χρήση μηχανημάτων (διαμορφώσεις, εκσκαφές, επιχώσεις)
 Χειρισμός μηχανήματος από αδειούχο χειριστή αντίστοιχης άδειας
 Καθοδήγηση από έμπειρο βοηθό
 Αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και μηχανήματα
 Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471)
 Απενεργοποίηση υπογείων δικτύων
 Αποστάσεις ασφαλείας από δίκτυα σε λειτουργία
 Διαμόρφωση πρανών με κλίση
 Οπτικός έλεγχος πρανών σε καθημερινή βάση
 Αποφυγή μεταφοράς εργαζομένων με μηχάνημα
Σελίδα 9 από 64
 Συντήρηση – ανεφοδιασμός από εντεταλμένο εργαζόμενο
 Τήρηση οδηγιών προμηθευτή κατά τη συντήρηση – ανεφοδιασμό
 Αποφυγή καπνίσματος και λειτουργίας ΜΕ κατά τον ανεφοδιασμό
 Αποφυγή λειτουργίας ΜΕ κατά τη συντήρηση
 Αποφυγή επαφής με κινούμενα ή θερμά μέρη
 Αποστάσεις ασφαλείας από υδραυλικά μέρη υπό πίεση
 Ύπαρξη πυροσβεστήρων στο χώρο
 Διαβροχή
Κατά τις τοπογραφικές εργασίες
 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και οχήματα
 Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471)
 Αποφυγή απευθείας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία
 Τήρηση οδηγιών προμηθευτή οργάνου
 Αποφυγή παραμονής πίσω από τη σταδία
4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ KAI ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΦΑΣΗ
Σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου προκύπτουν οι φάσεις εργασιών που
καταγράφονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι η ανάλυση εργασιών σε φάσεις δεν είναι
δεσμευτική και περιοριστική για τον Ανάδοχο. Επίσης η παρούσα ανάλυση δεν υποκαθιστά και
δεν υπερισχύει του χρονοδιαγράμματος του έργου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να επιβεβαιώσει
την παρούσα ανάλυση εργασιών σε φάσεις. Εφόσον προχωρήσει σε αναθεώρηση της
ανάλυσης συνιστάται να γίνει αναπροσαρμογή των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας του
παραρτήματος στο τέλος αυτού του τεύχους.
Οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή για εύκολη
ανάγνωση και αναζήτηση. Οι οδηγίες βασίζονται σε ανάλυση εργασιών σε φάσεις η οποία
πραγματοποιήθηκε για τα επιμέρους συνεργεία που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στο
εργοτάξιο.
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει:
 Ανάλυση της εργασίας σε επιμέρους
 Προσδιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιμέρους εργασίες και ενδεικτική
εκτίμηση της επικινδυνότητας τους
Σελίδα 10 από 64
 Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης για την αντιμετώπιση
των κινδύνων
 Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται
από το προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες κινδύνους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να
αναπροσαρμόσει τα περιεχόμενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύμφωνα με τα δεδομένα
της κατασκευής. Με βάση τα περιεχόμενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας, πρέπει να
ενημερώσει τους επικεφαλής των αντίστοιχων συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να μεριμνήσουν
για την εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους.
Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες οφείλει να
συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο
επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόμενα της Εκτίμησης
Επαγγελματικού Κινδύνου.
Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η συνεργασία μεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση
του έργου, του Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να λαμβάνονται
υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιμο προσωπικό, μεθοδολογία, εξοπλισμός,
περιβάλλον εργασίας).
Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται με τις
επιμέρους εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση κλίμακας τριών
βαθμίδων ως εξής:
3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξάλειψη ή τον έλεγχο
του κινδύνου
2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός και η λήψη μέτρων
πρόληψης
1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν ορισμένα
μέτρα ελέγχου
Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου ή/και ο Τεχνικός Ασφάλειας του
Αναδόχου, μπορεί να αναθεωρήσει τις τιμές της επικινδυνότητας καθώς και τη μεθοδολογία
αξιολόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ανάλογη διεργασία μπορεί να γίνει από τον
Τεχνικό Ασφαλείας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες κατά την
εκπόνηση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.
5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως
φάσεως. Σε περίπτωση αντίθεσης με τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν
παραπάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες.
 Κάθε άτομο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο
που το αφορούν.
Σελίδα 11 από 64
 Δεν θα ανατίθεται μία δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά
κατάλληλο γι’ αυτήν.
 Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος,
σύμφωνα με το αντίστοιχο ΕΝ Πρότυπο. Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και
ανάπαυσης.
 Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η ελάχιστη
απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήματα είναι να έχουν προστατευτική επένδυση για τα
δάχτυλα και στη σόλα, σύμφωνα με το αντίστοιχο ΕΝ Πρότυπο.
 Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις εργασίες και
χώρους.
 Όλα τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης ασφάλειας του
εργοταξίου.
 Φωτιές με σκοπό την θέρμανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο.
 Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου.
 Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι
εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούμπωτα ρούχα, σορτς και να είναι
γυμνοί από τη μέση και πάνω.
 Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει,
χαλάσει, καταστρέψει οποιοδήποτε σήμανση ή εξοπλισμό ασφάλειας.
 Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή
κατάσταση εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν μπορούν να την ελέγξουν
μόνοι τους.
 Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό.
 Μόνο εξουσιοδοτημένα ή/και αδειοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του
εργοταξίου.
 Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτομο που γνωρίζει τους
χώρους του εργοταξίου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του.
6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των απαιτούμενων
μέτρων ασφάλειας προτείνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του
έργου, όπως καθορίζεται στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) και την
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27.11.02 . Σχηματικά:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Σελίδα 12 από 64
 ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΩΝ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)
 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την ασφάλεια, κάθε εμπλεκόμενος
στην εκτέλεση του έργου έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αναλόγως των γενικότερων
καθηκόντων του. Συγκεκριμένα:
Ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των
μέτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριμένα έχει τις παρακάτω
υποχρεώσεις:
 Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των
εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου.
 Να μεριμνήσει για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και για την κατάρτιση
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο.
 Να τηρεί Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας.
 Να τηρεί, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του
επιβλέποντος μηχανικού.
 Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των Συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας και
του Τεχνικού Ασφάλειας και να μεριμνά για την τήρηση του ΣΑΥ.
Ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον
αφορά στο προσωπικό της εταιρείας του:
 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της
εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.
 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων
για την ασφάλεια και την υγεία. H εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους Τεχνικό
Ασφάλειας, Ιατρό Εργασίας.
 Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας (και Ιατρού Εργασίας για
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους). Οι υποχρεώσεις του
Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Ιατρού Εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του
εργοδότη.
 Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα
της ασφάλειας και της υγείας.
 Να μεριμνά για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατομικής
Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί.
Σελίδα 13 από 64
 Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι από εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες
στην επιχείρησή του, έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία.
 Να αναγγέλλει όλα τα εργατικά ατυχήματα στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις
αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο τραυματίας
εντός 24 ωρών. Εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, πρέπει να
τηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση
των αιτίων του ατυχήματος. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων και κατάλογο των
εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα
εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.
Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία
για τον εργαζόμενο.
Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύμφωνες με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, για
την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.
 Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και
περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους (κατ’ ελάχιστον κάθε εβδομάδα και ύστερα από
θεομηνία).
 Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο
τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.
 Να τηρεί το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του
αντιστοιχούν).
 Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο.
Όλες οι υποχρεώσεις του Αναδόχου ως Εργοδότη για την Ασφάλεια και Υγεία, ισχύουν
αμετάβλητες και στα συνεργεία (Υπεργολάβοι), που ενδέχεται να εργαστούν στο Έργο.
Ειδικότερα κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 Να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τμήμα του έργου που
έχει αναλάβει.
 Να τηρεί, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του
επιβλέποντος.
 Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο
τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.
 Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας.
 Εφόσον στο έργο υφίστανται υπεργολάβοι που μοιράζονται τον ίδιο τόπο εργασίας,
οφείλουν να συνεργάζονται για την εφαρμογή των διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια,
Σελίδα 14 από 64
να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους για την προστασία των εργαζομένων και να
αλληλοενημερώνονται για τους κινδύνους που ενέχουν οι εργασίες τους
Ο υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ως εργοδότης, όσον αφορά στο προσωπικό
της εταιρίας του:
 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της
εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των
τρίτων.
 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων
για την ασφάλεια και την υγεία. H εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους Τεχνικό
Ασφάλειας, Ιατρό Εργασίας.
 Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας (και Ιατρού Εργασίας για
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους). Οι υποχρεώσεις του
Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του
εργοδότη.
 Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα
της ασφάλειας και της υγείας.
 Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας για τη
δουλειά που εκτελεί.
 Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι από εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες
στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία.
 Να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες του
ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος εντός 24 ωρών όλα τα
εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να
τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των
αιτίων του ατυχήματος. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων και κατάλογο των
εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα
εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.
Ο υπεργολάβος, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία
για τον εργαζόμενο.
Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 Να καθοδηγεί τους εργαζόμενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούμενων
μέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας.
 Να επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον μια φορά την ημέρα,
προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των μέτρων ασφαλείας από αυτούς.
 Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο
τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.
 Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των Συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας.
Σελίδα 15 από 64
Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία
για τον εργαζόμενο.
Κάθε εργαζόμενος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 Να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής, υγείας και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα με
τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των άλλων ατόμων
που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία, σύμφωνα με
την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του.
 Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οφείλει ειδικότερα, σύμφωνα με την
εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του:
o α) Nα χρησιμοποιεί σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις
επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα.
o β) Nα χρησιμοποιεί σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που τίθεται
στη διάθεσή του και μετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του.
o γ) Nα μη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή μετατοπίζει αυθαίρετα τους
μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων
και κτιρίων και να χρησιμοποιεί σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας.
o δ) Nα αναφέρει αμέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες
τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που μπορεί να
θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια
και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα
προστασίας.
o ε) Nα συντρέχει τον εργοδότη (και όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού
ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί
δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων για την προστασία
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.
o στ) Nα συντρέχει τον εργοδότη (και όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού
ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να
μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς
και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου
δραστηριότητάς του.
 Να παρακολουθεί τα σχετικά σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα
υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει την
παραπάνω υποχρέωση, έχει δικαίωμα να λάβει επαρκή απαλλαγή από την εργασία χωρίς
απώλεια αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα αναγκαία μέσα.
 Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήματα ασφαλείας, τα οποία
χορηγούνται από τον εργοδότη του, καθώς και κάθε άλλο Μέσο Ατομικής Προστασίας του
χορηγείται, ανάλογα με την επικινδυνότητας της εργασίας που εκτελεί..
Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
Σελίδα 16 από 64
 Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα
σχετικά με την υγιεινή, υγεία και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών
ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της
επιχείρησης (ΒΥΤΑ).
 Να συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης
των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και
εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων
προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος
εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας
 Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη
λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από
την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας της
εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους
προϊστάμενους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.
 Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της
εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
 Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα
των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων
 Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση
ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
 Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και
ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του
επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους
 Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των
εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.
 Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
 Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του με τον Iατρό Eργασίας,
πραγματοποιώντας με αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
 Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την
εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίμηση αυτή
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Iατρό Eργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη
νομοθεσία για τον εργαζόμενο
Σελίδα 17 από 64
Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον
εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως
τεχνικού ασφάλειας.
Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την
άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους.
Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να
αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης του.
Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 Να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους
εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί
στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων
που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.
 Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά
την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο
κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Να μεριμνά για τη
διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού
περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτιμά την
καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, να αξιολογεί και καταχωρεί
τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την
κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό
απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς
επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του
εργοδότη.
 Να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και
πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:
 Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
 Να αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των
εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.
 Να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα
στο χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία.
 Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του με τον Tεχνικό Aσφάλειας,
πραγματοποιώντας με αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη
νομοθεσία για τον εργαζόμενο:
Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση
του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν
Σελίδα 18 από 64
διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει
λόγο καταγγελίας της σύμβασης του.
Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 Να συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές
ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειμένου να προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή
φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και στην πρόβλεψη της
διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας.
 Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε ο Ανάδοχος και οι
υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων, οι
αυτοαπασχολούμενοι να εφαρμόζουν με συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν
και να εφαρμόζουν το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου.
 Να αναπροσαρμόζει ή να μεριμνά ώστε να αναπροσαρμοστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας.
 Να οργανώνει μαζί με τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη
συνεργασία, μεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένων και
εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και το συντονισμό των
δραστηριοτήτων για την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη των
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και την αμοιβαία ενημέρωση
τους, όταν πολλές επιχειρήσεις μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας, μεριμνώντας για τη
συμμετοχή εφόσον υπάρχει ανάγκη των αυτοαπασχολουμένων.
 Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών.
 Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα
πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια.
 Να συνεργάζεται με τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη
διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώμη τους κάθε φορά που κρίνει
απαραίτητο.
Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόμενος, έχει τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο.
Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αρμοδιότητες
του Τεχνικού Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συμψηφίζεται, αλλά
υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα.
Συνοπτικά οι αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου είναι:
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
 Αναγγελία του έργου στις αρμόδιες αρχές
 Μέριμνα για την εκπόνηση ΣΑΥ, ΦΑΥ και τήρηση τους στο εργοτάξιο
 Μέριμνα για την τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (ΗΜΑ) και την ενυπόγραφη
ενημέρωση των υποδείξεων που γίνονται σε αυτό
Σελίδα 19 από 64
 Μέριμνα για την τήρηση βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων
 Τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντα και των αρμόδιων αρχών
 Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Εκπόνηση γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη μέσω του βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού
Ασφάλειας (ΒΥΤΑ)
 Εκπαίδευση προσωπικού
 Έλεγχος των θέσεων εργασίας
 Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ΜΑΠ
 Διερεύνηση αιτιών εργατικών ατυχημάτων
ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων
 Οργάνωση πρώτων βοηθειών
 Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη με βιβλίο υποδείξεων
 Εκπαίδευση προσωπικού
 Έλεγχος των θέσεων εργασίας
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Οργάνωση, συντονισμός και αμοιβαία ενημέρωση υπεργολάβων
 Συντονισμός υπεργολάβων για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ
 Αναπροσαρμογή του ΣΑΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ
 Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει
 Έλεγχος τήρησης των μέτρων ασφαλείας και καταγραφή στο Ημερολόγιο
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
 Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει
 Οργάνωση εργασίας σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα μέτρα ασφαλείας
 Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας
 Έλεγχος χρήσης των ΜΑΠ από του εργαζόμενους
 Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή Ασφαλείας και των Τεχνικών Ασφάλειας
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
 Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει
 Εκπαίδευση προσωπικού τους για θέματα ασφαλείας
Σελίδα 20 από 64
 Χορήγηση ΜΑΠ στο προσωπικό τους
 Χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας
 Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
 Τήρηση βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας, βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων
 Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 Εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας
 Ασφαλής χρήση εξοπλισμού και υλικών
 Χρήση ΜΑΠ
 Αποφυγή κατάργησης ή μετατροπής των διατάξεων και μηχανισμών ασφαλείας
 Αναφορά επικινδύνων καταστάσεων
 Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις ασφαλείας
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
 Έχουν τις ίδιες γενικές υποχρεώσεις που απορρέουν για τους εργοδότες και εργαζομένους
6.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996, με ευθύνη του Αναδόχου,
πρέπει να συντονίζονται οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να γίνεται
αμοιβαία ενημέρωση μεταξύ των υπεργολάβων, μέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους που
συνεπάγονται οι εργασίες καθώς και τα μέτρα πρόληψης τους. Για την υλοποίηση του
συντονισμού μεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία:
Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού, αναλύονται οι Νομοθετικές
υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των Νομοθετικών
υποχρεώσεων αποτελεί και συμβατική υποχρέωση του υπεργολάβου.
 Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενημερώνει τον Ανάδοχο για τα
στοιχεία του εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του γιατρού
εργασίας, εφόσον απασχολεί).
 Οι παραπάνω αρμόδιοι του υπεργολάβου παραλαμβάνουν τις Εκτιμήσεις Επαγγελματικού
Κινδύνου του ΣΑΥ που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν. Κάθε
Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου μπορεί να αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της
επιχείρησης (Υπεργολάβου), εφόσον κριθεί αναγκαίο.
 Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενημέρωση του εκπροσώπου του
από τον Ανάδοχο σχετικά με τη λειτουργία του εργοταξίου.
Σελίδα 21 από 64
 Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενημερώνει το προσωπικό του για τους
κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης τους.
 Εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο Ανάδοχος ενημερώνει τους ήδη εγκατεστημένους υπεργολάβους
για τη δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα
πρόληψης των κινδύνων. Για την αμοιβαία ενημέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου
προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν από
τον Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν
σχετικά θέματα.
Συνοπτικά:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
 Ανάλυση νομοθετικών υποχρεώσεων
 Καθορισμός συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τις νομοθετικές
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 Ενημέρωση για στελέχωση στο έργο
 Επιβεβαίωση ότι έχει γνωστοποιηθεί Τεχνικός Ασφάλειας για το συγκεκριμένο έργο
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
 Παραλαβή οδηγιών ασφαλούς εργασίας
 Ενημέρωση εκπροσώπου
 Ενημέρωση/εκπαίδευση προσωπικού
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
 Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας
6.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996 κάθε υπεργολάβος, ως
εργοδότης, πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι
εργασίες του συνεργείου του, καθώς και των άλλων συνεργείων στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει
να ενημερώνει το προσωπικό του για όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας που λαμβάνονται,
σύμφωνα με τη Νομοθεσία και το ΣΑΥ του έργου. Για την υλοποίηση της ενημέρωσης
προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
 Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενημερωθεί
σχετικά από τον Ανάδοχο, ενημερώνει το συνεργείο του.
 Μετά από κάθε σύσκεψη για θέματα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί
ενημέρωση του προσωπικού του, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέματα.
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου.
Σελίδα 22 από 64
6.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι)
πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο επαρκή εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και
υγείας με την ευκαιρία:
 Της πρόσληψης του
 Τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων
 Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά
στην εργασία του.
Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να
επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, με τη συνδρομή του Τεχνικού Ασφαλείας, εκπαιδεύει το
προσωπικό του με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο εργοτάξιο. Η συγκεκριμένη
εκπαίδευση συνιστάται να συνδυαστεί με την ενημέρωση που προβλέπεται.
 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόμενο στο έργο εργαζόμενο
του συνεργείου του.
 Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη
διάρκεια δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εμφάνιση νέων κινδύνων και την
αύξηση της επικινδυνότητας των ήδη υπαρχόντων.
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. Συνοπτικά:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
 Ενημέρωση εκπροσώπου συνεργείου
 Ενημέρωση – εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
 Ενημέρωση – εκπαίδευση νεοεισερχόμενου
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
 Επανάληψη εκπαίδευσης προσωπικού
1 2 3 4 5 6 7
Διευθυντής έργου x x x
Εργοταξιάρχης x x x x x
Μηχανικοί έργου x x x x
Συντονιστής ΤΑ x x x x x
Υπεργολάβοι x x x x x
Εργοδηγοί x x x x x
Εργαζόμενοι x x x x x
1. Βασικές αρχές ασφαλείας
2. Διαχείριση ασφαλείας
Σελίδα 23 από 64
3. Νομοθετικές υποχρεώσεις
4. Οδηγίες ασφαλείας εργασίας
5. Πρώτες βοήθειες
6. Πυρασφάλεια
7. Έκτακτη ανάγκη
6.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 305/1996 και ΠΔ 1073/1981
κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήματος να
εξασφαλίζει την παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την
ασφαλή διακομιδή του παθόντα σε νοσοκομειακή μονάδα (εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη).
Επίσης πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση σοβαρού
συμβάντος πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που μπορεί να χρησιμεύσουν
στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος. Τέλος τα στοιχεία που προκύπτουν από τη
διερεύνηση του ατυχήματος πρέπει να καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο
Ατυχημάτων, Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας - Γιατρού Εργασίας, Κατάλογος Εργατικών
Ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των
τριών ημερών). Για τη διαχείριση των ατυχημάτων ακολουθούνται τα παρακάτω, εκτός αν
διαφορετικά απαιτείται από τη σύμβαση ή από την υπηρεσία, η σύνταξη αντίστοιχης
διαδικασίας:
 Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία
όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκομειακών μονάδων που βρίσκονται κοντά στο
εργοτάξιο.
 Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρμακείο, το οποίο
περιέχει κατ’ ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του ΣΑΥ.
 Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο, γίνεται ενημέρωσή του για
θέματα οργάνωσης πρώτων βοηθειών.
Σε περίπτωση ατυχήματος:
 Όποιος αντιληφθεί το συμβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον παθόντα,
εφόσον γνωρίζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόμενους που γνωρίζουν ή από
το βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό εργοταξίου ή/και το Γιατρό Εργασίας, εφόσον αυτοί
υπάρχουν). Επίσης πρέπει άμεσα να ενημερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη του
παθόντα (Ανάδοχος ή Υπεργολάβος). Εφόσον υπάρχει ανάγκη, ενημερώνεται το ΕΚΑΒ και ο
παθών μεταφέρεται στην πλησιέστερη νοσοκομειακή μονάδα.
 Ο εκπρόσωπος του εργοδότη (Ανάδοχος ή Υπεργολάβος), πρέπει να ενημερώσει τις
αρμόδιες αρχές (Επιθεώρηση Εργασίας, Αστυνομία, Ασφαλιστικός Φορέας) εντός 24 ωρών.
Μετά το ατύχημα:
Σελίδα 24 από 64
 Ο Τεχνικός Ασφαλείας του Υπεργολάβου (και ο Γιατρός Εργασίας, εφόσον απασχολείται),
σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και
προτείνει μέτρα για την αποφυγή επανάληψης στο μέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση
καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχημάτων (ή/και στο Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας –
Γιατρού Εργασίας). Επίσης πρέπει να ενημερωθεί ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων που
είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών
ημερών.
 Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενημέρωση των εργαζομένων του συνεργείου,
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόμοιου
ατυχήματος στο μέλλον.
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου.
Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που
μπορεί να χρησιμεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.
Συνοπτικά:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
 Διερεύνηση ύπαρξης νοσοκομειακών μονάδων κοντά στο εργοτάξιο
 Οργάνωση φαρμακείου και παροχής πρώτων βοηθειών
 Ενημέρωση/Εκπαίδευση συνεργείων για πρώτες βοήθειες
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
 Παροχή πρώτων βοηθειών και ενημέρωση αρμοδίων
 Ενημέρωση ΕΚΑΒ και μεταφορά σε νοσοκομειακή μονάδα
 Ενημέρωση αρμοδίων αρχών εντός 24 ωρών
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
 Διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος και καταγραφή των αποτελεσμάτων
 Ενημέρωση/Εκπαίδευση προσωπικού για αποφυγή επανάληψης του συμβάντος
6.5 ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
και ψύχους κατά τους χειμερινούς. Για την αντιμετώπιση τέτοιων καιρικών φαινομένων
προβλέπονται (εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες):
 Καθορισμός διαλειμμάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών συνθηκών
που επικρατούν.
 Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειμώνα και στις
μεσημεριανές το καλοκαίρι).
 Διακοπή υπαίθριων εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς (καύσωνας,
ψύχος, θυελλώδεις άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις).
Σελίδα 25 από 64
 Παροχή στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (10-15 C) σε συνθήκες καύσωνα
και ζεστών ροφημάτων σε συνθήκες ψύχους.
 Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση εκτός
θερμοκρασιακών αιχμών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και μετακύληση ή ενίσχυση
του ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείμματα.
 Σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα σε
μέρη που συνυπάρχουν υψηλή θερμοκρασία με υγρασία, καθώς και κάτω από τον ήλιο.
6.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήμανση ασφάλειας
όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς με
τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της
εργασίας.
Η σηματοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή
περιορίζει τη λήψη των αναγκαίων εκάστοτε μέτρων προστασίας των εργαζομένων.
Η συμμόρφωση με τη σήμανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς μη εξουσιοδοτημένος
δεν επιτρέπεται να τη μετακινεί ή καταστρέφει.
Στο Παράρτημα 5 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήματα ασφάλειας.
6.7 ΥΓΙΕΙΝΗ - ΥΓΕΙΑ
Η τήρηση της υγιεινής των εργαζομένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τμημάτων
(εργοδηγοί, εκπρόσωποι υπεργολάβων, Γιατροί Εργασίας). Συγκεκριμένα πρέπει οι
εργαζόμενοι να μην τρώνε ή πίνουν στο χώρο εργασίας, παρά μόνο στους χώρους που
προβλέπονται για την εστίασή τους. Επίσης, μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την τήρηση της
υγιεινής πριν το φαγητό και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα απορρίμματα από τα φαγητά
πρέπει να εναποτίθενται στους κάδους απορριμμάτων. Οι κάδοι απορριμμάτων πρέπει να
αδειάζονται και τα απορρίμματα να απομακρύνονται από το εργοτάξιο σε χρονικά διαστήματα,
κατάλληλα επιλεγμένα, ώστε να διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο.
Ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση διασποράς ιώσεων κατά τη χειμερινή περίοδο, ο Ανάδοχος
δύναται να προβεί στη λήψη συγκεκριμένων –πέρα των συνήθων- μέτρων πρόληψης και
προστασίας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:
Α) Τεχνικά Μέτρα
 Ειδική ενημέρωση από το Γιατρό Εργασίας ή/και τον Τεχνικό Ασφάλειας
 Τοιχοκόλληση στους χώρους εργασίας των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας ή/και του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)
Σελίδα 26 από 64
 Διάθεση κατά περίπτωση ατομικών μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, φόρμες
κα)
 Τακτική απολύμανση εργοταξιακών γραφείων, επιφανειών και αντικειμένων (γραφεία,
πόμολα, πληκτρολόγια, τηλέφωνα κα)
 Διάθεση αντισηπτικών αλκοολούχων υγρών χεριών
 Επαρκής εξαερισμός των κλειστών χώρων εργασίας
 Αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής (αποφυγή χειραψιών, πλύσιμο χεριών με
σαπούνι ή/και αντισηπτικών υγρών, αποφυγή επαφής χεριών με το πρόσωπο, κλπ) καθώς
και αναπνευστικής υγιεινής προς αποφυγή μετάδοσης των ιών μέσω σταγονιδίων
Β) Οργανωτικά Μέτρα
 Περιορισμός συναντήσεων/συναθροίσεων
 Χρήση τεχνολογίας για τηλεδιασκέψεις
 Χωροταξική διάταξη πχ απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των εργαζομένων
 Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεεργασία) όπου αυτό είναι δυνατό
 Μειωμένο ωράριο
 Ειδικές άδειες σε εργαζομένων
Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού, γίνεται άμεση
ενημέρωση του Προϊσταμένου και του Γιατρού Εργασίας για ιατρική αξιολόγηση, σύμφωνα και
με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας ή/και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Τα ελάχιστα υλικά φαρμακείου στους χώρους εργασίας, είναι σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία (Υ.Α.ριθμ. οικ. 32205/Δ10.96/2.10.2013) τα εξής παρακάτω:
α) Aκετυλοσαλικυλικό οξύ.
β) Παρακεταμόλη.
γ) Aντιισταμινικά δισκία.
δ) Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg).
ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg).
στ) Aντιόξινα δισκία.
ζ) Σπασμολυτικά δισκία.
η) Αντιδιαρροϊκά δισκία − Loperamide.
θ) Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση.
ι) Aντισηπτικό κολλύριο.
ια) Aντιϊσταμινική αλοιφή.
ιβ) Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων.
ιγ) Γάντια.
ιδ) Υγρό απολύμανσης χεριών.
ιε) Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε
Σελίδα 27 από 64
εκατοστών.
ιστ) Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid).
ιζ) Bαμβάκι.
ιη) Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα.
ιθ) Tεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη.
κ) Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μέτρα.
κα) Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μέτρα.
κβ) Tριγωνικός επίδεσμος.
κγ) Aιμοστατικός επίδεσμος.
κδ) Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml.
κε) Oξυζενέ.
κστ) Oινόπνευμα καθαρό.
κζ) Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone
Iodine 10 %).
κη) Γλωσσοπίεστρα.
κθ) Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά).
Οτιδήποτε πέραν των ανωτέρω μπορεί να διατεθεί, ανάλογα με την επικινδυνότητας της
εργασίας, τον αριθμό εργαζομένων, τη διασπορά των θέσεων εργασίας, κατόπιν γραπτής
εκτίμησης κινδύνου του Γιατρού Εργασίας του Αναδόχου, ή άλλου γιατρού εφόσον ο πρώτος
δεν προβλέπεται.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Χρονοδιάγραμμα του έργου επισυνάπτεται με την έναρξη των εργασιών και ενημερώνεται
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
Η Μελέτη Κατασκευής Ικριωμάτων θα επισυναφθεί σε μεταγενέστερη φάση του έργου. Η
Μελέτη Κατασκευής Ικριωμάτων θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή της και τα αναμενόμενα φορτία (ΚΥΑ 16440/1993).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
2011 - 2020
 Εγκ. 13308/466/2020 Εφαρμογή του άρθρου δέκατου τρίτου της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) – Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων
ιατρού εργασίας, ΦΕΚ--/23.3.2020
 Π.Ν.Π./2020 Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης, ΦΕΚ 68/Α’/20.03.2020
Σελίδα 28 από 64
 Εγκ. Οικ. 12339/404/2020 – Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ΦΕΚ--
/12.03.2020
 Υ.Α.Δ22/4193/2019 Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών
(ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, ΦΕΚ 4607/Β`
13.12.2019
 Υ.Α.οικ.74285/176/Φ113/2018 Τροποποίηση - συμπλήρωση της οικ.
1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των
μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του
χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων
αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α’ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α’ 11)
με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 2942/Β`/20.7.2018
 Υ.Α.41320/1885/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1592/58/13.1.2017
«Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία
και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει», ΦΕΚ
3398/Β`/10.8.2018
 Υ.Α.οικ.74285/176/φ113/2018 Τροποποίηση-συμπλήρωση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4
(Η)΄(Β΄΄519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε
ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ.
113/2012 (198/Α) και αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί
σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (6/Α) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που
εκδίδονται κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
 Υ.Α.32126/1463/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017
«Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία
ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 2404/Β`/25.6.2018
 Υ.Α.111/2017/2018 Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθμ. 3015811/2663 (ΦΕΚ
1410/Β΄/6.9.2010) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό μέτρων
ελέγχου και κυρώσεων για την εκτέλεση του αριθμ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Κατάργηση της υπουργικής
απόφασης 265/2002, (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση
και συσκευασία επικίνδυνων παρασκευασμάτων και της αριθμ. 378/1994 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) σχετικά με την ταξινόμηση,
επισήμανση, συσκευασία και επικίνδυνων ουσιών, ΦΕΚ 1876/Β`/24.5.2018
 Υ.Α.25049/1253/2018 Κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2
του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α) όπως αυτό συμπληρώθηκε και
ισχύει, ΦΕΚ 1580/Β`/8.5.2018
Σελίδα 29 από 64
 Υ.Α.16974/758/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017
«Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία
ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 1242/Β`/4.4.2018
 Π.Δ.82/2018 Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας
τους» (135 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία
2017/164/EE της Επιτροπής (ΕΕ L 27/1.2.2017), ΦΕΚ 152/Α`/21.8.2018
 Αρ. Πρωτ. 33405/Δ9 1493/2018, ΦΕΚ --/15/6.2018 Ιατροί Εργασίας
 ΠΔ134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΦΕΚ Α' 168/6-11-2017»
 Υ.Α.50067/28/2017 Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας
και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, ΦΕΚ
3952/Β`/10.11.2017
 Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/2017 - Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου, ΦΕΚ
1956/Β΄/7.6.2017
 Υ.Α.1865/2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (Β’ 318) κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα: «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης
αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές,
εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και
εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1865/Β`/26.5.2017
 Υ.Α.Οικ.52780/ΔΤΒΝ/894/Τμ. Δ/Φ.14.1/2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής
απόφασης υπ’ αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) «Κανονισμοί για την
παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών», ΦΕΚ
1628/Β`/16.5.2017
 Υ.Α.Οικ.21867/2016 «Όροι, προϋποθέσεις κα διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών
κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής
κατηγορίας, ΦΕΚ 3276/Β΄/12.10.2016
 Υ.Α.Οικ.84123/305/Φ113/2016 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ.
Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των
μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του
χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α’/198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων
αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α’/6) ή το Π.δ. 31/1990
(Α’/11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού
διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 2481/Β`/11.8.2016
 Υ.Α.Οικ.34331/Δ9.8920/2016 «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε
(ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2458/Β`/10.8.2016
 Υ.Α.Οικ.52019/ΔΤΒΝ 1152/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε
εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση), ΦΕΚ 1426/Β`/20.5.2016
Σελίδα 30 από 64
 Ν4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
 Εγκ.Οικ.20958/2015 «Τήρηση ιατρικών φακέλων και βεβαιώσεων καταλληλότητας των
εργαζομένων»
 Εγκ. Οικ. 20958/2015 - Τήρηση ιατρικών φακέλων και βεβαιώσεων καταλληλότητας
των εργαζομένωνΕγκ.Οικ.24120/1336/2014 «Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με
αριθ. 14867/825/2014 (1241/Β) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για
θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα»
 Εγκ.42628/Δ10.130/2014 «Υποχρέωση υποβολής εργαζομένων σε ιατρικές εξετάσεις»
 Εγκ.οικ.36801/Δ10.114/8.11.2013 «Υπουργική Απόφαση οικ.32205/Δ10.96/2.10.2103
«Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας», ΦΕΚ
2562/Β΄/11.10.2013
 Εγκ.οικ.12370/1435/2013 Όσον αφορά τις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία (ΑΥΕ) οι οποίες περιλαμβάνονται στο ν. 4144/2013, ΦΕΚ --/22/4.2013
 Y.A.Οικ.1032/166/φ.γ.9.6.4(Η)/2013 «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες
και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012
(198/Α) και αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το
π.δ. 22/1976 (6/Α) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή
του προεδρικού αυτού διατάγματος», ΦΕΚ 519/Β`/6.3.2013
 ΠΔ115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές
δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της
λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του
χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και
της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και
οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την
άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ
200/Α΄/2012
 ΠΔ114/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για
την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και
επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων
για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και
προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και
άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 199Α/12
 ΠΔ113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του
χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των
μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και
προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά
πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 198Α/12
 ΠΔ112/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για
την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής
υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας
αυτής από φυσικά πρόσωπα», ΦΕΚ 197Α/12
 Εγκ. 27/2012 - (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη
(ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα
ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο»
Σελίδα 31 από 64
 ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012
 ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές
προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης
«CE», ΦΕΚ 1914Β/12
 Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις», ΦΕΚ 249Α/11
 ΥΑ2223/2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ
1227Β/11
 ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την
εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται
για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 420Β/11
2006 - 2010
 Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων», ΦΕΚ 84Α, ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 και το ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999
(ΦΕΚ 157Α/99)
 ΠΔ82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση
των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή
οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10
 ΠΔ57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ
97Α, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ81/2011, ΦΕΚ 197Α/10
 ΥΑ21017/2009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που
ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που
περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς
επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και
υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09
 Εγκ. 6/2008 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ) και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων»
ΦΕΚ--/31/3.2008
 ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των
Δημοσίων Έργων» 31/03/2008
 ΠΔ162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους
χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ.
307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07
 ΠΔ212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την
εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή
Σελίδα 32 από 64
τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06
 ΠΔ149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση
των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος)
σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06
2000 - 2005
 ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην
έκθεση εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες
(κραδασμούς), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05
 ΠΔ 155/2004 - Τροποποίηση του πδ 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την
εργασίας τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ, ΦΕΚ 121/Α’/5-7-
2004
 ΚΥΑ 15085/ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΦΕΚ
1186/Β'/25-8-2003
 ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03
 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά
την κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03
 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου»,
ΦΕΚ 266Β/01
 ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση
μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε
Δημόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01
 ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως
απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου
Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00
Προ του 2000
 Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50Α/99
 ΠΔ 90/1999 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών
έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της
εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής
και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 “Προστασία της υγείας των
εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια
της εργασίας τους” (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)» ΦEK
94/A/13-5-99
Σελίδα 33 από 64
 ΠΔ 17/1996 «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK», ΦEK
11/A/18-1-96)
 ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία
92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212/Α/96
 ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95
 Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής –
Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 25231/10
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται
από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ
2150Β/94
 ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα
των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ»,
ΦΕΚ 221Α/94
 ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση
προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94
 ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση
με την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα
ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ
121Α/04).
 Υ.Α. οικ.31245/1993 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτηρίων» ΦΕΚ 451Β/93
 ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς
παράγοντες. Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου
88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93
 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση
μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93
 ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106/Α/89
 ΠΔ307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως
τροποποιήθηκε με το ΠΔ12/2012, ΦΕΚ 19/Α
 N 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985
 N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν
σχέση με αυτή», ΦΕΚ 49/Α/84
 ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154/Β/84
Σελίδα 34 από 64
 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές
και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126/Α/83
 ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ
260/Α/81
 ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών»,
ΦΕΚ 193/Α/80
 ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20/Α/78
Σελίδα 35 από 64
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σελίδα 36 από 64
Σελίδα 37 από 64
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σελίδα 38 από 64
ΦΑΣΗ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών στο χώρο
Απόθεση υλικών
Συμπύκνωση υλικών
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και
εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)
2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή
κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)
3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών.Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να
χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης
Ομάδας και Κατηγορίας (ΠΔ 113/2012, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)
4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)
5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999,
ΠΔ 304/2000)
6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός
τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 1073/1981)
7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί
επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα
ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι
διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)
8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται
χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
305/1996)
9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης τους (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)
2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό
3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981)
4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού
δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)
5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό
(ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ
503/2003)
2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)
3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ
503/2003)
4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΠΔ 305/1996, ΥΑ
503/2003)
Σελίδα 39 από 64
Μέτρα 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)
6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ
396/1994)
7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού
χώρου (ΥΑ 503/2003)
8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ
1073/1981)
9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)
10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο
εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι
ενημερωμένος για τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών
πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου
από την οδό (Ν 3850/2010, ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)
11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)
12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει
συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)
13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων ή/και εναερίων αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται ο ΔΕΔΔΗΕ
από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την
αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ (ΠΔ 1073/1981)
2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 1073/1981)
3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981)
4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ) από αγωγούς μέσης
τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981)
5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η
συγκεκριμένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήμανσης (πχ σχοινί με κρεμασμένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε
απόσταση ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)
2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)
3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)
4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)
6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981)
7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 95/1978)
8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978, ΠΔ 17/1996)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος από μηχανήματα
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Σελίδα 40 από 64
Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 149/2006, ΠΔ 395/1994)
2 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν 3850/2010, ΠΔ 395/1994)
3 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)
4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)
5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)
6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)
2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος,
κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994)
3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη σωματική προσπάθεια
(στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994)
4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός,
φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)
5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας
(συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994)
6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους
και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν
3850/2010, ΠΔ 397/1994)
7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)
2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)
3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)
4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις
εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασμα τους από τα άκρα των
διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)
5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 1073/1981)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις από συμπύκνωση
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994)
2 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)
3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)
4 Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (Ν.3850/10, ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)
Σελίδα 41 από 64
Μέτρα 2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)
3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) κατόπιν εκτίμησης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού
Εργασίας (Ν.3850/10,ΠΔ 396/1994)
Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ ISO 20345 (S3)
2 Αδιάβροχες μπότες ΕΝ ISO 20345 (S1)
3 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)
4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397
5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 14605
6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)
ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ
Ανάλυση εργασίας : Εργασίες σήμανσης - ασφάλισης
Πρόσβαση μηχανημάτων στο χώρο
Εκσκαφές
Απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών με οχήματα
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Καταπτώσεις - καθιζήσεις
Βαθμός επικινδυνότητας : 3
Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, η τυχόν ύπαρξη και θέση
υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να επιβεβαιωθεί με επιτόπου ερευνητικές τομές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
2 Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόμια υπονόμων, εφόσον είναι εφικτό (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 305/1996)
3 Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και υφιστάμενες κατασκευές - εξοπλισμό, δίκτυα.
Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή (ΠΔ 1073/1981)
4 Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν μετά τη βεβαίωση του αρμόδιου εργολάβου ότι δεν υπάρχει κίνδυνος (ΠΔ
1073/1981)
5 Εφόσον διαμορφωθεί προσωρινή πρόσβαση για τα φορτηγά αυτοκίνητα, αυτή πρέπει να διαθέτει πλάτος τουλάχιστον 3 μ και μέγιστη
κλίση 25% (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
6 Λεπτομερής εξέταση της εκσκαφής διενεργείται από τον αρμόδιο μηχανικό μετά από ζημιές ή καταπτώσεις πρανών, μετά τη διακοπή
εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (πχ θεομηνία, παγετός), ανεξαρτήτως των παραπάνω, μια φορά εβδομαδιαίως. Οι
παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του
έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και
εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)
2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσηςδεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή
κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)
3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να
χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης
Ομάδας και Κατηγορίας (ΠΔ 113/2012, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)
4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)
5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ
89/1999, ΠΔ 304/2000)
6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός
τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 1073/1981)
7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί
επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να λειτουργούν κανονικά.
Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλόχειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η
οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)
Σελίδα 42 από 64
Μέτρα 8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει
να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης
τους (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)
2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό
3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981)
4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού
και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)
5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για
το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και οι άμεσα
ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)
2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διευθετηθεί το
θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας
(ΥΑ 503/2003)
3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική μελέτη (εφόσον η
περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 503/2003)
4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΠΔ 305/1996, ΥΑ
503/2003)
5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)
6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ
396/1994)
7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού
χώρου (ΥΑ 503/2003)
8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ
1073/1981)
9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)
10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο,
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου
από την οδό (Ν 3850/2010, ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)
11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ
503/2003)
12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)
13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ
503/2003, ΠΔ 396/1994)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω υπογείου δικτύου
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Σελίδα 43 από 64
Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων ή/και εναερίων αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να
ειδοποιείται ο ΔΕΔΔΗΕ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει
να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης
του ΔΕΔΔΗΕ (ΠΔ 1073/1981)
2 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ) από αγωγούς μέσης
τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981)
3 Έλεγχος σχεδίων για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και διενέργεια ερευνητικών τομών (ΠΔ 1073/1981)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)
2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)
3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)
4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)
6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981)
7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να
γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα
προσβάσιμες θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)
8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να
γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 95/1978, ΠΔ 17/1996)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος από μηχανήματα
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 149/2006, ΠΔ 395/1994)
2 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν 3850/2010, ΠΔ 395/1994)
3 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)
4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης
(Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)
5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)
6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)
2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος,
κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994)
3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη σωματική προσπάθεια
(στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994)
4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός,
φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)
5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας
(συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994)
6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)
Σελίδα 44 από 64
Μέτρα 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν.
3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)
2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)
3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)
4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά
προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να
ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)
5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 1073/1981)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις από συμπύκνωση
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)
2 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων
για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)
3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)
4 Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (Ν.3850/10, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)
2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)
3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) κατόπιν εκτίμησης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού
Εργασίας (Ν.3850/10,ΠΔ 396/1994)
Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ ISO 20345 (S3)
2 Αδιάβροχες μπότες ΕΝ ISO 20345 (S1)
3 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)
4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397
5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 14605
6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)
ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ανάλυση εργασίας : Έλεγχος και προετοιμασία χώρου
Διενέργεια καθαιρέσεων
Συλλογή προϊόντων καθαιρέσεων
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Καταπλάκωση από υλικά
Βαθμός επικινδυνότητας : 3
Μέτρα 1 Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο μηχανικό (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ 31245/1993, ΠΔ 305/1996)
2 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να διαπιστώσει το είδος και τη κατάσταση του φέροντα
οργανισμού, καθώς και των υπολοίπων δομικών στοιχείων (ΠΔ 1073/1981,ΥΑ 31245/1993, ΠΔ 305/1996)
3 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζημιών σε γειτονικές κατασκευές, τόσο κατά τη διαδικασία της
κατεδάφισης, όσο και μετά από αυτή (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ 31245/1993, ΠΔ 305/1996)
4 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία με τον μελετητή, τον ιδιοκτήτη και τον εργοδηγό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
305/1996)
5 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ενημερώσει τον εργοδηγό για τη μελέτη και τις επιτόπου
συνθήκες (ΠΔ 1073/1981)
Σελίδα 45 από 64
Μέτρα 6 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισμός και η στελέχωση του συνεργείου
επαρκούν για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (ΠΔ 1073/1981)
7 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (ΠΔ 1073/1981)
8 Το διαθέσιμο προσωπικό είναι εξειδικευμένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ 31245/1993)
9 Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους γύρω τους
(ΠΔ 1073/1981)
10 Ο αριθμός των εργαζομένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτομα (ΠΔ 1073/1981)
11 Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιμετρικά σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός τετάρτου του ύψους της κατεδαφιστέας κατασκευής, ή
κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και συλλεκτήρια πετάσματα. Σε κάθε περίπτωση τοποθετούνται κατάλληλα σήματα
προειδοποίησης τρίτων (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ 31245/1993)
12 Έχουν διακοπεί ή μεταφερθεί όλες οι παροχές (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ 31245/1993)
13 Έχουν επισημανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (ΠΔ 1073/1981)
14 Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόμενοι (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ 31245/1993)
15 Υπάρχει επικοινωνία με τα συνεργεία κατεδάφισης (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ 31245/1993)
16 Δεν υπερφορτώνονται τα δάπεδα με υλικά κατεδάφισης και μηχανήματα - εξοπλισμό (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ 31245/1993)
17 Λαμβάνονται μέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ 31245/1993)
18 Οι εργαζόμενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 396/1994, ΥΑ 31245/1993)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)
2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό
3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981)
4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού
δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)
5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για
κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει
να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να
παραμένουν κλειδωμένοι (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)
4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου.
Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους
εκτός διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (Ν.3850/10, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
Σελίδα 46 από 64
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)
2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010,
ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)
3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)
4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)
6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981)
7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση
του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (Ν
3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)
8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το
εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978, ΠΔ 17/1996)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 149/2006)
2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 149/2006)
3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 149/2006)
4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 149/2006, ΠΔ 395/1994)
5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν 3850/2010, ΠΔ 395/1994)
6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)
7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για
την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 149/2006)
8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010,
ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)
9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)
10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι
εφικτό (ΠΔ 397/1994)
2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)
3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)
4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)
5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)
6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)
Σελίδα 47 από 64
Μέτρα 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)
2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)
3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)
4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)
5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 1073/1981)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)
2 Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 305/1996)
3 Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994)
4 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων
για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)
5 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν
3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)
6 Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Ν 3850/2010, ΠΔ 396/1994)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)
2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)
3 Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981)
4 Χρήση συλλεκτηρίων πετασμάτων για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981)
5 Χρήση κάδων για τη συλλογή μπαζών και αχρήστων υλικών (ΠΔ 1073/1981)
6 Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωμα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)
7 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς χώρους
8 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα συνεργεία και τρίτους (Ν.3850/10)
9 Απομόνωση του χώρου εργασίας, πχ με λινάτσα, νάυλον, γεωύφασμα (Ν.3850/10)
10 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) κατόπιν εκτίμησης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού
Εργασίας (Ν.3850/10,ΠΔ 396/1994)
Μ.Α.Π. 1 Γυαλιά ΕΝ 166 (Β για μηχανική αντοχή φακών)
2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ ISO 20345 (S3)
3 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361, EN 358
4 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)
5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397
6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)
ΦΑΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Σελίδα 48 από 64
ΕΡΓΑΣΙΑ : ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ
Ανάλυση εργασίας : Προσωρινή αποθήκευση υλικών στο χώρο
Επεξεργασία υλικών (κατά περίπτωση)
Τοποθέτηση υλικών
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)
2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό
3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981)
4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και
σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)
5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό
αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και
για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες
πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να
παραμένουν κλειδωμένοι (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)
4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου.
Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση
τους εκτός διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (Ν.3850/10, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά από "θερμές" εργασίες
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)
2 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες
θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 149/2006)
2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 149/2006)
3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 149/2006)
4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 149/2006, ΠΔ 395/1994)
5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν 3850/2010, ΠΔ 395/1994)
6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)
7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 149/2006)
Σελίδα 49 από 64
Μέτρα 8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)
9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)
10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)
2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994)
3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού,
απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994)
4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος
(ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)
5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια,
απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994)
6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ
397/1994)
7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)
2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)
3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)
4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)
5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 1073/1981)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)
2 Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 305/1996)
3 Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994)
4 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)
5 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)
6 Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Ν 3850/2010, ΠΔ 396/1994)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Κίνδυνοι από ηλεκτροσυγκολλήσεις
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Λιμνάζοντα νερά έχουν απομακρυνθεί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως (ΠΔ
95/1978)
2 Υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες αναλόγως του χώρου όπου διεξάγονται οι εργασίες (ΠΔ
95/1978)
Σελίδα 50 από 64
Μέτρα 3 Οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως διεξάγονται σε απόσταση ασφαλείας από αποθηκευμένα εύφλεκτα υλικά στο χώρο του
εργοταξίου. ‘Όλα τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να έχουν απομακρυνθεί σε απόσταση ασφαλείας (ΠΔ 95/1978)
4 Επισκευάζεται ή αντικαθίσταται τυχόν φθαρμένος εξοπλισμός (ΠΔ 95/1978)
5 Παρέχονται προστατευτικά μέσα για την ακτινοβολία και τις αναθυμιάσεις (ΠΔ 95/1978)
6 Ο θόρυβος από τις γεννήτριες δεν ενοχλεί τους εργαζόμενους ή τρίτους στο χώρο εργασίας (ΠΔ 95/1978, ΠΔ 149/2006)
7 Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πίνακας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο πίνακας παραμένει κλειδωμένος και προφυλαγμένος
από καιρικές συνθήκες, τα καλώδια είναι ελεγμένα για τυχόν φθορές και οι διαδρομές τους δεν δημιουργούν εμπόδια σε άλλες
δραστηριότητες στο χώρο (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981)
8 Όσοι δεν εμπλέκονται σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης παραμένουν σε απόσταση ασφαλείας από τον χώρο όπου αυτές
εκτελούνται και δεν επεμβαίνουν στον σχετικό εξοπλισμό (ΠΔ 95/1978)
9 Δεν καπνίζει κανείς και δεν γίνεται χρήση γυμνής φλόγας στο χώρο εργασίας ηλεκτροσυγκολλήσεων (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996,
ΠΔ 95/1978)
10 Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως να γίνονται με κάλυψη του χώρου και επαρκή αερισμό αυτού (ΠΔ
95/1978)
Μ.Α.Π. 1 Κράνος με ενσωματωμένη μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169
2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ ISO 20345 (S3)
3 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361, EN 358
4 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)
5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397
6 Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 407, EN 12477
7 Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470, ΕΝ ISO 11611:2015
8 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)
ΦΑΣΗ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών
Προετοιμασία επιφάνειας
Τοποθέτηση υλικού
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)
2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό
3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981)
4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)
5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και
για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες
πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας-αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να
παραμένουν κλειδωμένοι (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
Σελίδα 51 από 64
Μέτρα 4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου.
Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση
τους εκτός διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (Ν.3850/10, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)
2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)
3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)
4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)
6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981)
7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες
θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)
8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν
το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978, ΠΔ
17/1996)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 149/2006)
2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 149/2006)
3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ
149/2006)
4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
149/2006, ΠΔ 395/1994)
5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994)
6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)
7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 149/2006)
8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)
9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)
10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)
2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994)
3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού,
απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994)
4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος
(ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)
Σελίδα 52 από 64
Μέτρα 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια,
απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994)
6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η σωματική
τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)
7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)
2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)
3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)
4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)
5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από λείανση - κόψιμο
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς
χώρους
2 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα
συνεργεία και τρίτους (Ν.3850/10)
3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) κατόπιν εκτίμησης του
Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν.3850/10,ΠΔ 396/1994)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)
2 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών
Ασφάλειας (MSDS) τους (Ν 3850/2010, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)
3 Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001,ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ
77/1993, ΠΔ 305/1996)
4 Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)
5 Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χημικών και κατόπιν Γραπτής Εκτίμησης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν
3850/2010, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)
6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα διαλείμματα και μετά το πέρας της
εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)
7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν
3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)
Μ.Α.Π. 1 Μάσκα ημίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2)
2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ ISO 20345 (S3)
3 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)
4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397
ΕΡΓΑΣΙΑ : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών και εξοπλισμού στο χώρο
Προετοιμασία επιφάνειας για βαφή
Βαφή
Σελίδα 53 από 64
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά
Βαθμός επικινδυνότητας : 3
Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 155/2004)
2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 155/2004)
3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 155/2004)
4 Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε διαφορετική
περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ
778/1980)
5 Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν
τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ 778/1980)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκάλα
Βαθμός επικινδυνότητας : 3
Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 155/2004, ΠΔ 1073/81)
2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός
έλεγχος) (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/81, ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)
3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81, ΠΔ 155/2004)
4 Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)
5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81, ΠΔ 155/2004)
6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από εργοεξέδρα
Βαθμός επικινδυνότητας : 3
Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (ΠΔ 1073/1981)
2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις
εργασίας (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 1073/1981)
3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 155/2004)
4 Αποφυγή καθόδου από υπερυψωμένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασμα με χειρισμό από το κάτω χειριστήριο) (ΠΔ 1073/1981)
5 Χρήση ζωνών ασφαλείας δεμένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους ή τη γραπτή
εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του Τεχνικού Ασφαλείας της επιχείρησης) (Ν 3850/2010, ΠΔ 396/1994)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από ύψος
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)
2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία αυτών
με πλέγμα (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 778/1980)
3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ.
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 778/1980)
4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)
5 Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981)
6 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε
ύψος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
7 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
105/1995, ΠΔ 305/1996)
Μέτρα 8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης (ΠΔ 155/2004)
Σελίδα 54 από 64
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)
2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό
3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981)
4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)
5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες
πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να
παραμένουν κλειδωμένοι (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)
4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου.
Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση
τους εκτός διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)
5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (Ν.3850/10, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά από χρώματα
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)
2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)
3 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981)
4 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες
θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 149/2006)
2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 149/2006)
3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 149/2006)
4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 149/2006, ΠΔ 395/1994)
5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν 3850/2010, ΠΔ 395/1994)
6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)
Σελίδα 55 από 64
Μέτρα 7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 149/2006)
8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)
9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)
10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)
2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994)
3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού,
απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994)
4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος
(ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)
5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια,
απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994)
6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ
397/1994)
7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης
(Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)
2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)
3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)
4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)
5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 1073/1981)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από λείανση - κόψιμο
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς χώρους
2 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα συνεργεία και τρίτους (Ν.3850/10)
3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) κατόπιν εκτίμησης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού
Εργασίας (Ν.3850/10,ΠΔ 396/1994)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)
2 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών
Ασφάλειας (MSDS) τους (Ν 3850/2010, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)
3 Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993, ΠΔ 305/1996)
Σελίδα 56 από 64
Μέτρα 4 Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)
5 Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των χημικών και κατόπιν Γραπτής
Εκτίμησης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν 3850/2010, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ
307/1986, ΠΔ 77/1993)
6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα διαλείμματα και μετά το πέρας της
εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)
7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το γιατρό εργασίας της επιχείρησης
(Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)
Μ.Α.Π. 1 Μάσκα πλήρους προσώπου ή μάσκα τροφοδοτούμενη με οξυγόνο ΕΝ 136270
2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ ISO 20345 (S3)
3 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361, EN 358
4 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)
5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397
ΦΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών στο χώρο
Τοποθέτηση στηριγμάτων
Τοποθέτηση αγωγών - ειδικών εξαρτημάτων
Δοκιμές
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από ύψος
Βαθμός επικινδυνότητας : 3
Μέτρα 1 Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)
2 Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)
3 Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)
4 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)
5 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)
6 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)
7 Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε
ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
778/1980, ΠΔ 305/1996)
8 Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)
9 Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)
10 Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981)
12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)
13 Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Ν 3850/2010, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 396/1994,
ΠΔ 155/2004)
14 Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5
μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 7789/1980)
15 Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)
Σελίδα 57 από 64
Μέτρα 16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 155/2004)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά
Βαθμός επικινδυνότητας : 3
Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 155/2004)
2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 155/2004)
3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 155/2004)
4 Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε διαφορετική
περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ
778/1980)
5 Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν
τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ 778/1980)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκάλα
Βαθμός επικινδυνότητας : 3
Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 155/2004, ΠΔ 1073/81)
2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός
έλεγχος) (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/81, ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)
3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81, ΠΔ 155/2004)
4 Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)
5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81, ΠΔ 155/2004)
6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από εργοεξέδρα
Βαθμός επικινδυνότητας : 3
Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (ΠΔ 1073/1981)
2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 1073/1981)
3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 155/2004)
4 Αποφυγή καθόδου από υπερυψωμένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασμα με χειρισμό από το κάτω χειριστήριο) (ΠΔ 1073/1981)
5 Χρήση ζωνών ασφαλείας δεμένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους ή τη γραπτή
εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του Τεχνικού Ασφαλείας της επιχείρησης) (Ν 3850/2010, ΠΔ 396/1994)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από ύψος
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)
2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία αυτών με πλέγμα (ΠΔ 305/1996, ΠΔ
778/1980)
3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο.
Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι
τουλάχιστον 1,30 μ. Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 778/1980)
4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)
5 Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981)
6 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε
ύψος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
Σελίδα 58 από 64
Μέτρα 7 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 105/1995, ΠΔ 305/1996)
8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης (ΠΔ 155/2004)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που μεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (ΠΔ 1073/1981)
2 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 305/1996,
ΠΔ 304/2000)
3 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να φέρει πινακίδα με διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)
4 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ
305/1996, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000, ΥΑ 593/2003)
5 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, από τρίτο μέρος (ΥΑ
593/2003, ΠΔ 305/1996)
6 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (πχ συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιμάντες) να είναι ο
προβλεπόμενος και χωρίς φθορές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εμπειρία (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 113/2012)
8 Τα συρματόσχοινα – σαμπάνια να είναι ελεγμένα και προσαρτημένα σωστά στο φορτίο (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)
9 Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
10 Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί
11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έμπειρος κουμανταδόρος (ΠΔ 1073/1981)
12 Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (ΠΔ 1073/1981)
14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
16 Απαγορεύεται η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους (ΠΔ 1073/1981)
18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)
2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό
3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981)
4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)
5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
Σελίδα 59 από 64
Μέτρα 2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες
πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας-
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)
4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου.
Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση
τους εκτός διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (Ν.3850/10, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)
2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)
3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)
4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)
6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981)
7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες
θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)
8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να
γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
95/1978, ΠΔ 17/1996)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 149/2006)
2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 149/2006)
3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 149/2006)
4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 149/2006, ΠΔ 395/1994)
5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν 3850/2010, ΠΔ 395/1994)
6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)
7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 149/2006)
8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)
9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)
10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι
εφικτό (ΠΔ 397/1994)
Σελίδα 60 από 64
Μέτρα 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994)
3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη σωματική προσπάθεια (στροφή
κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994)
4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)
5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994)
6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ
397/1994)
7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)
2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)
3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)
4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)
5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 1073/1981)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιημένος και να φέρει την ένδειξη CE. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται με εγχειρίδιο
χρήσης και συντήρησης του, στην Ελληνική γλώσσα (Ν 3850/2010, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)
2 Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού εργασίας πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
3 Οι χειριστές εξοπλισμού εργασίας πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για το χειρισμό του και άδειες εφόσον απαιτείται από
τη Νομοθεσία ή τον κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999)
4 Ο χειρισμός του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να δημιουργεί κινδύνους στο προσωπικό (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
5 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να διαθέτει ασφαλή συστήματα χειρισμού. Επίσης πρέπει να φέρει σύστημα ασφαλούς διακοπής
λειτουργίας. Ακούσιος χειρισμός πρέπει να αποκλείεται (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
6 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να φέρει προστατευτικές διατάξεις (προφυλακτήρες) για την
αποφυγή πιασίματος των άκρων των εργαζομένων, ακούσιας διαφυγής υλικών, καθώς και
τυχαίας επαφής με θερμά μέρη τους (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
7 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόμενες ενδείξεις και σημάνσεις (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
8 Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισμού εργασίας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
9 Ο φωτισμός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι επαρκής
10 Αν χρησιμοποιούνται μηχανές εσωτερικής καύσης (ή υπάρχουν αναθυμιάσεις), δεν πρέπει να λειτουργούν σε χώρο που δεν
αερίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
11 Ο εξοπλισμός εργασίας που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να είναι γειωμένος και διπλά
μονωμένος (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
12 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστημα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον απαιτείται) (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
Σελίδα 61 από 64
Μέτρα 13 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
14 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν πυροσβεστήρες, εφόσον δεν προβλέπεται άλλο μέσο πυρόσβεσης στο
χώρο εργασίας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
15 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να διαθέτουν συστήματα μείωσης των συνεπειών ενδεχόμενης σύγκρουσης (ΠΔ
395/1984, ΠΔ 89/1999)
16 Κατά το χειρισμό τους πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης εργαζόμενου σε
κινούμενα μέρη (πχ τροχοί, ερπύστριες) (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
17 Η εγκατάσταση των εξοπλισμών εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να είναι ασφαλής (ΠΔ
395/1984, ΠΔ 89/1999)
18 Οι εξοπλισμοί εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ένδειξη του
ονομαστικού φορτίου τους (καθώς και κάθε συσχηματισμού τους) (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999)
19 Οι εξοπλισμοί εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να διαθέτουν τις
προβλεπόμενες ενδείξεις και σημάνσεις (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
20 Πρέπει να δίνεται μέριμνα για την αποφυγή πρόσκρουσης, ελεύθερης πτώσης καθώς και
ακούσιας απαγκίστρωσης του φορτίου (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
21 Εφόσον από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, ο χειρισμός πρέπει να γίνεται μόνο από
εργαζόμενους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση του (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999)
22 Εφόσον από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι εργασίες
ελέγχου, συντήρησης, μετατροπής και επισκευής του πρέπει να γίνονται από αρμόδιο πρόσωπο
(Ν 3850/2010, ΠΔ 395/1984, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999)
Μ.Α.Π. 1 Κράνος με ενσωματωμένη μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169
2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ ISO 20345 (S3)
3 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361, EN 358
4 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)
5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397
6 Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 407, EN 12477
7 Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470, ΕΝ ISO 11611:2015
8 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)
ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ανάλυση εργασίας : Εργασίες σε οδούς υπό κυκλοφορίας
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο
Βαθμός επικινδυνότητας : 3
Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. (ΥΑ 503/2003)
2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέμα
των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. (ΥΑ
503/2003)
3 Η προσωρινή σήμανση της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική
κυκλοφοριακή μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα). (ΥΑ 503/2003)
4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους μη έχοντες
εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία
τους, στο χώρο. (ΠΔ 305/1996, ΥΑ 503/2003)
5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. (ΥΑ 503/2003)
6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)
7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί αυτόν (οδόστρωμα). (ΥΑ 503/2003)
8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται. (ΥΑ 503/2003)
9 Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση
τους, πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεμία και με «πνιχτό» δέσιμο. (ΥΑ 503/2003)
Σελίδα 62 από 64
Μέτρα 10 Οι εργαζόμενοι πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των πινακίδων μέχρι να πλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ
503/2003)
11 Οι εργαζόμενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να χρησιμοποιούν γάντια. (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)
12 Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση). (ΥΑ 503/2003)
13 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας αν κριθεί
απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία.
Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων
οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου
από την οδό. (Ν 3850/2010, ΥΑ 503/2003)
14 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών. (ΥΑ 503/2003)
15 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση
που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα μέτρα ασφάλειας. (ΥΑ 503/2003)
Μ.Α.Π. 1 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)
ΦΑΣΗ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ανάλυση εργασίας : Προετοιμασία εδάφους
Τοποθέτηση φυτών
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)
2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό
3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981)
4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)
5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)
2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994)
3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη σωματική προσπάθεια (στροφή
κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994)
4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός,
φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)
5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994)
6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010,
ΠΔ 397/1994)
7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα
Βαθμός επικινδυνότητας : 1
Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)
Σελίδα 63 από 64
Μέτρα 2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)
3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)
4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)
5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 1073/1981)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)
2 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών
Ασφάλειας (MSDS) τους (Ν 3850/2010, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)
3 Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993, ΠΔ 305/1996)
4 Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ
77/1993)
5 Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χημικών και κατόπιν Γραπτής Εκτίμησης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν
3850/2010, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)
6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα διαλείμματα και μετά το πέρας
της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)
7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)
Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας
Βαθμός επικινδυνότητας : 2
Μέτρα 1 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιημένος και να φέρει την ένδειξη CE. Επίσης
πρέπει να συνοδεύεται με εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του, στην Ελληνική γλώσσα (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)
2 Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού εργασίας πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
3 Οι χειριστές εξοπλισμού εργασίας πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για το χειρισμό του και άδειες εφόσον απαιτείται
από τη Νομοθεσία ή τον κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999)
4 Ο χειρισμός του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να δημιουργεί κινδύνους στο προσωπικό (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
5 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να διαθέτει ασφαλή συστήματα χειρισμού. Επίσης πρέπει να
φέρει σύστημα ασφαλούς διακοπής λειτουργίας. Ακούσιος χειρισμός πρέπει να αποκλείεται (ΠΔ
395/1984, ΠΔ 89/1999)
6 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να φέρει προστατευτικές διατάξεις (προφυλακτήρες) για την
αποφυγή πιασίματος των άκρων των εργαζομένων, ακούσιας διαφυγής υλικών, καθώς και
τυχαίας επαφής με θερμά μέρη τους (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
7 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόμενες ενδείξεις και σημάνσεις (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
8 Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισμού εργασίας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
9 Ο φωτισμός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι επαρκής
10 Αν χρησιμοποιούνται μηχανές εσωτερικής καύσης (ή υπάρχουν αναθυμιάσεις), δεν πρέπει να
λειτουργούν σε χώρο που δεν αερίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα (ΠΔ 395/1984, ΠΔ
89/1999)
11 Ο εξοπλισμός εργασίας που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να είναι γειωμένος και διπλά
μονωμένος (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
12 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστημα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον
απαιτείται) (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
13 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ‘’ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-ΑΣΦΑΝΔΟΥ’’, ‘’ΚΑΨΟΔΑΣΟΥΣ-ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ’’ ΚΑΙ ‘’ΣΚΑΛΩΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ»

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Ταχ/κος Κωδ: 73011
Πληροφορίες: Στ. Μαραγκάκης
Τηλεφωνο: 28253-40021
www.dimos-sfakion.gr
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2 | 2022
ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ‘’ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-ΑΣΦΑΝΔΟΥ’’, ‘’ΚΑΨΟΔΑΣΟΥΣ-ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ’’
ΚΑΙ ‘’ΣΚΑΛΩΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 548.000,00 € με Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)
Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
2
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Άρθρο 1 ο: Αντικείμενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
Άρθρο 2 ο: Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης-Χρηματοδότηση έργου
Άρθρο 3 ο: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Άρθρο 4 ο: Υπογραφή σύμβασης κατασκευής
Άρθρο 5 ο: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
Άρθρο 6 ο: Διεύθυνση του έργου από πλευράς αναδόχου
Άρθρο 7 ο: Πρόγραμμα κατασκευής του έργου
Άρθρο 8 ο: Πρόγραμμα ποιότητας έργων (Π.Π.Ε.)
Άρθρο 9ο: Διοίκηση του έργου – επίβλεψη από την υπηρεσία
Άρθρο 10 ο: Κοινοποίηση στον ανάδοχο-εκπροσώπηση
Άρθρο 11 ο: Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
Άρθρο 12 ο: Ημερολόγιο έργου
Άρθρο 13 ο: Προθεσμίες – ποινικές ρήτρες
Άρθρο 14 ο: Προκαταβολή - πριμ
Άρθρο 15 ο: Επιμετρήσεις
Άρθρο 16 ο: Λογαριασμοί - πιστοποιήσεις
Άρθρο 17 ο: Απολογιστικές εργασίες
Άρθρο 18 ο: Αναθεώρηση τιμών
Άρθρο 19 ο: Αυξομείωση εργασιών – νέες εργασίες & επείγουσες πρόσθετες εργασίες
Άρθρο 20 ο: Βλάβες στα έργα – αναγνώριση αποζημιώσεων
Άρθρο 21 ο: Ακαταλληλότητα υλικών – ελαττώματα
Άρθρο 22 ο: Έκπτωση του αναδόχου
Άρθρο 23 ο: Διακοπή εργασιών – διάλυση σύμβασης
Άρθρο 24 ο: Υποκατάσταση – πτώχευση - θάνατος
Άρθρο 25 ο: Κατασκευαστική κοινοπραξία - υπεργολαβία
Άρθρο 26 ο: Μητρώο έργου (όπως κατασκευάστηκε)
Άρθρο 27 ο: Κατασκευαστικά σχέδια –λήψη φωτογραφιών
Άρθρο 28 ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους –
Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο
Άρθρο 29 ο: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
Άρθρο 30 ο: Προσωρινή παραλαβή
Άρθρο 31 ο: Υποχρεωτική συντήρηση έργων
Άρθρο 32 ο: Οριστική παραλαβή
Άρθρο 33 ο: Διοικητική παραλαβή για χρήση
Άρθρο 34 ο: Διαφορές – αίτηση θεραπείας
Άρθρο 35 ο: Ασφάλιση
Άρθρο 36 ο: Ανάληψη κινδύνων και ευθύνες
Άρθρο 37 ο: Προστασία του Περιβάλλοντος
Άρθρο 38ο: Τελικές διατάξεις
3
ΆΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Το τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους
οποίους πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ‘’ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-ΑΣΦΑΝΔΟΥ’’, ‘’ΚΑΨΟΔΑΣΟΥΣ-ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ’’ ΚΑΙ
‘’ΣΚΑΛΩΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ» σε συνδυασμό και προς τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης και των
λοιπών συμβατικών τευχών και προς τα σχέδια και διαγράμματα της μελέτης και των τυχόν μελετών που θα
απαιτηθούν και που θα συντάξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία, καθώς και της Εργολαβικής Σύμβασης
που θα καταρτισθεί και πρόκειται να γίνει η εκτέλεση του έργου.
ΆΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της ερυθράς του καταστρώματος των οδών, τα στοιχεία των οποίων
φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί και η ασφαλτόστρωση, εντός των υφιστάμενων ορίων κατάληψης των
οδών.
Οι οδοί, στα τμήματα των οποίων γίνονται παρεμβάσεις, κατατάσσονται, σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών
Οδικών έργων (ΟΜΟΕ - Δ), στην Ομάδα A (οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου με βασική λειτουργία τη
σύνδεση) και στην κατηγορία V (αγροτική οδός ).
Οι οδοί θα έχουν, μετά τη βελτίωσή τους, ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας, με διατομή τύπου ε2, σύμφωνα με τη
Εγκύκλιο 41 / ΔΜΕΟ/α/ο/2006 και θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν παντός είδους οχήματα. Η ταχύτητα μελέτης
είναι Ve= 40 km/h και η επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι V ≤40 km/h.
Οι εργασίες, που θα πραγματοποιηθούν, είναι αναλυτικά οι επόμενες :
 Προτείνεται επιφανειακή εξομάλυνση του καταστρώματος με επιφανειακή εκσκαφή 5εκ.
 Τα υλικά της εξομάλυνσης θα διαστρωθούν εκ νέου και θα πιεστούν με κατάλληλο οδοστρωτήρα για την
δημιουργία υγειούς υπόβασης. Παράλληλα θα αντιμετωπιστούν με τα ίδια υλικά οι «λακκούβες» τους
καταστρώματος.
 Τελική στρώση ασφαλτοτάπητα μιας στρώσης 5εκ εντός της διατομής των υφιστάμενων οδών μέσου
πλάτους 5,00μ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)
ΆΡΘΡΟ 3 ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις
των παρακάτω νομοθετημάτων όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσα:
4
- του ν. 4782/2021 (Α΄ 36)
- του ν. 4764/2020 (Α΄256) και ιδίως των άρθρων 144 και 185
- του ν. 4738/2020 (Α΄207 ) και ιδίως του άρθρου 267,
-του ν. 4735/2020 (Α’ 197) και ιδίως του όρθρου 40
-του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,
-του ν.4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
- του ν. 4635/2019 (Α΄167 ) και ιδίως των άρθρων 188 και 235,
- του Π.Δ. 71/2019 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/2019)
-του ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω εναρμόνιση της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
-του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
-του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
-του ν.4605/2019 (Α΄52) άρθρο 43 και 44 (Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016).
-του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
-του ν. 4497/2017 (Α΄171) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.
-του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119.
- η με αρ. ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί : “Περιεχόμενο του
Μητρώου Έργου” (ΦΕΚ 1956/Β/7-6-2017).
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον απαιτείται)
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,
5
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις»,
- του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
-των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν.
3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως
μεταβατικά ισχύουν.
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
-του ν. 3463/2006 (Α’ 114) Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
-του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για
τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66)
«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’,
καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
-του ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει ,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
-του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145
-του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145)
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
-της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).
-της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
-της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
- της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την
όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
-της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
-της με αρ. 166278/25-06-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια
Έργα».
-της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
-της με αρ. 64233/08-08-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
6
(ΕΣΗΔΗΣ)».
-της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) Έγκριση
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα
Δημόσια Έργα και Μελέτες,
-της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄
1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν.
4412/2016»,
-της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄
1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
-της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας
Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων
δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».
Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των :
1) Π.Δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που
εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ.
84Α΄/2.06.1987) όπως εκάστοτε ισχύει (εκτός των καταργούμενων διατάξεών του σύμφωνα με το άρθρο 377 του
Ν. 4412/2016),
2) ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, του ν. 3852/2010, (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α’ 133)
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του
έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΆΡΘΡΟ 4 ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος, έπειτα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να προσέλθει στην έδρα
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή που ορίζει η Διακήρυξη, για να
υπογράψει την Σύμβαση Εργολαβίας.
Αν ο μειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εφαρμογή της Σύμβασης, κηρύσσεται
έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή, πριν από την έκπτωση, δεν απαιτείται κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και
καταπίπτει υπέρ του έργου η εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ως ειδική ποινή. Η έκπτωση κηρύσσεται με
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ενώ κατά της απόφασης ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει ένσταση σε
ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης. Η εμπρόθεσμη υποβολή
ένστασης αναστέλλει την έκπτωση ενώ επί της ένστασης αποφαίνεται οριστικά η Οικονομική Επιτροπή, ως
Προϊστάμενη Αρχή.
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης του και την ακριβή Διεύθυνση
της. Είναι υποχρεωμένος να δηλώνει έγγραφα κάθε μελλοντική μεταβολή, μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της
Εργολαβικής σύμβασης, αλλιώς κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην Διεύθυνση που έχει αρχικά δηλώσει διατηρεί
όλα τα νόμιμα αποτελέσματα της. Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να δηλώσει εγγράφως για την
παραλαβή των εγγράφων, εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της Έδρας της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από
δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του και στη συνεχεία
κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται στον Ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι
δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του
νέου προσώπου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την
αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή
γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά
καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
7
ΆΡΘΡΟ 5 ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής
H συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ανάδοχος έχει
επισκεφθεί και ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών
συνθηκών κατασκευής αυτού κυρίως σε ότι αφορά τις ιδιαιτερότητες κατασκευής του έργου, τους
επιτρεπόμενους χρόνους διακοπής της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τις πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών,
θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και
αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού
ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυμάνσεις της
στάθμης των υδάτων των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των
έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων
στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες)
που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιοδήποτε γενικά
παράγοντα που δύναται να επηρεάσει τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους
της Σύμβασης.
Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της
σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης
προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προβαίνει βάσει των χορηγουμένων σε αυτόν
στοιχείων, μελετών, εγγράφων, οδηγιών της υπηρεσίας και των εγκεκριμένων από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
προδιαγραφών εκπόνησης μελετών, στον έλεγχο και στη λήψη των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων
για την συμπλήρωση και προσαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης και την εκπόνηση των σχεδίων των
λεπτομερειών όπως αυτές τελικά θα γίνουν.
Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης όπως και τα λοιπά συμβατικά
στοιχεία της εργολαβίας τα οποία περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν με τη
διακήρυξη την βάση της προσφοράς του καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει
όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.
Παράληψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει πληροφορίες που αφορούν
την εκτέλεση του έργου δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις .
Ο Ανάδοχος δεν αμείβεται ιδιαίτερα για την εκπόνηση των παραπάνω μελετών, αφού η σχετική δαπάνη
περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές των επιμέρους Άρθρων Τιμολογίου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να διαπιστώνει εγκαίρως οποιαδήποτε ασάφεια, ανακρίβεια ή σφάλμα της
μελέτης, να ενημερώνει άμεσα την υπηρεσία, να ζητά διευκρινήσεις να συμπληρώνει και να προσαρμόζει την
εγκεκριμένη μελέτη καθώς και να εκπονεί σχέδια λεπτομερειών όπως αυτές τελικά θα κατασκευασθούν, τα
οποία θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Επίσης να ελέγχει τις απαιτούμενες ποσότητες των προβλεπόμενων
εργασιών και να εντοπίζει εγκαίρως τυχόν ελλείψεις καθώς και να ενημερώνει γι’ αυτά άμεσα την υπηρεσία . Ο
Ανάδοχος δεν αμείβεται ιδιαίτερα για την εκπόνηση των παραπάνω.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το Έργο κατά τους Όρους της Σύμβασης και τις, σύμφωνες
προς αυτή και το Νόμο, έγγραφες εντολές των οργάνων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τηρώντας με ακρίβεια την
διάταξη και τις διαστάσεις των διάφορων μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια και
τεύχη της μελέτης.
Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο Όργανο για συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της
μελέτης, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτικές για τον
Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος που δεν εκ πληροί τις υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον Φορέα κατασκευής εύλογη προθεσμία τα
ελαττώματα του έργου που θα διαπιστωθούν κατά την διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική
παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο Φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει την
διόρθωση σε βάρος του Ανάδοχου με οποιοδήποτε τρόπο, διατηρώντας πάντοτε το δικαίωμα να κηρύξει τον
Ανάδοχο έκπτωτο.
8
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα Έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη
εντολή έστω κι αν αυτές βελτιώνουν το Έργο. Αν η, χωρίς έγκριση, μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή
διαστάσεων καταβάλλεται μόνο η άξια των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεστεί, χωρίς
αυτό να αποκλείει την εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο ημερολόγιο
έργου και στη συνεχεία ο Επιβλέπων ενημερώνει κανονικά την Διευθύνουσα Υπηρεσία προκείμενου αυτή να
εκδώσει κανονική διαταγή. Αν η διαταγή αυτή τροποποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του Επιβλέποντα, ο
Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει σύμφωνα με την εντολή της Επίβλεψης μέχρι την
λήψη της εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια, όπου
κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα
υπηρεσία. Ο διευθύνων από μέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, μετά από ειδοποίηση της
υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις
μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, καθώς
και των συμβούλων και εμπειρογνωμόνων της αναθέτουσας αρχής.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε τρίμηνο να συντάσσει και να
στέλνει στην Προϊσταμένη Αρχή, μέσω της διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για
την πορεία του έργου, ανάλογου περιεχομένου με τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που
προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 136. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήματα του αναδόχου, ούτε
ως παραιτήσεις από δικαιώματά του και οι απαντήσεις επ’ αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις, κατά την
έννοια της παρ. 1 του άρθρου 174.
Εργατικό δυναμικό & λοιπό προσωπικό, Εξοπλισμός, Εργατική νομοθεσία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το Έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα,
αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα.
Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου,
όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομίσθιων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών
επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς-
διαλογής- φύλαξης-φθοράς τους κλπ, οι δαπάνες λειτουργίας-συντήρησης-απόσβεσης-μίσθωσης μηχανημάτων
και οχημάτων, οι φόροι – τέλη – δασμοί - ασφαλιστικές κρατήσεις & επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των
σχεδίων κατασκευής, των σταθερών σημείων καταμετρήσεων - δοκιμών - προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και
στις θέσεις λήψης υλικών, οι δαπάνες εγκατάστασης και διάλυσης Εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεως
ζημιών στο προσωπικό του ή στον Κύριο του Έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, και γενικά κάθε είδους δαπάνη
απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του Έργου.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής Νομοθεσίας (όπως αναφέρεται και
στο άρθρο 11 της παρούσας), των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του,
ή στο προσωπικό του Φορέα του Έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε
σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά
μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε
από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των
σχετικών αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686)
και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες
τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής
του έργου. Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις εκτελούμενες κατά περίπτωση εργασίες.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν
κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Ανάδοχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται, τόσο για την
Διεύθυνση της κατασκευής όσο και για την ίδια την κατασκευή του Έργου, ο αριθμός του εν λόγω προσωπικού
πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου με βάση το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Η
9
Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα
ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του Ανάδοχου.
Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο Έργο, η
Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον Ανάδοχο να προβεί στην
εξόφληση των δικαιούχων εντός δεκαπενθήμερου. Αν αυτό δεν συμβεί τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το
δικαίωμα να συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλόμενων και να πληρώνει απ’ ευθείας τους δικαιούχους
από τις πιστώσεις του Έργου, για λογαριασμό του Ανάδοχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή των
παραπάνω μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών πριν από την όχληση των
ενδιαφερομένων.
Προσβασιμότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή
Μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 11 της παρούσας) να παίρνει όλα τα
κατάλληλα προστατευτικά κ.λ.π. μέτρα, ώστε η παρακώλυση της κίνησης των πεζών και οχημάτων να είναι η
ελάχιστη, ακολουθώντας τις διαταγές των Αρμοδίων Αρχών και της Επίβλεψης. Επίσης είναι υποχρεωμένος να
προβαίνει με δαπάνες του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, στην προσωρινή σήμανση και φωτοσήμανσή
τους.
Σχετικά με την λήψη μέτρων ασφάλειας (είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη και δαπάνες του κάθε
σχετική μελέτη (στατικότητα ικριωμάτων, προσωρινής σήμανσης των Έργων, κλπ) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά
μετρά, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 11 της παρούσας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα
κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε τεχνικά έργα και δρόμους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την
περιοχή, από τη χρήση τους ως οδών μεταφοράς για τις ανάγκες του.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και αναγκαία
μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να
αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε
όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατομεία,
οι δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται από τρίτους κτλ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μόνιμη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από τις θέσεις
κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων
Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθμισμένων υλικών, όπως, π.χ. σιδηρά βαρέλια,
κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόμενων τούτων μόνο
για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθμίσεις.
Η εκπόνηση της μελέτης σήμανσης προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς) της
ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 11 της παρούσας).
Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόμενος από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, αυτός περιλαμβάνει πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, αναλάμποντα σήματα, μάτια
γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους σήμανσης κτλ. που λεπτομερώς
θα καθορίζονται σε κάθε μελέτη αυτού του άρθρου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά προστατευτικά μέτρα / έργα της
κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για
αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήμανσης για την προστασία θέσεων εκτελούμενων
έργων, με τη φωτεινή σηματοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόμια και λοιπές προσβάσεις,
στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται
χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση
πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούμενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω
προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή
του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγμένο τρόπο,
στην προσφορά του.
Η μη τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις Προδιαγραφές
Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός ή και εκτός κατοικημένων περιοχών που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις του
10
ΥΔΕ α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΕΚ 121Β/23.3.83) και β) ΒΜ 5/30428/17.6.80 (ΦΕΚ 589Β/30.6.80) και επισύρουν
τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν 4412/2016, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου, η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για
λογαριασμό του. Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί
ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών
για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος
άρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων,
μία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίμου(ων).
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, στις οποίες ο
Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές μπορεί να είναι λατομεία,
δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τμημάτων του έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή
υπάγεται και το οδικό δίκτυο του Δημοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί, σύμφωνα με δική του
ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρμόδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων ή/και
άλλων υλικών.
Σήμανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει
στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά,
οικοδομικά κτλ.), σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθμιστικών, πληροφοριακών και να
επιμελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά
περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση, αυτόματα σήματα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες
διατάξεις ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει.
Επίσης θα χρησιμοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόμοι υπάλληλοι του Αναδόχου για την ασφαλή
καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις
παρακαμπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και τη νύχτα. Τα
ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα ή ζημία συμβεί,
οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τους εργαζομένους
που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ακόμη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα
ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του
προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή άλλου ατυχήματος ή ζημίας στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης ο
Ανάδοχος έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες.
Σε κατάλληλο σημείο, για σημειακά έργα, και στην αρχή και στο τέλος, για γραμμικά έργα, και σε εμφανείς
θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα αναγράφουν τον
τίτλο της Αρχής που εκτελεί τα έργα, την ονομασία του εκτελούμενου έργου, το χρηματοδότη, την επωνυμία (ή
ονοματεπώνυμο) του Αναδόχου, του Μελετητή και του τυχόν Τεχνικού ή άλλου Συμβούλου. Ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες οποιασδήποτε διαστάσεως, που έμμεσα ή άμεσα τον
διαφημίζουν, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του κειμένου της πινακίδας από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Για έργα
που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η ως άνω σήμανση θα συμμορφώνεται επιπλέον και με
τις σχετικές διατάξεις περί δημοσιότητας των εκτελούμενων έργων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
Συμπληρωματικά των ανωτέρω, ισχύουν τα οριζόμενα στην παραπάνω ενότητα της παρούσας.
Εξοπλισμός -υλικά – φύλαξη – προσωρινές εγκαταστάσεις
Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος με δική του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των
απαραίτητων εργατικών, υλικών και μηχανημάτων, τη μεταφορά τους από τις πηγές προμήθειας τους, καθώς και
για τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της παρούσας, των σχετικών
Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων.
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του, οι εργασίες
ή τμήμα τους ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι,
κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των
προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη σύμβαση, τότε εφαρμόζονται οι σχετικές
διατάξεις των άρθρων 136, 138, 157, 159 του Ν 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της Υπηρεσίας στον
τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συμβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου διαπιστώθηκαν,
11
μεταγενέστερα, ελαττωματικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές
ή οδηγίες της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου από την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών αποβούν υπέρ του
Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα.
Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα που
προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου, συνοδευόμενα, όπου απαιτείται στα συμβατικά τεύχη, από
κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης
ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της
έγκρισης της Υπηρεσίας.
Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα θα είναι καινούργια, χωρίς
ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατικούς όρους, που καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και
λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει στην Υπηρεσία, για προέγκριση της παραγγελίας τους, τα αναγκαία
τεχνικά στοιχεία (προέλευση, διαφημιστικά και κυρίως τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά
ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας) και
δείγματα όλων των βασικών υλικών και του εξοπλισμού, που ενσωματώνονται στο έργο, καθώς και όλων των
συσκευών, οργάνων και λογισμικού, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και
υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου. Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην
εγκρίνει τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού, εξοπλισμού, οργάνου ή συσκευής ή/και επί μέρους στοιχείου
του έργου, για το οποίο δεν τεκμηριώνεται, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις
είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα συμβατικά τεύχη. Επίσης θα ληφθεί υπόψη η αξιοπιστία του προμηθευτικού
οίκου ή βιομηχανίας, η ύπαρξη οργανωμένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα για εισαγόμενα είδη, η παρεχόμενη
υποστήριξη μετά την πώληση κτλ. Από ενδεχόμενη απόρριψη του προτεινόμενου υλικού ή είδους από την
Υπηρεσία λόγω ελλιπούς τεκμηρίωσης, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης
φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας.
Τα αδρανή, τα χωμάτινα και λίθινα υλικά κατασκευής των έργων θα ληφθούν από τις θέσεις που θα
καθορισθούν κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. Αυτό γίνεται μετά από υπόδειξη του Αναδόχου, ο οποίος
θα έχει λάβει υπόψη τα προδιαγραφόμενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έγκριση της
Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή
άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιμοποίησή τους, πρέπει
να εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της
σχετικής γνωστοποίησης του αναδόχου και εφόσον αποκλίνουν από τις οριζόμενες στη μελέτη. Η διευθύνουσα
υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι
ο ανάδοχος εμπορεύεται τα εξορυσσόμενα από τις πηγές αυτές του έργου αδρανή υλικά, κηρύσσεται έκπτωτος
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.Ο ΚτΕ δεν έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει για
τον Ανάδοχο χώρους λήψης υλικών.
Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες του, για την
εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητάς του. Σε περίπτωση που
τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο
Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτομα μη έχοντα εργασία ή μη
διαπιστευμένα ή μη δικαιούμενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται έργα. Για
το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα
τα εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη
του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με ευθύνη και δαπάνες του να προβαίνει σε κατασκευή προσωρινής περίφραξης του
χώρου του οικοδομικού εργοταξίου πριν από την έναρξη των εργασιών με κατάλληλη σήμανση και απαγόρευση
της εισόδου σε αυτό πλην όσων έχουν σχέση με την εκτέλεση του έργου, η οποία περίφραξη θα απομακρύνεται
μετά την ολοκλήρωσή του. Το ελάχιστο ύψος της περίφραξης του εργοταξίου σε κάθε περίπτωση θα είναι
τουλάχιστον 1,80μ και θα χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένα στοιχεία τα οποία θα διασφαλίζουν την
ευστάθεια και εύκολη συναρμολόγηση, εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση αλλά που ταυτόχρονα θα
12
εμποδίζουν την εύκολη μετακίνησή τους. Τέτοια στοιχεία είναι π.χ. κυματοειδής λαμαρίνα ή παραπλήσιο υλικό
και βάσεις κατάλληλες για την στήριξη των πλαισίων κατασκευές που θα εξειδικεύονται στο ΣΑΥ του έργου.
Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, εργαστήρια,
γραφεία κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη
του Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες Αρχές.
Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας,
την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε θα αποτίθενται μόνον τα υλικά εργασίας μιας ημέρας,
χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών,
φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές της προσφοράς του.
Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Υπηρεσία αν τυχόν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν
αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης ή και συλλογές αντικειμένων ή νομισμάτων μεγάλης αξίας δυνάμενες να
θεωρηθούν ως “θησαυροί”. Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την
καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από αυτήν την αιτία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του
παρόντος νόμου.
Συνεργασία με τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και με τρίτους
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεσή οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών από
Φορέα του Δημοσίου τομέα που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εργολαβίας του, να
προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές & εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας του και
χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή
διακοπών.
Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριες ή υπόγειες
εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ΔΕΚΟ ή ΝΠΔΔ, οι οποίες πρέπει να μετατοπιστούν από τους κυρίους των. Με τις εργασίες
αυτές ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος , υποχρεούται όμως αυτός να διευκολύνει
χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη
αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από
αυτόν.
Ο Ανάδοχος θα φροντίζει για την τοποθέτηση Εργοταξιακής Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (με τον αντίστοιχο
πίνακα) στο έργο, αν απαιτείται. Τόσο η δαπάνη αυτή όσο και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την
διάρκεια του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η μέτρηση της κατανάλωσης θα γίνεται με μετρητή που θα
τοποθετεί ο Ανάδοχος με δική του επιβάρυνση.
Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, για την σύνδεση των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του
με το δίκτυο ύδρευσης και θα τοποθετεί υδρομετρητή. Όλες οι δαπάνες ύδρευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο και η
καταναλισκόμενη ποσότητα θα τιμολογείται με βάση το τιμολόγιο της αρμόδιας υπηρεσίας ύδρευσης.
Χάραξη και σήμανση των έργων - Λήψη στοιχείων κ.λ.π.
Ο Ανάδοχος, μετά την εγκατάστασή του επιτόπου του έργου, είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αναζήτηση και
εξεύρεση των καταλλήλων χώρων, στην άμεση περιοχή του έργου, για την εγκατάσταση του. Αμέσως μετά την
κατάληψη αυτών των χώρων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα απαιτούμενα έργα, με
δαπάνες του, τόσο για την διαμόρφωση και διευθέτηση των εργοταξίων, όσο και τις προσπελάσεις προς τους
χώρους αυτούς. Μετά την ολοκλήρωση των έργων ο Ανάδοχος απομακρύνει, με δαπάνες του, τα υλικά,
μηχανήματα και διάφορες εγκαταστάσεις από τους παραπάνω χώρους και τους παραδίδει στον Εργοδότη. Όλα
αυτά σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων και τις διατάξεις της παρούσας.
Εάν πριν την προσωρινή παραλαβή παραδοθεί στον Εργοδότη τμήμα του έργου όπως στο άρθρο 169 του
Ν.4412/2016, ο Ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει, με δαπάνες του, τα μη χρησιμοποιηθέντα υλικά και όλα τα
υπολείμματα, καθώς και τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις του από το τμήμα αυτό του έργου.
Χαράξεις – διατομές
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χαράξει και να σημάνει με δαπάνες του τις γραμμές που καθορίζουν τα έργα
που θα εκτελεσθούν, τοποθετώντας όλα τα αναγκαία σήματα για την υπόδειξη της διεύθυνσης και των ορίων
κάθε έργου. Επίσης, οφείλει να διαθέσει στον Εργοδότη το αναγκαίο προσωπικό για την επαλήθευση των
χαράξεων, καθώς και τα εργαλεία και υλικά (π.χ. σημαντήρας, ακόντια, πασσάλους χάραξης, ταχύμετρο,
χωροβάτη κλπ).
Πριν από οποιαδήποτε εργασία, ο Ανάδοχος, με την παρουσία του Επιβλέποντα και εκπροσώπου της Υπηρεσίας,
θα προβεί στην ακριβή αποτύπωση του χώρου του Έργου και των λοιπών θέσεων, στις οποίες με βάση τα σχέδια
13
προτείνεται η κατασκευή των τεχνικών και ακόμα, στη λήψη διατομών στις θέσεις της μελέτης ή και πυκνότερα.
Επίσης θα προβεί στην τοποθέτηση, επισήμανση και εξασφάλιση της υψομετρικής αφετηρίας (REPER ), απ' την
οποία θα εξαρτηθούν όλες οι εργασίες.
Οι διατομές που θα ληφθούν θα υπογραφούν από τον Επιβλέποντα, και τον Ανάδοχο. Εάν ο τελευταίος διαφωνεί
υπογράφει με επιφύλαξη και υποβάλλει, μέσα σε 5 ημέρες, τις ενστάσεις του στην Υπηρεσία, η οποία και
αποφασίζει.
Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί να χορηγήσει τα αναγκαία μέσα για τις εργασίες επαλήθευσης των χαράξεων και
υψομετρήσεων, καταβάλλει τις δαπάνες ο Εργοδότης σε βάρος του Αναδόχου και τις παρακρατεί από τον 1ο
λογαριασμό του έργου.
Αυξομείωση εργασιών - Νέες εργασίες
Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, τα αρχικά σχέδια
και να αυξομειώσει τις ποσότητες που θα εκτελεσθούν, στο σύνολό τους ή κατά κονδύλιο. Στην περίπτωση αυτή
θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του έργου.
Για την σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών μονάδος νέων εργασιών ισχύουν τα νέα Τιμολόγια του
Ν.3263/04, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Για τυχόν νέες τιμές μονάδος, για τις οποίες δεν υπάρχει άρθρο στο παραπάνω τιμολόγιο, ο καθορισμός τους θα
γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του
έργου .
Εργαστήρια ποιοτικών ελέγχων
Δεν είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των υλικών και των εργασιών
(κοκκομετρικές συνθέσεις, σκυροδέματα κλπ) στο εργοτάξιο. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος αμέσως μόλις
εγκατασταθεί (εντός εικοσαημέρου από την σύναψη της Σύμβασης) θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία
κατάλογο εργαστηρίων, κρατικών ή εξουσιοδοτημένων ιδιωτικών, με πίνακα των δοκιμών (που προβλέπονται
στα επόμενα άρθρα και εν γένει στα Συμβατικά τεύχη) που θα εκτελεί έκαστο εξ αυτών, με δικές του δαπάνες.
Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τμήματος έργου, καθώς
και μετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους περί το επίμαχο τμήμα
του έργου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση που απαιτήθηκε, τα
απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές
εγκαταστάσεις μηχανημάτων κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία
ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειτα λειτουργία του έργου ή τμήματος αυτού, να ισοπεδώσει τους χώρους
στους οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή εγκατασταθεί και να παραδώσει τελείως καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές
όσο και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να μεριμνήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για
την παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα, κατά τους όρους της σύμβασης.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγμή που εξέλιπε ο λόγος, κατά την κρίση της Υπηρεσίας,
και στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κτλ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε κτλ. για την
εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) και που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, για την
αποφυγή κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κτλ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς,
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, καθώς και απομάκρυνση των
εργοταξίων.
Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεν προβεί ο
Ανάδοχος στην έναρξη και, μέσα σε εύλογη προθεσμία, περάτωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται
σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επόμενη πληρωμή ή την εγγύηση καλής
εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέρα από τη μη έκδοση
βεβαίωσης εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή τμήματος αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου.
Άδεια δόμησης – Δήλωση ανάληψης επίβλεψης - Έλεγχος δόμησης.
Αν κατά την υπογραφή της σύμβασης δεν έχει εκδοθεί η κατά το νόμο έγκριση και άδεια δόμησης ή έγκριση
εργασιών μικρής κλίμακας (κατά περίπτωση) ή αυτή χρίζει αναθεώρησης (και για κάθε αναθεώρηση που θα
απαιτηθεί κατά την εκτέλεση του έργου), ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή αναθεώρησή τους σε
συνεργασία με την Υπηρεσία, προβαίνοντας στην ηλεκτρονική υποβολή τους ή υποβάλλοντας τα αναγκαία για
την έκδοσή της δικαιολογητικά - στοιχεία στην Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης.
Ο Ανάδοχος δεν αμείβεται ιδιαίτερα για την εκπόνηση των παραπάνω μελετών, αφού η σχετική δαπάνη
περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές των επιμέρους Άρθρων Τιμολογίου. Διευκρινίζεται ότι στις δαπάνες αυτές
14
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι αμοιβές των μελετητών της άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής
κλίμακας και όλες οι από το νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούνται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει δήλωση ανάληψης της
επίβλεψης του έργου, στο αρμόδιο Γραφείο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, επιβαρυνόμενος με κάθε σχετική
δαπάνη για τη διαδικασία αυτή. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη και ευθύνη του να μεριμνεί για την
διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων από ελεγκτές δόμησης και από το αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης
Υπηρεσίας Δόμησης, σε όλα τα στάδια που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία ( Ν4030/2011 κλπ). Στις
δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται και η αμοιβή των ελεγκτών δόμησης.
Είναι δυνατόν η ανάληψη της επίβλεψης αυτής να γίνει από τον υπεύθυνο μηχανικό τού έργου (Άρθρο 6ο της
παρούσης Ε.Σ.Υ.).Στην περίπτωση που η ανάληψη της επίβλεψης γίνει από άλλο μηχανικό, αυτό πρέπει να
γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Υπηρεσία από τον ανάδοχο για την αρμόδια έγκριση.
Σε περίπτωση αντικατάστασης του μηχανικού που θα αναλάβει την επίβλεψη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να επαναλάβει την διαδικασία αντικατάστασης του επιβλέποντα στο αρμόδιο Γραφείο της Δ/νσης Υπηρεσίας
Δόμησης.
Σε κάθε περίπτωση η άρνηση του αναδόχου για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του ή την
ανάληψη της επίβλεψης του έργου (είτε αρχική είτε ενδιάμεση), επισύρει την ποινή έκπτωσης του άρθρου 160
του N. 4412/2016.
Τις όποιες δαπάνες (αμοιβή, φόρος, κρατήσεις κ.λπ.) για την ανάληψη της έκδοσης ή αναθεώρησης της έγκρισης
και άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και της επίβλεψης, έλαβαν υπ’ όψιν τους οι
διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς τους και τις περιέλαβαν σε αυτήν, δεδομένου
ότι ο Ανάδοχος δεν αμείβεται ιδιαίτερα για την εκπόνηση των παραπάνω μελετών, αφού η σχετική δαπάνη
περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές των επιμέρους Άρθρων Τιμολογίου.
ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Διεύθυνση του Έργου από την πλευρά του Ανάδοχου στον τόπο κατασκευής του γίνεται από τεχνικούς που
έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 139 του Ν 4412/2016 . O Προϊστάμενος του Εργοταξίου θα παρευρίσκεται καθημερινά στο έργο.
Μέσα σε δέκα ήμερες από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Διευθύνουσα
Υπηρεσία έγγραφο με τον εν λόγω ορισμό του “επί του έργου μηχανικού” με τα πλήρη στοιχεία του, ένα σύντομο
βιογραφικό στο οποίο να αναγράφονται οι τίτλοι σπουδών, η άδεια άσκησης επαγγέλματος (αν απαιτείται), η
επιστημονική & επαγγελματική του εμπειρία καθώς επίσης και μια Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 του εν
λόγω τεχνικού ότι αποδέχεται την ανάθεση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί τον
ορισμό του τεχνικού αυτού όταν εικάζεται βάσιμα η ανεπάρκεια του.
Ο ορισμός των προσώπων αυτών ως “επί του έργου μηχανικών” δεν αποκλείει να τους ανατεθούν παράλληλα
και τα καθήκοντα του Συντονιστή Ασφάλειας & Υγιεινής, καθώς επίσης και καθήκοντα εκπροσώπησης του
Ανάδοχου.
ΆΡΘΡΟ 7 ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, να υποβάλλει
στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση χρονοδιάγραμμα κατασκευής (πρόγραμμα του Έργου).
Στο Πρόγραμμα πρέπει να προβλέπεται τέτοια σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε η εκτέλεση μιας εργασίας να
μη προκαλεί βλάβη σε άλλη εργασία του όλου έργου.
Ο Ανάδοχος παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές ή βλάβες των έργων που οφείλονται στη σειρά εκτέλεσης
των διαφόρων εργασιών, είτε η σειρά αυτή προτάθηκε από τον ίδιο και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία, είτε
διατάχθηκε από την Υπηρεσία και την αποδέχθηκε ο Ανάδοχος, χωρίς έγγραφες αντιρρήσεις.
Το Πρόγραμμα κατασκευής του Έργου συντάσσεται υποχρεωτικά με την μορφή τετραγωνικού πίνακα
(διάγραμμα Gant) και προαιρετικά με μορφή δικτυωτής ανάλυσης τύπου CPM (διάγραμμα Pert) ή άλλη δόκιμη
μεθοδολογία. Οι αναφερόμενες εργασίες ή ομάδες εργασιών θα είναι - με την ίδια κεφαλαιοποίηση & αρίθμηση
- όπως ακριβώς παρουσιάζονται στον προϋπολογισμό ανά διακριτά τμήματα του Έργου
Η δομή αυτή σύνταξης του ΠτΕ, ανά διακριτά τμήματα παράλληλα με τις ποσότητες φυσικού αντικειμένου, είναι
απαραίτητη προκειμένου να είναι ευχερέστερη η παρακολούθηση της προόδου του έργου ώστε οι τυχόν
15
καθυστερήσεις να επισημαίνονται έγκαιρα και να σχεδιάζονται διορθωτικές ενέργειες. Άλλωστε ο συνολικός
προϋπολογισμός του Έργου προέκυψε από τις επί μέρους προ μετρήσεις και προϋπολογισμούς των διακριτών
τμημάτων του Έργου.
Η χρονική υποδιαίρεση θα είναι ο μήνας και το ετήσιο τρίμηνο (πχ Γ' 2015, Δ’ 2015 κλπ).
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του
εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και
μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.
Το Πρόγραμμα του Έργου (ΠτΕ) προσαρμόζεται υποχρεωτικά :
-στις συμβατικές προθεσμίες, τόσο στις ενδιάμεσες τμηματικές (ενδεικτικές & αποκλειστική) όσο και την τελική
(περαίωσης)
Προθεσμίες :
Η συνολική Συμβατική χρονική διάρκεια ορίζεται στην διακήρυξη του έργου.
Το Πρόγραμμα του Έργου, μετά την έγκριση του από την Διευθύνουσα Υπηρεσία καθίσταται Συμβατικό Τεύχος.
ΆΡΘΡΟ 8 ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε)
Για το έργο δεν απαιτείται η κατάθεση ΠΠΕ, διότι ο προϋπολογισμός της μελέτης δεν υπερβαίνει το ποσό των
1.500.000 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ΔΕ ΕΠ /οικ 502/13-10-2000(Β1265),
ΔΙΠΑΔ/οικ611/24-07-2001 (Β1013) και ΔΙΠΑΔ/501/03-ΦΕΚ928Β/4-7-03, και το άρθρο 158 του Ν. 4412/16.
Αν ο Ανάδοχος έχει ήδη εγκατεστημένο στην Επιχείρηση του Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας εγκεκριμένο από
αναγνωρισμένο Ελληνικό ή αλλοδαπό Οργανισμό Πιστοποίησης, είναι υποχρεωμένος εντός δέκα (10) ήμερων
από την υπογραφή της Σύμβασης να το προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία σε δυο αντίγραφα.
ΆΡΘΡΟ 9 ο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η Διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του
φορέα κατασκευής του έργου (Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του έργου , ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
συμμορφώνεται προς τη Σύμβαση και τις διαταγές της Επίβλεψης.
Η Επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και στην κατασκευή του
Έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, ώστε να
ανταποκρίνεται στον προορισμό του.
Η Επίβλεψη μπορεί να ασκηθεί και εκτός των στενών ορίων του Έργου επεκτεινόμενη και σε οποιονδήποτε άλλο
χώρο κατασκευάζονται τμήματα που θα ενσωματωθούν στο Έργο (λατομεία, ασφαλτικά συγκροτήματα,
εργοτάξια έτοιμου σκυροδέματος, μηχανουργεία, συγκροτήματα κοπής & διαμόρφωσης σιδηρού οπλισμού κλπ).
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της Επίβλεψης και σε όλους τους
προαναφερόμενους χώρους παραμένοντας σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά υπεύθυνος, τόσο για την αστική
όσο και την ποινική ευθύνη, αναφορικά με τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν στους υπαλλήλους της
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε υπαλλήλου του Αναδόχου ή
εργατοτεχνίτη, ο οποίος είτε απείθησε είτε έδειξε ασέβεια προς τους αντιπροσώπους της ή άλλων Υπηρεσιών
του Δημοσίου κατά την άσκηση ελέγχων, είτε συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο που θίγει το κύρος των υπαλλήλων.
Η άσκηση από την Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία της επίβλεψης των έργων δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή τους κείμενους
Νόμους.
Επίσης ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των έργων, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη των ζημιών που πιθανόν
να προκύψουν από τυχόν σφάλματα των σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης, εάν πριν την έναρξη των
αντιστοίχων έργων δεν διατυπώνει εγγράφως προς τον Εργοδότη τις παρατηρήσεις του για τα σφάλματα αυτά.
Ο Κύριος του Έργου, διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του προσωπικού της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή
της Προϊσταμένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι
προσβάλλεται έννομο συμφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείτε δικαίωμα στον Ανάδοχο να αξιώσει
αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών.
16
ΆΡΘΡΟ 10 ο : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 143 του Ν. 4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του ν.4782/2021
ΑΡΘΡΟ 11 ο: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ.
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και
κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10
(αρ. 42) (ο Ν. 3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αρ. δεύτερο,
καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των Ν.1568/85,ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ).
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 138 του Ν.4412/16 όπως ισχύει κατά το
χρόνο προκήρυξης του έργου .
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ),
όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και
ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες
αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου σύμφωνα με
την παρ.7 του άρθρου 138 του Ν.4412/16 όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του έργου .
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους
ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη
γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ
305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).
Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς
της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο
εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει
αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).
* Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ
305/96.
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση -Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) -Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και
συγκεκριμένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων
γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30
εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο
προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13).
Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης
του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του
(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8 και αρ.378).
γ. Να εκπονήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ και στη συνέχεια να τα προσαρμόζει και να τα συμπληρώνει (τυχόν παραλήψεις που
θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα
εφαρμόσει στην εκτέλεση του έργου ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ
(μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός,
κλπ).
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα
νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8 και αρ.378).
17
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα
εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά
ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
Α. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ :
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο
Ν.4412/16 (αρ. 138 και αρ.378).
Β. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, επειδή στο Εργοτάξιο του εν λόγω Έργου θα είναι παρόντα
πολλά συνεργεία θα οριστεί από τον Ανάδοχο Συντονιστής σε θέμα Ασφάλειας & Υγείας στον οποίο θα
ανατεθούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 305/96 και θα έχει τα
προσόντα που προβλέπονται και για τους Τεχνικούς Ασφάλειας από το ΠΔ 294/88.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα:
θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια
Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και
την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.
Γ. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου
Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 αρ. (170 και 172).
Κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου η αρμόδια επιτροπή παραλαβής ελέγχει και την ύπαρξη & πληρότητα
του Φ.Α.Υ (το οποίο και παραδίνεται πλέον στον κύριο του Έργου) προκειμένου να παραλάβει το Έργο, στοιχείο
που αναγράφεται στο Πρωτόκολλο Παραλαβής.
Δ. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ.
Ε. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6
με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
3.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας -τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους
σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω
εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της
επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν
αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής
: Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας,
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
ι. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά
την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες
εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1α και παρ.3-8).
ιι. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο
Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια
επιθεώρηση εργασίας.
18
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν
3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και
Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
ιιι. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη
διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές
και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά
ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα
όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43
παρ.2α).
iv. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας
μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
iiv. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
3.3. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των
προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο
σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία
Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας
Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα
αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ
1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4. Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η Μ Α.
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ
και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην
αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.
4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
4.1.Προετοιμασία εργοταξίου -Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα
ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη
προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IVμέρος
Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να
παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96
(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα
απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 1073/81
(αρ.92 -95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IVμέρος Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής -διάσωσης και
εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη -αντιμετώπιση πυρκαγιών
& επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων,κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96
(αρ.12, παραρτ. IVμέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
19
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων
πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84
(αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως :
προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ,
εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο
εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του :Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-
18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96
(αρ.9,παρ.γ).
4.2 Εργοταξιακή σήμανση –σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση -εκφόρτωση–εναπόθεση υλικών,
θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται (όπως αναφέρεται και σε άλλα σημεία της ΕΣΥ):
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των
οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :
-Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ,
τεύχος 7)
-Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση
των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για
την κυκλοφορία πεζών »
-Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 –11 και αρ.52 ) όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης
τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των
καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96
(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IV μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91),
ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IVμέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ
παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης
από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς
παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.
στ. Ως διαχειριστής των αποβλήτων καθέρεσης βάσει της παρ. 21 του άρθρου 3 και των παρ.3α3 & παρ.3β3 του
άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 /2010 οφείλει να καταθέσει στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο ,
βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας -αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και
διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του
λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα,
φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και
οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος
Β τμήμα ΙΙ παρ.7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το
ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
ι. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
ιι. Άδεια κυκλοφορίας
ιιι. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
ιv. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
v. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β 􀻄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και
8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).
20
Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.
vi. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση -εγκατάσταση, καλή
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα
με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
vii. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).
5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :
5.1 Κατεδαφίσεις :
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18-33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93,ΠΔ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94,Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ
3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06,ΠΔ 212/06, ΥΑ
21017/84/09.
5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων,
παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής :ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,Ν. 2168/93,ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),
ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής :ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96,ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06,ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IVμέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.
10 ).
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας –ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IVμέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική
Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12
παραρτ. IVμέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).
5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες
που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη
χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, ΠΔ413/77, ΠΔ225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΠΔ396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ455/95 και η τροπ. Αυτού: ΠΔ2/06, ΠΔ305/96 (αρ.12 παραρτ. IV
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10).
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης,
κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.)
ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ
3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IVμέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).
6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
A. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76 ΦEK 337/A/76
Ν. 1396/83 ΦEK 126/A/83
Ν. 1430/84 ΦEK 49/A/84
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΥΑ 130646/84 ΦEK 154/B/84
ΚΥΑ 3329/89 ΦEK 132/B/89
ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89
21
Ν. 2168/ 93 ΦEK 147/A/93
Ν. 2696/99 ΦEK 57/A/99
Ν. 3542/07 ΦEK 50/A/07
Ν.3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08
Ν. 3850/10 ΦEK 84/A/10
Ν. 4030/12 ΦEK 249/A/12
Ν.4412/16 ΦΕΚ 147/Α/16
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π. Δ. 413/77 ΦEK 128/A/77
Π. Δ. 95/78 ΦEK 20/A/78
Π. Δ. 216/78 ΦEK 47/A/78
Π. Δ. 778/80 ΦEK 193/A/80
Π. Δ. 1073/81 ΦEK 260/A/81
Π. Δ. 225/89 ΦEK 106/A/89
Π. Δ. 31/90 ΦEK 31/A/90
Π. Δ. 70/90 ΦEK 31/A/90
Π. Δ. 85/91 ΦEK 38/A/91
Π. Δ. 499/91 ΦEK 180/A/91
Π. Δ. 396/94 ΦEK 220/A/94
Π. Δ. 395/94 ΦEK 220/A/94
Π. Δ. 397/94 ΦEK 221/A/94
Π. Δ. 105/95 ΦEK 67/A/95
Π. Δ. 455/95 ΦEK 268/A/95
Π. Δ. 305/96 ΦEK 212/A/96
Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/ A/99
Π. Δ. 304/00 ΦEK 241/A/00
Π. Δ. 155/04 ΦEK 121/A/04
Π. Δ. 176/05 ΦEK 227/A/05
Π. Δ. 149/06 ΦEK 159/A/06
Π. Δ. 2/06 ΦEK 268/A/06
Π. Δ. 212/06 ΦEK 212/A/06
Π. Δ. 57/10 ΦEK 97/A/10
Π. Δ. 82/10 ΦEK 145/A/10
ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦEK 138/B/91
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/1993
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦEK 187/B/93
KYA 16440/Φ.10.4/445/93 ΦEK 765/B/93
ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03
ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03
ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11
ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11
ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09
Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 ΦΕΚ 155/Β/96
Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/215/31-3-08
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 (ΑΔΑ Β4Λ1Λ-ΚΦΖ)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/19-6-2017 αρ.πρ. ΔΝΣγ/οικ44038/ΦΝ466
Επί πλέον διευκρινίζεται ότι πριν από την έναρξη λειτουργίας του Εργοταξίου ο Ανάδοχος μεριμνά για την
επικαιροποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ) και για την κατάρτιση Φακέλλου Ασφάλειας & Υγείας
(Φ.Α.Υ) όπως επιτάσσει η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ΠΔ/τος 305/96.
Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. και
Φ.Α.Υ.).
1. Κανονιστικές απαιτήσεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα,
αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια
και υγεία των εργαζομένων.
2. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.). Ο ανάδοχος θα πρέπει να
εφαρμόσει το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο.
Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής:
2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου.
2.2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας.
Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα οποία
θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του
γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν. 1568/85, ΠΔ 17/96, ΠΔ
22
305/96, ΠΔ 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας
της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία
και στο Αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε.
Για την κάλυψη αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας,
μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαμβανομένης της εκτίμησης του
εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. Ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς
συνεργάτες ή και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ 95/99, ΠΔ 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.).
2.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα Α.Υ.Ε..
2.4 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων.
2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας.
Κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για αναφορά ατυχήματος, διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση
αρχείων βάσει της νομοθεσίας, αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης,
χρήση μέσων ατομικής προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων.
2.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από την
νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής.
2.7 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, των μεθόδων
και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι
συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των
επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά.
Άλλες προβλέψεις
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε.
Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Α.Υ.Ε..
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο.
Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα Α.Υ.Ε. με τον συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους
υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού Εργασίας.
Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να
συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ.
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (Φ.Α.Υ.) εμπεριέχονται οι
ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται
σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα
πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάσθηκε.
Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
 Γενικά
 Είδος έργου και χρήση αυτού
 Σύντομη περιγραφή του έργου
 Ακριβής διεύθυνση του έργου
 Στοιχεία κυρίου του έργου
 Στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ.
 Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.
 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.
 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.
 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.
 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών.
 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι
ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κλπ. Και διατάξεις για πρόσδεση κατά την
εργασία σε ύψος.
 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και αποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.
23
 Tην καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε
φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ.
Χ= Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου
Μ= Μέτρια εκτίμηση κινδύνου
Υ= Υψηλή εκτίμηση κινδύνου
 Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον
απορρέοντες κίνδυνοι.
 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την
πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του
άρθρου 12 του ΠΔ 305/96).
Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
 Γενικά :
 Είδος έργου και χρήση αυτού
 Ακριβή διεύθυνση του έργου
 Αριθμό αδείας
 Στοιχεία του κυρίου του έργου
 Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ.
 Στοιχεία από το μητρώο του έργου :
 Τεχνική περιγραφή του έργου
 Παραδοχές μελέτης
 Τα σχέδια «ως κατασκευάσθηκε»
 Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ όλη την διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ.
Εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ.
 Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων
εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού,
κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ.
 Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.
Το ανωτέρω περιλαμβάνει:
α. Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους
χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε
χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων.
β. Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του
ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας
και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ.
γ. Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του
έργου.
Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και είναι
στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ όλη την διάρκεια της
ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.
Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ..
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από
τον νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά την διαμόρφωση της
προσφοράς του.
24
ΆΡΘΡΟ 12 ο : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ
Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρο 65 του ν.4782/2021 , για το παρών έργο δεν απαιτείται
η τήρηση ηλεκτρονικού ημερολογίου (προϋπολογισμός έργου κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/2016).
Με μερίμνα του Ανάδοχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το
ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που
επικρατούν, αριθμητικά στοιχειά για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα
μηχανήματα, τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, τις εργαστηριακές
εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των Οργάνων Επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο
σχετικό με το Έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
Το Ημερολόγιο υπογράφεται από εντεταλμένο Όργανο της Επίβλεψης και τον εκπρόσωπο του Ανάδοχου. Το ένα
αποκτώμενο φύλλο περιέρχεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εγγραφές στο Ημερολόγιο αποτελούν
πληροφοριακά στοιχειά για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναμη απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων
και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του Έργου.
Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό,
συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που
αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο Ημερολόγιο σημαντικών πληροφοριών ή
άλλων στοιχείων σχετικών με το συγκεκριμένο Έργο, ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων
στατιστικών στοιχείων. Η τήρηση αυτού του γενικού Ημερολογίου δεν αποκλείει και την τήρηση και άλλων
τεχνικών καταγραφών (με ημερολογιακή μορφή) που τυχόν απαιτούνται από άλλα Συμβατικά Τεύχη ή που θα
ζητηθούν από την Επίβλεψη, όπως ημερολόγιο σκυροδέματος, ημερολογιακές εργαστηριακές καταγραφές
καθιζήσεων, ημερολόγιο πυροδοτήσεων, κλπ.
Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και κοινοποίηση του ημερολογίου,
επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα εκατό (100) ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης. Η ειδική
ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της,
στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης .
ΆΡΘΡΟ 13 ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Για την προθεσμία του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει κατά
το χρόνο προκήρυξης του έργου .
2. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα και με το άρθρο 12 της Διακήρυξης ορίζεται σε εννέα
(09) μήνες , και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να
έχουν τελειώσει όλες οι επιμέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι τυχόν προβλεπόμενες από
τη σύμβαση δοκιμές.
3. Εφίσταται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία του έργου με απόλυτη ακρίβεια. Για
το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα εργασίες σε δεύτερη βάρδια αν δεν επαρκέσει η
κανονική βάρδια ,με ή χωρίς υπερωρίες καθώς και τη δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών.
Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή ή νυχτερινή εργασία θα βαρύνει τον ανάδοχο, χωρίς καμία
απαίτηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εκ μέρους του εργοδότη. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή κ.λ.π.
απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου. Η Υπηρεσία εάν χρειαστεί θα
συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων αδειών.
4. Κύριες προθεσμίες, υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, αρχόμενες από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης, είναι οι ακόλουθες:
α) Υποβολή αναλυτικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών (15)
από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 145 § 1 του Ν. 4412/2016.
β) Υποβολή οργανογράμματος του εργοταξίου μέσα σε ένα μήνα (1) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα
με το άρθρο 145 § 4 του Ν. 4412/2016.
γ) Υποβολή του Προγράμματος Ποιότητας Έργου εντός δύο μηνών (2) από την υπογραφή της σύμβασης,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24 7-2001 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ για έργα προϋπολογισμού
ανώτερου του 1.500.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4412/20. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ .
25
5. Παράταση της προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο ,εάν ισχυριστεί άγνοια για :
 τις τοπικές συνθήκες στην περιοχή που εκτελείται το έργο
 τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή
 την σύγχρονη εκμετάλλευση των πηγών λήψης των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο
 τον χρόνο εκμετάλλευσης των πηγών λήψης των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο
 την δυνατότητα εξεύρεσης όλων των υλικών ,προσωπικού και μηχανημάτων.
6. Για τυχόν χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου η παράταση χορηγείται:
Είτε “με αναθεώρηση”, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του Έργου ή του αντίστοιχου τμήματος
δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού Συμβατικού
αντικειμένου, μετά από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και συμπληρωματική Σύμβαση.
Είτε “χωρίς αναθεώρηση” (για το σύνολο ή μέρος των υπολειπομένων εργασιών), όταν η παράταση κρίνεται
σκόπιμη για το συμφέρον του Έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων
εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Αν η παράταση εγκρίνεται “χωρίς αναθεώρηση” για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του Έργου
επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες άσχετα προς την έγκριση ή μη της παράτασης αυτής.
Η έγκριση παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου.
Παράταση προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του Αναδόχου αν η εγκρινόμενη παράταση δεν
υπερβαίνει την οριακή προθεσμία .
Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την
Προϊσταμένη Αρχή.
Όταν πρόκειται για “παράταση χωρίς αναθεώρηση” ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σε
αντιπαράσταση με τον Ανάδοχο, καταρτίζει Πίνακα Διαχωρισμού των εργασιών σε εκείνες που μπορούσαν να
εκτελεστούν σε προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Επί πλέον οι πρώτες
διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο μέσα στην οποία μπορούσε και έπρεπε να εκτελεστούν. Ο
πίνακας αποτελεί πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο Ανάδοχος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση κατά
του πίνακα διαχωρισμού μόνο αν τον έχει υπογράψει με επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να
συμπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρου 161 του
Ν.4412/16.
7. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με την μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την χρονική ανάλυση
των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών ή/και με την μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης, σύμφωνα με το
άρθρο 145 § 3 του Ν. 4412/2016 . Σε έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 € είναι υποχρεωτική η σύνταξη
τευχών ή διαγραμμάτων με τη μορφή της δικτυωτής ανάλυσης, § 3 του ανωτέρου άρθρου . Επίσης, το
χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι εργασίας, τα
μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κλπ, για τις κύριες
δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν την αξιοπιστία των προτάσεων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος και
να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα, στην περίπτωση που κάποια εργασία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να
τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου. Η τήρηση του
χρονοδιαγράμματος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου θα
παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος μπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας, άρθρο 160, § 2
και 4 του Ν. 4412/2016.
8. Σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν4412/2016 όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του έργου, η ποινική
ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15% της
μέσης ημερησίας αξίας του Έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από την
Σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες μέρες, μέχρι ακόμη 15% της αρχικής συνολικής Συμβατικής
προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται στο 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου. Για την
εφαρμογή των ποινικών ρητρών η μέση ημερήσια αξία του Έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό
χρηματικό ποσόν της Σύμβασης, μαζί με το ποσόν των τυχόν συμπληρωματικών Συμβάσεων (με ΓΕ & ΟΕ και
απρόβλεπτα άλλα χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) με τον αριθμό των ημερών της συνολικής προθεσμίας. Οι χρόνοι
υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική
Σύμβαση, χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν
συνολικά το 6% του συμβατικού ποσού χωρίς ΦΠΑ.
26
Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών
ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της
ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις
εκατό (3%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με αιτιολογημένη Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται
από τον επόμενο λογαριασμό του Έργου. Με απόφαση επίσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ανακαλούνται
υποχρεωτικά οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των “ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών” εφόσον το έργο
περατωθεί μέσα στην συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της. Αντιθέτως οι επιβληθείσες
ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλούνται.
ΆΡΘΡΟ 14 ο: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΠΡΙΜ
ΔΕΝ Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής .
Πριμ νωρίτερης περαίωσης δεν προβλέπεται. (Εάν ο διαγωνισμός προκηρυχθεί μετά την 01/09/2021 έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 του ν
4782/2021).
ΆΡΘΡΟ 15 ο : ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Οι επιμετρήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει κατά το
χρόνο προκήρυξης του έργου.
ΆΡΘΡΟ 16 ο : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι λογαριασμοί θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται, τόσο σε γραπτή όσο και σε ψηφιακή
μορφή. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του
έργου .
Ο τελικός (εξοφλητικός) λογαριασμός εκδίδεται με βάση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου. Τα
στοιχεία αυτά αποτελούν τα δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού λογαριασμού στον οποίο επισυνάπτονται
αντίγραφά τους. Πριν από την θεώρηση του λογαριασμού αυτού, αλλά και όλων των προηγουμένων
πιστοποιήσεων, ζητείται από τον Ανάδοχο η υποβολή βεβαίωσης του αρμόδιου καταστήματος Ι.Κ.Α. και όλων
των ασφαλιστικών ταμείων για την εξόφληση όλων των σχετικών με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικών
εισφορών.
ΆΡΘΡΟ 17 ο : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 154 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του έργου.
ΆΡΘΡΟ 18 ο : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 153 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του έργου.
Ο Πίνακας Αναθεώρησης θα υποβάλλεται και σε ψηφιακή μορφή.
ΆΡΘΡΟ 19 ο : ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ KAI AΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της Σύμβασης να αναθέτει την εκτέλεση
συμπληρωματικών εργασιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 του Ν4412/16, όπως ισχύει κατά το
χρόνο προκήρυξης του έργου..
Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, ισχύει το άρθρο 155 (υπό
την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132) του Ν. 4412/16 , όπως ισχύουν κατά το χρόνο προκήρυξης του
έργου, και μπορεί να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η εκτέλεσή τους πριν από την σύνταξη
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της
27
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία τυχόν απολογιστικών
εργασιών της παραγράφου 10 του άρθρου 154 του Ν. 11412/16 , όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του
έργου. Για την έγκριση αυτή η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με
αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές
για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να
περιλαμβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και
που ενσωματώνονται στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει
εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά
είκοσι τοις εκατό (20%).
Για την ανάθεση έργων του ΕΣΠΑ δεν γίνεται κατ΄ αρχήν δεκτή καμία υπέρβαση πέραν του αρχικού ανατεθέντος
οικονομικού αντικειμένου του έργου, το οποίο ανταποκρίνεται στο φυσικό και τεχνικό αντικείμενο που
προσδιορίζεται στην σύμβαση, διότι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ δεν προβλέπεται να εγκριθούν συμπληρωματικές
εργασίες. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην
ισχύουσα νομοθεσία και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την
οποία δημοπρατήθηκε το έργο.
ΆΡΘΡΟ 20 ο : ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4412/16, , όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του έργου.
ΆΡΘΡΟ 21 ο : ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16, , όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του
έργου.
ΆΡΘΡΟ 22 ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 160 του Ν. 4412/16, , όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του
έργου. .
ΑΡΘΡΟ 23 ο : ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 161 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του
έργου.
ΑΡΘΡΟ 24 ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ– ΘΑΝΑΤΟΣ
Για την υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση
του έργου) έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 164 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 80 του
Ν.4782/2021 .
Σε περίπτωση πτώχευσης ή θανάτου, έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 167 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 25 ο :ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 140 του Ν.4412/16 και στο άρθρο 81 του ν.4728/2021
ΑΡΘΡΟ 26 ο : ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ (ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ – as built)
Για το περιεχόμενο του Μητρώου έργου εφαρμόζεται η υπ.αρ. ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί : “Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου” (ΦΕΚ 1956/Β/7-6-2017).
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί σχολαστικά λεύκωμα φωτογραφιών των διάφορων κατασκευαστικών
σταδίων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αφανείς εργασίες με ημερομηνίες και ερμηνευτικές λεζάντες ανά
φωτογραφία.
Επίσης είναι υποχρεωμένος να τηρεί πλήρες μητρώο με τα τελικά κατασκευαστικά σχεδία (ανεξάρτητα αν αυτά
είναι ίδια με εκείνα της εγκεκριμένης μελέτης ή τροποποιημένα σε οποιοδήποτε βαθμό).
28
Τόσο το λεύκωμα των φωτογραφιών όσο και το μητρώο των “as built” σχεδίων (σε έγγραφη και σε ψηφιακή
μορφή) αποτελούν το ΤΕΛΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ (as built) και παραδίνεται στον Επιβλέποντα του Έργου ο οποίος το
εντάσσει στον Φάκελο του Έργου που διατηρεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία .
Το “Μητρώο Έργου - as built” αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο για την οριστική παραλαβή και η ύπαρξη του
μνημονεύεται στα σχετικά Πρωτόκολλα.
ΑΡΘΡΟ 27 ο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή,
να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία :
α. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 της τελικής διάταξης του έργου με υψομετρικές και
οριζοντιογραφικές ενδείξεις.
β. Ακριβή διαγράμματα σε κλίμακα 1:50, θεμελιώσεων – ξυλοτύπων (κατόψεων και τομών) με τον οπλισμό, στα
οποία θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των επί μέρους τμημάτων, όπως βάθη, διαστάσεις, θέσεις,
διατομές κ.λ.π. πλήρως ανταποκρινόμενα με τα πραγματικώς εκτελεσθέντα έργα.
γ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του έγχρωμες και ασπρόμαυρες
φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και
μετά το πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται οι τελευταίες όψεις, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
ΆΡΘΡΟ 28 ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ – ΦΘΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δε συμπεριλαμβάνονται
στη σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την
εκτέλεσή τους, με τα μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα, κ.λ.π.) και να ρυθμίσει την εκτέλεση των εκτελουμένων
από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από
άλλους εργολήπτες.
2. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή,
βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που
υπέστησαν τη ζημιά ή τη φθορά στην πρότερά τους κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.4412/2016,
όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του έργου.
ΑΡΘΡΟ 29 ο : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης (άρθρο 168 του Ν.4412/16 όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του
έργου ) του σύνολού του Έργου, ο Επιβλέπων αναφέρει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αν τα έργα έχουν περαιωθεί
και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις εργασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση ή αν τα Έργα δεν έχουν περατωθεί
οπότε αναφέρει συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες περατωθούν τότε ο
Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για τον χρόνο περάτωσης των εργασιών
(βεβαίωση περάτωσης εργασιών).
Η βεβαίωση αυτή δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 30 και 32 της παρούσας Συγγραφής. Την έκδοσή της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και
πριν από την λήξη των προθεσμιών, αν έχει περατώσει το Έργο.
Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο παραλείψεις που δεν επηρεάζουν την
λειτουργικότητα και ασφάλεια του Έργου, ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας γνωστοποιεί με διαταγή
του προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση
τους. Στη περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των
ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το Έργο χωρίς να λαμβάνεται υπ’ οψη ο χρόνος
αποκατάστασης.
Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν
περατώθηκαν από τον Ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων (σύμφωνα με
29
την προηγούμενη παράγραφο) εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 21 και 22 της
παρούσας Συγγραφής.
ΑΡΘΡΟ 30 ο : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 170 του Ν. 4412/16. όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του
έργου.
ΑΡΘΡΟ 31 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 32 ο : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 172 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 33 ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 34 ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 174 του Ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 του
ν.4412/2021.
ΑΡΘΡΟ 35ο : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
Ο ανάδοχος οφείλει -με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικά συμβόλαια που καλύπτουν το έργο,
“κατά παντός κινδύνου” συμπεριλαμβανομένης, της αστικής ευθύνης (εργοδοτική και έναντι τρίτων) και νομικής
προστασίας.
Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις
διατάξεις των Νόμων, Κανονισμών κλπ που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα.
O ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης”
(Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης, που θα περιλαμβάνουν
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπως εξειδικεύονται παρακάτω.
Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με την έναρξη των
εργασιών και το αργότερο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης μαζί με την
απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής των ασφαλίστρων. Επίσης οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία τις
εμπρόθεσμες αποδείξεις πληρωμής των ασφαλίστρων.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το έργο, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, όσο και κατά
τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης .
Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κ.λπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές
καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις απαλλαγές κ.λπ., υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην
τελική έγκριση της Υπηρεσίας.
Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του
αναδόχου , που απορρέουν από τη σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις προβλεπόμενες από τα σχετικά
ασφαλιστήρια συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια περιορισμούς κλπ. Ο ανάδοχος παραμένει
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα, πέραν από τα ποσά
κάλυψης των ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή
οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από την Υπηρεσία η τελευταία δικαιούται
να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα συμβόλαια και να παρακρατήσει
30
(εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσόν των ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν
πληρωμές είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του αναδόχου.
Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό
των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλλει τα
ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως
ανωτέρω.
Η υπηρεσία επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παρακρατεί από οφειλόμενες πληρωμές του
αναδόχου κάθε ποσόν που είναι δυνατόν να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ
που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με
την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή
ολικά) να καταβάλλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, η υπηρεσία δικαιούται
να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης που κατά την
κρίση της απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης.
Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς τη γραπτή με συστημένη
επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρείας, τόσο προς τον
Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία.
2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ “ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ”:
Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» (contractor’s all risk) θα καλύπτει ενδεικτικά: υλικές ζημιές στο έργο από
κάθε αιτία, ζημιές στα μηχανήματα του έργου, ζημιές σε προ υπάρχουσα περιουσία ή προσωρινές
εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη έναντι τρίτων, αστική ευθύνη έναντι του εργατοτεχνικού προσωπικού. Άλλοι
κίνδυνοι που ενδιαφέρουν είναι αυτοί που σχετίζονται με ζημιά ή φυσική απώλεια των περιουσιακών στοιχείων
(κτίρια, εξοπλισμός γραφείων, Η/Υ, τυχόν ειδικά μηχανήματα, οχήματα) και που μπορεί να οφείλονται σε
θεομηνία, δολιοφθορά, φωτιά, κλοπή κλπ.
2.1 Ασφάλιση έναντι Υλικών Ζημιών
Αντικείμενο Ασφάλισης:
1. Η συμβατική αξία του έργου, χωρίς Φ.Π.Α. (οικοδομικός και μηχανικός εξοπλισμός, υλικά, εργασία κλπ)
συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωμάτων της σύμβασης, αναθεωρήσεων ή και αναπροσαρμογών της
αρχικής σύμβασης (θετικών ή αρνητικών). Ο ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά
χρονικά διαστήματα την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σύμφωνα με την πραγματική αξία του
έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υποασφαλίσεως.
Η ασφάλιση θα παρέχεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή καταστροφή μερική ή ολική, από οποιοδήποτε
λόγο ή αιτία περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά (φωτιά ανθρώπινο λάθος
κλπ) καθώς επίσης από λανθασμένη μελέτη ή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εργασία, ελλιπής
συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ.
Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για βλάβες/καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, και από σεισμούς. Εξαίρεση αποτελούν οι κίνδυνοι που δεν καλύπτονται από τα συνήθη
ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή ανταρσία κλπ).
2. Οι μόνιμες και μη, καθώς και οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου καθώς επίσης και ο εν
γένει εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο.
3. Τα υλικά που τυχόν θα χορηγηθούν από την υπηρεσία για να ενσωματωθούν στο έργο.
2.2 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης (Εργοδοτική και Έναντι Τρίτων)
Αντικείμενο Ασφάλισης:
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Αναδόχου έναντι του προσωπικού του, των
συνεργατών του και έναντι τρίτων και οι ασφαλιστικές υποχρεώνονται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε αυτούς
για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα και κινητά ή
και ζώα, που προξένησε ο ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια και εξ’ αιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης,
επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων εργασιών, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον
έγιναν στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.
Ειδικότερα στα ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:
31
1. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το προσωπικό, και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρωμένης ευθύνης έναντι αλλήλων (GROSS
LIABILITY).
2. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της
Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη
τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης και θα καταβάλει κάθε ποσό
εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που
αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
3. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά της Υπηρεσίας, των συμβούλων των
συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη των προσώπων αυτών.
Όρια αποζημίωσης:
Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές Ασφαλιστήριο
εργοδοτικής ευθύνης και έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, και κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα :
1. Σωματικές βλάβες ή θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης ή ψυχικής ευθύνης) κατ’ άτομο και ατύχημα 300.000 €,
2. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα ανεξαρτήτως του αριθμού των παθόντων
600.000 €,
3. Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή και ζώα τρίτων συνέπεια ζημιογόνου γεγονότος
ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων εξ΄ αυτού ως και ζημιωθέντων αντικειμένων 100.000 €.
4. Τέλος ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 1.000.000 €.
Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί (λόγω καταβολής από τους ασφαλιστές
αποζημιώσεων), ο Ανάδοχος για να μη μένει υποασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση
του ανώτατου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του. Κατά την περίοδο συντήρησης του έργου, το ανώτατο
αθροιστικό όριο ευθύνης των ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού του παρόντος το οποίο
ισχύει για την περίοδο εκτέλεσης του έργου.
Άρθρο 36ο ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Εγγυήσεις
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν.4782/2021.
Ευθύνη Αναδόχου
1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον
ν.4782/2021, τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος
υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει με
κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη.
2. Όμοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν, τη χρησιμοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους όρους της παρούσας και
των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων.
3. Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ μέρους του Αναδόχου του έργου, του ΚτΕ, των εκπροσώπων του, του προσωπικού
του, των συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας.
4. Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης της Υπηρεσίας και τα λοιπά
συμβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγμένα στοιχεία των μόνιμων έργων (τα οποία
όμως θα πρέπει να ασφαλίσει κατά το σχετικό άρθρο της παρούσας), διατηρείται όμως η ευθύνη του στις
κατασκευαστικές μεθόδους, στις χρήσεις υλικών, στη δημιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών,
εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης των έργων, στις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής,
και στα στοιχεία των μόνιμων έργων, για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των τυχόν μελετών που θα
εκπονηθούν από αυτόν.
5. Σχετικά με ζημιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον
τόπο του έργου, έχει ισχύ το άρθρο 157 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του έργου,
μόνο σε όση έκταση δεν καλύπτεται από την ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο σχετικό της παρούσας. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες,
που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή
32
σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια είτε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις
οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ΄ εαυτού,
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Σχετικά με την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων»
ισχύουν οι όροι του σχετικού άρθρου της παρούσας.
6. Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, δανειοθάλαμοι,
λατομεία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
της σύμβασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα που δεν έχει καλυφθεί από το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις ζημιές που
προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και
σε περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε αμέλεια η υπαιτιότητά του.
7. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος εργαλείου κτλ. που
ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα,
προσλαμβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες
κτλ.). Σε περίπτωση απώλειας ,φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κτλ., που ανήκει σε αυτόν ή
τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να
αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση ή
και να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσμιών κατασκευής του έργου, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας που
δεν έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που
επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στην παρούσα .9) Μετά
την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 37ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εφαρμοστέα νομοθεσία:
1. Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-8-2010 (ΦΕΚ Β’1312/24.08.2010 -Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)).
2. Η ΥΠΕΚΑ 4834/25-1-2013:«Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα -
Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 /2010(ΦΕΚ 1312 Β΄).
3. Εγκύκλιος 11/19-06-2017ΔΝΣγ/οικ.44038/ΦΝ466 ΥΠ.ΥΠΟΔ.&Μ.
Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία:
α. Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία που αφορά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης Έργων και
δραστηριοτήτων, την διαχείριση και προστασία υδάτων, την διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων, τον
έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον θόρυβο κλπ.
β. Άλλοι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, όπου ως συνοδά έργα νοούνται:
Δανειοθάλαμοι, λατομεία αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων
υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος,
συγκέντρωσης ορυκτελαίων, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνισης, εγκαταστάσεις κοκκομετρικού
διαχωρισμού, κ.λπ.
γ. Τα αναφερόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει
να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται:
α. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος,
β. Ελαχιστοποίηση κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης,
γ. Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσμεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής,
δ. Λήψη καταλλήλων μέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά το στάδιο της κατασκευής των
έργων, ώστε να μην υπάρξει καμιά παρέμβαση στο υπάρχον φυσικό περιβάλλον, εκτός από την απαραίτητη ζώνη
για την κατασκευή του έργου, που θα πρέπει αυστηρά να καθορισθεί εκ των προτέρων. Ειδικότερα, κατά τη
λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του πρασίνου. Για την καταστροφή
δασικών περιοχών, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρμόδιας Αρχής. Μετά το
πέρας του Έργου θα πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση.
Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταμένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, αυτά θα γίνουν με
τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και μόνο μετά από σχετική άδεια της αρμόδιας για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση Υπηρεσίας και θα απομακρυνθούν εντελώς μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου,

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων