banner

Ο κόμβος έχει δημιουργηθεί με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των πολιτών και των Μ.Μ.Ε. για το έργο και τις δραστηριότητες του Δήμου Σφακίων. Στις ενότητες που ακολουθούν μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για θέσεις εργασίας, δημοπρασίες και διαγωνισμούς που προκηρύσει ο Δήμος,  επίσης μπορείτε να διαβάσετε ανακοινώσεις, δελτία τύπου κ.α.

Χώρα Σφακίων 05-02-2020

Αριθμ.Πρωτ:        209

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

Πληρ. Σταματουλάκη Μαρία

2825340015                                                                                                                                           ΠΡΟΣ: ALPHA BANK

ATTIKA BANK

EUROBANK

PIRAEUS BANK

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

 

Ο Δήμος Σφακίων, που εδρεύει στην Χώρα Σφακίων προκειμένου να επιλέξει Τραπεζικό Ίδρυμα για την παροχή τραπεζικών   εργασιών   και   για   την   έντοκη   κατάθεση/διαχείριση   των εσόδων/διαθεσίμων του

κ α λ ε ί

Τραπεζικά Ιδρύματα να υποβάλλουν πρόταση/προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

  • Υποχρεωτικές Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για τη διασφάλιση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου όπως και για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, οι ενδιαφερόμενες τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω:

                   Δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών σε υποκαταστήματα εντός των ορίων

του Δήμου  καθώς και καταστήματα στην πρωτεύουσα κάθε Νομού της            Χώρας.

Ή

Να μπορεί να πραγματοποιεί on line τραπεζικές συναλλαγές ταμείου ( ενδ. Καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές κλπ. ) στην έδρα του Δήμου.

   Αποδεδειγμένα   σημαντική   δραστηριότητα   σε   Τραπεζικές   εργασίες συναφείς με τις ζητούμενες στην υπόψη συνεργασία.

   Σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής για την κάλυψη όλων των αναγκών των συναλλαγών μέσω εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων.

2. Όροι συνεργασίας -Ζητούμενες Τραπεζικές υπηρεσίες

Οι τραπεζικές υπηρεσίες που ο Δήμος Σφακίων προτίθεται να αναθέσει, είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, οι ακόλουθες:

   Επιτόκιο   λογαριασμών   εξυπηρέτησης   ταμειακής   διαχείρισης   και

εξυπηρέτησης μισθοδοσίας .

 Χορήγηση   καρνέ   επιταγών-μη   χρέωση   για   τη   χορήγηση προεκτυπωμένων καρνέ επιταγών, ακύρωση επιταγών.

   Πίστωση λογαριασμών με προϊόν επιταγών και ημερομηνίες (valeur 1ας

ημέρας).

   Μηδενικά για τον Δήμο, έξοδα καταθέσεων σε λογαριασμό τρίτων.

   Δυνατότητα ηλεκτρονικής (on-line) πρόσβασης, για την ενημέρωση επί κινήσεων των λογαριασμών (extait) και των υπολοίπων τους καθώς και έκδοση ημερήσιας και μηνιαίας μηχανογραφικής καρτέλας κίνησης λογαριασμών καθώς και μεταφορά της ετήσιας κίνησης του λογαριασμού ηλεκτρονικά για την συμφωνία με τα αρχεία της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

   Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, ηλεκτρονικής και μη ηλεκτρονικής

κατάθεσης μισθοδοσίας.

 Προνόμια προγράμματος λογαριασμών μισθοδοσίας προσωπικού, αντιμισθίας και αποζημιώσεων  αιρετών,  προνομιακό  επιτόκιο, δυνατότητα υπερανάληψης, ανοικτό προσωπικό δάνειο, στεγαστικά– καταναλωτικά δάνεια, δωρεάν συνδρομή καρτών, όροι, κ.λπ.

   Άμεση κατά προτεραιότητα καθημερινή εξυπηρέτηση του Δήμου.

   Έκδοση χωρίς έξοδα τραπεζικών επιταγών ή εντολών του Δήμου που αφορούν οφειλές και διάφορες πιστώσεις προς τον Δήμο.

   Δυνατότητα άμεσης απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΙΚΑ, ΔΟΥ κλπ) χωρίς έξοδα και κατόπιν εντολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου.

   Αποστολή   χωρίς   έξοδα   χρηματικών   εντολών   σε   λογαριασμούς

προμηθευτών του Δήμου, που συνεργάζονται με άλλες τράπεζες.

   Μηδενική χρέωση σε καταθέσεις υπέρ του Δήμου

   Δυνατότητα δωρεάν συναλλαγών με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

   Δυνατότητα δωρεάν συναλλαγών σε πληρωμές που διενεργούνται με το σύστημα POS.

3. Εικόνα διαθεσίμων του Δήμου

Το    μέσο    μηνιαίο    υπόλοιπο    των   διαθεσίμων    κυμαίνεται    από

500.000 ευρώ έως 800.000,00 ευρώ.

Αυτοδίκαια διαχειριστής των κάθε λογής λογαριασμών και χρηματικών αποθεμάτων, είναι ο εκάστοτε Δημοτικός ταμίας του Δήμου.

4. Σύνταξη προσφορών, διάρκεια σύμβασης, λοιποί όροι

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει:

α)Να αναφέρουν τα στοιχεία του προσφέροντος Τραπεζικού Ιδρύματος.

β) Να αναφέρουν ότι απευθύνονται προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

γ) Να αναφέρουν ότι η προσφορά αφορά επιτόκιο για την κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου.

δ) Να αναφέρουν με σαφήνεια το προσφερόμενο ύψος επιτοκίου καταθέσεων

,αριθμητικώς και ολογράφως, το οποίο θα είναι σταθερό σε όλη την διάρκεια της σύμβασης.

ε)  Να  αναφέρουν  το  επιτόκιο  καταθέσεων  των  λογαριασμών  των μισθοδοτούμενων  και λοιπές παροχές ή προνόμια προς  το  προσωπικό  του Δήμου.

στ) Να αναφέρουν τυχόν κόστη στις επιμέρους τραπεζικές εργασίες.

ζ) Να αναφέρουν τυχόν επιπλέον υπηρεσίες και παροχές που η Τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει στον Δήμο.

η) Να είναι νόμιμα υπογεγραμμένες και να δεσμεύουν το προσφέρον Τραπεζικό

Ίδρυμα.

θ) Σε περίπτωση που η Τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει και επιπλέον υπηρεσίες , πέραν των όσων αναγράφονται παραπάνω ή να τροποποιήσει τη δομή των υπηρεσιών, δύναται να τα συμπεριλάβει στην κατατεθείσα προσφορά της.

ι) Η σύμβαση που τυχόν θα υπογραφεί θα ισχύει μέχρι 31-12-2023 με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για ένα (1) ακόμη έτος ύστερα από σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών η οποία (παράταση) θα προταθεί από την

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, διατηρώντας τους ίδιους όρους της σύμβασης

κ) Η τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την έντοκη κατάθεση των εσόδων των Δήμων, θα αποτελεί λόγο λύσης της σχετικής σύμβασης πριν την παραπάνω ημερομηνία χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δήμου.

λ) Το Πιστωτικό Ίδρυμα που θα επιλεγεί δεν θα μπορεί μονομερώς να προχωρά σε καταγγελία της σύμβασης προβάλλοντας ως λόγο το ύψους του επιτοκίου.

Τα   παραπάνω   αναφέρονται   ως   βάση   μόνο   για   την   αξιολόγηση προσφορών και δεν είναι δεσμευτικά για την τελική επιλογή του Τραπεζικού Οργανισμού. η οποία θα ολοκληρωθεί µε γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Η δε παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται για τον Δήμο  καμία απολύτως δέσμευση και διατηρεί το δικαίωμα να µην προβεί σε κατακύρωση της υπόψη αξιολόγησης των προσφορών, αζημίως για αυτόν.

5. Κριτήριο επιλογής τραπεζικού ιδρύματος, αξιολόγηση προσφορών

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και λειτουργικής άποψης προσφορά για τον Δήμο τηρώντας τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Τυχόν επιπλέον προσφορές/παροχές θα συνεκτιμηθούν για την τελική επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος ενώ θα συνυπολογιστεί θετικά και το ύψος συμμετοχής κάλυψης εξόδων (σε μορφή χορηγίας) που σχετίζονται με πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Η   αξιολόγηση   των   προσφορών   θα   γίνει   από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος θα γίνει σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Ημερομηνία αποστολής προσφορών

 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων Τραπεζών θα κατατεθούν από τον

Διευθυντή του καταστήματος ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο σε

σφραγισμένο  φάκελο,  το  αργότερο  μέχρι  την  Παρασκευή  14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00 στο Δημαρχείο Σφακίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη   «Οικονομική   προσφορά   για   επιλογή   τράπεζας   από   τον   Δήμο Σφακίων».

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων .

Ο Δήμαρχος

 

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Ανώπολης Σφακίων.       Αρ.Πρωτ.7/24-1-2020

Το Δ.Σ Ανώπολης, οι μαθητές μας και οι δασκάλες ευγνωμονούν θερμά τους κάτωθι για την συνεισφορά τους στη συνολική αναβάθμιση του Σχολείου μας.

Κατά την Χριστουγεννιάτικη εορτή στο Σχολείο μας ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανώπολης με πρόεδρο τον Αρχιμανδρίτη Παΐσιο , δώρισαν σε όλα τα παιδιά μας χριστουγεννιάτικα δώρα, φτιάχνοντας μια όμορφη εορταστική ατμόσφαιρα και ωραίες αναμνήσεις για το μέλλον των παιδιών.

Ο Ορφανουδάκης Νικολάου Γιώργος, πατέρας μαθήτριας της Α’ τάξης του σχολείου μας εξόπλισε το ντεπόζιτο πετρελαίου θέρμανσης με ένα σιδερένιο κλουβί (αξίας 100 €) προς αποφυγή επίδοξων κλοπών αυτού. Συμβάλλοντας στην προστασία δημόσιου είδους, με προσωπική του πρωτοβουλία.

Ακόμα, οι Αφοί Γλυμενάκη (ταβέρνα Anopoli) πλήρωσαν την τοποθέτηση των πλακιδίων στο Γραφείο Δασκάλων (αξίας 150 €).

Οι μαθήτριες Λυκείου Παναγιώτα Α. Γεωργεδάκη και Κωνσταντίνα Σ. Κριαρά ζωγράφισαν σ’ ένα τοίχο του Σχολείου μας σκηνή από το βιβλίο του Antoine de Saint Exypery «Μικρός Πρίγκιπας» αφιλοκερδώς, με περισσή τέχνη και προσοχή. Αφιερώνοντας αρκετό από τον πολύτιμο χρόνο της μελέτης τους, για το σχολείο μας.

Τέλος, ευχαριστούμε την κα. Μαρία Νανάκη δημότισσα των Σφακίων με καταγωγή από το χωριό Ασκύφου, για την προσφορά παζλ και εκπαιδευτικών παιχνιδιών προς τους μαθητές μας .

Ευχόμαστε σε όλους τους προαναφερθέντες καλή επιτυχία σε ό, τι κάνουν και ασφαλώς υγεία.

Με ειλικρινή εκτίμηση

  Οι δασκάλες

Βασιλική Σταθοπούλου

Σταυρούλα Παπατζανή

Κατερίνα Καράγκου

Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Ανώπολης Σφακίων.        Αρ.Πρωτ.7/24-1-2020

Το Δ.Σ Ανώπολης, οι μαθητές μας και οι δασκάλες ευγνωμονούν θερμά τους κάτωθι  για την συνεισφορά τους στη συνολική αναβάθμιση του Σχολείου μας.

Κατά την Χριστουγεννιάτικη εορτή στο Σχολείο μας ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανώπολης με πρόεδρο τον Αρχιμανδρίτη Παΐσιο , δώρισαν σε όλα τα παιδιά μας χριστουγεννιάτικα δώρα, φτιάχνοντας μια όμορφη εορταστική ατμόσφαιρα και ωραίες αναμνήσεις για το μέλλον των παιδιών.

Ο Ορφανουδάκης Νικολάου Γιώργος, πατέρας μαθήτριας της Α’ τάξης  του σχολείου μας εξόπλισε το ντεπόζιτο πετρελαίου θέρμανσης με ένα σιδερένιο κλουβί (αξίας 100 €) προς αποφυγή επίδοξων κλοπών αυτού. Συμβάλλοντας στην προστασία δημόσιου είδους, με προσωπική του πρωτοβουλία.

Ακόμα, οι Αφοί Γλυμενάκη (ταβέρνα Anopoli) πλήρωσαν την τοποθέτηση των πλακιδίων στο Γραφείο Δασκάλων (αξίας 150 €).

Οι μαθήτριες Λυκείου Παναγιώτα Α. Γεωργεδάκη και Κωνσταντίνα Σ. Κριαρά ζωγράφισαν σ’ ένα τοίχο του Σχολείου μας σκηνή από το βιβλίο του Antoine de Saint Exypery  «Μικρός Πρίγκιπας» αφιλοκερδώς, με περισσή τέχνη και προσοχή. Αφιερώνοντας αρκετό από τον πολύτιμο χρόνο της μελέτης τους, για το σχολείο μας.

Τέλος, ευχαριστούμε την κα. Μαρία Νανάκη δημότισσα των Σφακίων με καταγωγή από το χωριό Ασκύφου, για την προσφορά παζλ και εκπαιδευτικών παιχνιδιών προς τους μαθητές μας .

Ευχόμαστε σε όλους τους προαναφερθέντες καλή επιτυχία σε ό, τι κάνουν και ασφαλώς υγεία.

Με ειλικρινή εκτίμηση

 Οι δασκάλες

Βασιλική Σταθοπούλου

Σταυρούλα Παπατζανή

Κατερίνα Καράγκου

ΗΜΕΡ 17 01 2020

ΑΡ ΠΡΩΤ 96

ΠΡΟΣ

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών

Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής &ΗλεκτρονικώνΣυστημάτων

Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής

Αντιστάσεως 2& Ι. Τσιγάντε

101 91 Παπάγου –Αθήνα

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο

«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη εντός των αναδασμών “Άγιου Νεκτάριου Ασφένδου, Τμήμα Καψοδάσους - Πατσιανού  και Σκαλωτής”    Δήμου Σφακίων

      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

      412.903,23 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 512.000,01 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)»

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

   Ο ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει την διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου

εκτέλεσης του έργου:

«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη εντός των αναδασμών “Άγιου Νεκτάριου Ασφένδου, Τμήμα Καψοδάσους -  Πατσιανού  και Σκαλωτής”    Δήμου Σφακίων

      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

      412.903,23 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 512.000,01 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)»

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και

β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Σφακίων, στην διεύθυνση www.sfakia.gr και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην διεύθυνση www.ggde.gr

      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Σφακίων ενημερώνει τους δημότες, που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019, ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8832/Α325 (ΦΕΚ 4383/29-11-2019 τεύχος Β’), με την οποία οριοθετείται όλος ο Δήμος Σφακίων ως πληγείσα περιοχή και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (ΣΣ) στους πληγέντες, για την αποκατάσταση ή ανακατασκευή των κτιρίων τους.

Αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019, είναι  ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ν. Χανίων  Τ.Α.Ε.Φ.Κ - Ν.ΧΑΝΙΩΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την  αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για επισκευή ή ανακατασκευή του κτιρίου τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ανωτέρω ΚΥΑ, καθώς  και στο τηλέφωνο  28210 29287.

Προθεσμία υποβολής αιτήματος εντός τριών μηνών από την δημοσίευση του ΦΕΚ.

Τ.Α.Ε.Φ.Κ-Ν.ΧΑΝΙΩΝ  Δ/νση  Όαση 2, Βαρυπέτρου 

κτήριο ΟΑΔΔΥΚ  Τηλέφωνο: 2821029287

Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστότοπος: www.yas.gr  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ΥΠΟΜΕΔΙ

 

Σελίδα 5 από 96

Ιούνιος 2021
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Go to top

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων