ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-08-2023.

Σχετικά αρχεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΣΟΧ 1-2023

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-1-ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ-10.06.2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙ-ΜΗ-απασχολησης-το-τελευταιο-12-μηνο

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙ-ΜΗ-ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙ-ΤΡΙΤΕΚΝΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΟΝΙΚΗΣ-ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΑΝΤΛΗΣΗΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εν μέσω δύσκολων καιρών ,όπου η έννοια της φιλανθρωπίας, του εθελοντισμού και της προσφοράς αποκτά ιδιαίτερο νόημα, πράξεις όπως αυτή που θα αναφέρουμε αξίζουν το θαυμασμό και τις ευχαριστίες μας! Αναφερόμαστε στη δωρεά που πραγματοποίησε η κ.Αικατερίνη Μπολιώτη- Τσιριντάνη στο δημοτικό σχολείο Βουβά Σφακίων, ύψους 50.000 ευρώ, προκειμένου το χρηματικό ποσό να διατεθεί ως εξής, μέχρι εξαντλήσεως του: Κατά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, να δίνεται ως βραβείο, το χρηματικό ποσό των χιλίων ( 1.000 ) ευρώ στον καλύτερο μαθητή/ καλύτερη μαθήτρια της ΣΤ τάξης Δημοτικού ,δηλ στο μαθητή/ μαθητρια που θα συγκεντωσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Το παραπάνω βραβείο ,που ονομάζεται " βραβείο Αικατερίνης Μπολιώτη", θα ανακοινώνεται στους μαθητές του σχολείου κατά την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, προκειμένου να λειτουργεί ως κίνητρο αριστείας και ανάπτυξης ευγενούς άμιλλας μεταξύ τους.

Η προσφορά της κ.Μπολιώτη στο σχολείο του χωριού καταγωγής της , μας συγκινεί και μας γεμίζει ευγνωμοσύνη απέναντι της. Ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε να είναι γερή και να απολαμβάνει τους κόπους και τη προσφορά της!

Με εκτίμηση Αφροδίτη Σφηνιά Αντιδήμαρχος Σφακιών

Αργυρώ Καρτσωνάκη Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων δημοτικού σχολείου Βουβά Σφακίων

δημοτικο βουβα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ. 8/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων. Αριθμός απόφασης 38/2023. ΘΕΜΑ: «Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 1.175.000,00 Ευρώ Χωρις ΦΠΑ. 24%». Στην Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 13ην του μήνα Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 1436/9-6-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) περιέχοντας τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ: «Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩ Εκτιμώμενης αξίας 1.175.000,00 Ευρώ Χωρις ΦΠΑ. 24% »

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα :

1) Χιωτάκης Μανούσος Δήμαρχος ως Πρόεδρος

2) Αθητάκης Αντώνιος Μέλος

3) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος

4) Νικολουδάκης Εμμανουήλ Μέλος

5) Χιωτάκης Ανδρέας Μέλος

Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω:

1) Ζερβός Ιωάννης Μέλος

2) Μπολιώτης Ιωάννης Μέλος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αμοιραδάκη Αθηνά για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης»,i με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ» με την με ΑΠ 10153 / 22 – 10 – 2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Γ1Η46ΜΤΛ6-ΝΗΑ) περί ένταξης του Έργου με τίτλο « Επέκταση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή Ασφένδου έως δεξαμενή Καλλικράτη Δήμου Σφακίων» στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές ύδρευσης» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Το με αριθμό 21.704/222-7-2022 συμβολαιογραφικό έγγραφο δανειακή

Σχετικα αρχεια σε zip εδω

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣH ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΤΚ: 73011, Χώρα Σφακίων
Αρμόδιος: Σαβιολάκης Ιωσήφ
Τηλ: 28253-40000
Φαξ: 28853-40017
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 Χώρα Σφακίων, 10-05-2023
Αρ.Πρωτ: 1086

 

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣH
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα
Κλεισθένης»
3. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 & 163 του ν. 3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 “Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Ο.Τ.Α.”
5. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018.
6. Την με αριθμ. 31/36567/10.05.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
7. Τον ΟΕΥ του Δήμου Σφακίων (ΦΕΚ 545/τ. Β΄/7−3−2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται των συντονισμού των
κοινωνικών επαφών και οργάνωσης και προγραμματισμού των γραπτών και λοιπών επικοινωνιών (social
media) του Δημάρχου και παρακολούθηση των ημεδαπών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα συντονισμού των κοινωνικών επαφών
και οργάνωσης και προγραμματισμού των γραπτών και λοιπών επικοινωνιών (social media) του
Δημάρχου και παρακολούθηση των ημεδαπών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του ν.
3584/07).
2) Πτυχίο ή δίπλωμα Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή
Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή
Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
(Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
3) Γνώση αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.
4) Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
5) Ο/Η ενδιαφερόμενος/η χρειάζεται να αναπτύξει την ικανότητα παρακολούθησης των ημεδαπών και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων συγκεντρώνοντας στοιχεία και υποβάλλοντας τον φάκελο δικαιολογητικών για
την ένταξη του Δήμου σε αυτά.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
α) Αίτηση
β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
γ) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
δ) Τίτλους Σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο.
ε) Η ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της επαγγελματικής ή
επιστημονικής του ενασχόλησης και να αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα έγγραφα (μεταπτυχιακά,
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις κ.λπ.) Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα,
μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το
άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Επίσης, η
ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών
ειδικής εμπειρίας.
στ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.
ζ) Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον
ενδιαφερόμενο, από την Παρασκευή 12/05/2023 μέχρι και την Πέμπτη 18/05/2023, από τις 8:30 π.μ. έως
τις 2:30 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Σφακίων στο Δημαρχείο Σφακίων Χώρα Σφακίων Τηλ: 2825340000
(Αρμόδιος: Σαβιολάκης Ιωσήφ), είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο
Δημαρχείο Σφακίων στην διεύθυνση: Δήμος Σφακίων, Χώρα Σφακίων Χανίων, 73011 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ, είτε
θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Η επιλογή θα γίνει από τον ίδιο τον Δήμαρχο Σφακίων με απόφαση του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Μανούσος Χιωτάκης

   
   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Ενημερώνουμε του κατοίκους του Δήμου Σφακίων ότι ξεκίνησε πάλι το πρόγραμμα «Λευκές Περιοχές - Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» με το οποίο παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας με δορυφορική ευρυεκπομπή ή με σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εθνικής πύλης www.gov.gr
Σε αυτή τη φάση αιτήσεων οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 15/03/2023.
Θα χρειαστείτε:
τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης το Taxisnet
τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μόνιμης κατοικίας σας
την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
τους αριθμούς του σταθερού και του κινητού σας τηλεφώνου


Σημειώστε ότι:
η επιδότηση αφορά σε νοικοκυριά και όχι σε μεμονωμένους δικαιούχους ή επιχειρήσεις και αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο που δηλώσατε στην αίτηση σας
το ποσό της επιδότησης δίνεται απευθείας στον πάροχο που θα επιλέξετε
την αίτηση υποβάλουν και όσοι από τους δικαιούχους των νοικοκυριών θέλουν να διορθώσουν λανθασμένα στοιχεία παλαιότερης αίτηση στο πλαίσιο της δράσης


Όποιος χρειάζεται βοήθεια για να υποβάλλει την αίτηση του μπορεί να απευθυνθεί στο Δήμο Σφακίων αρμόδιος: Σαβιολάκης Δημήτρης , τηλ.2825340000.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Μανούσος Χιωτάκης

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων